| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0005/ / 69   3 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายวิโรจน์ เรืองพิมาย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 68   3 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางกาบ เชียงพันธ์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 67   3 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสิริอร สอนหว่าง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 66   3 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายสำราญ มาท้ายน้ำ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 65   3 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  ด.ต.ทินกร กาญจันดา  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 64   3 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางบุญมี อยู่แก้ว  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 63   3 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายบรรพด อิ่มเพ็ง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 62   3 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางสมนึก บู่ตั้ง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 61   3 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางลำดวน หางสลัด  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 60   3 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางฉลวย หางสลัด  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 59   3 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสุภารัตน์ โตไผ่  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 58   3 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางน้ำตาล โตไผ่  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0019.4(อกส.จ.)/ / 57   3 มกราคม 2567   แจ้งผลคดีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (โครงการร้านขายของชำ ผู้เสนอคือ นางประพันธ์ ภู่พุ่ม)  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0018.2/ / 56   3 มกราคม 2567   ส่งเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกประจำเดือนธันวาคม 2566  ประธานกรรมการฌาปนกิจสงเคราะห์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0019.4(อกส.จ.)/ / 55   3 มกราคม 2567   ศาลคืนค่าขึ้นศาล  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0033.010 / 54   3 มกราคม 2567   ขอยกเลิกการเกลี่ยอัตรากำลัง (การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน)  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0019.4(อกส.จ.)/ / 53   3 มกราคม 2567   รายงานผลคดีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (คดีหมายเลขดำที่ ม87/2566)  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0018.1 / 52   3 มกราคม 2567   การดำเนินการศึกษาอบรบหลักสูตรปลัดอำเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รุ่นที่ 265-266  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 51   3 มกราคม 2567   ขอต่อใบอนุญาตให้ขายทอดตลาดและค้าของเก่า ประจำปี 2567  นายอำเภอพิชัย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0032 / 50   3 มกราคม 2567   ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพะรเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณสรี นารีรัตนราชกัญญา 8 มกราคม 2567  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 49   3 มกราคม 2567   การคัดเลือกพระสงฆ์ไปประกอบศาสนากิจ ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดีย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศานา  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0018.1 / 48   3 มกราคม 2567   ขอเลิกประกอบอาชีพค้าของเก่า  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.1 / 47   3 มกราคม 2567   ร้องเรียนการทารุณกรรมสัตว์  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0002 / 46   3 มกราคม 2567   ส่งหนังสือสำคัญ(แบบ สด.๘)แทนฉบับที่ชำรุดหรือสูญหาย  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0010 / 45   3 มกราคม 2567   การจัดชั้นลูกหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0018.1 / 44   3 มกราคม 2567   ข้าราชการพลเรือนขอโอนเป็นพนักงานส่วนตำบล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 43   3 มกราคม 2567   การแต่งตั้งนายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิกและเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  เลขาธิการสภากาชาดไทย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0032 / 42   2 มกราคม 2567   การรับสมัครแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมเข้ารับการคัดเลือกรับเงินอุดหนุนส่งเสริมการดำเนินงานชุมชนและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม  อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 41   2 มกราคม 2567   แจ้งเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่งานประสานขอพระราชทานเพลิงและแก้ไขข้อมูลในระบบสารสนเทศฯ  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0025 / 40   2 มกราคม 2567   รายงานการรับจ้างแรงงานผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0005/ / 39   2 มกราคม 2567   รายงานจิตอาสาพระราชทาน ประจำเดือนธันวาคม 2566  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0025 / 38   2 มกราคม 2567   รายงานผลการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 37   2 มกราคม 2567   รายงานข้อมูลชื่อผู้ต้องขังรายสำคัญ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0002/ / 36   2 มกราคม 2567   ให้นายทหารสัญญาบัตรช่วยราชการ, รักษาราชการ และรักษาราชการแทน  นายอำเภอลับแล  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002/ / 35   2 มกราคม 2567   ให้นายทหารสัญญาบัตรช่วยราชการ, รักษาราชการ และรักษาราชการแทน  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002/ / 34   2 มกราคม 2567   ให้นายทหารสัญญาบัตรช่วยราชการ, รักษาราชการ และรักษาราชการแทน  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002/ / 33   2 มกราคม 2567   ให้นายทหารสัญญาบัตรช่วยราชการ, รักษาราชการ และรักษาราชการแทน  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002/ / 32   2 มกราคม 2567   ให้นายทหารสัญญาบัตรช่วยราชการ, รักษาราชการ และรักษาราชการแทน  นายอำเภอตรอน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0025 / 31   2 มกราคม 2567   ผู้ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 30   2 มกราคม 2567   รายงานการย้ายระบายความแออัด  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.5 / 29   2 มกราคม 2567   มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0025 / 28   2 มกราคม 2567   รายงานสรุปผลการตรวจรับอาหารดิบ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0023.2 / 27   2 มกราคม 2567   รายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารท่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 เพิ่มเติม  เลขานุการ ก.ท.จ. อุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 26   2 มกราคม 2567   รายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารท่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 เพิ่มเติม  ประธาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / 25   2 มกราคม 2567   ขอมอบอำนาจให้พนักงานอัยการดำเนินคดีแก้ต่างแทน  อธิบดีอัยการสำนักคดีปกครองพิษณุโลก  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / 24   2 มกราคม 2567   ขอขยายระยะเวลาทำคำให้การ  ตุลาการศาลปกครอง (นายวัชระชัย อารยรุ่งโรจน์)  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / 23   2 มกราคม 2567   ขอขยายระยะเวลายื่นคำให้การ  ตุลาการศาลปกครองเจ้าสำนวน คดีหมายเลขดำที่ 170/2566 (ท่านสุรเขต อินจับ)  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0022 / 22   2 มกราคม 2567   รายงานผลการดำเนินงานการส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างกรณีกรมโยธาธิการและผังเมือง และจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ดำเนินการ  สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0018.1 / 21   2 มกราคม 2567   การจัดทำคำให้การแก้คำฟ้องคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 170/2566 ระหว่างนายสนิท ทิงิ้วงาม ผู้ฟ้องคดี กับ นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ที่ 1 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ 2 ผู้ถูกฟ้องคดี  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0028 / 20   2 มกราคม 2567   ขอส่งแบบรายงานข้อมูลหมู่บ้าน  สำนักตรวจและประเมินผล  สำนักงานแรงงานจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 2319 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47