| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0022 / 8496   21 กรกฏาคม 2566   ให้แก้ไขความชำรุดบกพร่องงานโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองตรอน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาว 350 เมตร และแจ้งผู้รับจ้างเข้าแก้ไขความชำรุดบกพร่องของงานฯ ก่อนคืนหลักประกันสัญญาจ้าง  ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนนาคะ  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0023.4 / 8495   21 กรกฏาคม 2566   แจ้งความประสงค์การโต้แย้งคัดค้านเอกสารพยานหลักฐาน ในคดีหมายเลขดำที่ 169/2563  อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองพิษณุโลก  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0017.3 / 8494   21 กรกฏาคม 2566   ขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0025 / 8493   21 กรกฏาคม 2566   รายงานผลการจัดสอบปลายภาคของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภาคการศึกษาที่2 ปีการศึกษา2565  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 8492   21 กรกฏาคม 2566   รายงานผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการนำ้เสีย  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 8491   21 กรกฏาคม 2566   ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 8490   21 กรกฏาคม 2566   ร้องขอรับเงินเดือนและขอให้ยกเลิกการผ่อนผันใบอนุญาตการสอน  ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 8489   21 กรกฏาคม 2566   ได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถเข้าทำประโยชน์ในที่ดินทำกินได้  นางสาววสินันท์ เพ็งถา  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 8488   21 กรกฏาคม 2566   ขอให้ตัดต้นไม้เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดอันตราย  นายละมาย เสวันนา  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 8487   21 กรกฏาคม 2566   แจ้งผลการดำเนินการ  คุณรวิชุดา จีนเพ่ง  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0010 / 8486   21 กรกฏาคม 2566   ขอเชิญประชุม  คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0017.1 / 8485   21 กรกฏาคม 2566   ขอให้ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ  นางสาวขวัญฤทัย โกกอง  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0009 / 8484   21 กรกฏาคม 2566   ผลการประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2566  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0017.2 / 8483   21 กรกฏาคม 2566   การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่  แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 8482   21 กรกฏาคม 2566   การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่  วัฒธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 8481   21 กรกฏาคม 2566   การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่  ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0020.1 / 8480   21 กรกฏาคม 2566   การขออนุญาตตามความในมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ดูดทราย)  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 8479   21 กรกฏาคม 2566   การขออนุญาตตามความในมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ดูดทราย)  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0028 / 8478   21 กรกฏาคม 2566   ขอส่งแบบรายงานผลการเบิกจ่าย  กองเศรษฐกิจการแรงงาน  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต0008 / 8477   20 กรกฏาคม 2566   ย้ายข้าราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  อต0008 / 8476   20 กรกฏาคม 2566   ย้ายข้าราชการ  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  อต0025 / 8475   20 กรกฏาคม 2566   ส่งงบเดือนเงินผลพลอยได้  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 8474   20 กรกฏาคม 2566   ส่งรายงานการเงินผลพลอยได้ประกอบการบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0022 / 8473   20 กรกฏาคม 2566   ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2566  กรมโยธาธิการและผังเมือง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0034(2) / 8472   20 กรกฏาคม 2566   การเปรียบเทียบคดีตามพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ.2535  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต0034(2) / 8471   20 กรกฏาคม 2566   การเปรียบเทียบคดีตามพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ.2535  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต0023.5 / 8470   20 กรกฏาคม 2566   ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบอำนวยการเพิ่มเติม  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.2 / 8469   20 กรกฏาคม 2566   ขอทำความตกลงอนุมัติการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ รายนายจักรกริช หลวงสา  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 8468   20 กรกฏาคม 2566   เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในส่วนของค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะผู้ไกล่เกลี่ยตามกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. 2553  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 8467   20 กรกฏาคม 2566   เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในส่วนของค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะผู้ไกล่เกลี่ยตามกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. 2553  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 8466   20 กรกฏาคม 2566   เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในส่วนของค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะผู้ไกล่เกลี่ยตามกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. 2553  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.1 / 8465   20 กรกฏาคม 2566   แจ้งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0025 / 8464   20 กรกฏาคม 2566   ขออนุมัติพักการลงโทษ กรณีปกติ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0033.001 / 8463   20 กรกฏาคม 2566   หนังสือรับรอง นายกิจจา ทิมแก้ว  นายกิจจา ทิมแก้ว  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0025 / 8462   20 กรกฏาคม 2566   รายงานยอดเงินฝากผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 8461   20 กรกฏาคม 2566   รายงานการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดในวันสิ้นเดือนมิถุนายน 2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0033.301.1 / 8460   20 กรกฏาคม 2566   ขอเอกสารเพิ่มเติม  ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ธิติรัตน์ก่อสร้าง  โรงพยาบาลตรอน
  อต0032 / 8459   20 กรกฏาคม 2566   แบบเสนอผลการดำเนินงานเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0133/ / 8458   20 กรกฏาคม 2566   แจ้งให้มาทำสัญญาซือขายครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุรายการระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้งอาคารที่ทำการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่่วนจำกัด กนกพล การไฟฟ้า  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
  อต0133/ / 8457   20 กรกฏาคม 2566   ขอส่งคำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
  อต 0020.1 / 8456   20 กรกฏาคม 2566   ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกรมที่ดิน ฉบับที่สอง พ.ศ. 2566 - 2570  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0009 / 8455   20 กรกฏาคม 2566   อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศ  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0023.3 / 8454   20 กรกฏาคม 2566   การขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0005 / 8453   20 กรกฏาคม 2566   อนุมัติคุณสมบัติการขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม  นายศรายุทธ ทองศรีจันทร์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0017.1 / 8452   20 กรกฏาคม 2566   ขอให้ยกเลิกการประมูลสิทธิในวงโคจรดาวเทียม ฯ  เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์สาขาอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0008 / 8451   20 กรกฏาคม 2566   ขอเชิญประชุม ติดตามงานโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาขีพ ระยะที่ ๑  นายอำเภอตรอน  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  อต 0017.1 / 8450   20 กรกฏาคม 2566   ขอความช่วยเหลือไกล่เกลี่ยค่าขายไม้สัก  นายอำเภอทองแสนขัน  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 8449   20 กรกฏาคม 2566   ขอให้ตรวจสอบทางสาธารณะ  นายนเรศ สุขเกษม  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0005 / 8448   20 กรกฏาคม 2566   อนุมัติคุณสมบัติการขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม  นางสาวศิริพร เพ็งป่าแต้ว  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0017.1 / 8447   20 กรกฏาคม 2566   ได้รับความเดือดร้อนจากถนนชำรุด  นายอำเภอลับแล  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์

บันทึกข้อมูลไว้ 11499 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230