| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0017.1 / 1835   12 กุมภาพันธ์ 2567   ได้รับความเดือดร้อนจากการชำระค่าไฟฟ้า  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.2 / 1834   12 กุมภาพันธ์ 2567   การดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหา ทางเศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถ์ (กรอ.จังหวัดอุตรดิตถ์)  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.1 / 1833   12 กุมภาพันธ์ 2567   การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ (ตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) ประจำปี 2567  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0031/ / 1832   12 กุมภาพันธ์ 2567   ส่งแบบคำขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  อต 0017.2 / 1831   12 กุมภาพันธ์ 2567   การมอบอำนาจในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน  ผู้ว่าราชการตรวจเงินแผ่นดิน  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 1830   12 กุมภาพันธ์ 2567   การอนุมัติโครงการและมอบอำนาจในการดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบทราฟฟี่ ฟองดูว์ (Traffy Fondue) จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้งบประมาณรายการ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 1829   12 กุมภาพันธ์ 2567   การอนุมัติโครงการและมอบหมายให้ดำเนินโครงการการคลังภาครัฐโปร่งใส อุตรดิตถ์ร่วมใจ ต้านทุจริต UTT Fiscal Clean ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้งบประมาณรายการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  คลังจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0023.4 / 1828   9 กุมภาพันธ์ 2567   ขอทำความตกลงการจัดหาวัสดุเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การแพทย์ฉุกเฉิน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.5 / 1827   9 กุมภาพันธ์ 2567   ขออนุญาติออกนอกเขตพื้นที่จังหวัด  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0005/ / 1826   9 กุมภาพันธ์ 2567   ขอส่งสัญญากู้ยืมเงินกองทุน พก  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณ๓าพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0018.3/ / 1825   9 กุมภาพันธ์ 2567   การดำเนิโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนฯ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0021 / 1824   9 กุมภาพันธ์ 2567   ขยายระยะเวลาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิติกรณีฉุกเฉิน  เกษตรจังหวัด  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0010 / 1823   9 กุมภาพันธ์ 2567   บอกเลิกสัญญาจ้างเหมาบริการ  นายอนุษร แสนพรมปัญญา  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0018.1/ / 1822   9 กุมภาพันธ์ 2567   ตัวอย่างลายมือชื่อและดวงตราประจำตำแหน่งนายทะเบียนท้องที่  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0022 / 1821   9 กุมภาพันธ์ 2567   ส่งข้อมูลรายละเอียดค่าไฟฟ้าค้างชำระ เดือนพฤศจิกายน 2566 - มกราคม 2567  กองแผนงาน  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0018.1 / 1820   9 กุมภาพันธ์ 2567   การตรวจสอบประวัติการถูกร้องเรียนของผู้ได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2567  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / 1819   9 กุมภาพันธ์ 2567   การตรวจสอบประวัติการถูกร้องเรียนของผู้ได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2567  ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0008 / 1818   9 กุมภาพันธ์ 2567   ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  อต 0008 / 1817   9 กุมภาพันธ์ 2567   ให้ข้าราชการกลับไปปฏิบัติราชการ  อธิบดีกรมปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  อต 0008 / 1816   9 กุมภาพันธ์ 2567   ให้ข้าราชการกลับไปปฏิบัติราชการ  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  อต 0008 / 1815   9 กุมภาพันธ์ 2567   ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  อต 0008 / 1814   9 กุมภาพันธ์ 2567   ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  อต 0011 / 1813   9 กุมภาพันธ์ 2567   ขอแจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์  คณะกรรมการปฏฺิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต0025 / 1812   9 กุมภาพันธ์ 2567   ส่งข้าราชการเข้าร่วมอบรม  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0033.004 / 1811   9 กุมภาพันธ์ 2567   ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์สารเคมีที่ใช้ในการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก ออนไลน์ ปี 2567  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0035 / 1810   9 กุมภาพันธ์ 2567   วัดเกษมจิตตาราม ขอกันเขตจัดประโยชน์ที่ดินที่ตั้งวัด เพื่อให้เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์เช่า  เจ้าอาวาสวัดเกษมจิตตาราม  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต0025 / 1809   9 กุมภาพันธ์ 2567   ขอรับการจัดสรรงบประมาณค่าเดินทางไปราชการเข้าร่วมประกวดผลงาน TO BE NUMBER OBE  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0020.4 / 1808   9 กุมภาพันธ์ 2567   เร่งรัดการออกโฉนดที่ดินวัดร้างตามแผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินของกรมที่ดิน  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.4 / 1807   9 กุมภาพันธ์ 2567   เร่งรัดการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินของวัดวาอาราม  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0033 / 1806   9 กุมภาพันธ์ 2567   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ นายพีรชา- นางหทัยรัตน์  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.010 / 1805   9 กุมภาพันธ์ 2567   ขอให้สั่งจ่ายเงิน บำเหน็จดำรงชีพ อายุ 65 ปี  คลังเขต 6  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010 / 1804   9 กุมภาพันธ์ 2567   ขอให้สั่งจ่ายเงิน บำเหน็จดำรงชีพ อายุ 65 ปี  คลังเขต 6  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0016 / 1803   9 กุมภาพันธ์ 2567   สรุปผลการตรวจสอบสต็อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของผู้เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2566/67 จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2  อธิบดีกรมการค้าภายใน (ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ)  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต 0017.1 / 1802   9 กุมภาพันธ์ 2567   ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นมูลสุกรรบกวน  นายอำเภอน้ำปาด  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0019.3 / 1801   9 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการบูรณาการกลไกการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.3 / 1800   9 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการบูรณาการกลไกการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0021 / 1799   9 กุมภาพันธ์ 2567   อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การติดตามผลการดำเนินงานไฟป่าฯ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0009 / 1798   9 กุมภาพันธ์ 2567   ขอให้สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพเพิ่ม  คลังเขต 6 จังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0020.1 / 1797   9 กุมภาพันธ์ 2567   จัดส่งเอกสารการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีในระบบ New GFMIS Thai  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0020.1 / 1796   9 กุมภาพันธ์ 2567   การส่งมอบพัสดุใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมและภาษีอากร ใบสั่งรับเงินค่าธรรมเนียมและภาษีอากร และใบเสร็จรับเงินค่ามัดจำรังวัด  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0010 / 1795   9 กุมภาพันธ์ 2567   ให้ไปรายงานตัวเข้ารับการจัดงเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  นายหาญ ยะถา  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0021 / 1794   9 กุมภาพันธ์ 2567   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (อัคคีภัย)  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 1793   9 กุมภาพันธ์ 2567   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (อัคคีภัย)  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 1792   9 กุมภาพันธ์ 2567   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (อัคคีภัย  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 พิษณุโลก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 1791   9 กุมภาพันธ์ 2567   แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0018.3/ / 1790   9 กุมภาพันธ์ 2567   การใช้งานเว็บไซต์ภายใต้โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างฯ  นายอำเภอบ้านโคก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0022 / 1789   9 กุมภาพันธ์ 2567   การเปลี่ยนแปลงผู้ใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุประเภทสิ่งปลูกสร้างงานโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 6 บ้านวังกะพี้ ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0020.1 / 1788   9 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานข้อมุลตามแบบรายงานจำนวนเรื่องนิติบุคคลขอรับบริการจดทะเบียนและนิติกรรมฯ  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0022 / 1787   9 กุมภาพันธ์ 2567   ขอส่งคืนและเปลี่ยนแปลงผู้ใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุประเภทสิ่งปลูกสร้าง  ธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0033 / 1786   8 กุมภาพันธ์ 2567   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ นายมนตรี - นายธีรชัย  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

บันทึกข้อมูลไว้ 2485 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50