| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0005 / 4084   4 เมษายน 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายสน ใจศรี  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4083   4 เมษายน 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางตุลา คำมงคล  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0032 / 4082   4 เมษายน 2566   ขอสรายงานวัสดุสิ้นเปลืองและรายงานข้อมูลรายการของกล่องน้ำหลวงพระราชทาน กล่องเพลิงพระราชทาน กล่องดินพระราชทาน สำหรับใช้ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0029.1/ / 4081   4 เมษายน 2566   รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2566  สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  อต 0033.001 / 4080   4 เมษายน 2566   อนุมัติเปิดเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่และค่าบริการรายเดือน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิชัย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0018.1 / 4079   4 เมษายน 2566   การประเมินผลการทดลองปฎิบัติหน้าที่ราชการ  นายอำเภอพิชัย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 4078   4 เมษายน 2566   การประเมินผลการทดลองปฎิบัติหน้าที่ราชการ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0033.010 / 4077   4 เมษายน 2566   ขอยกเลิกการเกลี่ยอัตรากำลัง (การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน)  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0025 / 4076   4 เมษายน 2566   รายงานผลการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 4075   4 เมษายน 2566   รายงานข้อมูลชื่อผู้ต้องขังรายสำคัญ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 4074   4 เมษายน 2566   ร้องเรียนปัญหาน้ำประปาไม่สะอาด  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 4073   4 เมษายน 2566   ร้องเรียนร้านจำหน่ายสุราเสียงดังและตั้งโต๊ะกีดขวางทางเข้าออก  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0023.4 / 4072   4 เมษายน 2566   ขอเสนอโครงการด้านวัฒนธรรม ประเพณีตำบลแสนตอเพื่อขอพิจารณาประกาศเป็นประเพณีท้องถิ่น  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0033.101.3 / 4071   4 เมษายน 2566   ข้าราชการขอย้าย (รอบ 1 สค.66 จำนวน 8 ราย)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 4070   4 เมษายน 2566   ขอให้เร่งรัดการดำเนินการ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 4069   4 เมษายน 2566   ขอให้ตรวจสอบหมายเลขเสื้อรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ  ขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 4068   4 เมษายน 2566   ร้องเรียนการสร้างรั้วทับถนน  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0005 / 4067   4 เมษายน 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสาวธิดารัตน์ สียะ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4066   4 เมษายน 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายสายัน ฉิมทิม  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4065   4 เมษายน 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายสิทธิชัย ทิมขำ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4064   4 เมษายน 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางอารุณ ทิมขำ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0017.1 / 4063   4 เมษายน 2566   ร้องทุกข์ไม่ได้รับเงินค่าเวนคืนที่ดิน  นายเหลี่ยม แก้วเล็ก  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0005 / 4062   4 เมษายน 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายเสน่ห์ ศรีสอาด  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0017.1 / 4061   4 เมษายน 2566   ร้องทุกข์ไม่ได้รับเงินค่าเวนคืนที่ดิน  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาตรอน  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0005 / 4060   4 เมษายน 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายบุญช่วย ป๊อกหลง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4059   4 เมษายน 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายประมวน อ้นอินทร์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4058   4 เมษายน 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางประนอม พุ่มพวง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0017.1 / 4057   4 เมษายน 2566   ร้องทุกข์ไม่ได้รับเงินค่าเวนคืนที่ดิน  หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดิน สำนักชลประทานที่ 3  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0005 / 4056   4 เมษายน 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสาวฐิตากร สิทธิ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4055   4 เมษายน 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางน้อย เมืองด่าน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4054   4 เมษายน 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสมเกียรติ เปิ้นสุวรรณ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4053   4 เมษายน 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายชิด มาบวบ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4052   4 เมษายน 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางกอบกุล เปิ้นสุวรรณ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4051   4 เมษายน 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางสมัย นาขัน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4050   4 เมษายน 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายสมัย มาสิงห์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4049   4 เมษายน 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายแก้ว มาสิงห์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4048   4 เมษายน 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางอังคณา โก๊ะกอย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4047   4 เมษายน 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางเจริญ กรงทอง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4046   4 เมษายน 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายบุญสังข์ บุญประเสริฐ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4045   4 เมษายน 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางสร้อยฟ้า แดงทองดี  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4044   4 เมษายน 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสำเริง โตมี  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4043   4 เมษายน 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางคืน น้อยเจือ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4042   4 เมษายน 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายสมชาย มาสน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4041   4 เมษายน 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางชิด มาสน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4040   4 เมษายน 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางชนากานต์ วิรัชวงค์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4039   4 เมษายน 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางจันทร์ รุ่งเมือง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4038   4 เมษายน 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสาวสายใจ กิจเกลียว  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4037   4 เมษายน 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางอารี ทิพย์พรม  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4036   4 เมษายน 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสาววัชรา อภัยชา  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4035   4 เมษายน 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  รต.พนมวัน รัตนพล  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 6334 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127