| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0023.4 / 7060   23 มิถุนายน 2566   การดำเนินการตามมติคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดอุตรดิตถ์  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0032 / 7059   23 มิถุนายน 2566   ขอเชิญประชุมอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3/2566  พระวินัยสาทร เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิถ์ (ธ)  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 7058   23 มิถุนายน 2566   ขอเชิญประชุมอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3/2566  พระปัญญากรโมลี เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 7057   23 มิถุนายน 2566   ขอเชิญประชุมอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3/2566  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 7056   23 มิถุนายน 2566   ขอเชิญประชุมอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3/2566  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0010 / 7055   23 มิถุนายน 2566   ขอเบิกรับวงเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาสหกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0018.2/ / 7054   23 มิถุนายน 2566   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าซ่อมยานพาหนะ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.1 / 7053   23 มิถุนายน 2566   การติดตามการปฏิบัติงานโครงการตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง กรณีไม่ปรากฎรูปแปลงที่ดินในระวางแผนที่เชิงเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.3 / 7052   23 มิถุนายน 2566   ขออนุญาตใช้สถานที่จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลและถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ (26 มิถุนายน 2566)  พระศรีปริยัติวิมล เจ้าอาวาสวัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0018.2/ / 7051   23 มิถุนายน 2566   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าขนย้ายฯ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / 7050   23 มิถุนายน 2566   การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแผนงานด้านความมั่นคงจังหวัดอุตรดิตถ์  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0009 / 7049   23 มิถุนายน 2566   ขออนุมัติเปิดระบบทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2565/66  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0018.1 / 7048   23 มิถุนายน 2566   การขออนุญาตจัดให้มีการเล่นพนันชนไก่  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 7047   23 มิถุนายน 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566  นายอำเภอทองแสนขัน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 7046   23 มิถุนายน 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 7045   23 มิถุนายน 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 7044   23 มิถุนายน 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0023.3 / 7043   22 มิถุนายน 2566   การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / 7042   22 มิถุนายน 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาเพื่อพิจารณา  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0022 / 7041   22 มิถุนายน 2566   ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดรูปที่ิดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 ระยะที่ 2  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0018.1 / 7040   22 มิถุนายน 2566   รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 7039   22 มิถุนายน 2566   การแต่งตั้งข้ราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 7038   22 มิถุนายน 2566   การแต่งตั้งข้ราชการ  นายอำเภอฟากท่า  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 7037   22 มิถุนายน 2566   การแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งประเภออำนวยการ ระดับสูง  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 7036   22 มิถุนายน 2566   ย้ายข้าราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 7035   22 มิถุนายน 2566   ย้ายข้าราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 7034   22 มิถุนายน 2566   ย้ายข้าราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 7033   22 มิถุนายน 2566   ย้ายข้าราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0016 / 7032   22 มิถุนายน 2566   ขอเพิ่มจุดส่งออกและนำเข้าในภาคผนวกของพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบสำหรับการส่งออกและนำเข้าผลไม้ผ่านประเทศที่สาม ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต 0018.1 / 7031   22 มิถุนายน 2566   การดำเนินโครงการสนับสนุนบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 (ไตรมาสที่ 3 เมษายน-มิถุนายน 2566)  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 7030   22 มิถุนายน 2566   การดำเนินโครงการสนับสนุนบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 (ไตรมาสที่ 3 เมษายน-มิถุนายน 2566)  นายอำเภอพิชัย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0025 / 7029   22 มิถุนายน 2566   การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการครั้งที่2/2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.2 / 7028   22 มิถุนายน 2566   รายงานผลการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินการตามมาตรา 55 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย การบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0033.001 / 7027   22 มิถุนายน 2566   ขออนุมัติทำลายเอกสาร  ห้วหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมาร พะเยา  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  0017.5 / 7026   22 มิถุนายน 2566   การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2566  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0023.1 / 7025   22 มิถุนายน 2566   มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.1 / 7024   22 มิถุนายน 2566   มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.2 / 7023   22 มิถุนายน 2566   รายงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 4 (ครั้งที่ 1)  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0010 / 7022   22 มิถุนายน 2566   ส่งสำเนาคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566)  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0010 / 7021   22 มิถุนายน 2566   ส่งสำเนาคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566)  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0014.1 / 7020   22 มิถุนายน 2566   แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (เฉพาะราย) 1 เม.ย.66  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0023.3 / 7019   22 มิถุนายน 2566   รายงานการสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี 2566  ประธานกรรมการจัดสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.5 / 7018   22 มิถุนายน 2566   แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัดอุตรดิตถ์  คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0033.001 / 7017   22 มิถุนายน 2566   เร่งรัดติดตามงานก่อสร้าง  ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น เค บางกอกกรุ๊ป  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.001 / 7017   22 มิถุนายน 2566   เร่งรัดติดตามงานก่อสร้าง  ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น เค บางกอกกรุ๊ป  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0012 / 7016   22 มิถุนายน 2566   แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแนห่งที่ได้รับแต่งตั้ง(เฉพาะราย)  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก  สำนักงานขนส่งจังหวัด
  อต 0020.1/ / 7015   22 มิถุนายน 2566   ย้ายข้าราชการ (ภายในจังหวัด)  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาตรอน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1/ / 7014   22 มิถุนายน 2566   ย้ายข้าราชการ (ภายในจังหวัด)  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1/ / 7013   22 มิถุนายน 2566   ย้ายข้าราชการ  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0033.101.1 / 7012   22 มิถุนายน 2566   การชดใช้เงินค่าปรับกรณีผิดสัญญารับทุนการศึกษา  นายฉัตรชัย วรศักดิ์กุลชัย  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

บันทึกข้อมูลไว้ 11213 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225