| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0005/ / 3201   15 มีนาคม 2566   แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปีงบประมาณ 2566  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0020.1 / 3200   15 มีนาคม 2566   แผนปฏิบัติงานเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0019.4 / 3199   15 มีนาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.2/ / 3198   15 มีนาคม 2566   การนำเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0020.1 / 3197   15 มีนาคม 2566   ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงและส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องร้องเรียน  เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 3196   15 มีนาคม 2566   แจ้งกำหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง คดีปกครองของศาลปกครองพิษณุโลก หมายเลขดำ ที่ 103/2565  อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองพิษณุโลก  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0002 / 3195   15 มีนาคม 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 3194   15 มีนาคม 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 3193   15 มีนาคม 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0017.1 / 3192   15 มีนาคม 2566   ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงและส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา  คณะกรรมการลงนามผูกพันบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0020.1 / 3191   15 มีนาคม 2566   รายงานผลการสำรวจและดำเนินการในกรณีที่ดินวึ่งถุกทอดทอ่งไม่ทำประโยชน์  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0005/ / 3190   14 มีนาคม 2566   ขอส่งแบบฟอร์มขอแก้ไข Customer Sarvices การบริการลูกค้า  กรมกิจการผู้สูงอายุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0025 / 3189   14 มีนาคม 2566   รายงานผลการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ZITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 3188   14 มีนาคม 2566   ขอส่งรายงานผลการประเมินมาตรฐานเรือนจำ ๑๐ ด้าน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 3187   14 มีนาคม 2566   รายงานผลโครงการมาตรฐานความโปร่งใสของเรือนจำ 5 ด้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / 3186   14 มีนาคม 2566   ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงิื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2566  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / 3185   14 มีนาคม 2566   ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงิื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2566  นายอำเภอลับแล  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / 3184   14 มีนาคม 2566   การคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2566  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0021 / 3183   14 มีนาคม 2566   ขอเชิญสมัครทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนนระดับอำเภอ  เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / 3182   14 มีนาคม 2566   ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงิื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2566  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / 3181   14 มีนาคม 2566   ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงิื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พศ.2566  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0025 / 3180   14 มีนาคม 2566   รายงานผลการจัดโปรแกรมผู้ค้ายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0033.001 / 3179   14 มีนาคม 2566   ขอให้ไปรายงานตัว นางสาวพิจิตรา กล่าวแล้ว  นางสาวพิจิตรา กล่าวแล้ว  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.001 / 3178   14 มีนาคม 2566   ขอให้ไปรายงานตัว นางสาวภัชณีย์ วิรัตน์ชยางกรู  นางสาวภัชณีย์ วิรัตน์ชยางกรู  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.001 / 3177   14 มีนาคม 2566   ขอให้ไปรายงานตัว นายภัครวัฒน์ ชาน้อย   นายภัครวัฒน์ ชาน้อย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010 / 3176   14 มีนาคม 2566   ขอให้ไปรายงานตัว นางสาวสุพัตรา พลสวัสดิ์  นางสาวสุพัตรา พลสวัสดิ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0019.4(อกส.จ.)/ / 3175   14 มีนาคม 2566   อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  การจัดทำประมาณการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0014.3 / 3174   14 มีนาคม 2566   รายงานผลการออกหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า (สป.13) ราย องค์การอุสาหกรรมป่าไม้  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0032/ / 3173   14 มีนาคม 2566   การจัดทำข้อมูลการขับเคลื่อน 12 เป้าหมายร่วมจังหวัดคุณธรรม รอบ 6 เดือน  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ต. (ท) ปลัดจังหวัด หัวหน้าหน่ยวงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทย หน่วยงานภาคประชาสังคม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0002 / 3172   14 มีนาคม 2566   ส่งหนังสือสำคัญ(แบบ สด.๘)แทนฉบับที่ชำรุดหรือสูญหาย  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0033.001 / 3171   14 มีนาคม 2566   ส่งมอบสถานที่ก่อสร้าง  ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น เค บางกอกกรุ็ป  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0002 / 3170   14 มีนาคม 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 3169   14 มีนาคม 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 3168   14 มีนาคม 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0033.101.3 / 3167   14 มีนาคม 2566   ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  นายประทวน คำเพ็ง  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0022 / 3166   14 มีนาคม 2566   แจ้งคืนหนังสือคำประกัน (หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองตรอน บริเวณหลังวัดพงสะตือ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาว 500 เมตร  ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์ปฏิบัติการอุตรดิตถ์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0022 / 3165   14 มีนาคม 2566   คืนหนังสือค้ำประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า 15% โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองตรอน บริเวณหลังวัดพงสะตือ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาว 500 เมตร  หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนนาคะ  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0023.2 / 3164   14 มีนาคม 2566   รายงานปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานบุคคล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0002 / 3163   14 มีนาคม 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 3162   14 มีนาคม 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 3161   14 มีนาคม 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0033.001 / 3160   14 มีนาคม 2566   หนังสือรับรอง นายณัฐกร หงษ์ดำเนิน  นายณัฐกร หงษ์ดำเนิน  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0020.1 / 3159   14 มีนาคม 2566   แจ้งลงนามในสัญญา  ร้าน โอ อาร์ เซอร์วิส (โดยนายรุ่งโรจน์ พลเสน)  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 3158   14 มีนาคม 2566   แจ้งลงนามในสัญญา  ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วน คลังเครื่องเขียนอภิญญา  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 3157   14 มีนาคม 2566   แจ้งลงนามในสัญญา  ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0033.012 / 3156   14 มีนาคม 2566   ขอส่งคำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0025 / 3155   14 มีนาคม 2566   รายงานผลและสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรฐานเรือนจำด้านการจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง (ด้านที่4)  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 3154   14 มีนาคม 2566   รายงานการปล่อยตัวลดวันต้องโทษจำคุกนักโทษเด็ดขาด  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0033.012 / 3153   14 มีนาคม 2566   ขอส่งคำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0025 / 3152   14 มีนาคม 2566   การดำเนินงานตามมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์

บันทึกข้อมูลไว้ 3601 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73