| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0023.6 / 8171   24 กรกฏาคม 2567   หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) กรณีเสียชีวิต  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / 8170   24 กรกฏาคม 2567   หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) กรณีเสียชีวิต  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0010 / 8169   24 กรกฏาคม 2567   ขอขนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชีของสหกรณ์ในจังหวัดอุตรดิตถ์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0023.3 / 8168   24 กรกฏาคม 2567   การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวานเป็นพระราชกุศลฯ ประจำปี 2567  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.3 / 8167   24 กรกฏาคม 2567   การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวานเป็นพระราชกุศลฯ ประจำปี 2567  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.3 / 8166   24 กรกฏาคม 2567   การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวานเป็นพระราชกุศลฯ ประจำปี 2567  หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหาร อปท. (ตามบัญชีแนบท้าย)  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0011/ว / 8165   24 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่2/2567  คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต 0007 / 8164   24 กรกฏาคม 2567   การจัดงานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำออนไลน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0019.2 / 8163   24 กรกฏาคม 2567   การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐาน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.1/ / 8162   24 กรกฏาคม 2567   รายงานผลการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าประเภทชุดสังฆทานและเครื่องไทยธรรมในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0014.4 / 8161   24 กรกฏาคม 2567   การแจ้งเข้าดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ เชื่อมต่อโครงการขข่ายน้ำ บึงสกัด-บึงบัว ผันน้ำคลองตรอน ตำบลน้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์  นายอำเภอตรอน  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0023.5 / 8160   24 กรกฏาคม 2567   โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / 8159   24 กรกฏาคม 2567   โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0014.4 / 8158   24 กรกฏาคม 2567   การแจ้งเข้าดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบำระจายน้ำด้วยพลังน้ำด้วยพลังแสงอาทิตย์ลำน้ำปาดบ้านนาคันทุง หมู่ที่ 6 ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0025 / 8157   24 กรกฏาคม 2567   รายงานการดำเนินงานจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0009 / 8156   24 กรกฏาคม 2567   โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0020.4 / 8155   24 กรกฏาคม 2567   ขอขึ้นทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ (โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา)  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0033.001 / 8154   24 กรกฏาคม 2567   อนุมัติติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  สสอ.นัำปาด  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0017.3 / 8153   24 กรกฏาคม 2567   การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนตามโครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสารข่ายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0032 / 8152   24 กรกฏาคม 2567   การจัดกิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้แทนองค์กรเครือข่ายศาสนาคริสต์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0017.3 / 8151   24 กรกฏาคม 2567   การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนตามโครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสารข่ายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0032 / 8150   24 กรกฏาคม 2567   การจัดกิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู็แทนองค์กรเครือข่ายศาสนาอิสลาม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0017.3 / 8149   24 กรกฏาคม 2567   การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนตามโครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสารข่ายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย  ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / 8148   24 กรกฏาคม 2567   การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนตามโครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสารข่ายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.1 / 8147   24 กรกฏาคม 2567   แจ้งผลการดำเนินการ  นายณัฐเกียรติ วีรศิลป์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 8146   24 กรกฏาคม 2567   ขอความช่วยเหลือจัดสรรค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 8145   24 กรกฏาคม 2567   ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0033 / 8144   23 กรกฏาคม 2567   เรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ  ศิรินันท์  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033 / 8143   23 กรกฏาคม 2567   เรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ  ดวงพร  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033 / 8142   23 กรกฏาคม 2567   เรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ  ศศิธร  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033 / 8141   23 กรกฏาคม 2567   เรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ  ปัณฑิตา  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033 / 8140   23 กรกฏาคม 2567   เรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ  ดวงทอง  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033 / 8139   23 กรกฏาคม 2567   เรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ  กชพร  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033 / 8138   23 กรกฏาคม 2567   เรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ  มณฑาทิพย์  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033 / 8137   23 กรกฏาคม 2567   เรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ  สาธิตา  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033 / 8136   23 กรกฏาคม 2567   เรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ  กาญจนา  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033 / 8135   23 กรกฏาคม 2567   เรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ  กานต์รวี  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033 / 8134   23 กรกฏาคม 2567   เรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ  กันยารัตน์  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  0017.5 / 8133   23 กรกฏาคม 2567   ขออนุญาตออกนอกเขตของผู้ว่าราชการจังหวัด  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0025 / 8132   23 กรกฏาคม 2567   รายงานการตรวจสอบประวัติบุคคล  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 8131   23 กรกฏาคม 2567   รายงานผลการจัดสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของมหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 8130   23 กรกฏาคม 2567   แจ้งเรื่อง ผู้ถูกควบคุมตัวถึงแก่ความตาย กรณีของ นักโทษเด็ดขาดชายวิก ชุ่มเย็น  อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 8129   23 กรกฏาคม 2567   รายงานผู้ต้องขังเสียชีวิต  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 8128   23 กรกฏาคม 2567   แจ้งเรื่อง ผู้ถูกควบคุมตัวถึงแก่ความตาย กรณีของ นักโทษเด็ดขาดชายสงกรานต์ ทับนุ่น  อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0019.4 / 8127   23 กรกฏาคม 2567   การปฏิบัติตามกฎหมายและรายงานผลการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐประจำปี 2567  กรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0025 / 8126   23 กรกฏาคม 2567   รายงานผู้ต้องขังเสียชีวิต  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0019.4 / 8125   23 กรกฏาคม 2567   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉลามสหทรัพย์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / 8124   23 กรกฏาคม 2567   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  บริษัท เอพีเอ็น 2014 จำกัด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต.0018.1/ / 8123   23 กรกฏาคม 2567   การบรรยายเื่พื่อถวายความรู้ให้แก่พระนวกะตามโครงการบรรพชาอุปสมบทฯ  เจ้าอาวาสวัดพลอยสังวรนิรันดร์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / 8122   23 กรกฏาคม 2567   แจ้งเลื่อนพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลองเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 8224 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165