| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0034(2) / 2201   16 กุมภาพันธ์ 2566   สอบถามกรณีการเปรียบเทียบคดีตามพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ.2535  สถานีตำรวจภูธรฟากท่า  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต0034(2) / 2200   16 กุมภาพันธ์ 2566   สอบถามกรณีการเปรียบเทียบคดีตามพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ.2535  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต0014.3/ / 2199   16 กุมภาพันธ์ 2566   ให้พนักงานเจ้า่หน้าที่ออกไปตรวจสอบสภาพป่าบริเวณที่หจก.อุตรดิตถ์ทวีทรัพย์ ขออนุญาตเข้าทำปรโยชน์  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.3/ / 2198   16 กุมภาพันธ์ 2566   ให้พนักงานเจ้า่หน้าที่ออกไปตรวจสอบสภาพป่าบริเวณที่หจก.อุตรดิตถ์กิติกวิน ขออนุญาตเข้าทำปรโยชน์  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0020.1 / 2197   16 กุมภาพันธ์ 2566   ขอรับเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบเคลื่อนที่แบบจลน์  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 2196   16 กุมภาพันธ์ 2566   ขอรับเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบเคลื่อนที่แบบจลน์  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0019.4/ / 2195   16 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งคำร้องขอย้าย  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0014.3 / 2194   16 กุมภาพันธ์ 2566   ขอจัดส่งประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดบริเวณพื่นที่ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ฉบับที่ 72/2565  ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต.0023.5 / 2193   16 กุมภาพันธ์ 2566   แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0010 / 2192   16 กุมภาพันธ์ 2566   ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม)  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0021 / 2191   16 กุมภาพันธ์ 2566   การรายงานเหตุเพลิงไหม้อาคาร  ปลัดกระทรวงมหาเไทย/อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1 / 2190   16 กุมภาพันธ์ 2566   ขอต่อใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า ประจำปี 2566  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0017.3 / 2189   15 กุมภาพันธ์ 2566   ขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0017.5/ / 2188   15 กุมภาพันธ์ 2566   การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ.2565  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0009 / 2187   15 กุมภาพันธ์ 2566   จัดส่งหลักฐานประกอบการพิจารณาตัวชี้วัดเกษตรจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.1.1.2 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ ปี 2566 - 2570  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0018.1 / 2186   15 กุมภาพันธ์ 2566   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  นายอำเภอท่าปลา  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2185   15 กุมภาพันธ์ 2566   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  หัวหน้าจิตอาสา 904  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2184   15 กุมภาพันธ์ 2566   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธารหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2183   15 กุมภาพันธ์ 2566   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 35  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2182   15 กุมภาพันธ์ 2566   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0025 / 2181   15 กุมภาพันธ์ 2566   ตอบแบบสำรวจข้อมูลผู้ต้องขังระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1/ / 2180   15 กุมภาพันธ์ 2566   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3/2565  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1/ / 2179   15 กุมภาพันธ์ 2566   ขอเชิญพบเจ้าหน้าที่และไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  ผู้จัดการบริษัท มิตซู อุตรดิตถ์ จำกัด  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1/ / 2178   15 กุมภาพันธ์ 2566   ขอเชิญพบเจ้าหน้าที่และไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  คุณธนากร น้ำจิตรวรา  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3/ / 2177   15 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม (น.ส.กนกนาฏ ใคร่อยู่สุข)  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0008 / 2176   15 กุมภาพันธ์ 2566   ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  อต 0008 / 2175   15 กุมภาพันธ์ 2566   ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  อต 0019.4 / 2174   15 กุมภาพันธ์ 2566   การคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2566  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0020.1 / 2173   15 กุมภาพันธ์ 2566   มัสยิดอัดดาอีย์ขอได้มาซึ่งที่ดินตามมาตรา ๘๔ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0034(2) / 2172   15 กุมภาพันธ์ 2566   ขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(สหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จำกัด)  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต 0017.2 / 2171   15 กุมภาพันธ์ 2566   การอนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.1 / 2170   15 กุมภาพันธ์ 2566   การจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหน้านภาลัย  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2169   15 กุมภาพันธ์ 2566   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0002 / 2168   15 กุมภาพันธ์ 2566   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทนและนำปลดนักศึกษาวิชาทหาร  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2167   15 กุมภาพันธ์ 2566   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทนและนำปลดนักศึกษาวิชาทหาร  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2166   15 กุมภาพันธ์ 2566   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทนและนำปลดนักศึกษาวิชาทหาร  นายอำเภอลับแล  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2165   15 กุมภาพันธ์ 2566   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทนและนำปลดนักศึกษาวิชาทหาร  นายอำเภอตรอน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0017.3/ / 2164   15 กุมภาพันธ์ 2566   การเข้าร่วมงานมหกรรมบุญช้าง ประจำปี 2566  ท่านเจ้าแขวงไชยะบูลี สาธารณรัฐประชาชนลาว  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0002 / 2163   15 กุมภาพันธ์ 2566   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทนและนำปลดนักศึกษาวิชาทหาร  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0018.1 / 2162   15 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2161   15 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0002 / 2160   15 กุมภาพันธ์ 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2159   15 กุมภาพันธ์ 2566   การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานี  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0022 / 2158   15 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งรายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2566  กองแผนงาน  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0032 / 2157   15 กุมภาพันธ์ 2566   บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการ  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 2156   15 กุมภาพันธ์ 2566   ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0033.001 / 2155   15 กุมภาพันธ์ 2566   ขอให้ทำสัญญาซื้อขาย  ผู้จัดการบริษัท วีเอชดี ออโต้เชลล์ ออโต้เชลล์ จำกัด  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.101.1 / 2154   15 กุมภาพันธ์ 2566   แจ้งการยกเลิกบริจาคก่อสร้างอาคารแม่และเด็ก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.010 / 2153   15 กุมภาพันธ์ 2566   หนังสือรับรอง นางสาวศิริเพ็ญ บรรจงเกลี้ยง   นางสาวศิริเพ็ญ บรรจงเกลี้ยง  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0018.1 / 2152   15 กุมภาพันธ์ 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 3601 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73