| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0035 / 10996   27 กันยายน 2566   พระราชทานวิสุงคามสีมา งวดที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0035 / 10995   27 กันยายน 2566   พระราชทานวิสุงคามสีมา งวดที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖  เจ้าอาวาสวัดประชานิมิต  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0035 / 10994   27 กันยายน 2566   พระราชทานวิสุงคามสีมา งวดที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖  เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0033.010 / 10993   27 กันยายน 2566   หนังสือรับรอง นายอุนุรักษ์ อ่วมเปี่ยม  นายอุนุรักษ์ อ่วมเปี่ยม  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0020.1 / 10992   27 กันยายน 2566   แจ้งลงนามในสัญญา  หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0033.010 / 10991   27 กันยายน 2566   หนังสือรับรอง นายอณากร มโนหลักหมี่น  นายอณากร มโนหลักหมี่น  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0002 / 10990   27 กันยายน 2566   ขอตรวจสอบภูมิลำเนาทหาร  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0017.3/ / 10989   27 กันยายน 2566   ขอแจ้งความห่วงใยและข้อกังวลที่เกี่ยวข้องกับราษฎรฯ  เจ้าแขวงไชยะบุรี  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0020.1 / 10988   27 กันยายน 2566   ขอเชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลฝ่ายทะเบียน  นายกิตติธัช พาลีขันธ์  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0020.1 / 10987   27 กันยายน 2566   ขอเชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานพนักงานขับรถยนต์  นายสยาม คงนิล  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0020.1 / 10986   27 กันยายน 2566   ขอเชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานพนักงานทำความสะอาด  นางสาวกลอยใจ กลิ่นประทุม  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0020.1 / 10985   27 กันยายน 2566   ขอเชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานพนักงานทำความสะอาด  นางดอกรัก พึ่งสุข  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0020.1 / 10984   27 กันยายน 2566   ขอเชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานพนักงานทำความสะอาด  นางสายเดิม ทองผาย  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0020.1 / 10983   27 กันยายน 2566   ขอเชิญชวนมาเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานคนสวน  นายชัยพร มั่นแย้ม  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0033.308 / 10982   27 กันยายน 2566   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน  โรงพยาบาลทองแสนขัน
  อต0020.1 / 10981   27 กันยายน 2566   ขอเชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0020.1 / 10980   27 กันยายน 2566   ขอเชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาตรอน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0021 / 10979   27 กันยายน 2566   ขอส่งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ (วงเงินในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด) เพิ่มเติม สำหรับรอบการประเมิน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0020.1 / 10978   27 กันยายน 2566   ขอเชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0021 / 10977   27 กันยายน 2566   ขอส่งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ (วงเงินในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด) เพิ่มเติม สำหรับรอบการประเมิน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0021 / 10976   27 กันยายน 2566   ขอส่งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ (วงเงินในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด) เพิ่มเติม สำหรับรอบการประเมิน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0020.1 / 10975   27 กันยายน 2566   การจัดทำสัญญาหรือข้อตกลงการเช่าอาคารสำนักงาน การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร และการจ้างเหมาบริการ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใชังบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อนของสำนักงานที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาทุกสาขา  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0021 / 10974   27 กันยายน 2566   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566) เพิ่มเติม  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0025 / 10973   27 กันยายน 2566   รายงานผลการจัดฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานผู้ต้องขัง โครงการฝึกวิชาชีพหลักสูตรการทำประตูหน้าต่างมุ้งลวดอะลูมิเนียม  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 10972   27 กันยายน 2566   รายงานผลการจัดฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานผู้ต้องขัง โครงการฝึกวิชาชีพหลักสูตรการทำประตูหน้าต่างมุ้งลวดอะลูมิเนียม  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 10971   27 กันยายน 2566   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของกรมราชทัณฑ์  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0020.1 / 10970   27 กันยายน 2566   ส่งแบบฟอร์มข้อมูลทรัพย์ถาวรในระบบ New GFMIS Thai ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ จำวน 4 รายการ  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0025 / 10969   27 กันยายน 2566   รายงานผลการติดตามประเมินผลและรายงานการควบคุมภายในของกรมราชทัณฑ์  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 10968   27 กันยายน 2566   รายงานผลการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0022 / 10967   27 กันยายน 2566   ขอรับจัดสรรเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 ระยะที่ 2  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0025 / 10966   27 กันยายน 2566   รายงานการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 7 จำนวนนักโทษเด็ดขาดตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำฯ ที่ใกล้ปล่อยตัวพ้นโทษในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้รับการจัดทำรายงานจำแนกลักษณะฯ ตามที่กำหนดในมาตรา 23  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0022 / 10965   27 กันยายน 2566   แจ้งริบหลักประกันสัญญา และหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า  ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาบ้านโป่ง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0034(2) / 10964   27 กันยายน 2566   ขอปิดประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต.0023.5 / 10963   27 กันยายน 2566   แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.5 / 10962   27 กันยายน 2566   ทบทวนรายการตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  เลขาธิการ ก.พ.ร.  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0017.5 / 10961   27 กันยายน 2566   ทบทวนรายการตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0018.1 / 10960   27 กันยายน 2566   การขออนุญาตจัดให้มีการเล่นพนันชนไก่  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 10959   27 กันยายน 2566   การติดตามเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนับสนุนการลงทะเบียนใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๕  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต.0023.5 / 10958   26 กันยายน 2566   แก้ไขคำสั่งจ่ายเงินบำนาญปกติ และบำเหน็จดำรงชีพพนักงานส่วนตำบล  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต.0023.5 / 10957   26 กันยายน 2566   แก้ไขคำสั่งจ่ายเงินบำนาญปกติ และบำเหน็จดำรงชีพพนักงานส่วนตำบล  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0010 / 10956   26 กันยายน 2566   การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบกาประเมิน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0012 / 10955   26 กันยายน 2566   ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือเลื่อนเงินเดือนของขนส่งจังหวัด ครั้งที่ 2/2566  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก  สำนักงานขนส่งจังหวัด
  อต 0005 / 10954   26 กันยายน 2566   ขอยื่นคำขอต่อปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อดำเนินการต่อบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้อกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พศ. 2551 จำนวน 3 ท่าน  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 10953   26 กันยายน 2566   เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก เพื่อพิจารณาอนุมัติ  กรมกิจการเด็กและเยาวชน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 10952   26 กันยายน 2566   รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัด  กรมกิจการเด็กและเยาวชน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0020.1 / 10951   26 กันยายน 2566   มูลนิธิศูนย์พระกิตติคุณสมบูรณ์ขอจำหน่ายที่ดิน  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0018.3 / 10950   26 กันยายน 2566   การขอต่อทะเบียนรถยนต์ทางราชการ ประจำปี 2566 โดยยกเว้นภาษี  ขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2 / 10949   26 กันยายน 2566   รายงานการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนเนงานฯ ประจำปี 2566  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.3 / 10948   26 กันยายน 2566   หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัิในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0017.2 / 10947   26 กันยายน 2566   การติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1)  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)

บันทึกข้อมูลไว้ 11499 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230