| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0033 / 1786   8 กุมภาพันธ์ 2567   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ นายมนตรี - นายธีรชัย  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0033 / 1785   8 กุมภาพันธ์ 2567   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ นส.ศศมน ชุ่มแจ้ง  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0033 / 1784   8 กุมภาพันธ์ 2567   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ นายชลิต เที่ยงตรง  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0033 / 1783   8 กุมภาพันธ์ 2567   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ นส.มณฑนา ฟูน้อย  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0002 / 1782   8 กุมภาพันธ์ 2567   ยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ  นายอำเภอตรอน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1781   8 กุมภาพันธ์ 2567   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1780   8 กุมภาพันธ์ 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานี  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1779   8 กุมภาพันธ์ 2567   ขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0025 / 1778   8 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานการรับแบบพิมพ์ประจำปีงบประมาณ 2565  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0022 / 1777   8 กุมภาพันธ์ 2567   ส่งรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ (แก้มลิง) แบบอารยเกษตร  สำนักวิศวกรรมการผังเมือง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0018.1 / 1776   8 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานการอนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 1775   8 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานการอนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0022 / 1774   8 กุมภาพันธ์ 2567   ส่งข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและปริมาณการใช้ไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2566  กองคลัง กรมโยธาธิการและผังเมือง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0032 / 1773   8 กุมภาพันธ์ 2567   ขอรับพระราชทานผ้าห่มพระธาตุเจดีย์ ประดับอักษรพระนามาภิไธย ส.ธ.  นายอำเภอลับแล  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 1772   8 กุมภาพันธ์ 2567   ขอรับพระราชทานผ้าห่มพระธาตุเจดีย์ ประดับอักษรพระนามาภิไธย ส.ธ.  ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0005/ / 1771   8 กุมภาพันธ์ 2567   การดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  รง0487/ / 1770   8 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด(กพร.ปจ.) ครั้งที่1/2567  บัญชีแนบท้าย  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
  อต 0005/ / 1769   8 กุมภาพันธ์ 2567   การดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ว / 1768   8 กุมภาพันธ์ 2567   การดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0019.2/ / 1767   8 กุมภาพันธ์ 2567   การประเมินผลการปฏิบัติงานอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 75  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.2 / 1766   8 กุมภาพันธ์ 2567   ขอส่งเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขั้นกรรมาธิการ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 1765   8 กุมภาพันธ์ 2567   ขอส่งเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0005/ว / 1764   8 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2567  แจ้งท้าย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0025 / 1763   8 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานการปล่อยตัวพักการลงโทษ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0032 / 1762   8 กุมภาพันธ์ 2567   สำรวจการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0033.010 / 1761   8 กุมภาพันธ์ 2567   ขอให้ไปรายงานตัว  นางสาวพรรณนารา สังข์ทอง  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0025 / 1760   8 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานยอดเงินฝากผู้ต้องขัฃ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0033.010 / 1759   8 กุมภาพันธ์ 2567   ขอให้ไปรายงานตัว  นางสาวศรุตา จันโสดา  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0017.2 / 1758   8 กุมภาพันธ์ 2567   ขอส่งเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงกับคณะอนุกรรมาธิการด้านการปกครอง  ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต.0017.1 / 1757   8 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเสนอแนะความคิดเห็น  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0022 / 1756   8 กุมภาพันธ์ 2567   ส่งข้อมูลรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 กันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2567  กองคลัง กรมโยธาธิการและผังเมือง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0005/ / 1755   8 กุมภาพันธ์ 2567   ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการของผู้สูงอายุ  กรมกิจการผู้สูงอายุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0033 / 1754   8 กุมภาพันธ์ 2567   แจ้งการายงานตัวข้าราชการ (นฤมล ตันกูล)  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033 / 1753   8 กุมภาพันธ์ 2567   แจ้งการายงานตัวข้าราชการ (นฤมล ตันกูล)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.010 / 1752   8 กุมภาพันธ์ 2567   ข้าราชการไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ (นางสาวปุญญิสา นามราชา)  จังหวัดชัยนาท  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0019.4 / 1751   8 กุมภาพันธ์ 2567   ขอให้จังหวัดดำเนินการตรวจสอบและบันทึกรายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคารของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  กองคลัง กลุ่มงานบัญชี  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0032 / 1750   8 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญประชุม  นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะเภา  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 1749   8 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญประชุม  นายกเทศมนตรีตำบลผาจุก  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 1748   8 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญประชุม  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 1747   8 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญประชุม  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 1746   8 กุมภาพันธ์ 2567   ขอรับการสนับสนุนวิทยากร  ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 1745   8 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญประชุม  พระวินัยสาทร เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (ธ)  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 1744   8 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญประชุม  พระราชวชิรากร เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (ม)  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0018.1 / 1743   8 กุมภาพันธ์ 2567   การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับเขตที่ิดิน  นายอำเภอพิชัย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 1742   8 กุมภาพันธ์ 2567   แต่งตั้้งรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตดิตถ์  เลขาธิการสภากาชาดไทย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0002 / 1741   8 กุมภาพันธ์ 2567   ส่งหนังสือสำคัญ(แบบ สด.๘)แทนฉบับที่ชำรุดหรือสูญหาย  นายอำเภอตรอน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0017.1/ / 1740   8 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือ กรณี ราษฎรร้องทุกข์ได้รับความเดือดร้อนจากสุนัขจรจัด ตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ และปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.3/ / 1739   8 กุมภาพันธ์ 2567   ตอบรับเข้าร่วมงานมหกรรมบุญช้าง ประจำปี 2567  เจ้าแขวงไชยะบูลี  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3/ / 1738   8 กุมภาพันธ์ 2567   ขอความอนุเคราะห์จัดทำหนังสือผ่านแดนชั่วคราว  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3/ / 1737   8 กุมภาพันธ์ 2567   ขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)

บันทึกข้อมูลไว้ 2486 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50