| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0023.4 / 917   19 มกราคม 2567   แจ้งผลคดี หมายเลขแดงที่ 209/2566  อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองพิษณุโลก  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0025 / 916   19 มกราคม 2567   ส่งงบเดือนเงินผลพลอยได้  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 915   19 มกราคม 2567   ส่งรายงานการเงินผลพลอยได้ประกอบการบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 914   19 มกราคม 2567   รายงานการย้ายผู้ต้องขังเข้าร่วมการประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 913   18 มกราคม 2567   รายงานป่าไม้รอบเดือน  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.1 / 912   18 มกราคม 2567   การขอต่อใบอนุญาตดูดทราย ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 911   18 มกราคม 2567   การขอต่อใบอนุญาตดูดทราย ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0033.001 / 910   18 มกราคม 2567   หนังสือรับรอง นางปิยภัทร โรจนนนท์  นางปิยภัทร โรจนนนท์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.001 / 909   18 มกราคม 2567   หนังสือรับรอง นางสาวชลธิชา รอดศรี   นางสาวชลธิชา รอดศรี  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0009 / 908   18 มกราคม 2567   ส่งผลงานการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0017.2 / 907   18 มกราคม 2567   รายงานผลการตรวจติดตามการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วงเทศกาลสำคัญ (ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567)  ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 17  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0023.4 / 906   18 มกราคม 2567   ส่งใบมอบอำนาจฉบับใหม่  อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครอง  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0025 / 905   18 มกราคม 2567   แจ้งเรื่อง ผู้ถูกควบคุมตัวถึงแก่ความตาย กรณีของ ผู้ต้องขังชายระหว่างอุธรณ์ฎีกา กษิดิศ แว่นแก้ว  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย (ผ่านอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ)  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 904   18 มกราคม 2567   รายงานผู้ต้องขังเสียชีวิต  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0033.010 / 903   18 มกราคม 2567   หนังสือรับรอง นายคฑายุทธ์ ทิพย์วิชัย   นายคฑายุทธ์ ทิพย์วิชัย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.306 / 902   18 มกราคม 2567   ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างงานจ้างเหมาทำฟันเทียม และอุปกรณ์บำบัดโรคในช่องปาก ประจำปีงบประมาณ 2567  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  โรงพยาบาลพิชัย
  อต0018.1 / 901   18 มกราคม 2567   ผลการประกวดร้องเพลงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 13 งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567  ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.3 / 900   18 มกราคม 2567   ขอความอนุเคราะห์ประมาณการรั้ว ป้ายบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.2 / 899   18 มกราคม 2567   การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0021 / 898   18 มกราคม 2567   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 897   18 มกราคม 2567   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 896   18 มกราคม 2567   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 895   18 มกราคม 2567   แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 894   18 มกราคม 2567   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย(อัคคีภัย)  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 893   18 มกราคม 2567   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย(อัคคีภัย)  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 892   18 มกราคม 2567   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย(อัคคีภัย)  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 891   18 มกราคม 2567   แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0010 / 890   18 มกราคม 2567   ยืนยันยอดหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0018.3 / 889   18 มกราคม 2567   สอบถามข้อมูลการตรวจยึดรถยนต์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 888   18 มกราคม 2567   ขอความอนุเคราะห์ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเลิกมูลนิธิ  อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 887   18 มกราคม 2567   การแก้ไขรายการ วัน เดือน ปี เกิด ผู้ให้ญ่บ้าน  นายอำเภอท่าปลา  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.1 / 886   17 มกราคม 2567   ร้องเรียนการลักลอบเล่นการพนัน (เปิดบ่อนการพนัน) ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0005/ / 885   17 มกราคม 2567   ขอส่งแบบสรุปการพิจารณาเงินอุดหนุนสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0025 / 884   17 มกราคม 2567   ส่งแบบรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 883   17 มกราคม 2567   ขอความช่วยเหลือ กรณี ได้รับความเดือดร้อนจากการจอดรถกีดขวางทางเข้าออก  หัวหน้าสำนักงานเคหะจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 882   17 มกราคม 2567   ขอความช่วยเหลือ กรณี ได้รับความเดือดร้อนจากสุนัขและแมวจรจัด  นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0020.1 / 881   17 มกราคม 2567   ขอให้พิจารณาจัดที่ดินทำกินให้แก่ราษฎรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเขตพื้นที่อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 880   17 มกราคม 2567   ขอให้พิจารณาจัดที่ดินทำกินให้แก่ราษฎรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเขตพื้นที่อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  ์นายอำเภอพิชัย  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0018.1 / 879   17 มกราคม 2567   การแต่งตั้งแพทย์ประจำตำบล  นายอำเภอตรอน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 878   17 มกราคม 2567   การออกหนังสือสำคัญแสดงการเป็นผู้ใหญ่บ้าน  นายอำเภอพิชัย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 877   17 มกราคม 2567   ขอความอนุเคราะห์ตรวจแบบแปลนแผนผังพร้อมรายการประกอบแบบแปลนแผนผังอาคารโรงแรมฯ  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0020.1 / 876   17 มกราคม 2567   แจ้งลงนามในสัญญา  บริษัท อีซูซุอุตรดิตถ์ฮกอันตึ๊ง จำกัด  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0002 / 875   17 มกราคม 2567   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทนและนำปลดนักศึกษาวิชาทหาร  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 874   17 มกราคม 2567   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทนและนำปลดนักศึกษาวิชาทหาร  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0005/ว / 873   17 มกราคม 2567   ขอเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566  แจ้งท้าย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0035 / 872   17 มกราคม 2567   หนังสือรับรองการตั้งวัดในพระพุทธศาสนา  เจ้าอาวาสวัดเนินชัย  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0033.011 / 871   17 มกราคม 2567   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบ  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.011 / 870   17 มกราคม 2567   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบ  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0009 / 869   17 มกราคม 2567   รายงานผลการจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0018.1 / 868   17 มกราคม 2567   ข้าราชการยื่นคำร้องขอย้าย  นายอำเภอลับแล  ที่ทำการปกครองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 2317 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47