| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0020.1 / 6460   24 มิถุนายน 2567   แจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง  บริษัทเฮงสูง จำกัด  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0020.1 / 6459   24 มิถุนายน 2567   แจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ห้างหุ้นส่วนจำกัด วายเอสเอเอ็นจิเนียริ่ง เครื่องจักร  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0020.1 / 6458   24 มิถุนายน 2567   แจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง  บริษัท เวิลด์ เคม จำกัด  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0020.1 / 6457   24 มิถุนายน 2567   แจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.พี. สายการผลิต ดีเวลลอปเม้นท์  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0020.1 / 6456   24 มิถุนายน 2567   แจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง  บริษัทไทยพานิชวิดีโอ จำกัด  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0019.2/ / 6455   24 มิถุนายน 2567   ประกาศผลการดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2567  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ๐๐๑๙.๔(อกส.จ.) / 6454   24 มิถุนายน 2567   โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2567  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ๐๐๑๙.๔(อกส.จ.) / 6453   24 มิถุนายน 2567   โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2567  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0035 / 6452   24 มิถุนายน 2567   การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ หมู่บ้านรักษาศีล5 ประจำปีงบประมาณ 2567  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0017.1 / 6451   24 มิถุนายน 2567   ขอให้ตรวจสอบการบริหารจัดการประปาหมู่บ้าน  นายสมชาย พรมเกษา  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.1 / 6450   24 มิถุนายน 2567   การขออนุญาตจัดให้มีการเล่นพนันชนไก่  นายอำเภอฟากท่า  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  0017.3 / 6449   22 มิถุนายน 2567   ขออาราธนาประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์  พระวินัยสาทร เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (ธ)  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  0017.3 / 6448   22 มิถุนายน 2567   ขอเชิญประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0019.4 / 6447   21 มิถุนายน 2567   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณซ่อมรถยนต์ราชการ  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0005/ / 6446   21 มิถุนายน 2567   ขอแก้ไขข้อมูลบันทึกการลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  กรมกิจการเด็กและเยาวชน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0033 / 6445   21 มิถุนายน 2567   ขอให้สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพ (เพิ่มเติม) (นางพรทิพย์ ทับเกษม)  คลังเขต 6  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033 / 6444   21 มิถุนายน 2567   ขอให้สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพ (เพิ่มเติม) (นางสุภาพร พานิชสิติ)  คลังเขต 6  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0017.3 / 6443   21 มิถุนายน 2567   โครงการปรับปรุงอาคารเรียนรู้ประวัติศาสตร์ (จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ หลังเดิม)  ประธานกรรมการมูลนิธิใจกระทิง  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0025 / 6442   21 มิถุนายน 2567   ส่งตัวข้าราชการเข้าร่วมสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติหน้าที่โปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0023.3/ / 6441   21 มิถุนายน 2567   รายงานการรับบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0011/ / 6440   21 มิถุนายน 2567   ขอส่งแฟ้มประวัติข้าราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต 0017.2 / 6439   21 มิถุนายน 2567   การขออนุญาตปิดการจราจรเพื่อจัดกิจกรรมถนนคนเดินอุตรดิตถ์  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0023.5 / 6438   21 มิถุนายน 2567   การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญกรณีผู้รับบำนาญมีอายุ ตั้งแต่ 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.5 / 6437   21 มิถุนายน 2567   การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญกรณีผู้รับบำนาญมีอายุ ตั้งแต่ 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี  เลขานุการ ก.บ.ท  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.5 / 6436   21 มิถุนายน 2567   การตรวจสอบและพิจารณาสั่งจ่ายเงินบำนาญปกติ และบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานเทศบาล  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.5 / 6435   21 มิถุนายน 2567   การตรวจสอบและพิจารณาสั่งจ่ายเงินบำนาญปกติ และบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานเทศบาล  เลขานุการ ก.บ.ท  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0011/ว / 6434   21 มิถุนายน 2567   ขอส่งสำเนาคำสั่งและเอกสาร  นายปราโมช สร้อยปา,นายวรวุฒิ เอี่ยมอ่อน,นายณัฐพงศ์ จันทิ  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต 0019.3 / 6433   21 มิถุนายน 2567   การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการดำเนินงาน และการประกวดสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0023.3 / 6432   21 มิถุนายน 2567   ขอรับสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (เงินเหลือจ่าย)  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0017.2 / 6431   21 มิถุนายน 2567   ขอเชิญประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือตอนล่าง 1 และเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Northern Economic Corridor : NEC – Creative LANNA) สภาผู้แทนราษฎร  อธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0020.1 / 6430   21 มิถุนายน 2567   รายงานการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโบชน์ฯ  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0023.3 / 6429   21 มิถุนายน 2567   ขอรับสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน (เงินเหลือจ่าย)  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2 / 6428   21 มิถุนายน 2567   ขอรับการสนับสนุนรถยนต์โตโยต้า อัลฟาร์ด  นายบุญธรรม กอนโภชน์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 6427   21 มิถุนายน 2567   ขอรับความเห็นชอบในการดำเนินการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองริด บ้านหน้าฝาย-บ้านทุ่งกอก  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 6426   21 มิถุนายน 2567   ขอรับการสนับสนุนรถยนต์โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์  ผู้จัดการบริษัท โตโยต้าอุตรดิตถ์ จำกัด  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 6425   21 มิถุนายน 2567   ขอรับความเห็นชอบในการดำเนินการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองริด บ้านหน้าฝาย-บ้านทุ่งกอก  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 6424   21 มิถุนายน 2567   การลงพื้นที่ตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้อำนวยการท่าอากาศยานพิษณุโลก  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 6423   21 มิถุนายน 2567   การลงพื้นที่ตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0019.2 / 6422   21 มิถุนายน 2567   โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด กิจกรรมที่ 1.2  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0023.3 / 6421   21 มิถุนายน 2567   ขอรับสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (เงินเหลือจ่าย)  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.2 / 6420   21 มิถุนายน 2567   โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด กิจกรรมที่ 1.2  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / 6419   21 มิถุนายน 2567   โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด กิจกรรมที่ 1.2  อุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / 6418   21 มิถุนายน 2567   โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด กิจกรรมที่ 1.2  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0023.3 / 6417   21 มิถุนายน 2567   ขอรับสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (เงินเหลือจ่าย)  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / 6416   21 มิถุนายน 2567   ส่งตั๋วรับจำนำ  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0022.3 / 6415   21 มิถุนายน 2567   รายงานผลดำเนินการและความก้าวหน้าและประโยชน์ที่ได้รับของโครงการ 72 พรรษา 7300 โครงการตามผังภูมิสังคมฯ ของจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักวิศวกรรมการผังเมือง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0018.1 / 6414   21 มิถุนายน 2567   รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานฯ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0022.2 / 6413   21 มิถุนายน 2567   ส่งเอกสารรายงานการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมการใช้บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวม จำนวน 86 เล่ม  สำนักวิเคราะห์และประเมินผล  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0018.1 / 6412   21 มิถุนายน 2567   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับตำแหน่ง ครั้งที่ 1/2567  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.1 / 6411   21 มิถุนายน 2567   ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์

บันทึกข้อมูลไว้ 8213 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165