| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 2901   7 มีนาคม 2566   การป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบนำรถยนต์ผิดกฎหมายออกนอกราชการอาณาจักรในพื้นที่อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  ผกก.ตชด31  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 2900   7 มีนาคม 2566   การป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบนำรถยนต์ผิดกฎหมายออกนอกราชการอาณาจักรในพื้นที่อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  ผอ.กอ.รมน.จว.อต  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 2899   7 มีนาคม 2566   การป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบนำรถยนต์ผิดกฎหมายออกนอกราชการอาณาจักรในพื้นที่อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0002 / 2898   7 มีนาคม 2566   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0002 / 2897   7 มีนาคม 2566   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0033.010 / 2896   7 มีนาคม 2566   ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010 / 2895   7 มีนาคม 2566   ข้าราชการรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0028 / 2894   7 มีนาคม 2566   งบทดลองและค่าใช้จ่าย  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กองบริหารการคลัง กลุ่มงานบัญชี  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0033.010 / 2893   7 มีนาคม 2566   ข้าราชการรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ  จังหวัดสกลนคร  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0018.2 / 2892   7 มีนาคม 2566   ขอรับเงินสงเคราะห์ศพ รายนายนาค จันทร์ด้ง  ประธานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ กรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0019.4 / 2891   7 มีนาคม 2566   การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.2 / 2890   7 มีนาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ส่งเอกสารขอความเห็นชอบปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำ ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 2889   7 มีนาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ส่งเอกสารขอความเห็นชอบปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำ ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0002 / 2888   7 มีนาคม 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอลับแล  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2887   7 มีนาคม 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0032 / 2886   7 มีนาคม 2566   การตรวจสอบสถานประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0002 / 2885   7 มีนาคม 2566   การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2884   7 มีนาคม 2566   การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2883   7 มีนาคม 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2882   7 มีนาคม 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2881   7 มีนาคม 2566   การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0023.3 / 2880   7 มีนาคม 2566   ขอให้ทบทวนการดำเนินโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.1 / 2879   7 มีนาคม 2566   ได้รับความเดือดร้อนจากถนนเป็นฝุ่น  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.3 / 2878   7 มีนาคม 2566   การส่งมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0002 / 2877   7 มีนาคม 2566   ส่งหนังสือสำคัญ(แบบ สด.๘)แทนฉบับที่ชำรุดหรือสูญหาย  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0020.1 / 2876   7 มีนาคม 2566   การรังวัดออกนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาพิชัย  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 2875   7 มีนาคม 2566   รายงานป้องกันและปรบปรามการบุกรุกทำลายป่าไม้  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2874   7 มีนาคม 2566   แพทย์ประจำตำบลลาออกจากตำแหน่ง  นายอำเภอตรอน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.1 / 2873   7 มีนาคม 2566   มาตรการป้องกันการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0019.4 / 2872   7 มีนาคม 2566   แจ้งผลการตรวจสอบเอกสารและผลการพิจารณาการประกวดราคา โครงการส่งเสริมและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ OTOP SMEs และวิสาหกิจชุมชน กิจกรรม การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ระดับภูมิภาค ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  ผู้จัดการ บริษัท เอพีเอ็น 2014 จำกัด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0020.1 / 2871   7 มีนาคม 2566   ตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามความในมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0133.1/10.2/ / 2870   7 มีนาคม 2566   ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรับการจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาและฝ้าทางเชื่อมอาคารห้องทันตกรรมและห้องแพทย์แผนไทย  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  รพ.สต.ห้วยฮ้า
  อต 0022 / 2869   7 มีนาคม 2566   การให้ข้อมูลและความเห็นประกอบผลการประเมินการปฏิบัติราชการของโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0010 / 2868   7 มีนาคม 2566   ขอนำส่งหลักฐานการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0013 / 2867   7 มีนาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการทำทำรายงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2566  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานสถิติจังหวัด
  อต 0018.2/ / 2866   7 มีนาคม 2566   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการฯ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0005/ / 2865   7 มีนาคม 2566   แจ้งยกเลิกกิจการสถาบันรับเลี้ยงเด็กน้อยเนอร์สเซอรี่  นางถนอม พนัส  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 2864   7 มีนาคม 2566   แจ้งยกเลิกกิจการสถาบันรับเลี้ยงเด็กน้อยเนอร์สเซอรี่  อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0009 / 2863   7 มีนาคม 2566   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 2862   7 มีนาคม 2566   ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 2861   7 มีนาคม 2566   ข้าราชการขอโอน  ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดพะเยา  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0005/ / 2860   7 มีนาคม 2566   ให้ไปรายงานตัวเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานอำนวยการ  นางสาวปรารถนา นามวงษา  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0017.1 / 2859   7 มีนาคม 2566   ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน  นายอำเภอลับแล  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0033.101.2 / 2858   7 มีนาคม 2566   ขอให้ไปทำสัญญาเช่า  บ.ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0017.1/ / 2857   7 มีนาคม 2566   ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง การกกำหนดแบบและวิธีการแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ...  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0020.1/ / 2856   7 มีนาคม 2566   แบบรายงานผลการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา กรมที่ดิน  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0017.3 / 2855   7 มีนาคม 2566   ขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0018.2 / 2854   7 มีนาคม 2566   รายงานข้อเสนอแนะการตรวจสอบการเงิน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สำหรับปัสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2853   7 มีนาคม 2566   รายงานการอนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2852   7 มีนาคม 2566   รายงานการอนุญาติให้ข้าราชการไปต่างจังหวัด  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ที่ทำการปกครองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 3601 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73