| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0018.2 / 7710   12 กรกฏาคม 2567   ส่งคืนเงินเหลือจ่ายและหลักฐานในสำตัญรับเงินโครงการส่งเสริมและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ิอธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / 7709   12 กรกฏาคม 2567   การมอบอำนาจในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 7708   12 กรกฏาคม 2567   การอนุมัติโครงการและมอบอำนาจในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 7707   12 กรกฏาคม 2567   การมอบอำนาจในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 7706   12 กรกฏาคม 2567   การอนุมัติโครงการและมอบอำนาจในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0033/ / 7705   12 กรกฏาคม 2567   ส่งประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0020.1 / 7704   12 กรกฏาคม 2567   จัดส่งเอกสารการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีในระบบ New GFMIS Thai  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 7703   12 กรกฏาคม 2567   การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ New GFMIS Thai  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.3 / 7702   12 กรกฏาคม 2567   ให้สรุปเรื่องหนี้นอกระบบ  ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / 7701   12 กรกฏาคม 2567   ให้สรุปเรื่องหนี้นอกระบบ  สำนักงานคลังจังหวัด  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0033.010 / 7700   12 กรกฏาคม 2567   ขอส่งคำขอประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0011/ / 7699   12 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธี  หัวหน้าส่วนราชการ  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต0023.5 / 7698   11 กรกฏาคม 2567   การตรวจสอบและพิจารณาสั่งจ่ายเงินบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษให้กับทายาทของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญที่ถึงแก่กรรม  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / 7697   11 กรกฏาคม 2567   การตรวจสอบและพิจารณาสั่งจ่ายเงินบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษให้กับทายาทของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญที่ถึงแก่กรรม  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0025 / 7696   11 กรกฏาคม 2567   รายงานผลการเข้าใช้บริการของสมาชิกศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 7695   11 กรกฏาคม 2567   ส่งบัญชีร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0023.3 / 7694   11 กรกฏาคม 2567   ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดระดับอำเภอและระดับจังหวัด ภายใต้โครงการสื่อสาร สร้างสรรค์ รู้เท่าทันยาบ้า (BE SMART SAY NO TO DRUGS)  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0030 / 7693   11 กรกฏาคม 2567   ส่งคำร้องลูกจ้าง  ผู้ว่าราชการจังหวัดอยุธยา  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
  อต 0023.3 / 7692   11 กรกฏาคม 2567   ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดระดับอำเภอและระดับจังหวัด ภายใต้โครงการสื่อสาร สร้างสรรค์ รู้เท่าทันยาบ้า (BE SMART SAY NO TO DRUGS)  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0033/ / 7691   11 กรกฏาคม 2567   ส่งประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033/ / 7690   11 กรกฏาคม 2567   ส่งประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033/ / 7689   11 กรกฏาคม 2567   ส่งประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033/ / 7688   11 กรกฏาคม 2567   ส่งประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033/ / 7687   11 กรกฏาคม 2567   ส่งประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033/ / 7686   11 กรกฏาคม 2567   ส่งประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033/ / 7685   11 กรกฏาคม 2567   ส่งประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0032 / 7684   11 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญประชุม  พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 7683   11 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญประชุม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 7682   11 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญประชุม  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0011/ / 7681   11 กรกฏาคม 2567   โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอ็มพันธ์ไม้  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต0032 / 7680   11 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญประชุม  อธิบดีกรมศิลปากร  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0005/ / 7679   11 กรกฏาคม 2567   ขอส่งเอกสารโครงการมีรายการที่ได้รับการสนับสนุน ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จำนวน 9 องค์กร  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0011/ / 7678   11 กรกฏาคม 2567   โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน  บริษัท เอ ซี เอ็น จำกัด  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต 0011/ / 7677   11 กรกฏาคม 2567   โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูมิสวัสดิ์  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต0023.6 / 7676   11 กรกฏาคม 2567   การสนับสนุน พัฒนาองค์ความรู้ และสร้างความเข้าใจตามแนวทางการปฏิบัติงานภายใต้โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดอุตรดิตถ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0033 / 7675   11 กรกฏาคม 2567   พนักงานราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อน นายชัยภัทร ป้องที  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0017.3 / 7674   11 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญเป็นพิธีกร  นายบุญชุม มีรัตน์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0017.3 / 7673   11 กรกฏาคม 2567   ขอความอนุเคราะห์จัดรถนำและรถปิดท้ายขบวน  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0018.1/ / 7672   11 กรกฏาคม 2567   โครงการสร้างนักสื่อสารสังคมเชิงรุกกรมการปกครอง (DOPA SMART TOGETHER) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  นายอำเภอลับแล นายอำเภอพิชัย และนายอำเภอน้ำปาด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.3 / 7671   11 กรกฏาคม 2567   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินเหลือจ่าย ทต หาดกรวด  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0021(ศปถจ) / 7670   11 กรกฏาคม 2567   โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราพิทยาคม  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021(ศปถจ) / 7669   11 กรกฏาคม 2567   โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำริดวิทยา  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0233.109 / 7668   11 กรกฏาคม 2567   แจ้งให้เข้ามาทำสัญญาจ้าง  บริษัท ครุฑารัตน์ จำกัด  รพ.สต.บ้านดารา
  อต0023.3/ / 7667   11 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567  (ตามบัญชีแนบท้ายฯ)  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.3 / 7666   11 กรกฏาคม 2567   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินเหลือจ่าย อบต ร่วมจิต  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0233.102 / 7665   11 กรกฏาคม 2567   แจ้งให้เข้ามาทำสัญญาจ้าง  บริษัท ครุฑารัตน์ จำกัด  รพ.สต.ไร่อ้อย
  อต 0233.101 / 7664   11 กรกฏาคม 2567   แจ้งให้เข้ามาทำสัญญาจ้าง  บริษัท ครุฑารัตน์ จำกัด  รพ.สต.นายาง
  อต 0019.4/ / 7663   11 กรกฏาคม 2567   การกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0023.1 / 7662   11 กรกฏาคม 2567   การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.3 / 7661   11 กรกฏาคม 2567   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินเหลือจ่าย ทต จริม  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 8213 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165