| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0018.1 / 6810   1 กรกฏาคม 2567   การอุทธรณ์คำสั่งไม่อนุญาตให้จัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะฯ  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 6809   1 กรกฏาคม 2567   การอุทธรณ์คำสั่งไม่อนุญาตให้จัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะฯ  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0025 / 6808   1 กรกฏาคม 2567   รายงานการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดในวันสิ้นเดือนธันวาคม 2567  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 6807   1 กรกฏาคม 2567   รายงานการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดในวันสิ้นเดือนเมษายน 2567  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 6806   1 กรกฏาคม 2567   รายงานการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดในวันสิ้นเดือนมิถุนายน 2567  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0020.1 / 6805   1 กรกฏาคม 2567   คำร้องขอย้ายข้าราชการ  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0033.010 / 6804   1 กรกฏาคม 2567   ขอส่งคำขอประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010 / 6803   1 กรกฏาคม 2567   ขอส่งคำขอประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010 / 6802   1 กรกฏาคม 2567   ขอยกเลิกการเกลี่ยอัตรากำลัง (การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน)  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0018.1/ / 6801   1 กรกฏาคม 2567   ส่งตัวข้าราชการ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / 6800   1 กรกฏาคม 2567   ส่งตัวข้าราชการ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0034(3)/ว / 6799   1 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญประชุมกรรมการรับรองมาตราฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ อต 32-2/2567  คณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต0034(3) / 6798   1 กรกฏาคม 2567   ขอเชิยประชุมคณะกรรมการรับรองมาตราฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ อต 32-2/2567  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต 0018.2 / 6797   1 กรกฏาคม 2567   รายงานข้อเสนอแนะการตรวจสอบการเงิน (ครั้งที่ 9)  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0033 / 6796   1 กรกฏาคม 2567   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ นางเนตรนภา ภมะราภา  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0022.5 / 6795   1 กรกฏาคม 2567   รายงานผลการดำเนินงานการส่งมอบทรพย์สินสิ่งปลูกสร้างกรณีกรมโยธาธิการและผังเมือง และจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ดำเนินการ  สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0034(2) / 6794   1 กรกฏาคม 2567   ขอปิดประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 เอฟอีซี  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต 0033.001 / 6793   1 กรกฏาคม 2567   แจ้งสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับตามสัญญาจ้าง  ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีวังชัย บิลดิ้ง อินดัสทรี  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033/ / 6792   1 กรกฏาคม 2567   ขอใช้บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก  ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.001 / 6791   1 กรกฏาคม 2567   อนุมัติติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  สสอ.น้ำปาด  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0017.5/ / 6790   1 กรกฏาคม 2567   แก้ไขคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566) และครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) เฉพาะราย  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0023.4 / 6789   1 กรกฏาคม 2567   ขออนุมัติทำความตกลงยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียนกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2566  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.1 / 6788   1 กรกฏาคม 2567   ขอให้ตรวจสอบการถมดินทางสาธารณประโยชน์  นายอำเภอทองแสนขัน  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 6787   1 กรกฏาคม 2567   ขอให้ช่วยเหลือติดตามคดี  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 6786   1 กรกฏาคม 2567   ขอให้แก้ไขปัญหาน้ำประปาไหลอ่อนปละไม่มีคุณภาพ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 6785   1 กรกฏาคม 2567   ขอให้เร่งรัดการดำเนินการ  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 6784   1 กรกฏาคม 2567   ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างถนน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 6783   1 กรกฏาคม 2567   ได้รับความเดือดร้อนจากฝุ่นละออง  นายอำเภอพิชัย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 6782   1 กรกฏาคม 2567   ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0032 / 6781   1 กรกฏาคม 2567   การจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์  นายบุุญชุม มีรัตน์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 6780   1 กรกฏาคม 2567   การจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 6779   1 กรกฏาคม 2567   การจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์  สาธารณสุขอำเภอพิชัย  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 6778   1 กรกฏาคม 2567   การจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 6777   1 กรกฏาคม 2567   การจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์  ผศ.หัสดินทร์ เชาวนปรีชา  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0025 / 6776   1 กรกฏาคม 2567   รายงานผลการพัฒนาจิตใจ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.3 / 6775   1 กรกฏาคม 2567   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0018.1 / 6774   1 กรกฏาคม 2567   จดทะเบียนจัดตั้งสมาคมพัฒนาคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษา  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 6773   1 กรกฏาคม 2567   จดทะเบียนจัดตั้งสมาคมพัฒนาคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 6772   1 กรกฏาคม 2567   ขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมพัฒนาคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษา  นายอำเภอลับแล  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0025 / 6771   1 กรกฏาคม 2567   รายงานผลการฝึกทบทวนการใช้อาวุธปืน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0014.1/ / 6770   1 กรกฏาคม 2567   ขออนุญาตลาพักผ่อน  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0032 / 6769   1 กรกฏาคม 2567   แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0019.2 / 6768   1 กรกฏาคม 2567   ขอยกเลิกโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ "โคก หนอง นา" ระดับหมู่บ้าน  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0032 / 6767   1 กรกฏาคม 2567   แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 6766   1 กรกฏาคม 2567   แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  พระศรีปริยัติวิมล  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 6765   1 กรกฏาคม 2567   แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  พระวินัยสาทร เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (ธ)  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 6764   1 กรกฏาคม 2567   แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  พระราชวชิรากร เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (ม)  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 6763   1 กรกฏาคม 2567   โครงการบูรณปฏิสังขรณ์พระวิหารหลวง พระแท่นศิลาอาสน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเจริญพระชนมายุครบ 6 รอบ 72 พรรษา  ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 6762   1 กรกฏาคม 2567   โครงการบูรณปฏิสังขรณ์พระวิหารหลวง พระแท่นศิลาอาสน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเจริญพระชนมายุครบ 6 รอบ 72 พรรษา  อธิบดีกรมศิลปากร  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0020.2 / 6761   1 กรกฏาคม 2567   การรายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาคำขอออกโฉนดที่ดินฯจากหลักฐาน ส.ค.1 ที่ค้างดำเนินการ  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 8213 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165