| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0033.001 / 3763   29 มีนาคม 2566   หนังสือรับรอง นางสุนทรี อินต๊ะ  นางสุนทรี อินต๊ะ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0032 / 3762   29 มีนาคม 2566   ขอเชิญร่วมพิธีบรรพชาสามเณร ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0033.001 / 3761   29 มีนาคม 2566   หนังสือรับรอง นางกาญจนมาส หล้าฤทธิ์  นางกาญจนมาส หล้าฤทธิ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0010 / 3760   29 มีนาคม 2566   ขอเบิกรับวงเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาสหกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0028 / 3759   29 มีนาคม 2566   รายงานผลเร่งรัดติดตามแรงงานไทยเดินทางไปเก็บผลไม้ป่า ณ สาธารณรัฐฟินแลนด์ฯ  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน(สำนักงานเลขานุการ ศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน)  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0019.4 / 3758   29 มีนาคม 2566   -  ขอให้ดำเนินการส่งหลักฐานโครงการ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0011/ / 3757   29 มีนาคม 2566   หนังสือยินยอมให้เกษตรกรก่อสร้างอาคารเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย  นายวันชัย แสงทอง  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  กค 0318.72/ / 3756   29 มีนาคม 2566   การขอใช้ที่ราชพัสดุ ราย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน  อธิบดีกรมธนารักษ์  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 3755   29 มีนาคม 2566   ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย ไม่จ่ายค่าแรง  นายปรีชา มีธรรมยุติ  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 3754   29 มีนาคม 2566   ขอให้จัดสรรเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดไส้กรองเครื่องปั๊มน้ำ  นายอำเภอลับแล  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0023.3 / 3753   29 มีนาคม 2566   รายงานการขออนุมัติแก้ไขรายการเงินจัดสรรของโครงการที่ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.1 / 3752   29 มีนาคม 2566   สะพานบ้านหัวฝายทรุด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอท่าปลา  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0023.3 / 3751   29 มีนาคม 2566   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0019.2 / 3750   29 มีนาคม 2566   การต่อรองราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP SMEs และวิสาหกิจชุมชน กิจกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ระดับภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)  ผู้จัดการ บริษัท เอพีเอ็น 2014 จำกัด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0023.4 / 3749   29 มีนาคม 2566   ขอทำความตกลงยกเว้นระเบียบตามข้อ 16 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2548 ของเทสบาลตำลทุ่งยั้ง อ.ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอลับแล  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0020.1 / 3748   29 มีนาคม 2566   ขอส่งหนังสือมอบอำนาจให้พนักงานอัยการแก้ต่างคดีปกครอง  อธิบดีอัยการ สำนักคดีปกครองพิษณุโลก  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0023.6 / 3747   29 มีนาคม 2566   การขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / 3746   29 มีนาคม 2566   การขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / 3745   29 มีนาคม 2566   ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติตำบลท่าเสา เรื่องการใช้น้ำประปาเทศบาลตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.3 / 3744   29 มีนาคม 2566   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเ  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0025 / 3743   29 มีนาคม 2566   ส่งใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 3742   29 มีนาคม 2566   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมราชทัณฑ์  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 3741   29 มีนาคม 2566   รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย 6 เสาหลักสู่อนาคตราชทัณฑ์  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0021 / 3740   29 มีนาคม 2566   การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ในวันที่ 1 เมษายน 2566  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0009 / 3739   29 มีนาคม 2566   การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 3738   29 มีนาคม 2566   การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0018.1 / 3737   29 มีนาคม 2566   ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถานเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์  นายอำเภอฟากท่า  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3736   29 มีนาคม 2566   ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถานเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์  ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0021 / 3735   29 มีนาคม 2566   การพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2566  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1 / 3734   29 มีนาคม 2566   ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถานเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์  หัวหน้าจิตอาสา 904  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3733   29 มีนาคม 2566   ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถานเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์  เสนาธิการมณฑลทหารบกที่35  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3732   29 มีนาคม 2566   ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถานเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3731   29 มีนาคม 2566   ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถานเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / 3730   29 มีนาคม 2566   รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 17 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0021 / 3729   29 มีนาคม 2566   ขอเชิญประชุม  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 3728   29 มีนาคม 2566   ขอเชิญประชุม  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0020.2 / 3727   29 มีนาคม 2566   ตรวจสอบหลักฐานทะเบียนการครอบครองที่ดินซึ่งรักษาอยู่ทางส่วนกลาง  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.3 / 3726   29 มีนาคม 2566   การมอบหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย เล่มที่ 3  พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.2 / 3725   29 มีนาคม 2566   การตรวจสอบโครงการที่มีสิ่งก่อสร้างล่วงลำน้ำน่าน  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 3724   29 มีนาคม 2566   ผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมีนาคม 2566  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 3723   29 มีนาคม 2566   การตรวจสอบโครงการที่มีสิ่งก่อสร้างล่วงลำน้ำน่าน  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.5 / 3722   29 มีนาคม 2566   รายงานผลการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พงศ. 2566 จังหวัดอุตรดิตถ์  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต.0017.5 / 3721   29 มีนาคม 2566   การประเมินชุมชน องค์กร และจังหวัดคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0005 / 3720   28 มีนาคม 2566   อนุมัติคุณสมบัติการขอรับการขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม  นางสมพิศ เนียมนิ่ม และนายวุฒิชัย จันทา  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0018.1/ / 3719   28 มีนาคม 2566   การขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันประเภทชนไก่  นายอำเภอพิชัย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / 3718   28 มีนาคม 2566   การขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันประเภทชนไก่  นายอำเภอน้ำปาด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0025 / 3717   28 มีนาคม 2566   รายงานผลการจัดฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานผู้ต้องขัง โครงการฝึกวิชาชีพ หลักสสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้า  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 3716   28 มีนาคม 2566   รายงานผลการจัดฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานผู้ต้องขัง โครงการฝึกวิชาชีพ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 3715   28 มีนาคม 2566   รายงานจัดพิธีปิดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง "หลักสูตรสัคคสาสมาธิ" รุ่นที่1/2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0022 / 3714   28 มีนาคม 2566   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินการจัดทำผังภูมิสังคม ฯ  สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 11213 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225