| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0017.1 / 4513   11 เมษายน 2566   ได้รับความเดือดร้อนจากการเลี้ยงสุนัขจำนวนมากของเพื่อนบ้าน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 4512   11 เมษายน 2566   ร้องเรียนความเดือดร้อนจากสถานบันเทิง  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0017.2 / 4511   11 เมษายน 2566   ส่งคืนเงินงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1)  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.1 / 4510   11 เมษายน 2566   การขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยังยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตรราชกัญญาและโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 4509   11 เมษายน 2566   รายงานตรวจสอบใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน (แบบ ป.3) และสถานการณ์ออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.4)  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 4508   11 เมษายน 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 4507   11 เมษายน 2566   ขอความร่วมมือตรวจสอบประวัติผู้ยื่นคำขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ผู้บังคับการตำรวจภูรจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 4506   11 เมษายน 2566   ขอความร่วมมือตรวจสอบประวัติผู้ยื่นคำขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค6  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / 4505   10 เมษายน 2566   ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ “ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พบประชาชน”  วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0017.3 / 4504   10 เมษายน 2566   ร่วมสมทบทุนในการจัดสร้่างอนุสาวรีย์เจ้าพระยาสุรสีห์วิสิษฐศักดิ์  นางชวลี กัลยาณณมิตร  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0025 / 4503   10 เมษายน 2566   รายงานผลการจัดการอบรมฝึกวิชาชีพให้ผู้ต้อง และการบริหารการใช้จ่ายเงินพลอยได้จากการดำเนินงานฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0005 / 4502   10 เมษายน 2566   ขอส่งรายงานจัดเก็บข้อมูลผู้สูงอายุ  กรมกิจการผู้สูงอายุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4501   10 เมษายน 2566   ขอความร่วมมือดำเนินการส่งคืนเงินยชำระเกินให้กับกองทุนผู้สูงอายุ  กรมกิจการผู้สูงอายุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4500   10 เมษายน 2566   ขอส่งรายงานการติดตามหนี้ค้างชำระ  กรมกิจการผู้สูงอายุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0032 / 4499   10 เมษายน 2566   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0009 / 4498   10 เมษายน 2566   การป้องกันการเก็บเกี่ยวและจำหน่ายทุเรียนด้อยคุณภาพ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 4497   10 เมษายน 2566   การป้องกันการเก็บเกี่ยวและจำหน่ายทุเรียนด้อยคุณภาพ  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0017.5/ / 4496   10 เมษายน 2566   ผลประเมินการขับเคลื่อนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการบริหารราชการจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0032 / 4495   10 เมษายน 2566   ขอเชิญชวนหิ้วตะกล้าเข้าวัดทำบุญ ภายใต้แนวคิด "ครอบครัวหิ้วตะกล้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน"  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 4494   10 เมษายน 2566   ขอเชิญชวนหิ้วตะกล้าเข้าวัดทำบุญ ภายใต้แนวคิด "ครอบครัวหิ้วตะกล้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน"  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต (กอปภ.จ) 0021/ / 4493   10 เมษายน 2566   การติดตามผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ผู้อำนวยการกลาง  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต (กอปภ.จ) 0021/ / 4492   10 เมษายน 2566   ชอรับการสนับสนุนฝนหลวง  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0005 / 4491   10 เมษายน 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก เยาวชนดีเด่นสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่ง ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องใน โอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ว / 4490   10 เมษายน 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่นสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566  แจ้งท้าย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0032 / 4489   10 เมษายน 2566   ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0010 / 4488   10 เมษายน 2566   การจัดทำแผนปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานในกรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศศ.2565  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0028 / 4487   10 เมษายน 2566   งบทดลองและค่าใช้จ่าย  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กองบริหารการคลัง กลุ่มงานบัญชี  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0017.2 / 4486   10 เมษายน 2566   การอนุมัติโครงการครัวเรือนสะอาด ปราศจากโรคภัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0017.2 / 4485   10 เมษายน 2566   การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1)  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2/ / 4484   10 เมษายน 2566   การให้สัตนยาบันรับรองการดำเนินการและการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.1 / 4483   10 เมษายน 2566   ส่งแบบคำร้องเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗ ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้ารโคก  ประธานกรรมการมูลนิธิกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0032 / 4482   10 เมษายน 2566   การประเมินวัฒนธรรมจังหวัดรอบการประเมินที่ 1  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0022 / 4481   10 เมษายน 2566   ส่งข้อมูลบุคลากรที่มีประสบการณ์การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ฯ  สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0010 / 4480   10 เมษายน 2566   การรายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0022 / 4479   10 เมษายน 2566   รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2566  ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์และประเมินผล  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0010 / 4478   10 เมษายน 2566   ขอนำส่งหลักฐานการขยายเวลาชำระหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0012 / 4477   10 เมษายน 2566   ข้าราชการมารายงานตัว  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก  สำนักงานขนส่งจังหวัด
  อต 0012 / 4476   10 เมษายน 2566   ข้าราชการมารายงานตัว  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก  สำนักงานขนส่งจังหวัด
  อต 0012 / 4475   10 เมษายน 2566   ข้าราชการมารายงานตัว  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร  สำนักงานขนส่งจังหวัด
  อต 0012 / 4474   10 เมษายน 2566   ข้าราชการไปรายงานตัว  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  สำนักงานขนส่งจังหวัด
  อต 0012 / 4473   10 เมษายน 2566   ข้าราชการไปรายงานตัว  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  สำนักงานขนส่งจังหวัด
  อต 0033.001 / 4472   10 เมษายน 2566   ส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0017.3 / 4471   10 เมษายน 2566   ขความอนุเคราะห์วงดนตรี  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0005 / 4470   10 เมษายน 2566   จัดส่งเอกสาร คคด.01 และโครงการกองทุนคุ้มครองเด็ก  กรมกิจการเด็กและเยาวชน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0009 / 4469   10 เมษายน 2566   การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0011/ / 4468   10 เมษายน 2566   ขอส่งสำเนาสัญญา  ร้าน เอสเคเซอร์วิส  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต 0011/ / 4467   10 เมษายน 2566   ขอส่งสำเนาสัญญา  ผู้จัดการ บริษัท รักษาความปลอดภัย ดีเอสเอส จำกัด  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต0034(2) / 4466   10 เมษายน 2566   ขอปิดประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่3  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต 0017.1/ / 4465   10 เมษายน 2566   ร้องทุกข์ให้กับน้องชายถูกกลั่นแกล้งในเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.3 / 4464   10 เมษายน 2566   การขึ้นทะเบียนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเป็นที่ราชพัสดุ  ธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)

บันทึกข้อมูลไว้ 11213 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225