| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0019.4 / 4584   12 เมษายน 2566   การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจำต่างสำนักงาน (ค่าขนย้าย)  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / 4583   12 เมษายน 2566   การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจำต่างสำนักงาน (ค่าขนย้าย)  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2/ / 4582   12 เมษายน 2566   การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"  กรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0022 / 4581   12 เมษายน 2566   ส่งรายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2566  กองแผนงาน  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0020.1/ / 4580   12 เมษายน 2566   รายงานผลการตรวจสอบตามโครงการตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินฯ  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.1 / 4579   12 เมษายน 2566   โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0019.4 / 4578   12 เมษายน 2566   แจ้งผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง  บริษัท เอพีเอ็น 2014 จำกัด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0019.4 / 4577   12 เมษายน 2566   แจ้งผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง  บริษัท เจ-บิ๊คส์ เทรดดิ้ง จำกัด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0005 / 4576   12 เมษายน 2566   การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก(เลื่อน 1 เมษายน 2566)  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0020.1 / 4575   12 เมษายน 2566   ขอส่งแบบรายงานผลการดำเนินการออกดฉนดที่ดินฯของวัดวาอาราม  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.2 / 4574   12 เมษายน 2566   ตรวจสอบหลักฐานทะเบียนการครอบครองที่ดิน รายนายน้อย อินอุด  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.2 / 4573   12 เมษายน 2566   ตรวจสอบหลักฐานทะเบียนการครอบครองที่ดิน รายนายถึก ติชัน  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.2 / 4572   12 เมษายน 2566   ตรวจสอบหลักฐานทะเบียนการครอบครองที่ดิน รายนายประสง สังมูล  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.2 / 4571   12 เมษายน 2566   ตรวจสอบหลักฐานทะเบียนการครอบครองที่ดิน รายนายมูล วงศ์เดช  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.2 / 4570   12 เมษายน 2566   ตรวจสอบหลักฐานทะเบียนการครอบครองที่ดิน รายนายสี ใจใส  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.2 / 4569   12 เมษายน 2566   ตรวจสอบหลักฐานทะเบียนการครอบครองที่ดิน รายนายแก้ว ศรีเมืองสุข  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.2 / 4568   12 เมษายน 2566   ตรวจสอบหลักฐานทะเบียนการครอบครองที่ดิน รายนายชุม พรมสุวรรณ์  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.2 / 4567   12 เมษายน 2566   ตรวจสอบหลักฐานทะเบียนการครอบครองที่ดิน รายนายบุญ มะโน  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.2 / 4566   12 เมษายน 2566   ตรวจสอบหลักฐานทะเบียนการครอบครองที่ดิน รายนายน้อย ส้อยทิพย์  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.2 / 4565   12 เมษายน 2566   ตรวจสอบหลักฐานทะเบียนการครอบครองที่ดิน รายนายใหม่ ขัติยะ  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.2 / 4564   12 เมษายน 2566   ตรวจสอบหลักฐานทะเบียนการครอบครองที่ดิน รายนายวุ่น ขัตติยะ  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.2 / 4563   12 เมษายน 2566   ตรวจสอบหลักฐานทะเบียนการครอบครองที่ดิน รายนายมา สิทธิสอน  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1/ / 4562   12 เมษายน 2566   ย้ายข้าราชการ  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0005 / 4561   12 เมษายน 2566   ขอส่งรูปเล่มประวัติผลงาน อพม.ดีเด่นพิเศษ  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0018.1 / 4560   12 เมษายน 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่ฎีกา เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 4559   12 เมษายน 2566   แต่งตั้งสารวัตรกำนัน  นายอำเภอพิชัย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.1 / 4558   11 เมษายน 2566   การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ New GFMIS Thai  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0029.1/ / 4557   11 เมษายน 2566   การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566)  อธิบดีกรมการจัดหางาน  สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  อต 0020.1/ / 4556   11 เมษายน 2566   โครงการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินฯ นางสาวนิตยา  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1/ / 4555   11 เมษายน 2566   โครงการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินฯ นายพิทักษ์  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0032 / 4554   11 เมษายน 2566   การจัดงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และสวดมนต์อุทิศถวายบรรพบุรุษ  ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0020.1 / 4553   11 เมษายน 2566   เรียกคืนเงินที่ไม่มีสิทธิได้รับ รายวรพจน์ อินจันทร์  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 4552   11 เมษายน 2566   เรียกคืนเงินค่ารักษาพยาบาล รายนายวรพจน์ อินจันทร์  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.2 / 4551   11 เมษายน 2566   ตรวจสอบหลักฐานทะเบียนการครอบครองที่ดินรายนายสี ใจใส  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 4550   11 เมษายน 2566   การดำเนินารยุทธการพิชิตภัยยาเสพติดด้วยแนวคิดชีวิตวิถีใหม่ เนื่งอในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564 ของกระทรวงมหาดไทย  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 4549   11 เมษายน 2566   รายงานข้อมุลตามแบบรายงานจำนวนเรื่องนิติบุคคลขอรับบริการจดทะเบียนและนิติกรรมฯ  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  0002 / 4548   11 เมษายน 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 4547   11 เมษายน 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 4546   11 เมษายน 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 4545   11 เมษายน 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 4544   11 เมษายน 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 4543   11 เมษายน 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 4542   11 เมษายน 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 4541   11 เมษายน 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0033.010 / 4540   11 เมษายน 2566   ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0019.2 / 4539   11 เมษายน 2566   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ระดังจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2566  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0017.5/ / 4538   11 เมษายน 2566   การรายงานการอนุญาตให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปต่างประเทศระหว่างการลาหรือวันหยุดราชการ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0021 / 4537   11 เมษายน 2566   การติดตามผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5)  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ผู้อำนวยการกลาง  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0022 / 4536   11 เมษายน 2566   ขอให้จัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ตรงกับแบบรูปและรายการละเอียด  หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนนาคะ  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0023.4 / 4535   11 เมษายน 2566   มอบอำนาจให้พนักงานอัยการแก้ต่างคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ อ392/2566  อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองพิษณุโลก  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 6334 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127