| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0017.1 / 5643   15 พฤษภาคม 2566   ขอออกเอกสารสิทธิเกี่ยวกับที่ดิน  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 5642   15 พฤษภาคม 2566   ขอออกเอกสารสิทธิเกี่ยวกับที่ดิน  ผูู้้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.3/ / 5641   15 พฤษภาคม 2566   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม Certificate Of Advanced Studies in Public Governance and Administration (Cas PGA) "  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน นายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.2 / 5640   15 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์และเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 20 ปี  พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0032 / 5639   15 พฤษภาคม 2566   ขอรับพระราชทานผ้าห่มพระธาตุพระฝางประดับอักษรพระนามาภิไธยย่อ "ส.ธ."  ราชเลขาในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0023.3 / 5638   15 พฤษภาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ใช้โดรน  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / 5637   15 พฤษภาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์สถานที่จอดรถและห้องน้ำ   นายก ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0032 / 5636   15 พฤษภาคม 2566   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรม กิจกรรม Young Smart : Young ทำดี  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0017.3 / 5635   15 พฤษภาคม 2566   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / 5634   15 พฤษภาคม 2566   ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการพักชำระหนี้สำหรับลูกหนี้ผู้ประสบสราธารณภัย (อุทุกภัย)(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2566  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.2/ / 5633   15 พฤษภาคม 2566   การตรวรจสอบการขอรับเงินชดเชยค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0005 / 5632   15 พฤษภาคม 2566   ขอส่งเอกสารหลักฐานแบบขอเขิกเงินค่าเช่าบ้าน ของข้าราชการ ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2566  จังหวัดแพร่  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / 5631   15 พฤษภาคม 2566   ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการพักชำระหนี้สำหรับลูกหนี้ผู้ประสบสราธารณภัย (อุทุกภัย)(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2566  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0018.1 / 5630   14 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญร่วมกิจกรรม "จิตอาสาปลูกต้นไม้ เนื่องในวันพืชมงคล"  หัวหน้าจิตอาสา 904  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 5629   14 พฤษภาคม 2566   การประชาสัมพันธ์และการขับเคลื่อนการลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน "ThaiD"  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 5628   14 พฤษภาคม 2566   การประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อนการลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน "ThaiD"  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 5627   14 พฤษภาคม 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 5626   14 พฤษภาคม 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 5625   14 พฤษภาคม 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 5624   14 พฤษภาคม 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.3 / 5623   12 พฤษภาคม 2566   ขอแจ้งเลื่อนการบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / 5622   12 พฤษภาคม 2566   ขอแจ้งเลื่อนการบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0025 / 5621   12 พฤษภาคม 2566   รายงานผลการจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0009 / 5620   12 พฤษภาคม 2566   ส่งคำสั่งแก้ไขเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 (1 เมษายน 2566)  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0025 / 5619   12 พฤษภาคม 2566   ขออนุญาตนำนักโทษเด็ดขาดหญิงออกทำงานนอกเรือนจำ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0005 / 5618   12 พฤษภาคม 2566   ประชุม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างสำนักงานศูนย์บริการคน พการจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 แห่ง โดย วิธีการคัดเลือก ครั้งที่ 3/2566  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 5617   12 พฤษภาคม 2566   ประชุม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างสำนักงานศูนย์บริการคน พการจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 แห่ง โดย วิธีการคัดเลือก ครั้งที่ 3/2566  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0023.4 / 5616   12 พฤษภาคม 2566   ขอหารือแนวทางปฏิบัติการโอนงบประมาณรายการที่ได้กันเงินไว้แล้วเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0033.001 / 5615   12 พฤษภาคม 2566   อนุมัติติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  สสอ.นัำปาด  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0030 / 5614   12 พฤษภาคม 2566   ขอเอกสารคืน  อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค 6  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
  อต 0005 / 5613   12 พฤษภาคม 2566   ขอจัดส่งแบบสรุปการพิจารณาเงินอุดหนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว แบบ สค.05  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0010 / 5612   12 พฤษภาคม 2566   ส่งเอกสารขอรับเงินบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการปี 2566  คลังเขต 6  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0020.1 / 5611   12 พฤษภาคม 2566   ขอรับจัดสรรงบประมาณโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงาน  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0005 / 5610   12 พฤษภาคม 2566   ขอให้พิจารณา กรณีนางมาลิวรรณ พุกเฉย  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0014.3/ / 5609   12 พฤษภาคม 2566   ขอส่งคำขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตฯ  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0002 / 5608   12 พฤษภาคม 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0033.101.3 / 5607   12 พฤษภาคม 2566   ข้าราชการขอย้าย(วิรัตติกาล ไชยสถาน)  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0018.1/ว / 5606   12 พฤษภาคม 2566   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการสนับสนุนการบูราการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0028 / 5605   12 พฤษภาคม 2566   ขอส่งแบบคำร้องติดตามเงินบำเหน็จชราภาพ  สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต0025 / 5604   12 พฤษภาคม 2566   รายงานการสำรวจความต้องการจัดซื้อครุภัณฑืและโครงการงบลงทุนเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0022 / 5603   12 พฤษภาคม 2566   ส่งรายงานความก้าวหน้า ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566  ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์และประเมินผล  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0020.1/ / 5602   12 พฤษภาคม 2566   ย้ายข้าราชการ (กรณีผัดการเดินทาง)  ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1/ / 5601   12 พฤษภาคม 2566   ย้ายข้าราชการ (กรณีผัดการเดินทาง)  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0019.4 / 5600   12 พฤษภาคม 2566   การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0019.4 / 5599   12 พฤษภาคม 2566   การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0019.4 / 5598   12 พฤษภาคม 2566   การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0025 / 5597   12 พฤษภาคม 2566   รายงานการย้ายผู้ต้องขังไปดำเนินคดี  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 5596   12 พฤษภาคม 2566   รายงานการย้ายผู้ต้องขังไปดำเนินคดี  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 5595   12 พฤษภาคม 2566   แบบรายงานผลการดำเนินงานตามชี้วัดที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0019.4 / 5594   12 พฤษภาคม 2566   ส่งคำร้องขอย้าย  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 10943 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219