| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0033 / 1248   26 มกราคม 2567   ส่งตัวข้าราชการรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ (นราภรณ์ มะโนปีน)  โรงพยาบาลราชวิถี  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033 / 1247   26 มกราคม 2567   ส่งตัวข้าราชการรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ (นราภรณ์ มะโนปีน)  เขตสุขภาพที่ 2  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033 / 1246   26 มกราคม 2567   ส่งตัวข้าราชการรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ (นราภรณ์ มะโนปีน)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0025 / 1245   26 มกราคม 2567   รายงานผลการดำเนินงานจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0002 / 1244   26 มกราคม 2567   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 2  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1243   26 มกราคม 2567   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 2  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1242   26 มกราคม 2567   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 2  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1241   26 มกราคม 2567   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 2  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0020.1 / 1240   26 มกราคม 2567   แจ้งเลขบัญชีธนาคาร  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0025 / 1239   26 มกราคม 2567   รายงานการย้ายผู้ต้องขังรับตัวผู้ต้องขังดำเนินคดี  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 1238   26 มกราคม 2567   รายงานการย้ายผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 1237   26 มกราคม 2567   การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0018 / 1236   26 มกราคม 2567   การส่งเงินสงเคราะห์ศพ ฌปค.  ประธานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ กรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0022 / 1235   26 มกราคม 2567   ขอส่งข้อมูลจากการวิเคราะห์จำนวนรถสำหรับใช้ในราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (กรณีเพื่อขอทดแทนคันเดิม) ปีงบประมาณ 2568 - 2570  กองคลัง กรมโยธาธิการและผังเมือง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0133.1/14/ / 1234   26 มกราคม 2567   การขายพัสดุชำรุดของส่วนราชการ  คุณประนอม แก้วทา คุณลำพวน มาช่วย และคุณพิศมัย กมลงาม  รพ.สต.แสนตอ
  อต.0021 / 1233   26 มกราคม 2567   การติดตามผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไข้ปัญหาไฟป่าหมอกควันฯ  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0028/ / 1232   26 มกราคม 2567   แจ้งให้หน่วยงานจัดส่งบัญชีข้อมูลเพิ่มเติมประเด็นนโยาบายฯลฯ  สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต0032 / 1231   26 มกราคม 2567   ขอเชิญเข้าร่วมงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ประจำปี ๒๕๖๗  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 1230   26 มกราคม 2567   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2567  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 1229   26 มกราคม 2567   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2567  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 1228   26 มกราคม 2567   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2567  พระวินัยสาทร เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (ธ)  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 1227   26 มกราคม 2567   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2567  พระราชวชิรากร เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (ม)  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0017.5 / 1226   26 มกราคม 2567   การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0017.2 / 1225   26 มกราคม 2567   ผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมกราคม 2567  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 1224   26 มกราคม 2567   มอบอำนาจในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2567 ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2566 ไปพลางก่อน  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 1223   26 มกราคม 2567   การอนุมัติโครงการและมอบอำนาจในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2567 ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2566 ไปพลางก่อน  วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0018.1 / 1222   26 มกราคม 2567   ขอต่ออายุใบอนุญาตให้ขายทอดตลาดและค้าของเก่า ประจำปี 2567  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0017.1 / 1221   26 มกราคม 2567   การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ในคราวนายกรัฐมนตรี(นายเศรษฐา ทวีสิน)ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0017.3 / 1220   26 มกราคม 2567   การจัดส่งสลากกินแบ่งรัฐบาล  ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  0017.1 / 1219   26 มกราคม 2567   ขอความอนุเคราะห์วิยากรฝึกอบรมการใช้ระบบทราฟฟี่ ฟองดูว์ (Traffy Fondue)  ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม (ผู้อำนวยการกลุ่มนวัตกรรมดิจิทัลสำหรับเมือง  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0017.3 / 1218   26 มกราคม 2567   ขอหารือแนวทางการจัดทำบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0019.4 / 1217   26 มกราคม 2567   ขอส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย แบบรายการคำนวณภาษี  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำปาด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0033.010 / 1216   26 มกราคม 2567   การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 2  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / 1215   26 มกราคม 2567   ดำเนินคดีตามสัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / 1214   26 มกราคม 2567   ขอคัดทะเบียนราษฎร์  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0021/ / 1213   26 มกราคม 2567   ขอขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ด้านพืช ในพื้นที่ จังหวัดอุตรดิตถ์ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0017.2 / 1212   26 มกราคม 2567   การขัยเคลื่อนการยกระดบเมืองและการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ระดับกลุ่มจังหวัด/จังหวัด  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0022 / 1211   26 มกราคม 2567   การเปลี่ยนแปลงผู้ใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุประเภทสิ่งปลูกสร้างงานโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านกองโค หมู่ที่ 3 ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาว 391 เมตร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0022 / 1210   26 มกราคม 2567   ขอส่งคืนและเปลี่ยนแปลงผู้ใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุประเภทสิ่งปลูกสร้าง  ธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต.0021/ / 1209   26 มกราคม 2567   ขอความอนุเคราะห์ยกเว้นค่าบริการขนส่งสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้  นายสถานีรถไฟศิลาอาสน์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0017.3 / 1208   25 มกราคม 2567   การเตรียมความพร้อมในการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ฯ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / 1207   25 มกราคม 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  พระวินัยสาทร เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (ธ)  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / 1206   25 มกราคม 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  พระราชวชิรากร เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (ม)  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0005/ / 1205   25 มกราคม 2567   ขอส่งรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0034(2) / 1204   25 มกราคม 2567   แจ้งการหยุดประกอบกิจการโรงงานชั่วคราว  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต0021 / 1203   25 มกราคม 2567   เร่งรัดก่ีจัดส่งเอกสารหลักฐานชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0017.5/ / 1202   25 มกราคม 2567   การรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0009 / 1201   25 มกราคม 2567   แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (เฉพาะราย)  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0017.2 / 1200   25 มกราคม 2567   การประชุม ก.บ.จ.อต.  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0023.3 / 1199   25 มกราคม 2567   การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ พ.ศ.2567  ประธานกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 5398 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108