| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0019.4 / 8210   25 กรกฏาคม 2567   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณซ่อมรถยนต์ราชการ  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0011/ / 8209   25 กรกฏาคม 2567   แจ้งให้ทำสัญญาก่อสร้างโรงอบ-ตาก พลังงานแสงอาทิตย์ แบบพาราโบลา  ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด รากแก้ว 2015  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต 0023.4 / 8208   25 กรกฏาคม 2567   ขออนุมัติทำความตกลงยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0011/ / 8207   25 กรกฏาคม 2567   แจ้งให้เข้าทำสัญญาจัดซื้อวัสดุการเกษตร(พันธุ์ไม้)โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอ็มพันธุ์ไม้  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต 0028/ / 8206   25 กรกฏาคม 2567   รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2567  ปลัดกระทรวงแรงงาน  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต0034(2) / 8205   25 กรกฏาคม 2567   ขอปิดประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่3 เอฟอีซี-เอสทีซี-เคบี  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต 0005/ว / 8204   25 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 6/2567  แจ้งท้าย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0011/ / 8203   25 กรกฏาคม 2567   ขอให้เร่งดำเนินงานก่อสร้างถนนภายในสำนักงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด อธิบดี คอนสทรัคชั่น  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต 0017.3 / 8202   25 กรกฏาคม 2567   ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบหนังสือรับรองผลงาน  ประธานกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0032 / 8201   25 กรกฏาคม 2567   เลื่อนข้าราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  ๐๐๑๙.๔(อกส.จ.) / 8200   25 กรกฏาคม 2567   การจำแนกข้อมูลลูกหนี้ที่เข้าร่วมมาตรการตามประกาศฯ  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0033.010 / 8199   25 กรกฏาคม 2567   ขอส่งคำขอประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0018.1/ / 8198   25 กรกฏาคม 2567   การแก้ไขปัญหาข้อพิพาทแนวเขตการปกครองตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก กับตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอทองแสนขัน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / 8197   25 กรกฏาคม 2567   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลอง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0017.3 / 8196   24 กรกฏาคม 2567   รายงานผลการดำเนินการออกบัตรประจำตัวผู้ไดรับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0005/ / 8195   24 กรกฏาคม 2567   ขอส่งรายชื่อองค์กรที่ได้รับการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0025 / 8194   24 กรกฏาคม 2567   ขอรับการสนับสนุนเงินผลพลอยได้ประเภทเงินทุนพัฒนาพฤตินิสัยเพื่อการจัดสวัสดิการผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0005/ / 8193   24 กรกฏาคม 2567   ส่งเอกสารการดำเนินโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จำนวน 2 โครงการ 2 หน่วยงาน  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0018.1/ / 8192   24 กรกฏาคม 2567   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่บริเวณพื้นที่พิทธภัณฑ์กลางเเจ้ง เเละทาสีหัวรถจักรไอนำเเฟซิฟิกเลยที่ 274 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1/ว / 8191   24 กรกฏาคม 2567   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่บริเวณพื้นที่พิทธภัณฑ์กลางเเจ้ง เเละทาสีหัวรถจักรไอนำเเฟซิฟิกเลยที่ 274 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567  จิตอสา 904  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1/ / 8190   24 กรกฏาคม 2567   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่บริเวณพื้นที่พิทธภัณฑ์กลางเเจ้ง เเละทาสีหัวรถจักรไอนำเเฟซิฟิกเลยที่ 274 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1/ / 8189   24 กรกฏาคม 2567   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่บริเวณพื้นที่พิทธภัณฑ์กลางเเจ้ง เเละทาสีหัวรถจักรไอนำเเฟซิฟิกเลยที่ 274 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567  ผู้บัญชาการมณฑลทะหารบกที่ 35  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1/ / 8188   24 กรกฏาคม 2567   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่บริเวณพื้นที่พิพิธภัณฑ์กลางเเจ้ง เเละทาสีหัวรถจักรไอน้ำเเฟซิฟิก เลขที่ 247 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลาจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1/ / 8187   24 กรกฏาคม 2567   ขอเรียนเชิญประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกรกฏาคม 2567  รองผวจ.อต. นายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0032 / 8186   24 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล ถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดอุตรดิตถ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 8185   24 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล ถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 8184   24 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล ถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดอุตรดิตถ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 8183   24 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล ถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 8182   24 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล ถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0033.010 / 8181   24 กรกฏาคม 2567   ขอส่งคำขอประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010 / 8180   24 กรกฏาคม 2567   ขอส่งคำขอประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0032 / 8179   24 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล ถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0033.010 / 8178   24 กรกฏาคม 2567   ขอส่งคำขอประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0032 / 8177   24 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญร่วมงาน 1 อำเภอ 1 ลานสร้างสรรค์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0023.3 / 8176   24 กรกฏาคม 2567   การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อนำไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน (เงินเหลือจ่าย)  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  0023.6 / 8175   24 กรกฏาคม 2567   โครงการสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย Clusters ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  0023.6 / 8174   24 กรกฏาคม 2567   โครงการสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย Clusters ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0007 / 8173   24 กรกฏาคม 2567   แจ้งลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง  นายสุวิทย์ ทรงจันทร์  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต0023.6 / 8172   24 กรกฏาคม 2567   การแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  ทม.อต.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / 8171   24 กรกฏาคม 2567   หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) กรณีเสียชีวิต  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / 8170   24 กรกฏาคม 2567   หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) กรณีเสียชีวิต  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0010 / 8169   24 กรกฏาคม 2567   ขอขนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชีของสหกรณ์ในจังหวัดอุตรดิตถ์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0023.3 / 8168   24 กรกฏาคม 2567   การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวานเป็นพระราชกุศลฯ ประจำปี 2567  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.3 / 8167   24 กรกฏาคม 2567   การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวานเป็นพระราชกุศลฯ ประจำปี 2567  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.3 / 8166   24 กรกฏาคม 2567   การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวานเป็นพระราชกุศลฯ ประจำปี 2567  หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหาร อปท. (ตามบัญชีแนบท้าย)  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0011/ว / 8165   24 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่2/2567  คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต 0007 / 8164   24 กรกฏาคม 2567   การจัดงานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำออนไลน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0019.2 / 8163   24 กรกฏาคม 2567   การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐาน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.1/ / 8162   24 กรกฏาคม 2567   รายงานผลการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าประเภทชุดสังฆทานและเครื่องไทยธรรมในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0014.4 / 8161   24 กรกฏาคม 2567   การแจ้งเข้าดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ เชื่อมต่อโครงการขข่ายน้ำ บึงสกัด-บึงบัว ผันน้ำคลองตรอน ตำบลน้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์  นายอำเภอตรอน  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 8213 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165