| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0018.1/ / 1819   9 กุมภาพันธ์ 2567   การตรวจสอบประวัติการถูกร้องเรียนของผู้ได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2567  ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0008 / 1818   9 กุมภาพันธ์ 2567   ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  อต 0008 / 1817   9 กุมภาพันธ์ 2567   ให้ข้าราชการกลับไปปฏิบัติราชการ  อธิบดีกรมปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  อต 0008 / 1816   9 กุมภาพันธ์ 2567   ให้ข้าราชการกลับไปปฏิบัติราชการ  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  อต 0008 / 1815   9 กุมภาพันธ์ 2567   ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  อต 0008 / 1814   9 กุมภาพันธ์ 2567   ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  อต 0011 / 1813   9 กุมภาพันธ์ 2567   ขอแจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์  คณะกรรมการปฏฺิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต0025 / 1812   9 กุมภาพันธ์ 2567   ส่งข้าราชการเข้าร่วมอบรม  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0033.004 / 1811   9 กุมภาพันธ์ 2567   ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์สารเคมีที่ใช้ในการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก ออนไลน์ ปี 2567  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0035 / 1810   9 กุมภาพันธ์ 2567   วัดเกษมจิตตาราม ขอกันเขตจัดประโยชน์ที่ดินที่ตั้งวัด เพื่อให้เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์เช่า  เจ้าอาวาสวัดเกษมจิตตาราม  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต0025 / 1809   9 กุมภาพันธ์ 2567   ขอรับการจัดสรรงบประมาณค่าเดินทางไปราชการเข้าร่วมประกวดผลงาน TO BE NUMBER OBE  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0020.4 / 1808   9 กุมภาพันธ์ 2567   เร่งรัดการออกโฉนดที่ดินวัดร้างตามแผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินของกรมที่ดิน  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.4 / 1807   9 กุมภาพันธ์ 2567   เร่งรัดการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินของวัดวาอาราม  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0033 / 1806   9 กุมภาพันธ์ 2567   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ นายพีรชา- นางหทัยรัตน์  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.010 / 1805   9 กุมภาพันธ์ 2567   ขอให้สั่งจ่ายเงิน บำเหน็จดำรงชีพ อายุ 65 ปี  คลังเขต 6  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010 / 1804   9 กุมภาพันธ์ 2567   ขอให้สั่งจ่ายเงิน บำเหน็จดำรงชีพ อายุ 65 ปี  คลังเขต 6  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0016 / 1803   9 กุมภาพันธ์ 2567   สรุปผลการตรวจสอบสต็อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของผู้เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2566/67 จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2  อธิบดีกรมการค้าภายใน (ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ)  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต 0017.1 / 1802   9 กุมภาพันธ์ 2567   ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นมูลสุกรรบกวน  นายอำเภอน้ำปาด  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0019.3 / 1801   9 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการบูรณาการกลไกการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.3 / 1800   9 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการบูรณาการกลไกการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0021 / 1799   9 กุมภาพันธ์ 2567   อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การติดตามผลการดำเนินงานไฟป่าฯ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0009 / 1798   9 กุมภาพันธ์ 2567   ขอให้สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพเพิ่ม  คลังเขต 6 จังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0020.1 / 1797   9 กุมภาพันธ์ 2567   จัดส่งเอกสารการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีในระบบ New GFMIS Thai  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0020.1 / 1796   9 กุมภาพันธ์ 2567   การส่งมอบพัสดุใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมและภาษีอากร ใบสั่งรับเงินค่าธรรมเนียมและภาษีอากร และใบเสร็จรับเงินค่ามัดจำรังวัด  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0010 / 1795   9 กุมภาพันธ์ 2567   ให้ไปรายงานตัวเข้ารับการจัดงเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  นายหาญ ยะถา  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0021 / 1794   9 กุมภาพันธ์ 2567   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (อัคคีภัย)  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 1793   9 กุมภาพันธ์ 2567   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (อัคคีภัย)  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 1792   9 กุมภาพันธ์ 2567   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (อัคคีภัย  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 พิษณุโลก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 1791   9 กุมภาพันธ์ 2567   แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0018.3/ / 1790   9 กุมภาพันธ์ 2567   การใช้งานเว็บไซต์ภายใต้โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างฯ  นายอำเภอบ้านโคก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0022 / 1789   9 กุมภาพันธ์ 2567   การเปลี่ยนแปลงผู้ใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุประเภทสิ่งปลูกสร้างงานโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 6 บ้านวังกะพี้ ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0020.1 / 1788   9 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานข้อมุลตามแบบรายงานจำนวนเรื่องนิติบุคคลขอรับบริการจดทะเบียนและนิติกรรมฯ  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0022 / 1787   9 กุมภาพันธ์ 2567   ขอส่งคืนและเปลี่ยนแปลงผู้ใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุประเภทสิ่งปลูกสร้าง  ธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0033 / 1786   8 กุมภาพันธ์ 2567   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ นายมนตรี - นายธีรชัย  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0033 / 1785   8 กุมภาพันธ์ 2567   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ นส.ศศมน ชุ่มแจ้ง  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0033 / 1784   8 กุมภาพันธ์ 2567   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ นายชลิต เที่ยงตรง  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0033 / 1783   8 กุมภาพันธ์ 2567   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ นส.มณฑนา ฟูน้อย  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0002 / 1782   8 กุมภาพันธ์ 2567   ยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ  นายอำเภอตรอน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1781   8 กุมภาพันธ์ 2567   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1780   8 กุมภาพันธ์ 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานี  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1779   8 กุมภาพันธ์ 2567   ขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0025 / 1778   8 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานการรับแบบพิมพ์ประจำปีงบประมาณ 2565  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0022 / 1777   8 กุมภาพันธ์ 2567   ส่งรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ (แก้มลิง) แบบอารยเกษตร  สำนักวิศวกรรมการผังเมือง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0018.1 / 1776   8 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานการอนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 1775   8 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานการอนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0022 / 1774   8 กุมภาพันธ์ 2567   ส่งข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและปริมาณการใช้ไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2566  กองคลัง กรมโยธาธิการและผังเมือง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0032 / 1773   8 กุมภาพันธ์ 2567   ขอรับพระราชทานผ้าห่มพระธาตุเจดีย์ ประดับอักษรพระนามาภิไธย ส.ธ.  นายอำเภอลับแล  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 1772   8 กุมภาพันธ์ 2567   ขอรับพระราชทานผ้าห่มพระธาตุเจดีย์ ประดับอักษรพระนามาภิไธย ส.ธ.  ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0005/ / 1771   8 กุมภาพันธ์ 2567   การดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  รง0487/ / 1770   8 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด(กพร.ปจ.) ครั้งที่1/2567  บัญชีแนบท้าย  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 2319 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47