| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0020.1 / 6243   1 มิถุนายน 2566   ขอส่งรายละเอียดการใช้จ่ายและประมาณการใช้จ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการ ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ฯl สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0023.5 / 6242   1 มิถุนายน 2566   ส่งคืนเงินเหลือจ่าย งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.2 / 6241   1 มิถุนายน 2566   รายงานโอนขายบิล พ.ค.66  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0014.3/ / 6240   1 มิถุนายน 2566   การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์เพื่อพัฒนาระบบสารณุปโภค  อธิบดีกรมป่าไม้  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 6239   1 มิถุนายน 2566   รายงานเพจข่าวอุตรดิตถ์  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0022 / 6238   1 มิถุนายน 2566   ส่งใบสมัครและเอกสารต่างๆ ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองฯ กำหนด  กองการเจ้าหน้าที่  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0003 / 6237   1 มิถุนายน 2566   การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  เอกสารแนบท้าย  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต 0020.1/ / 6236   1 มิถุนายน 2566   การจัดสรรกล้องสำรวจแบบประมวลผล  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.2 / 6235   31 พฤษภาคม 2566   การอนุมัติโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม)  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0018.1/ / 6234   31 พฤษภาคม 2566   ค่าใช้จ่าย มสธ.  เรียนอธิการบดี มสธ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0005 / 6233   31 พฤษภาคม 2566   ขอส่งเอกสารการตรวจสอบข้อมูลเอกสารประกอบการเบิกจ่าย พร้อมลงลายมือชื่อรับรองข้อมูล  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0025 / 6232   31 พฤษภาคม 2566   รายงานผลการดำเนินงานการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้โครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว "โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์ " เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0034(2) / 6231   31 พฤษภาคม 2566   แจ้งการยึดเครื่องจักร  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต0025 / 6230   31 พฤษภาคม 2566   รายงานผลการดำเนินงานการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้โครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว "โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์ " เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0010 / 6229   31 พฤษภาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ประเมินราคาเครื่องสีข้าวกล้อง  นายลำยอง สอนโต โรงงานบุญยวง  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0025 / 6228   31 พฤษภาคม 2566   รายงานการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 7 จำนวน นักโทษเด็ดขาดตามมาตราการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำฯที่ใกล้ปล่อยตัวพ้นโทษในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้รับการจัดทำรายงานจำแนกลักษณะฯ ตามที่กำหนดในมาตร 23ผิดซ้ำฯ ที่ใกล้ปล่อยตัวพ้นโทษในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้รับการจัดทำรายงานจำแนกลักษณะฯ ตามที่กำหนดในมาตร 23  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 6227   31 พฤษภาคม 2566   ขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณเงินผลพลอยได้โครงการฝึกอบรมวิชาชีพการชงเครื่องดื่มแก่ผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0033.101.3 / 6226   31 พฤษภาคม 2566   ขอส่งสำเนาคำสั่ง  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0023.3 / 6225   31 พฤษภาคม 2566   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ดูแลเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ผู้จัดการโรงแรมสุโขทัย เฮอรเทจ รีสอร์ท  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / 6224   31 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ดูแลเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นางสาวชนกชนย์ จันโททัย  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / 6223   31 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ดูแลเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นางสาวอัมพร ปรากฏวงษ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / 6222   31 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ดูแลเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นางสาวแสงจันทร์ สายด้วง  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / 6221   31 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ดูแลเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นางสาวศศินภา อยู่ยืน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / 6220   31 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ดูแลเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ดร.สลิลนา ภูมิพาณิชย์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0021 / 6219   31 พฤษภาคม 2566   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 6218   31 พฤษภาคม 2566   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 6217   31 พฤษภาคม 2566   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 6216   31 พฤษภาคม 2566   แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0028 / 6215   31 พฤษภาคม 2566   ขอส่งรายงานผลการติดตามผลของประชาชน  สำนักตรวจและประเมินผล  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0017.2 / 6214   31 พฤษภาคม 2566   การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของจังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 6213   31 พฤษภาคม 2566   การขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เรื่อง แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 6212   31 พฤษภาคม 2566   การขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เรื่อง แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2/ / 6211   31 พฤษภาคม 2566   การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการใช้งบประมาณเหลือจ่าย ตามมติคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดตถ์ (ก.บ.จ.อต.) ในการประชุม ครั้งที่ 1/2566  ประมงจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 6210   31 พฤษภาคม 2566   การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามมติคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดตถ์ (ก.บ.จ.อต.) ในการประชุม ครั้งที่ 1/2566  วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2/ / 6209   31 พฤษภาคม 2566   การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามมติคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดตถ์ (ก.บ.จ.อต.) ในการประชุม ครั้งที่ 1/2566  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0016.2 / 6208   31 พฤษภาคม 2566   การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามมติคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดตถ์ (ก.บ.จ.อต.) ในการประชุม ครั้งที่ 1/2566  เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 6207   31 พฤษภาคม 2566   นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568– พ.ศ.2570  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 6206   31 พฤษภาคม 2566   นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568– พ.ศ.2570  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 6205   31 พฤษภาคม 2566   นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568– พ.ศ.2570  เลขาธิการ ก.พ.ร.  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0031 / 6204   31 พฤษภาคม 2566   รายงานการเบิกจ่ายเงินปละผลแฏิบัติงานติดตามเร่งรัดหนี้นอกสถานที่  เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  อต 0017.2 / 6203   31 พฤษภาคม 2566   นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568– พ.ศ.2570  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 6202   31 พฤษภาคม 2566   นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568– พ.ศ.2570  เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0022 / 6201   31 พฤษภาคม 2566   ส่งใบสมัครและเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองฯ กำหนด  กองการเจ้าหน้าที่  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0022 / 6200   31 พฤษภาคม 2566   ส่งใบสมัครและเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองฯ กำหนด  กองการเจ้าหน้าที่  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0023.5 / 6199   31 พฤษภาคม 2566   การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ)ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) เพิ่มเติม  นายอำเภอลับเเล  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0007 / 6198   31 พฤษภาคม 2566   ขอสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต0018.1/ว / 6197   31 พฤษภาคม 2566   ตัวชี้วดที่เกีี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม) ประจำปี พ.ศ. 2566  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0021 / 6196   31 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภัยแล้ง)ในพื้นที่อำเภอท่าปลา  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0014.3/ / 6195   31 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0023.3 / 6194   31 พฤษภาคม 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 10943 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219