| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0023.2 / 6562   9 มิถุนายน 2566   การรายงานตำแหน่งว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เลขานุการ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 6561   9 มิถุนายน 2566   การรายงานตำแหน่งว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 6560   9 มิถุนายน 2566   แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคคากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะเชี่ยวชาญประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 6559   9 มิถุนายน 2566   แจ้งผลการประเมินข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยารอบเดือนเมษายน ๒๕๖๓ ส่งผลงานหลังอบรม ๖ เดือน)  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 6558   9 มิถุนายน 2566   หารืออำนาจ ก.จ.จ. อุตรดิตถ์ ในการแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นคณะกรรมการฯ  เลขานุการ ก.จ.จ.อุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0025 / 6557   9 มิถุนายน 2566   ผู้ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษผิดเงื่อนไขการพักการลงโทษ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 6556   9 มิถุนายน 2566   ผู้ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 6555   9 มิถุนายน 2566   ผู้ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0023.6 / 6554   9 มิถุนายน 2566   การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต.0017.5 / 6553   9 มิถุนายน 2566   การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งต้้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0018.1/ว / 6552   9 มิถุนายน 2566   คำร้องขอย้ายข้าราชการ  นายอำเภอบ้านโคก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0002 / 6551   9 มิถุนายน 2566   บัญชีจำนวนคนที่จะเรียกได้  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0010 / 6550   9 มิถุนายน 2566   การรายงานผลการดำเนินตามคู่มือสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0021 / 6549   9 มิถุนายน 2566   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 6548   9 มิถุนายน 2566   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 6547   9 มิถุนายน 2566   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0010 / 6546   9 มิถุนายน 2566   การจัดชั้นลูกหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0021 / 6545   9 มิถุนายน 2566   แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0017.1 / 6544   9 มิถุนายน 2566   ความเดือดร้อนเนื่องจากทางแยกไม่มีป้ายสัญญาณจราจรและแสงสว่างที่เพียงพอ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 6544   9 มิถุนายน 2566   ความเดือดร้อนเนื่องจากทางแยกไม่มีป้ายสัญญาณจราจรและแสงสว่างที่เพียงพอ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0009 / 6543   9 มิถุนายน 2566   แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (เฉพาะราย)  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0019.4 / 6542   9 มิถุนายน 2566   การรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด กรมการพัฒนาชุมชน  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0018.1 / 6541   9 มิถุนายน 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาเพื่อพิจารณา  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / 6540   9 มิถุนายน 2566   รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1  ผู้ตรวขราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 17  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0032 / 6539   9 มิถุนายน 2566   ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนฯ  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 6538   9 มิถุนายน 2566   ขอเชิญประชุมอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2566  พระวินัยสาทร เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิถ์ (ธ)  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต.0023.5 / 6537   9 มิถุนายน 2566   โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0032 / 6536   9 มิถุนายน 2566   ขอเชิญประชุมอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2566  พระปัญญากรโมลี เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 6535   9 มิถุนายน 2566   ขอเชิญประชุมอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2566  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 6534   9 มิถุนายน 2566   ขอเชิญประชุมอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2566  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต.0023.5 / 6533   9 มิถุนายน 2566   โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต.0023.5 / 6532   9 มิถุนายน 2566   ขอรับเงินเพิ่มจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปจ่ายให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำเหน็จปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม)  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0009 / 6531   9 มิถุนายน 2566   การประกวดและแข่งขันในงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2566  นายอำเภอลับแล  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0018.1/ว / 6530   9 มิถุนายน 2566   ขอย้าย  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0014.2/ / 6529   9 มิถุนายน 2566   การประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0021 / 6528   9 มิถุนายน 2566   ประกาศพื้นที่สาธารณภัย (อัคคีภัย)  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0014.1/ / 6527   9 มิถุนายน 2566   ช้างป่าเข้ามากินในพื้นที่ป่าสงวนฯและพื้นที่ทำกินของขาวบ้าน ฯ  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0021 / 6526   9 มิถุนายน 2566   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (อัคคีภัย)  นายอำเภอตรอน  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 6525   9 มิถุนายน 2566   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (อัคคีภัย)  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 พิษณุโลก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0014.1/ / 6524   9 มิถุนายน 2566   ช้างป่าเข้ามากินในพื้นที่ป่าสงวนฯและพื้นที่ทำกินของขาวบ้าน ฯ  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0021 / 6523   9 มิถุนายน 2566   แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 6522   9 มิถุนายน 2566   ขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระยะไกล  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 พิษณุโลก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0016 / 6521   9 มิถุนายน 2566   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต 0017.5 / 6520   9 มิถุนายน 2566   เชิญประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนและการยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0017.1 / 6519   9 มิถุนายน 2566   ขอให้เร่งรัดการแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๓  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0019.2/ / 6518   9 มิถุนายน 2566   ผลการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP ดีเด่น จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ประจำปี 2566  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0017.2 / 6517   9 มิถุนายน 2566   การติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1)  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.1/ / 6516   9 มิถุนายน 2566   ขอความช่วยเหลือหนี้นอกระบบ  ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 7,ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.3 / 6515   9 มิถุนายน 2566   การส่งมอบเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ประจำตำแหน่ง  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0007 / 6514   9 มิถุนายน 2566   รายงานผลความก้าวหน้า การตรวจติดตามฯ  ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 17  สำนักงานประมงจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 11213 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225