| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0023.4 / 3551   23 มีนาคม 2566   แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเกาะ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.1 / 3550   23 มีนาคม 2566   ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำน่าน  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 3549   23 มีนาคม 2566   ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำน่าน  นายอำเภอพิชัย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.2 / 3548   23 มีนาคม 2566   การอนุมัติโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม)  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0023.2 / 3547   23 มีนาคม 2566   เร่งรัดการดำเนินการทางวินัยของพนักงานเทศบาล  เลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการของ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0002 / 3546   23 มีนาคม 2566   ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  บัญชเทียบจำนวนคนที่จะกะเรียก  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0002 / 3545   23 มีนาคม 2566   ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  บัญชีเทียบจำนวนคนที่จะเรียกได้ (คณะที่2)  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0002 / 3544   23 มีนาคม 2566   ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  บัญชีเทียบจำนวนคนที่จะเรียกได้ (คณะที่ 1)  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0023.2 / 3543   23 มีนาคม 2566   แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเกาะ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 3542   23 มีนาคม 2566   การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  นายกเทศมนตรีตำบลตรอน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / 3541   23 มีนาคม 2566   รายงานผลคดี  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.2 / 3540   23 มีนาคม 2566   แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ในการขอความเห็นชอบการเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  นายกเทศมนตรีตำบลพระเสด็จ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / 3539   23 มีนาคม 2566   การดำเนินการซ่อมแซมเครื่องบัตรคิวและจัดซื้อกระดาษพิมพ์บัตรคิวให้กับสำนักทะเบียนอำเภอ  นายอำเภอลับแล  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0004 / 3538   23 มีนาคม 2566   แจ้งผลการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  แจ้งท้าย  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  กก 5115 / 3537   23 มีนาคม 2566   ขอส่งรายงานการดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนฯ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
  กก 5115 / 3536   23 มีนาคม 2566   ดำเนินการเปลี่ยนแปลงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบัญชีคณะกรรมการกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย  ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
  กก 5115 / 3535   23 มีนาคม 2566   ขอให้เปลี่ยนแปลงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบัญชีคณะกรรมการกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์  สรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์  ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0032 / 3534   23 มีนาคม 2566   ประกาศผลการคัดเลือกภูมิปัญญาพื้นถิ่นและศิลปินพื้นบ้านจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 3533   23 มีนาคม 2566   ประกาศผลการคัดเลือกภูมิปัญญาพื้นถิ่นและศิลปินพื้นบ้านจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 3532   23 มีนาคม 2566   ประกาศผลการคัดเลือกภูมิปัญญาพื้นถิ่นและศิลปินพื้นบ้านจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  กก 5115 / 3531   23 มีนาคม 2566   ขอให้เพิ่มเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบัญชีคณะกรรมการกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์  ู้ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุตรดิตถ์  ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0032/ / 3530   23 มีนาคม 2566   ขอรับพระราชทานน้ำสรงเจดีย์พระธาตุพระฝาง  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0014.3/ / 3529   23 มีนาคม 2566   กรมชลประทาน ขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปาด  อธิบดีกรมป่าไม้  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0023.3 / 3528   23 มีนาคม 2566   ขอส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0022 / 3527   23 มีนาคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2566  กรมโยธาธิการและผังเมือง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0023.3 / 3526   23 มีนาคม 2566   การขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2 / 3525   23 มีนาคม 2566   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อบูรณาการในการดำเนินโครงการเทศกาลปิดเทอมสร้างสรรค์ สู่เมืองแห่งการเรียนรู้ จังหวัดอุตรดิตถ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.1 / 3524   23 มีนาคม 2566   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย  หัวหน้าจิตอาสา 904  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3523   23 มีนาคม 2566   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย  นายอำเภอฟากท่า  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3522   23 มีนาคม 2566   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย  นายอำเภอตรอน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3521   23 มีนาคม 2566   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย  นายอำเภอน้ำปาด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.1 / 3520   23 มีนาคม 2566   ขออนุมัติทำลายเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 3519   23 มีนาคม 2566   ขออนุมัติทำลายเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 3518   23 มีนาคม 2566   ขออนุมัติทำลายเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาตรอน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 3517   23 มีนาคม 2566   ขออนุมัติทำลายเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.1 / 3516   23 มีนาคม 2566   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย  เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 35  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3515   23 มีนาคม 2566   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / 3514   23 มีนาคม 2566   การอนุมัติโครงการจัดการแถลงผลงานการดำเนินการตาม 12 นโยบายรัฐบาล และการขับเคลื่อน 12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์รอบ 6 เดือน  ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.1 / 3513   23 มีนาคม 2566   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3512   23 มีนาคม 2566   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / 3511   23 มีนาคม 2566   การอนุมัติโครงการและมอบอำนาจในการดำเนินโครงการเทศกาลปิดเทอมสร้างสรรค์ สู่เมืองแห่งการเรียนรู้ จังหวัดอุตรดิตถ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.3 / 3510   22 มีนาคม 2566   ขอรับการสนับสนุนบุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการขออนุญาตรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0033.101.3 / 3509   22 มีนาคม 2566   ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  นายอานนท์ เทพกัณฑ์  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0019.2 / 3508   22 มีนาคม 2566   แต่งตั้งผุ้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2569 (เพิ่มเติม)  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / 3507   22 มีนาคม 2566   แต่งตั้งผุ้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2569 (เพิ่มเติม)  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0018.1 / 3506   22 มีนาคม 2566   ส่งสำนวนการชันสูตรพลิกศพเพื่อพิจารณา  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / 3505   22 มีนาคม 2566   การประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ2565  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0001/ / 3504   22 มีนาคม 2566   ส่งแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ รอบประเมินประจำปี พ.ศ.2566  อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
  อต 0018.1 / 3503   22 มีนาคม 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0019.2 / 3502   22 มีนาคม 2566   แจ้งเปลี่ยนแปลงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัมนาเศรษฐกิจฐานรากระดับภาค  ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีอุตรดิตถ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 3601 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73