| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0025 / 2951   8 มีนาคม 2566   รายงานผลการสำรวจจำนวนนักโทษเด็ดขาด ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานและผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0019.4 / 2950   8 มีนาคม 2566   ขอแจ้งเหตุผลการจัดซื้อจัดจ้าง  พราวโปรดักส์แอนด์ แพคเกจจิ้ง เซอร์วิส  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0019.4 / 2949   8 มีนาคม 2566   ขอแจ้งเหตุผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ห้างหุ้นส่วนจำกัด อดุลย์ดวงดีการพิมพ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0028 / 2948   8 มีนาคม 2566   ส่งคืนเงินงบประมาณ  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักตรวจและประเมินผล กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0028 / 2947   8 มีนาคม 2566   รายงานการตรวจสอบที่ดินราชพัสดุ  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กองบริหารการคลัง กลุ่มงานพัสดุ  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0028 / 2946   8 มีนาคม 2566   ส่งรายการลดหย่อนภาษีประจำปี  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กองบริหารการคลัง กลุ่มงานบัญชี  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0020.1 / 2945   8 มีนาคม 2566   ขอส่งคืนครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0005/ / 2944   8 มีนาคม 2566   ดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดงบลงทุน ครุภัณฑ์ ระยะ5ปี  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 2943   8 มีนาคม 2566   ขอเบิกเลิกข้อตกลงเช่าสถานที่เก็บพัสดุของ ราชการ สนง.พมจ.อต  นางสาววัรัญญา ธาราเวชรักษ์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0033.101.3 / 2942   8 มีนาคม 2566   ขอให้สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพ (เพิ่มเติม) (บำรุง คล้ายแก้วสกุล)  คลังเขต 6  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0023.1 / 2941   8 มีนาคม 2566   ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0020.1 / 2940   8 มีนาคม 2566   ขอเบิกใบแบบพิมพ์  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0014.3 / 2939   8 มีนาคม 2566   ขอขึ้นทะเบียนตราและรับรองตรา  นางสำเนียง มานพกาวี  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0023.3 / 2938   8 มีนาคม 2566   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2566  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.2 / 2937   8 มีนาคม 2566   การประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2566 ภายใต้โครงการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด  ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีอุตรดิตถ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / 2936   8 มีนาคม 2566   การประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2566 ภายใต้โครงการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0032 / 2935   8 มีนาคม 2566   กิจกรรมปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ เพื่อน้อมถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราธิดา ตามโครงการ "หนึ่งใจ..ให้ธรรมะ"  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 2934   8 มีนาคม 2566   กิจกรรมปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ เพื่อน้อมถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราธิดา ตามโครงการ "หนึ่งใจ..ให้ธรรมะ"  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 2933   8 มีนาคม 2566   กิจกรรมปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ เพื่อน้อมถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราธิดา ตามโครงการ "หนึ่งใจ..ให้ธรรมะ"  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0005/ / 2932   8 มีนาคม 2566   เชิญร่วมส่งมอบบ้านตามโครงการ ชาวอุตรดิตถ์ ร่วมใจ ซ่อมสร้างบ้าน 610 หลัง เพื่อผู้ยากไร้  ผู้บังชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0018.3 / 2931   8 มีนาคม 2566   การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนมีนาคม 2566  ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0002/ / 2930   8 มีนาคม 2566   รายงานวันที่มิได้รับราชการของข้าราชการสัสดี  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบที่ 35  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0020.1 / 2929   8 มีนาคม 2566   การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ New GFMIS Thai  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0035 / 2928   8 มีนาคม 2566   วัดเหล่าป่าสา ขอให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดประโยชน์ท่ีธรณีสงฆ์แทน  เจ้าอาวาสวัดเหล่าป่าสา  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0009 / 2927   8 มีนาคม 2566   ส่งเอกสารประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0023.3 / 2926   8 มีนาคม 2566   การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.1 / 2925   8 มีนาคม 2566   โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรนายกเทศมนตรี รุ่นที่ 9"  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.2 / 2924   8 มีนาคม 2566   การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไลขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับภาค  ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีอุตรดิตถ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0020.2 / 2923   8 มีนาคม 2566   ตรวจสอบทะเบียนครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) เลขที่ 425 ต.แม่พูล อ.ลับแล  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.2 / 2922   8 มีนาคม 2566   ตรวจสอบทะเบียนครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) เลขที่ 205 ต.แม่พูล อ.ลับแล  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.2 / 2921   8 มีนาคม 2566   รายงานผลการเบิกจ่ายการจัดสรรเงินในการเลือกตั้งสมาชิกเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0033.010 / 2920   8 มีนาคม 2566   ส่งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ณ วันที่ 1 เมษายน 2566  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0018.2 / 2919   8 มีนาคม 2566   ขอถอนคืนเงินที่หักจากค่าปรับไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (1ส่วน)  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0005/ / 2918   8 มีนาคม 2566   ดำเนินงานปรับรุงแก้ไขผลงานที่ส่งเข้ารับการประเมินผลงานในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0017.3/ / 2917   8 มีนาคม 2566   การรับมอบรถยนต์ผิดกฎหมายจากแขวงไชยะบุลี สปป.ลาว  ท่านเจ้าแขวงไชยะบูลี สาธารณรัฐประชาชนลาว  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0018.3 / 2916   8 มีนาคม 2566   การรับมอบรถยนต์ผิดกฎหมายจากแขวงไซยะบุรีฯ  นายอำเภอบ้านโคก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.1 / 2915   8 มีนาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนขอเข้ารับพระราชทานความช่วยเหลือ  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.1 / 2914   8 มีนาคม 2566   การออกหนังสือสำคัญแสดงการเป๊นผู้ใหญ่บ้าน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2913   8 มีนาคม 2566   การออกหนังสือสำคัญแสดงการเป๊นผู้ใหญ่บ้าน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2912   8 มีนาคม 2566   ขอใบอนุญาตค้าของเก่า ประจำปี พ.ศ. 2566  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0005/ / 2911   7 มีนาคม 2566   การนำเข้าข้อมูลลงในระบบด้านการกระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0017.3 / 2910   7 มีนาคม 2566   การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  นายบุญชุม มีรัตน์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / 2909   7 มีนาคม 2566   การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / 2908   7 มีนาคม 2566   การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0019.4 / 2907   7 มีนาคม 2566   การส่งคืนเงินงบประมาณ  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0035 / 2906   7 มีนาคม 2566   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอต่อสัญญาเช่าท่ีดินวัดป่าสะแก(ร้าง)  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0009 / 2905   7 มีนาคม 2566   ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0014.3 / 2904   7 มีนาคม 2566   รายงานผลการออกหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า (สป.13) ราย นายเรวัต อชิเมธากุล  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0017.2 / 2903   7 มีนาคม 2566   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบพัฒนาจังหวัด)  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 2902   7 มีนาคม 2566   การป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบนำรถยนต์ผิดกฎหมายออกนอกราชการอาณาจักรในพื้นที่อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  นอ.บ้านโคก  ที่ทำการปกครองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 3601 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73