| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0020.1 / 5972   10 มิถุนายน 2567   การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ New GFMIS Thai  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0005/ / 5971   10 มิถุนายน 2567   ขอส่งรายงานผลการตรวจราชการ  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0025 / 5970   10 มิถุนายน 2567   ส่งบัญชีร้านค้าสงเคราะห์ผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0017.3 / 5969   10 มิถุนายน 2567   การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงปฏิบัติหน้าที่อำนวยการติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญเร่งด่วนและประสานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในวันหยุดราชการ  แจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0005/ / 5968   10 มิถุนายน 2567   ขอส่งเอกสารเพื่อประกอบการเบิกเงินค่าตอบปทนพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณ๓าพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0022.2 / 5967   10 มิถุนายน 2567   ขอความอนุเคราะห์สื่อประชาสัมพันธ์ฯ  กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0005/ / 5966   10 มิถุนายน 2567   ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินโครงการ  กรมกิจการผู้สูงอายุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 5965   10 มิถุนายน 2567   ขอส่งหลักฐานการจ่ายเงินกองทุนผู้สูงอายุ  กรมกิจการผู้สูงอายุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0023.3 / 5964   10 มิถุนายน 2567   ขอรับสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โครงการซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตรกรรมภายในตำบลห้วยมุ่น)  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / 5963   10 มิถุนายน 2567   รายงานขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / 5962   10 มิถุนายน 2567   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างลานกีฬา สนามกีฬา  นายอำเภอลับแล  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0032 / 5961   10 มิถุนายน 2567   แจ้งผลการพิจารณาคำขออนุญาตและให้ชำระค่าธรรมเนียม  ร้านอาหารป้าแจ้วคาราโดเกะ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 5960   10 มิถุนายน 2567   การขออนุญาตประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑  ผู้บังคบการตำรวจภูธรจังหวัดอตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 5959   10 มิถุนายน 2567   การขออนุญาตประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑  นายอำเภอตรอน  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0025 / 5958   10 มิถุนายน 2567   ขออนุญาตย้ายผู้ต้องขังตามคำขอโอนตัวของส่วนราชการอื่น  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  0017.5 / 5957   10 มิถุนายน 2567   ขออนุญาตออกนอกเขตของผู้ว่าราชการจังหวัด  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0018.2 / 5956   10 มิถุนายน 2567   ส่งหลักฐานเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / 5955   10 มิถุนายน 2567   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการดำเนินโครงการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัด  เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0020.1 / 5954   10 มิถุนายน 2567   ขอรับจัดสรรงบประมาณโครงการรื้อถอนซากสิ่งปลูกสร้างเดิมและถมดิน  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0016 / 5953   10 มิถุนายน 2567   ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดอุตรดิตถ์  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต 0016 / 5952   10 มิถุนายน 2567   ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดอุตรดิตถ์  อธิบดีกรมการค้าภายใน เลขาธิการคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.)  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต0023.2 / 5951   10 มิถุนายน 2567   การดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0034(2) / 5950   10 มิถุนายน 2567   การรับแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  0017.5 / 5949   10 มิถุนายน 2567   ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุตรดิตถ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  0017.5 / 5948   10 มิถุนายน 2567   ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  0017.5 / 5947   10 มิถุนายน 2567   รายงานผลการประชุมและการลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุตรดิตถ์  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0017.3 / 5946   10 มิถุนายน 2567   แจ้งการโอนเงินจากการจำหน่ายดอกพุทธรักษาสัญลักษณ์งานวันพ่อแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2567  นายกสมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / 5945   10 มิถุนายน 2567   ขอความอนุเคราะห์ตัดแต่งต้นไม้ภายในบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0009 / 5944   10 มิถุนายน 2567   สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการผลิตขยายชีวภัณฑ์ แก่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ต้นแบบ เพื่อยกระดับเป็นศูนย์บริการชีวภัณฑ์ชุมชน  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0018.1 / 5943   9 มิถุนายน 2567   กำชับการปฎิบัติและสำรวจปัญหาอุปสรรคจากการปฎิบัติงานแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 5942   9 มิถุนายน 2567   ส่งเงินจัดสรรงบประมาณตามโครงการสนับสนุนการดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 5941   9 มิถุนายน 2567   ส่งเงินจัดสรรงบประมาณตามโครงการสนับสนุนการดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต.0017.5 / 5940   9 มิถุนายน 2567   เข็มทีระลึกตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0019.2 / 5939   7 มิถุนายน 2567   โครงการส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO)  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0023.2 / 5938   7 มิถุนายน 2567   รายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 8/2560  เลขานุการ ก.ท.จ. อุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 5937   7 มิถุนายน 2567   รายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 8/2560  ประธาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0025 / 5936   7 มิถุนายน 2567   ส่งข่าราชการรายงานตัวปฏิบัติหน้าที่  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 5935   7 มิถุนายน 2567   แบบรายงานผลการดำเนินงานตามวัดที่ 1.13 ประจำปีงบประมาณ 2567  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0018.1 / 5934   7 มิถุนายน 2567   เลื่อนข้าราชการฯ  นายอำเภอฟากท่า  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0011/ / 5933   7 มิถุนายน 2567   ขอส่งสำเนาสัญญา  ร้าน เอสเคเซอร์วิส  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต 0011/ / 5932   7 มิถุนายน 2567   ขอส่งสำเนาสัญญา  ผู้จัดการ บริษัท รักษาความปลอดภัย ดีเอสเอส จำกัด  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต 0007 / 5931   7 มิถุนายน 2567   แจ้งลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง  คุณอริยะการเกษตร  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0017.1 / 5930   7 มิถุนายน 2567   ได้รับความเดือดร้อนจากถนนชำรุด และไม่มีน้ำกินน้ำใช้ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา  นายอำเภอท่าปลา  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0023.6 / 5929   7 มิถุนายน 2567   การประชุมชี้แจงการบันทึกข้อมูลในระบบระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (DLA-WASTE)  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0020.4 / 5928   7 มิถุนายน 2567   การใช้ประโยชน์ที่ดินของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  0133.1/04/2068 / 5927   7 มิถุนายน 2567   ขอเชิญคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเข้าร่วมประชุม  นางทัศนี ปราบสมรชัย นางกรรนิษฐา หนองคาย นางจิราพา ขำทับทิม  รพ.สต.วังสีสูบ
  อต0010 / 5926   7 มิถุนายน 2567   ขอเปิดเครดิตน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในราชการ (เพิ่มเติม)  หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัยบริการ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0010 / 5925   7 มิถุนายน 2567   แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0020.1 / 5924   7 มิถุนายน 2567   การทำลายเอกสารเกี่ยวกับที่ดินในสารบบ  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาตรอน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0017.4 / 5923   7 มิถุนายน 2567   การตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์  หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 8224 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165