| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0018.1 / 7310   29 มิถุนายน 2566   คัดค้่านการแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0010 / 7309   29 มิถุนายน 2566   การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบกาประเมิน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0005 / 7308   29 มิถุนายน 2566   ขอส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0018.3 / 7307   29 มิถุนายน 2566   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าซ่อมแซมบำรุงคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2 / 7306   29 มิถุนายน 2566   ขอแก้ไข Pay in Slip  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 7305   29 มิถุนายน 2566   ขอขยายเวลาการเลือกผู้ใหญ่บ้าน  นายอำเภอลับแล  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0033.001 / 7304   29 มิถุนายน 2566   หนังสือรับรอง นางสาวสุดารัตน์ ล้อสินคำ  นางสาวสุดารัตน์ ล้อสินคำ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  ๐๐๑๙.๔(อกส.จ.) / 7303   29 มิถุนายน 2566   การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนกองทุนฯ ประจำปี 2566 ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯฯ  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0018.1 / 7302   29 มิถุนายน 2566   ให้ข้าราชการช่วยราชการ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0005 / 7301   29 มิถุนายน 2566   ขอส่งแบบแจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งวดที่ 3 ไตรมาส4  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 7300   29 มิถุนายน 2566   ขอส่งเอกสารเพื่อประกอบการเบิกเงินค่าตอบแทนพนักงานกองทุน พก  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต.0017.5 / 7299   29 มิถุนายน 2566   ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ขอส่งตัวข้าราชการเข้าศึกษาตามโครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 97 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0018.1 / 7298   29 มิถุนายน 2566   ขอให้จัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหา  นายอำเภอท่าปลา  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 7297   29 มิถุนายน 2566   ขอให้จัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหา  นายอำเภอพิชัย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 7296   29 มิถุนายน 2566   ขอให้จัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหา  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 7295   29 มิถุนายน 2566   ขอให้จัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหา  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 7294   29 มิถุนายน 2566   ขอให้จัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหา  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 7293   29 มิถุนายน 2566   ขอให้จัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหา  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 7292   29 มิถุนายน 2566   ขอให้จัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหา  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 7291   29 มิถุนายน 2566   ขอให้จัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหา  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 7290   29 มิถุนายน 2566   ขอให้จัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหา  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 7289   29 มิถุนายน 2566   การขออนุญาตจัดให้มีการเล่นพนันชนไก่  นายอำเภอน้ำปาด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0033.001 / 7288   29 มิถุนายน 2566   หนังสือรับรอง นางสาวสุนทรี สาขา  นางสาวสุนทรี สาขา  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0018.1 / 7287   29 มิถุนายน 2566   การขออนุญาตจัดให้มีการเล่นพนันชนไก่  นายอำเภอพิชัย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0033.001 / 7286   29 มิถุนายน 2566   หนังสือรับรอง นางสาวสุนทรี สาขา  นางสาวสุนทรี สาขา  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0021 / 7285   29 มิถุนายน 2566   การศึกษาดูงานและการประชุมประจำปี สมาพันธ์ อปพร. ภ่าคเหนืออ  ผู้อำนวนการศูนย์ อปพร.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 7284   29 มิถุนายน 2566   การศึกษาดูงานและการประชุมประจำปี สมาพันธ์ อปพร. ภ่าคเหนืออ  ผู้อำนวนการศูนย์ อปพร.อำเภอพิชัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0023.3 / 7283   29 มิถุนายน 2566   ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0009 / 7282   29 มิถุนายน 2566   ย้ายข้าราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0021/ / 7281   29 มิถุนายน 2566   ขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0023.3 / 7280   29 มิถุนายน 2566   โครงการคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) และ โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาฯ ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0017.2/ว7275 / 7279   29 มิถุนายน 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศดานการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2566  คณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1/ / 7278   29 มิถุนายน 2566   ขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาน้ำขังและน้ำเน่าเสีย  นายอำเภอน้ำปาด  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1/ / 7277   29 มิถุนายน 2566   ขอความช่วยเหลือให้แก้ไขปัญหากลิ่นมูลสุกร  นางขนัฏฐา หิตมูล  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 7276   29 มิถุนายน 2566   ขอให้ก่อสร้างจุดกลับรถ  นางสาววรุจิรา แก้วชาว  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0017.2/ว / 7275   29 มิถุนายน 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ครั้งที่ 1/2566  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ,2 , สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ , ประธานอาชีวศึกษา,อาชีว ราชภัฎ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 7274   29 มิถุนายน 2566   รายงานรับโทษทหาร  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0020.1 / 7273   29 มิถุนายน 2566   โครงการประกวดห้องน้ำสะอาดแห่งปีของสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต.0021/ / 7272   29 มิถุนายน 2566   เจ้าหน้าที่ถูกคำพิพากษาคดีที่ศาลสั่งให้คุมความประพฤติ  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0009 / 7271   28 มิถุนายน 2566   ขอเชิญร่วมจัดนิทรรศการในงาน"เทศกาลทุเรียนหลง-หลินจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566"  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 7270   28 มิถุนายน 2566   ขอเชิญร่วมจัดนิทรรศการในงาน"เทศกาลทุเรียนหลง-หลินจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566"  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 7269   28 มิถุนายน 2566   ขอเชิญร่วมจัดนิทรรศการในงาน"เทศกาลทุเรียนหลง-หลินจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566"  ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0016 / 7268   28 มิถุนายน 2566   ข้าราชการมารายงานตัว  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต0016 / 7267   28 มิถุนายน 2566   ย้ายข้าราชการ  ปลัดกระทรวงพาณิชย์  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต 0032/ / 7266   28 มิถุนายน 2566   การขัยเคลื่อนจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดคุณธรรม  บัญชีรายละเอียดแนบท้าย  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0032/ / 7265   28 มิถุนายน 2566   การขับเคลื่อนจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดคุณธรรม  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0028 / 7264   28 มิถุนายน 2566   ขอส่งแบบรายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต0018.1 / 7263   28 มิถุนายน 2566   ส่งสำนวนการชันสูตรพลิกศพเพื่อพิจารณา  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0025 / 7262   28 มิถุนายน 2566   ขออนุมัติพักการลงโทษกรณีปกติ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0018.1 / 7261   28 มิถุนายน 2566   ขออนุญาตซื้อ มี ใช้ จำหน่ายและขนย้ายวัตถุระเบิด  นายอำเภอทองแสนขัน  ที่ทำการปกครองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 11213 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225