| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0019.1 / 3963   3 เมษายน 2566   การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส 3  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0018.1 / 3962   3 เมษายน 2566   โครงการขับเคลื่อนการพัฒนามาตรฐานการให้บริการประชาชนตามแนวทางศูนย์ราชการสะดวก  นายอำเภอพิชัย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0022 / 3961   3 เมษายน 2566   ส่งข้อมูลสรุปผลการดำเนินการและผลสัมฤทธิ์ของการวางและจัดทำผังเมือง ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งการดำเนินการอื่นๆของจังหวัด  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0020.1 / 3960   3 เมษายน 2566   รายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดิน  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.1 / 3959   3 เมษายน 2566   การออกหนังสือสำคัญแสดงการเป๊นผู้ใหญ่บ้าน  นายอำเภอท่าปลา  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3958   3 เมษายน 2566   การออกหนังสือสำคญแสดงการเป็นผู้ใหญ่บ้าน  นายอำเภอตรอน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0019.4(อกส.จ.)/ / 3957   3 เมษายน 2566   อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  ส่งรายงานทะเบียนคุมและรายงานการรับ-จ่ายเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0014.3 / 3956   3 เมษายน 2566   ขอขึ้นทะเบียนตราและรับรองตรา  นางสาวอาภา สังบัวแก้ว  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0014.3 / 3955   3 เมษายน 2566   รายงานผลการออกหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า (สป.13) ราย นางลั่นทม เดี่ยวตระกูล  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0030 / 3954   3 เมษายน 2566   การประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
  อต 0020.2 / 3953   3 เมษายน 2566   การรายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาคำขอออกโฉนดที่ดินฯจากหลักฐาน ส.ค.1 ที่ค้างดำเนินการ  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0033.010 / 3952   3 เมษายน 2566   ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010 / 3951   3 เมษายน 2566   ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0019.4(อกส.จ.)/ / 3950   3 เมษายน 2566   แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.2 / 3949   3 เมษายน 2566   ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมเป็นทีมวิทยากรจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี จังหวัดอุตรดิตถ์  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0010 / 3948   3 เมษายน 2566   การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำรอบการประเมิน ครั้งที่1/2566 (1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566))  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0023.3 / 3947   3 เมษายน 2566   โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจการฯประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / 3946   3 เมษายน 2566   การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.2 / 3945   3 เมษายน 2566   ส่งเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกประจำเดือนมีนาคม 2566  ประธานกรรมการ ฌ.ป.ค. กรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2 / 3944   3 เมษายน 2566   ส่งเงินได้รายเดือนสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด ประจำเดือนมีนาคม 2566  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.1/ / 3943   3 เมษายน 2566   ข้าราชการขอย้าย รายน.ส.แสงจันทร์ คำพงษ์  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.2 / 3942   3 เมษายน 2566   ส่งแบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือน มีนาคม 2566  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3941   3 เมษายน 2566   ขอใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อต. ๑๗๒  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2 / 3940   3 เมษายน 2566   ขอส่งคืนเงินงบประมาณเหลือจ่าย โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมควานพ้องเพื่อยกระดับงานบริการวิถีใหม่สู่มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก(GECC)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3939   3 เมษายน 2566   การขออนุญาตจัดให้มีการพนันประเภทแถมพกหรือรางวัลในการเสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆ  นายอำเภอลับแล  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2 / 3938   3 เมษายน 2566   ส่งเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกประจำเดือนมีนาคม 2566  ประธานกรรมการ ฌ.ก.น. กรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0012 / 3937   3 เมษายน 2566   ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือเลื่อนเงินเดือนของขนส่งจังหวัด ครั้งที่ 1/2566  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก  สำนักงานขนส่งจังหวัด
  อต 0017.2 / 3936   3 เมษายน 2566   ขอความอนุเคราะห์มอบหมายบุคลากรเป็นวิทยากรในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทาง การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์และจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี จังหวัดอุตรดิตถ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0021 / 3935   3 เมษายน 2566   ขอรับความอนุเคราะห์สิ่งของในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  กรรมการผู้อำนวยการการบริษัท ไทย เบพเวอเรจ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0032 / 3934   3 เมษายน 2566   แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0017.5/ / 3933   3 เมษายน 2566   การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ รอบที่ 1 (1ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566)  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0020.1 / 3932   3 เมษายน 2566   การประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบการประเมินที่ 1 (1 เมษายน 2566)  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0028 / 3931   3 เมษายน 2566   รายงานแบบความพึงพอใจ  สำนักตรวจและประเมินผล  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต0032 / 3930   3 เมษายน 2566   การจำหน่ายพัสดุ และการลงจ่ายออกจากจากทะเบียน ประจำปี 2565  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 3929   3 เมษายน 2566   การจำหน่ายพัสดุ และการลงจ่ายออกจากจากทะเบียน ประจำปี 2565  ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0018.1 / 3928   3 เมษายน 2566   ขอต่อใบอนุญาตค้าของเก่า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3927   3 เมษายน 2566   การแก้ไขคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (เฉพาะราย)  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3926   3 เมษายน 2566   การแก้ไขคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและให้ราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ไดัรับการแต่งตั้ง(เฉพาะราย)  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.2 / 3925   3 เมษายน 2566   ขอถอนรายชื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2566  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 3924   3 เมษายน 2566   การรายงานตำแหน่งว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 3923   3 เมษายน 2566   การรายงานตำแหน่งว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เลขานุการ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 3922   3 เมษายน 2566   การรายงานตำแหน่งว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 3921   3 เมษายน 2566   ขอความอนุเคราะห์หัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นคณะกรรมการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0005 / 3920   3 เมษายน 2566   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกและเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็น แม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566  แจ้งท้าย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0017.3 / 3919   3 เมษายน 2566   ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  ผู้อำนวยการกองงานในพระองค์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต.0021/ / 3918   3 เมษายน 2566   การรายงานผลการรับแจ้งเหตุสาธารณภัย  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต.0023.5 / 3917   3 เมษายน 2566   แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / 3916   3 เมษายน 2566   โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อบังคับใช้กฎหมายฝ่ายปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0009 / 3915   3 เมษายน 2566   การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 3914   3 เมษายน 2566   ส่งตัวข้าราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  สำนักงานเกษตรจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 11213 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225