| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0035 / 2266   22 กุมภาพันธ์ 2567   ขอส่งตัวข้าราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต0032 / 2265   22 กุมภาพันธ์ 2567   ขอความอนุเคราะห์  ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0035 / 2264   22 กุมภาพันธ์ 2567   การประเมินผลการปฏิบัติราชการพลเรือนสามัญ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 2566- 31 มีนาคม 2567)  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0017.2 / 2263   22 กุมภาพันธ์ 2567   การพิจารณายกเลิกโครงการซ่อมแซมผิวทางจราจรทางเข้าหัวงานเขื่อนทดน้ำผาจุก  ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.2/ / 2262   22 กุมภาพันธ์ 2567   ส่งเงินสงเคราะห์ ครั้งที่ ๒(งวดสุดท้าย) ราย นาย ประเทือง บัตรมาก  นายอำเภอลับแล  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / 2261   22 กุมภาพันธ์ 2567   ผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / 2260   22 กุมภาพันธ์ 2567   การรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 – 2570)  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0033 / 2259   22 กุมภาพันธ์ 2567   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ นส.ชาลินี  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0033 / 2258   22 กุมภาพันธ์ 2567   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ นส.ชนินเนตร  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0017.2 / 2257   22 กุมภาพันธ์ 2567   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาของจังหวัด ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน)  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 2256   22 กุมภาพันธ์ 2567   การสำรวจทรัพย์สินที่ได้มาจากงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  ผู้ว่าราชการจังวัดอุตรดิตถ์ (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1)  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0019.4 / 2255   22 กุมภาพันธ์ 2567   การจัดสรรงบประมาณงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0023.1 / 2254   22 กุมภาพันธ์ 2567   ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0009 / 2253   22 กุมภาพันธ์ 2567   การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0017.3 / 2252   22 กุมภาพันธ์ 2567   ขอรับการสนับสนุนบุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแบบรูปรายการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการพิจารณาผล ผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0002 / 2251   21 กุมภาพันธ์ 2567   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2250   21 กุมภาพันธ์ 2567   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอตรอน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2249   21 กุมภาพันธ์ 2567   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2248   21 กุมภาพันธ์ 2567   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2247   21 กุมภาพันธ์ 2567   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอลับแล  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2246   21 กุมภาพันธ์ 2567   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2245   21 กุมภาพันธ์ 2567   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2244   21 กุมภาพันธ์ 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2243   21 กุมภาพันธ์ 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2242   21 กุมภาพันธ์ 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0017.5 / 2241   21 กุมภาพันธ์ 2567   การย้ายข้าราชการ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0017.5 / 2240   21 กุมภาพันธ์ 2567   การย้ายข้าราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0002 / 2239   21 กุมภาพันธ์ 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0017.5 / 2238   21 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 1 เดือน  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0002 / 2237   21 กุมภาพันธ์ 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2236   21 กุมภาพันธ์ 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2235   21 กุมภาพันธ์ 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2234   21 กุมภาพันธ์ 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2233   21 กุมภาพันธ์ 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2232   21 กุมภาพันธ์ 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2231   21 กุมภาพันธ์ 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2230   21 กุมภาพันธ์ 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2229   21 กุมภาพันธ์ 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0020.1 / 2228   21 กุมภาพันธ์ 2567   แจ้งลงนามในสัญญา  นายพีรชญา ทองทา  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0033 / 2227   21 กุมภาพันธ์ 2567   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อน นางวิลัยรัตน์ สระทองหย่อม  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0033 / 2226   21 กุมภาพันธ์ 2567   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ จำนวน 2 ราย นส.ปรียาภรณ์- นายธนกร  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0020.1 / 2225   21 กุมภาพันธ์ 2567   ให้ข้าราชการช่วยราชการ  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.5 / 2224   21 กุมภาพันธ์ 2567   “IGNTIE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง”และขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0020.4 / 2223   21 กุมภาพันธ์ 2567   การขอต่อใบอนุญาตดูดทราย ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ใบอนุญาตดูดทราย)  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.4 / 2222   21 กุมภาพันธ์ 2567   การขอต่อใบอนุญาตดูดทราย ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ใบอนุญาตดูดทราย)  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0022 / 2221   21 กุมภาพันธ์ 2567   ส่งข้อมูลจำนวนหน่วยการใช้ไฟฟ้า (kWh) ประจำเดือน มกราคม 2567  สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0010 / 2220   21 กุมภาพันธ์ 2567   การจัดพนักงานราชการตามกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 (พ.ศ.2564-2567)  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0017.2 / 2219   21 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเปลี่ยนกรรมการในคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1)  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0025 / 2218   21 กุมภาพันธ์ 2567   ส่งงบเดือนเงินผลพลอยได้  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 2217   21 กุมภาพันธ์ 2567   ส่งรายงานการเงินผลพลอยได้ประกอบการบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์

บันทึกข้อมูลไว้ 2317 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47