| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0018.1/ / 848   16 มกราคม 2567   ส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต.0018.1/ / 847   16 มกราคม 2567   ส่งหลักฐานการเข้าเรียนของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และหลักฐานการเบิกค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานฯ สัปดาห์ที่ 1  ประธานกรรมการประจำสาขาวิทยาการจัดการ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  0017.1 / 846   16 มกราคม 2567   ได้รับเงินค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ไม่ครบ  นายอำเภอตรอน  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 845   16 มกราคม 2567   ได้รับความเดือดร้อนจากการซื้อขายบ้านน๊อคดาวน์  นางสาวนุจรีย์ อุทธา  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต.0017.1 / 844   16 มกราคม 2567   ขอให้ตรวจสอบการบริหารจัดการโครงการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้  พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0022 / 843   16 มกราคม 2567   ขอรายงานผลการดำเนินงานการส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างกรณีกรมโยธาธิการและผังเมือง และจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ดำเนินการ  สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0017.1 / 842   16 มกราคม 2567   ได้รับความเดือดร้อนจากสุนัขจรจัด  นางสาวศิริรัตน์ ชื่นชม  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 841   16 มกราคม 2567   ได้รับความเดือดร้อนจากสุนัขจรจัด  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเกาะ  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0034(2) / 840   16 มกราคม 2567   การเปรียบเทียบคดีตามพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ.2535  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต 0017.1 / 839   16 มกราคม 2567   ได้รับความเดือดร้อนจากการรื้อคลองซอย บริเวณ ซอยท่าข้าม 2 หมู่ที่ 5 ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย  นายอำเภอพิชัย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 838   16 มกราคม 2567   การรายงานยอดเงินกองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดีของจังหวัด  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0020.1 / 837   16 มกราคม 2567   ย้ายข้าราชการ  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 836   16 มกราคม 2567   การยิงปืนใหญ่ด้วยกระสุนจริง  นายอำเภอทองแสนขัน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 835   16 มกราคม 2567   ตรวจสอบสภาพเครื่องวิทยุคมนาคม ประจำปี 2566  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 834   16 มกราคม 2567   การขออนุญาตให้นักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีสัญชาติเดินทางออกนอกเขตควบคุมเป็นการชั่วคราว  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 833   16 มกราคม 2567   ขอแจ้งการเป็นผู้จัดการโรงแรม บ้านชัยนัดดารีสอร์ท  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 832   16 มกราคม 2567   การขออนุญาตจัดให้มีการเล่นพนันชนไก่ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 831   16 มกราคม 2567   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 830   16 มกราคม 2567   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0532.1/3.2/ / 829   16 มกราคม 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน และราคากลาง ปรับปรุงถนนคอนกรีตรอบอาคารสำนักงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าโพธิ์ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  รพ.สต.ท่าโพธิ์
  อต0013 / 828   15 มกราคม 2567   ข้าราชการลาออกจากราชการ  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ  สำนักงานสถิติจังหวัด
  อต0032 / 827   15 มกราคม 2567   ขอรับพระราชทานน้ำสรงพระธาตุเจดีย์  ราชเลขาในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0009 / 826   15 มกราคม 2567   ขอส่งแผนการดำเนินงานรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ของสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0033.010 / 825   15 มกราคม 2567   ขอให้สั่งจ่ายเงิน บำเหน็จดำรงชีพ อายุ 65 ปี  คลังเขต 6  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0025 / 824   15 มกราคม 2567   รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการกีฬาและนันทนาการในเรือนจำ/ทัณฑสถาน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0005/ / 823   15 มกราคม 2567   ขอส่งสำเนารายงานการประชุมคณะอนกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2567  ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0025 / 822   15 มกราคม 2567   ส่งรายงานการเงิน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 821   15 มกราคม 2567   ส่งบัญชีร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0002 / 820   15 มกราคม 2567   แจ้งผลการตรวจสอบภูมิลำเนาทหาร  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0033.001 / 819   15 มกราคม 2567   หนังสือรับรอง นางสาวสุภัชชา สิริเกียรติสวัสดิ์  นางสาวสุภัชชา สิริเกียรติสวัสดิ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.001 / 818   15 มกราคม 2567   หนังสือรับรอง นายนภสัวัต เกิดเจริญ  นายนภสัวัต เกิดเจริญ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0020.1 / 817   15 มกราคม 2567   จัดส่งเอกสารการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีในระบบ New GFMIS Thai  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0025 / 816   15 มกราคม 2567   ขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ต้องขังเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0030 / 815   15 มกราคม 2567   ส่งคำร้องลูกจ้าง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
  อต 0009 / 814   15 มกราคม 2567   ขอส่งแบบรายงานสรุปผลการประเมินโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 813   15 มกราคม 2567   ขอส่งแบบรายงานสรุปผลการประเมินโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0017.3 / 812   15 มกราคม 2567   การขยายผลการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0020.1 / 811   15 มกราคม 2567   การขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0007 / 810   15 มกราคม 2567   เชิญประชุมประจำเดือน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอท่าปลา นายอำเภอตรอน และนายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0010 / 809   15 มกราคม 2567   สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด ขออุทรณ์คำสั่งรองนายทะเบียนสหกรณ์ ตามอำนาจมาตรา 20  นายทะเบียนสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0018.3 / 808   15 มกราคม 2567   การสำรวจข้อมูลเสาวิทยุอากาศวิทยุสื่อสารกรมการปกครอง  นายอำเภอทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0025 / 807   12 มกราคม 2567   รายงานผลการดำเนินการฝึกระเบียบวินัยผู้ต้องขัง ฝึกซ้อมการสวนสนามผู้ต้องขังและกายบริหาร ๑๐ ท่าพญายม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.2 / 806   12 มกราคม 2567   ขอความร่วมมือรณรงค์งานเลี้ยงวันครูปลอดเหล้า  ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0010 / 805   12 มกราคม 2567   ขอนำส่งหลักฐานการปรับปรุงโครงสร้างหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0033 / 804   12 มกราคม 2567   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศสาธารณรัฐจีนระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ นส.ศุภลักษณ์  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0002 / 803   12 มกราคม 2567   ยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 802   12 มกราคม 2567   ยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 801   12 มกราคม 2567   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทน  นายอำเภอตรอน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0025 / 800   12 มกราคม 2567   รายงานการคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดออกทำงานนอกเรือนจำ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 799   12 มกราคม 2567   รายงานคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดออกทำงานนอกเรือนจำประเภทความสามารถพิเศษ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์

บันทึกข้อมูลไว้ 5398 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108