| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0017.1 / 5063   28 เมษายน 2566   ขอความช่วยน้ำประปาไม่สะอาด  นายอำเภอทองแสนขัน  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0019.3/ / 5062   28 เมษายน 2566   การประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2566  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0023.2 / 5061   28 เมษายน 2566   การรับโอน ย้าย พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านแม่คำมัน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 5060   28 เมษายน 2566   การออกประกาศ ก.อบต.จังหวัด  เลขานุการ ก.อบต.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0020.1 / 5059   28 เมษายน 2566   ขอส่งบัญชีรายชื่อเจ้าของที่ดินที่ยื่นคำขอแบ่งขาย  กรมชลประทาน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0023.4 / 5058   28 เมษายน 2566   ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0020.1 / 5057   28 เมษายน 2566   ขอส่งบัญชีรายชื่อเจ้าของที่ดินที่ยื่นคำขอแบ่งขาย  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0023.2 / 5056   28 เมษายน 2566   การนำคุณวุฒิ ป.โท มาลดระยะเวลาฯ  เลขานุการ ก.อบต.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / 5055   28 เมษายน 2566   ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พงศ.25566 ของเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัะฃดอุตรดิตถ์  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 5054   28 เมษายน 2566   แจ้งข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ้นที่ยื่นเสนอขอรับการประเมินผลงานฯ  เลขานุการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 5053   28 เมษายน 2566   การตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2550  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 5052   28 เมษายน 2566   การโอน ย้าย พนักงานครูเทศบาล  นายกเทศมนตรีตำบลศรีพนมมาศ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 5051   28 เมษายน 2566   การออกประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์  เลขานุการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0025 / 5050   28 เมษายน 2566   รายงานการตรวจรับเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0023.2 / 5049   28 เมษายน 2566   แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์  ประธาน ก.ท.จ.พะเยา  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 5048   28 เมษายน 2566   แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ และเร่งรัดการดำเนินการทางวินัยฯ  เลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยฯ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0005 / 5047   28 เมษายน 2566   ขอเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีไทยดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566  ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต.0023.5 / 5046   28 เมษายน 2566   การตรวจสอบและพิจารณาสั่งจ่ายเงินบำเหน็จตกทอดของพนักงานเทศบาลที่ถึงแก่กรรม  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต.0023.5 / 5045   28 เมษายน 2566   การตรวจสอบและพิจารณาสั่งจ่ายเงินบำเหน็จตกทอดของพนักงานเทศบาลที่ถึงแก่กรรม  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0033.101.3 / 5044   28 เมษายน 2566   เรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัว (จิตณิชา เอื้อไพศาล)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต.0023.5 / 5043   28 เมษายน 2566   แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0033.101.3 / 5042   28 เมษายน 2566   เรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัว (จตุพร หอมคำวะ)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0032 / 5041   28 เมษายน 2566   ตรวจสอบข้อมูลข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการ  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0025 / 5040   28 เมษายน 2566   รายงานการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 7 จำนวนนักโทษเด็ดขาดตามาตรา 3 แห่ง พรบ.มาตรป้องกัรการกระทำผิดซ้ำฯ ที่ใกล้ปล่อยตัวพ้นโทษในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้รับการจัดทำรายงานจำแนกลักษณะฯ ตามที่กำหนดในมาตร 23  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 5039   28 เมษายน 2566   รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการกีฬาและนันทนาการในเรือนจำ/ทัณฑสถาน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 5038   28 เมษายน 2566   รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE (รายไตรมาส)  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 5037   28 เมษายน 2566   การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของเรือน/ทัณฑสถาน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 5036   28 เมษายน 2566   ผู้ได้รับการปล่อยตัววันลดวันต้องโทษผิดเงื่อนไขวันลดวันต้องโทษ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0007 / 5035   28 เมษายน 2566   ขอส่งข้อมูลผลการดำเนินงานมติคณะรัฐมนตรีฯ  เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0017.2 / 5034   28 เมษายน 2566   การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  ปลัดจั  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0020.1 / 5033   28 เมษายน 2566   การสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต.0023.5 / 5032   27 เมษายน 2566   การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญกรณีผู้รับบำนาญมีอายุตั้งแต่ 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี  นายอำเภอลับแล  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต.0023.5 / 5031   27 เมษายน 2566   การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญกรณีผู้รับบำนาญมีอายุตั้งแต่ 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต.0023.5 / 5030   27 เมษายน 2566   การแต่งตั้งผู้แทนของปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) แทนตำแหน่งที่ว่าง  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0033.101.3 / 5029   27 เมษายน 2566   ส่งตัวข้าราชการรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ (กนกนาฎ)  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3 / 5028   27 เมษายน 2566   ส่งตัวข้าราชการรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ (กนกนาฎ)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0017.2 / 5027   27 เมษายน 2566   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสินค้าเกษตรล้นตลาด  พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.1 / 5026   27 เมษายน 2566   ขอให้ติดตามการออกสำเนาหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.3) ที่สูญหาย  นายสุเทพ เข็มเพ็ชร  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 5025   27 เมษายน 2566   ขอให้ติดตั้งสายยึดโยงเสาไฟฟ้าและแก้ไขปัญหาจากการก่อสร้าง  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 5024   27 เมษายน 2566   ได้รับความเดือดร้อนจากการตัดกระแสไฟฟ้าแลพน้ำประปาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 5023   27 เมษายน 2566   ได้รับความเดือดร้อนจากการตัดกระแสไฟฟ้าแลพน้ำประปาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 5022   27 เมษายน 2566   ได้รับความเดือดร้อนน้ำท่วมขังบ้าน  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 5021   27 เมษายน 2566   ร้องทุกข์ปัญหากระแสไฟฟ้าไม่พอ  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 5020   27 เมษายน 2566   ขอให้เร่งรัดการดำเนินการ  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 5019   27 เมษายน 2566   ขอรับเงินเดือน  ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0002 / 5018   27 เมษายน 2566   ส่งทหารกองเกินขาดหมายนัดนายอำเภอเข้ารับราชการฯ (ข้ามผลัด)  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0033.010/ / 5017   27 เมษายน 2566   หนังสือรับรองนางเหลือ ยาดี  นางเหลือ ยาดี  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0017.1/ / 5016   27 เมษายน 2566   ขอให้ติดตั้งไฟฟ้า  นายอำเภอน้ำปาด  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0033.010/ / 5015   27 เมษายน 2566   การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 2  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0023.3 / 5014   27 เมษายน 2566   ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน แหล่งกักเก็บน้ำ หรือสิ่งสาธารณประโยชน์ อื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 11213 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225