| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0023.4 / 6811   16 มิถุนายน 2566   หารือการจัดตั้งศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารระดับจังหวัด  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0010 / 6810   16 มิถุนายน 2566   เชิญชวนเสนอราคาจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จันทร์วิลัยก่อสร้าง นางสาวสายัน กันดี และนางสาวศิรพร พรมโชติ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0020.1/ / 6809   16 มิถุนายน 2566   โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 96 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณัฐรินีย์  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1/ / 6808   16 มิถุนายน 2566   โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 96 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สกุลรัตน์  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  0017.5 / 6807   16 มิถุนายน 2566   การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  คค 0703.74 / 6806   16 มิถุนายน 2566   ขอส่งมอบคืนพื้นที่โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความปลอดภัยทางคมนาคมทาางหลวงฯ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม  แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์
  อต 0021 / 6805   16 มิถุนายน 2566   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการประจำปี 2566 ด้านเวชศาสตรืการจราจร  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0018.3 / 6804   16 มิถุนายน 2566   เจ้าหน้าที่ไทยทำกิจกรรมบริเวณชายแดนระหว่างหลักเขตแดนไทย-สาธรณรัฐประชาธิปไตยประชาชน  ปลักดระทรวงมหาดไทย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.3 / 6803   16 มิถุนายน 2566   เจ้าหน้าที่ไทยทำกิจกรรมบริเวณชายแดนระหว่างหลักเขตแดนไทย-สาธรณรัฐประชาธิปไตยประชาชน  นายอำเภอบ้านโคก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.3 / 6802   16 มิถุนายน 2566   เจ้าหน้าที่ไทยทำกิจกรรมบริเวณชายแดนระหว่างหลักเขตแดนไทย-สาธรณรัฐประชาธิปไตยประชาชน  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0009 / 6801   15 มิถุนายน 2566   การจัดทำข้อมูลผลงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 6800   15 มิถุนายน 2566   รับสมัครเกษตรกรและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตามความร่วมมือ Asian Food and Agriculture Cooperation Initiative (AFACI) กับกรมส่งเสริมการเกษตรภายใต้โครงการ Improverment of Rural Agricultural Technology Extension System in Asia (RATES)  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0022 / 6799   15 มิถุนายน 2566   การตรวจสอบพัสดุประจำปี 2565  กองคลัง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0017.3 / 6798   15 มิถุนายน 2566   รายงานผลการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0025 / 6797   15 มิถุนายน 2566   ขอส่งสำเนาคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบ 1 เมษายน 2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 6796   15 มิถุนายน 2566   รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาเรือนจำสู่มาตรฐานด้านการควบคุมและรักษาความปลอดภัย (มาตรฐานเรือนจำด้านที่ 5))  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.1 / 6795   15 มิถุนายน 2566   หหกดหด  หดหดหกด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0021(ศปถจ) / 6794   15 มิถุนายน 2566   การสอบเทียบค่ามาตรฐานความถูกต้องเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยืนยันผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่่ 2  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0005 / 6793   15 มิถุนายน 2566   ขอสนับสนุนสมุดคู่บัญชีการชำระเงินกู้ยืมกองทุน  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0016 / 6792   15 มิถุนายน 2566   ขอส่งสำเนาคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน  ปลัดกระทรวงพาณิชย์  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต 0003 / 6791   15 มิถุนายน 2566   ขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.2/ว 99 ลว. 29 พฤษภาคม 2566 เรื่องประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขสนุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ.2566  ส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต 0018.1 / 6790   15 มิถุนายน 2566   ขออนุญาตซื้อ มี ใช้ และขนย้ายวัตถุระเบิด  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0016 / 6789   15 มิถุนายน 2566   ย้ายข้าราชการ  ปลัดกระทรวงพาณิชย์  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต0016 / 6788   15 มิถุนายน 2566   ให้ข้าราชการมารายงานตัว  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต0010 / 6787   15 มิถุนายน 2566   รายงานความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาสหกรณ์ที่มีปัญหาการทุจริต  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0009 / 6786   15 มิถุนายน 2566   ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน "เทศกาลทุเรีนหลง - หลิน ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566"  ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0018.1 / 6785   15 มิถุนายน 2566   กำนันพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์  นายอำเภอพิชัย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 6784   15 มิถุนายน 2566   การออกหนังสือสำคัญแสดงการเป๊นผู้ใหญ่บ้าน  นายอำเภอท่าปลา  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 6783   15 มิถุนายน 2566   รายงานความคืบหน้าคดีแพ่งรายงานนางสาวสน่า กล้าจิตร  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 6782   15 มิถุนายน 2566   แพทย์ประจำตำบลลาออก  นายอำเภอน้ำปาด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0002 / 6781   15 มิถุนายน 2566   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทน  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0017.1 / 6780   15 มิถุนายน 2566   ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำน่าน  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0019.4 / 6779   15 มิถุนายน 2566   ขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จดำรงชีพ ของข้าราชการจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ผู้อำนวยการคลังเขต 6  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.1/ / 6778   15 มิถุนายน 2566   ขอความช่วยเหลือให้แก้ไขปัญหากลิ่นมูลสุกร  นายอำเภอน้ำปาด  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0023.1 / 6777   15 มิถุนายน 2566   การเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ รอบที่ 1 (1 เมษายน 2566)  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.1 / 6776   15 มิถุนายน 2566   ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำน่าน  นายอำเภอพิชัย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0023.1 / 6775   15 มิถุนายน 2566   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) เพิ่มเติม  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0033.001 / 6774   15 มิถุนายน 2566   หนังสือรับรอง นางสาวเนตรปรียา พรมแก้วต่อ  นางสาวเนตรปรียา พรมแก้วต่อ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0017.1 / 6773   15 มิถุนายน 2566   รายงานการแก้ไขปัญหาเสียงดังรบกวนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.1 / 6772   15 มิถุนายน 2566   กิจกรรมจิตอาสาถวายความรู้ความเข้าใจการปฎิบัติเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.1 / 6771   15 มิถุนายน 2566   ขอให้เร่งรัดตรวจสอบข้อเท็จจริง  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 6770   15 มิถุนายน 2566   ขอให้เร่งรัดการดำเนินการ  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 6769   15 มิถุนายน 2566   ได้รับความเดือดร้อนจากสถานบันเทิงส่งเสียงดังรบกวน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0002/ / 6768   15 มิถุนายน 2566   ส่งตัวนายทหารสัญญาบัตรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการระดมสรรพกำลัง สำหรับนายทหารสัญญาบัตร ระดับผู้ปฏิบัติ รุ่นที่ 16  ผู้บัญชาการโรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0035 / 6767   15 มิถุนายน 2566   วัดท่าถนน ขอถอนคืนการจัดประโยชน์ท่ีธรณีสงฆ์  เจ้าอาวาสวัดท่าถนน  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0018.1 / 6766   15 มิถุนายน 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.4 / 6765   15 มิถุนายน 2566   ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ...ของเทศบาลตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.1 / 6764   15 มิถุนายน 2566   การคัดเลือกท้องถิ่นจังหวัดดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2 / 6763   15 มิถุนายน 2566   การตรวจสอบโครงการที่มีสิ่งก่อสร้างล่วงลำน้ำน่าน  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 6762   15 มิถุนายน 2566   การตรวจสอบโครงการที่มีสิ่งก่อสร้างล่วงลำน้ำน่าน  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)

บันทึกข้อมูลไว้ 11213 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225