| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0017.2 / 6163   31 พฤษภาคม 2566   การขอยกเลิกและเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 6162   31 พฤษภาคม 2566   การขอยกเลิกและเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565  เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0009 / 6161   31 พฤษภาคม 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชนดีเด่น และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2566  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 6160   31 พฤษภาคม 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชนดีเด่น และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2566  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0005 / 6159   30 พฤษภาคม 2566   ขอส่งรายงานผลการแจ้งยืนยีนยอดค้างชำระ  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0017.3 / 6158   30 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญเป็นศาสนพิธีกร  นายบุญชุม มีรัตน์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / 6157   30 พฤษภาคม 2566   การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / 6156   30 พฤษภาคม 2566   การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0017.5/ / 6155   30 พฤษภาคม 2566   การพิจารณาจัดสรรเงินโควตากลางจังหวัด ครั้งที่ 1/2566 สำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (เพิ่มเติม) ณ วันที่ 1 เมษายน 2566  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0017.5/ / 6154   30 พฤษภาคม 2566   การพิจารณาจัดสรรเงินโควตากลางจังหวัด ครั้งที่ 1/2566 สำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (เพิ่มเติม) ณ วันที่ 1 เมษายน 2566  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0012 / 6153   30 พฤษภาคม 2566   การขอใช้ประโยชน์พ้ืนที่สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์แห่งเดิม  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก  สำนักงานขนส่งจังหวัด
  อต0025 / 6152   30 พฤษภาคม 2566   รายงานผลการจัดโปรแกรมการแก้ไขผู้ค้ายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.1 / 6151   30 พฤษภาคม 2566   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 6150   30 พฤษภาคม 2566   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย  นายอำเภอพิชัย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 6149   30 พฤษภาคม 2566   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย  นายอำเภอตรอน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 6148   30 พฤษภาคม 2566   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย  หัวหน้าจิตอาสา 904  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 6147   30 พฤษภาคม 2566   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 6146   30 พฤษภาคม 2566   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 6145   30 พฤษภาคม 2566   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0007 / 6144   30 พฤษภาคม 2566   แจ้งลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง  คุณอริยะ นพเทศน์  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0017.1/ / 6143   30 พฤษภาคม 2566   ขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาน้ำขังและน้ำเน่าเสีย  นายอำเภอน้ำปาด  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 6142   30 พฤษภาคม 2566   ร้องเรียนการสร้างรั้วทับถนน  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1/ / 6141   30 พฤษภาคม 2566   ขอให้ติดตั้งไฟฟ้า  นายอำเภอน้ำปาด  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 6140   30 พฤษภาคม 2566   ร้องทุกข์ปัญหากระแสไฟฟ้าไม่พอ  นางสาวจุรีรัตน์ เกตุทอง  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 6139   30 พฤษภาคม 2566   ได้รับความเดือดร้อนจากฝุ่นละออง  นายอำเภอลับแล  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0018.1/ / 6138   30 พฤษภาคม 2566   ย้ายข้าราชการ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0025 / 6137   30 พฤษภาคม 2566   รายงานการรับตัวผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0014.2/ / 6136   30 พฤษภาคม 2566   รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนเฉพาะกิจฯ  อธิบดกรมควบคุมมลพิษ  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0030 / 6135   30 พฤษภาคม 2566   จ่ายเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง  ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
  อต 0022 / 6134   30 พฤษภาคม 2566   ขอให้ตรวจสอบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญาจ้าง)  ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการอุตรดิตถ์  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0022 / 6133   30 พฤษภาคม 2566   ส่งมอบพื้นที่ดำเนินงาน และแจ้งรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน  หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนนาคะ  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0020.1 / 6132   30 พฤษภาคม 2566   ขออนุมัติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0033.001 / 6131   30 พฤษภาคม 2566   หนังสือรับรอง นางสาวชุตินธร เรียนแพง  นางสาวชุตินธร เรียนแพง  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010 / 6130   30 พฤษภาคม 2566   หนังสือรับรอง นางสาวหฤทัย จรเกตุ  นางสาวหฤทัย จรเกตุ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0017.2 / 6129   30 พฤษภาคม 2566   โครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 6128   30 พฤษภาคม 2566   โครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0009 / 6127   30 พฤษภาคม 2566   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  ๐๐๑๙.๔(อกส.จ.) / 6126   30 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ (ตามบัญชีแจ้งท้าย)  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0018.1/ / 6125   30 พฤษภาคม 2566   การแก้ไขปัญหาข้อพิพาทแนวเขตการปกครองตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก กับ ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอทองแสนขัน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0028 / 6124   30 พฤษภาคม 2566   ขอส่งรายงานผลการตรวจคัดกรองฯ  สำนักตรวจและประเมินผล  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0033.010 / 6123   30 พฤษภาคม 2566   รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 (ผ่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 2)  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010 / 6122   30 พฤษภาคม 2566   ส่งข้าราชการมารายงานตัวเพือปฏิบัติราชการ  อธิบดีกรมควบคุมโรค  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0010 / 6121   30 พฤษภาคม 2566   ขอเบิกรับวงเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาสหกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0005 / 6120   30 พฤษภาคม 2566   อนุมัติให้จดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม  นายอำเภอตรอน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 6119   30 พฤษภาคม 2566   อนุมัติให้จดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 6118   30 พฤษภาคม 2566   อนุมัติให้จดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม  นายอำเภอลับแล  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 6117   30 พฤษภาคม 2566   ขออนุมัติให้จดทะเบียบรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0023.2 / 6116   30 พฤษภาคม 2566   การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแก่ง  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 6115   30 พฤษภาคม 2566   การประเมินผลงานพนักงานครูเทศบาลเพื่อเลื่อนวิทยฐานะรำดับชำนาญการพิเศษ  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 6114   30 พฤษภาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการประเมินการกำหนดหรือปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการระดับต้นหรือระดับแลาง และคณะกรรมการประเมินกำหนดหรือปรับปรุงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย  นายกเทศมนตรีตำบลผาจุก  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 11213 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225