| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0018.3 / 3692   3 เมษายน 2567   ขอความร่วมมือยกระดับการดำเนินมาตรการลดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0014.3 / 3691   3 เมษายน 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกไปทำการตรวจสภาพป่า กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือด ขอใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองตรอนฝั่งขวา เพื่อก่อสร้างฝายน้ำล้นผ่าน (ชนิดรถยนต์ผ่านได้)พร้อมกิจกรรมประกอบและงานขุดลอก ท้องที่ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 2 โครงการ  นายธนารักษ์ ต่อสกุล  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.3 / 3690   3 เมษายน 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกไปทำการตรวจสภาพป่า กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือด ขอใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองตรอนฝั่งขวา เพื่อก่อสร้างฝายน้ำล้นผ่าน (ชนิดรถยนต์ผ่านได้)พร้อมกิจกรรมประกอบและงานขุดลอก ท้องที่ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 2 โครงการ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือด  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.3 / 3689   3 เมษายน 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกไปทำการตรวจสภาพป่า กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือด ขอใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองตรอนฝั่งขวา เพื่อก่อสร้างฝายน้ำล้นผ่าน (ชนิดรถยนต์ผ่านได้)พร้อมกิจกรรมประกอบและงานขุดลอก ท้องที่ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 2 โครงการ  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0020.4 / 3688   3 เมษายน 2567   การขอใบอนุญาตตามความในมาตรา 9 แห่งประมวบกฎหมายที่ดิน (ใบอนุญาตดูดทราย)  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0014.3 / 3687   3 เมษายน 2567   องค์การบริหารส่วนตำบลนานกกก ขอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าฯ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนน/ปรับปรุงถนนสายห้วยคอกช้างบน หมู่ที่3 ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 00 ตารางวา  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0020.4 / 3686   3 เมษายน 2567   การขอต่อใบอนุญาตตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ใบขออนุญาตดูดทราย)  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.4 / 3685   3 เมษายน 2567   เทศบาลตำบลคุ้งตะเภาขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ "ศูนย์สารภีร์"  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 3684   3 เมษายน 2567   เลื่อนข้าราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0025 / 3683   3 เมษายน 2567   รายงานลการฝึกทักษะการทำงานรับจ้างของผู้ต้องขังภายในเรือนจำ/ทัณฑสถาน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0020.1 / 3682   3 เมษายน 2567   แต่งตั้งข้าราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0016 / 3681   3 เมษายน 2567   ขอเชิญเข้าร่วมออกตรวจสอบมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงช่วงเทศกาลสงกรานต์  พลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต 0020.1 / 3680   3 เมษายน 2567   ขอใช้สิทธิ์ในการเข้าตรวจสอบข้อมูลรายการบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง  ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต.0021/ / 3679   3 เมษายน 2567   ประก่าศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย / เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย)  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต.0021/ / 3678   3 เมษายน 2567   ประก่าศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย / เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย)  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต.0017.5 / 3677   3 เมษายน 2567   การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ส่วนภูมิภาค) สำหรับรอบการประเมินครั้งที่ 1/2567 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567)  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต.0021/ / 3676   3 เมษายน 2567   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย)  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0025 / 3675   3 เมษายน 2567   รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบตัวชี้วัดที่ 1.17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต.0021/ / 3674   3 เมษายน 2567   แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย วาตภัย อำเภอน้ำปาด  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0017.1 / 3673   3 เมษายน 2567   ราษฎรขอความช่วยเหลือ กรณี การแก้ไขเอกสารโฉนดที่ดิน  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 3672   3 เมษายน 2567   แจ้งผลการดำเนินการ  นายวัฒนะ ช่วยเนิน  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 3671   3 เมษายน 2567   ขอรับการการสนับสนุนงบประมาณ๕รงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแมงเหนือ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไคร้  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 3670   3 เมษายน 2567   การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 3669   3 เมษายน 2567   ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0020.1 / 3668   3 เมษายน 2567   ขอส่งแบบรายงานผลการรับชำระเงิน(แบบใหม่) ประจำเดือน มีนาคม 2567  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0029.1/ / 3667   3 เมษายน 2567   ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนมีนาคม 2567ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 ชุด  สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  อต 0018.1 / 3666   3 เมษายน 2567   การดำเนินโครงการ1จังหวัด1ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0033 / 3665   3 เมษายน 2567   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อน นส.อรอนงค์ ทองเณร  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.010/ / 3664   3 เมษายน 2567   ขอส่งคำขอประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0018.1 / 3663   3 เมษายน 2567   โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานัดกฎหมายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0021(ศปถจ) / 3662   3 เมษายน 2567   การแต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0019.4(อกส.จ.)/ / 3661   3 เมษายน 2567   ส่งรายงานทะเบียนคุมและรายงานการรับ-จ่ายเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4(อกส.จ.)/ / 3660   3 เมษายน 2567   การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4(อกสจ.)/ / 3659   3 เมษายน 2567   หารือประเด็นที่เกี่ยวกับสัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อตอบข้อซักถามอัยการจังหวัด  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.1 / 3658   3 เมษายน 2567   ขอให้แก้ไขปัญหาควันไฟจากการเผาขยะ บริเวณ โรงเรียนบ้านวังหัวดอย  นายอำเภอท่าปลา  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0030 / 3657   3 เมษายน 2567   การประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
  อต 0033.001 / 3656   3 เมษายน 2567   อนุมัติติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  สสอ.เมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0018.3 / 3655   3 เมษายน 2567   รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการใช้จ่ายเงินอพป.ฯ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.3 / 3654   3 เมษายน 2567   การจัดทำข้อมูลชายแดนเพื่อสนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์ฯ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0025 / 3653   3 เมษายน 2567   แบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๑.๑๓ ฯ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0032 / 3652   3 เมษายน 2567   ขอเชิญประชุมโครงการสืบสาน รักษา และพัฒนาต่อยิดมวยไทยพระยาพิชัยดาบหักและมวยท่าเสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ายู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0019.1/ / 3651   3 เมษายน 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง  ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขาเขต 2  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.1/ / 3650   3 เมษายน 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0030 / 3649   3 เมษายน 2567   ขอความร่วมมือแก้ต่างคดีแรงงาน  อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค 6  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
  อต0023.4 / 3648   3 เมษายน 2567   ขอทำความตกลงยกเว้นการปฎิบัติตามระเบียบกระะทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.3/ / 3647   3 เมษายน 2567   จัดส่งข้อมูล ม.ท.ศ.  ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.5 / 3646   3 เมษายน 2567   ขออนุญาตออกนอกเขตของผู้ว่าราชการจังหวัด  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0023.4 / 3645   3 เมษายน 2567   การขอทำความตกลงการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0025 / 3644   3 เมษายน 2567   รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 1.13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.3 / 3643   3 เมษายน 2567   ขอความอนุเคราะห์ต่อทะเบียนรถยนต์ราชการ  ขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)

บันทึกข้อมูลไว้ 4093 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82