| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0005/ / 7562   9 กรกฏาคม 2567   ส่งสัญญาเงินอุดหนุนโครงการของบกองทุนค้ามนุษย์  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0017.3 / 7561   9 กรกฏาคม 2567   ขอความอนุเคราะห์ประมาณการซ่อมแซมปรับปรุงสุขภัณฑ์ห้องน้ำ อาคารศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0018.1 / 7560   9 กรกฏาคม 2567   โครงการบรรพชาอุปสมบทฯ  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / 7559   9 กรกฏาคม 2567   ขอรับทราบแผนปฏิบัติงานฯ งบประมาณในการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2569  ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 7558   9 กรกฏาคม 2567   ขอรับทราบแผนปฏิบัติงานฯ งบประมาณในการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2569  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 7557   9 กรกฏาคม 2567   ขอรับทราบแผนปฏิบัติงานฯ งบประมาณในการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2569  ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0018.1 / 7556   9 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 7555   9 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทฯ  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 7554   9 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทฯ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 7553   9 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 7552   9 กรกฏาคม 2567   ขอกราบอาราธนาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ฯ  เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.1 / 7551   9 กรกฏาคม 2567   ขอส่งแบบรายงานการตรวจสอบโครงการตรวจสอบ แก้ไข และปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนฯ  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.1 / 7550   9 กรกฏาคม 2567   สุนัขจรจัดสร้างความเสียหายกับรถยนต์ของราษฎร  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.3 / 7549   9 กรกฏาคม 2567   ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบหนังสือรับรองผลงาน  คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0005/ / 7548   9 กรกฏาคม 2567   ขอรับการสนับสนุนการช่วยเหลือด้านเงินสงเคราะห์  กรมกิจการเด็กและเยาวชน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0017.3 / 7547   9 กรกฏาคม 2567   แจ้งมาทำสัญญาจ้างงานก่อสร้างปรับปรุงติดตั้งตาข่ายกันนก อาคารศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  กรรมการ บริษัท ขีดขิน จำกัด  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0020.1 / 7546   9 กรกฏาคม 2567   ขอส่งสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0002/ / 7545   9 กรกฏาคม 2567   รายงานวันที่มิได้รับราชการของข้าราชการสัสดี  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบที่ 35  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 7544   9 กรกฏาคม 2567   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทน  นายอำเภอตรอน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0017.2 / 7543   9 กรกฏาคม 2567   การขอรับการช่วยเหลือผ่านกลไกคณะทำงานขับเคลื่อนการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ(CSR) จังหวัดอุตรดิตถ์  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0005/ / 7542   9 กรกฏาคม 2567   ขอความอนุเครราะห์ข้อมูลคนพิการ  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณ๓าพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0014.3/ / 7541   9 กรกฏาคม 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกไปทำการตรวจสภาพป่ากรณี หจก.ท่าทรายทรัพย์มงคลยิ่งเจริญขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า เพื่อขออนุญาตดูดทรายในแม่น้ำน่าน ม.1 ต.ดารา อ.พิขัย จ.อุตรดิตถ์  นายธนกฤษ แสงสาย  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.3/ / 7540   9 กรกฏาคม 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกไปทำการตรวจสภาพป่ากรณี หจก.ท่าทรายทรัพย์มงคลยิ่งเจริญขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า เพื่อขออนุญาตดูดทรายในแม่น้ำน่าน ม.1 ต.ดารา อ.พิขัย จ.อุตรดิตถ์  หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก. ท่าทรายทรัพย์มงคลเจริญ  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.3/ / 7539   9 กรกฏาคม 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกไปทำการตรวจสภาพป่ากรณี หจก.ท่าทรายทรัพย์มงคลยิ่งเจริญขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า เพื่อขออนุญาตดูดทรายในแม่น้ำน่าน ม.1 ต.ดารา อ.พิขัย จ.อุตรดิตถ์  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.3/ / 7538   9 กรกฏาคม 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกไปทำการตรวจสภาพป่ากรณีอบต.บ้านด่านนาขามขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ฯ  นายสมเกียรติ จินะปัน  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.3/ / 7537   9 กรกฏาคม 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกไปทำการตรวจสภาพป่ากรณี อบต.บ้านด่านนาขามขออนุญาตเข้าทำประโยชน์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.3/ / 7536   9 กรกฏาคม 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกไปทำการตรวจสภาพป่ากรณี อบต.บ้านด่านนาขามขอนุญาตเข้าทำประโยชน์  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.3/ / 7535   9 กรกฏาคม 2567   น.ส.นิรดา แปงการิยา ขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้  อธิบดีกรมป่าไม้  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0010 / 7534   9 กรกฏาคม 2567   ส่งเอกสารขอรับเงินบำเหน็จรายเดือนของลุกจ้างประจำปีที่เกษียณอายุราชการปี 2567  คลังเขต 6  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0018.1/ / 7533   9 กรกฏาคม 2567   ขอเพิ่มเติมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7)  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0010 / 7532   9 กรกฏาคม 2567   ส่งเอกสารขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ ของผู้เกษียณอายุราชการปี 2567  คลังเขต 6  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0007 / 7531   9 กรกฏาคม 2567   แจ้งลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง  คุณธเนศ เขียวสอาด  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0020.4 / 7530   9 กรกฏาคม 2567   เร่งรัดการออกโฉนดที่ดินวัดร้างตามแผนปฏิบัติการโครงการเกินสำรวจออกโฉนดที่ดิน  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.4 / 7529   9 กรกฏาคม 2567   เร่งรัดการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินของวัดวาอาราม  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.4 / 7528   9 กรกฏาคม 2567   ขอความเห็นชอบนำกรวด หิน ดิน ทราย ที่ได้จากการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ไปใช้ประโยชน์ของราชการ  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.1 / 7527   9 กรกฏาคม 2567   ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 7526   9 กรกฏาคม 2567   ร้องทุกข์ความเดือดร้อนจากการติดตั้งเสาไฟฟ้า  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 7525   9 กรกฏาคม 2567   ขอความอนุเคราะห์เข้าใช้ประโยชน์ที่ดินชายตลิ่ง  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0020.1 / 7524   9 กรกฏาคม 2567   แจ้งลงนามในสัญญา  กรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยโปรเกรส  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0005/ / 7523   8 กรกฏาคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทน  นางสาวภัทรสุดา ถายา  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 7522   8 กรกฏาคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมกองทุนผู้สูงอายุ  นางวราภรณ์ ถายา  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 7521   8 กรกฏาคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทน  นายณัฐกรณ์ มะโนขาว  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 7520   8 กรกฏาคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมกองทุนผู้สูงอายุ  นายฐิติกร มะโนขาว  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 7519   8 กรกฏาคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมกองทุนผู้สูงอายุ  นายอานนท์ เครือฟั่น  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 7518   8 กรกฏาคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมกองทุนผู้สูงอายุ  นายเดือน จันทร์อินทร์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 7517   8 กรกฏาคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทน  นายศุภฤกษ์ เชื้อขัด  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 7516   8 กรกฏาคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมกองทุนผู้สูงอายุ  นางประพิศ เชี่ยวชาญ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 7515   8 กรกฏาคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทน  7514  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 7514   8 กรกฏาคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมกองทุนผู้สูงอายุ  นางจำเนียร สิงหะ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 7513   8 กรกฏาคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทน  นายปริญญา สะลิม  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 8215 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165