| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0019.4/ / 7821   15 กรกฏาคม 2567   ข้าราชการขอลาออกจากราชการ  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0020.1 / 7820   15 กรกฏาคม 2567   ขอส่งแฟ้มประวัติ ก.พ.7  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 7819   15 กรกฏาคม 2567   ขอส่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0025 / 7818   15 กรกฏาคม 2567   รายงานการนำบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0032 / 7817   15 กรกฏาคม 2567   โครงการรวมใจเทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน จังหวัดอุตรดิตถ์  อธีบดีกรมการศาสนา  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 7816   15 กรกฏาคม 2567   โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาส ๓) จังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0023.3 / 7815   15 กรกฏาคม 2567   ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ เพื่อจัดโครงการจัดการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / 7814   15 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญประชุมคณะทำงานฝ่ายตัดสินกีฬา โครงการจัดการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  คณะทำงานฝ่ายตัดสินกีฬาฯ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / 7813   15 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญประชุมผู้จัดการทีมนักกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการจัดการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อำเภอลับแล อำเภอน้ำปาด และอำเภอฟากท่า) และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / 7812   15 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการจัดการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  (ตามบัญชีแนบท้าย)  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / 7811   15 กรกฏาคม 2567   ขอความอนุเคราะห์จัดหา อปพร. เพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  นายกเทศมนตรีตำบลป่าเซ่า  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / 7810   15 กรกฏาคม 2567   ขอความอนุเคราะห์ยืมจักรยานขาไถ พร้อมหมวกกันน็อค เพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  นายกเทศมนตรีตำบลร่วมจิต  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / 7809   15 กรกฏาคม 2567   ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนอาหารและน้ำดื่ม เพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  (ตามบัญชีแนบท้าย)  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / 7808   15 กรกฏาคม 2567   ขอความอนุเคราะห์ยืมกรวยจราจร และแผงกั้นจราจร เพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0011/ / 7807   15 กรกฏาคม 2567   ขอทราบความคืบหน้าคดี  อธิบดีศาลปกครองสูงสุด  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต 0023.3 / 7806   15 กรกฏาคม 2567   ขอความอนุเคราะห์ยืมกรวยจราจร เพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / 7805   15 กรกฏาคม 2567   ขอความอนุเคราะห์ยืมกรวยจราจร เพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / 7804   15 กรกฏาคม 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราขพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดอุตรดิตถ์  (คณะกรรมการฯ ตามบัญชีแนบท้าย)  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  พม0304.73 / 7803   15 กรกฏาคม 2567   ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนต้นแบบจิตอาสาจังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
  พม0304.73 / 7802   15 กรกฏาคม 2567   ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนต้นแบบจิตอาสาจังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0005/ / 7801   15 กรกฏาคม 2567   ขอส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานกองทุนผู้สูงอายุ  กรมกิจการผู้สูงอายุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0032 / 7800   15 กรกฏาคม 2567   การออกตรวจสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑  ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 7799   15 กรกฏาคม 2567   การออกตรวจสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑  สาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 7798   15 กรกฏาคม 2567   การออกตรวจสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 7797   15 กรกฏาคม 2567   การออกตรวจสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต00181 / 7796   15 กรกฏาคม 2567   การขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0033.010 / 7795   15 กรกฏาคม 2567   อนุญาตให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนระหว่างลาในส่วนที่ลาป่วยเกิน 60 วันทำการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0025 / 7794   15 กรกฏาคม 2567   แก้ไขข้อบกพร่องบัญชีร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 7793   15 กรกฏาคม 2567   ขอส่งแบบคำขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0033 / 7792   15 กรกฏาคม 2567   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อน (นางชญาภา ตรีโรจนานนท์)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033 / 7791   15 กรกฏาคม 2567   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ (นางสาวปิยนุช เวศานนทเวช)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033/ / 7790   15 กรกฏาคม 2567   ส่งประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033/ / 7789   15 กรกฏาคม 2567   ส่งประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033/ / 7788   15 กรกฏาคม 2567   ส่งประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033/ / 7787   15 กรกฏาคม 2567   ส่งประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033/ / 7786   15 กรกฏาคม 2567   ส่งประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033/ / 7785   15 กรกฏาคม 2567   ส่งประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033/ / 7784   15 กรกฏาคม 2567   ส่งประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0017.2 / 7783   15 กรกฏาคม 2567   มอบผู้แทนเข้าร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายและแก้ไขปัญหาการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน และกระจายการถือครองที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.1/ / 7782   15 กรกฏาคม 2567   แต่งตั้งสารวัตรกำนัน  นายอำเภอฟากท่า  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.4 / 7781   15 กรกฏาคม 2567   นางสาวอลิสา ศรกำเนิด ร้องเรียน กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์และมติคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ไม่ต่ออายุใบอนุญาตดูดทราย  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0010 / 7780   15 กรกฏาคม 2567   ส่งคืนดอกผลเงินอุดหนุนโครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0010 / 7779   15 กรกฏาคม 2567   การจัดชั้นลูกหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0031 / 7778   15 กรกฏาคม 2567   เชิญประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3/2567  คณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  อต0032 / 7777   15 กรกฏาคม 2567   รายงานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมกระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  อธีบดีกรมการศาสนา  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 7776   15 กรกฏาคม 2567   รายงานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมกระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0023.5 / 7775   15 กรกฏาคม 2567   ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบอำนวยการเพิ่มเติม  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0035 / 7774   15 กรกฏาคม 2567   พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อถวายพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0035 / 7773   15 กรกฏาคม 2567   ข้าราชการลาออกจากราชการ  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต0017.2 / 7772   15 กรกฏาคม 2567   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบพัฒนาจังหวัด)  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)

บันทึกข้อมูลไว้ 8224 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165