| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0023.5 / 9846   30 สิงหาคม 2566   การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญมีอายุตั้งแต่ 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.5 / 9845   30 สิงหาคม 2566   การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญมีอายุตั้งแต่ 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.3 / 9844   30 สิงหาคม 2566   รายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายเงินรายได้ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ไปพลางก่อน โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมที่ไม่เพียงพอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.5 / 9843   30 สิงหาคม 2566   การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญกรณีผู้รับบำนาญมีอายุตั้งแต่ ๗๐ ปี ขึ้นไป  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.5 / 9842   30 สิงหาคม 2566   การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญกรณีผู้รับบำนาญมีอายุตั้งแต่ ๗๐ ปี ขึ้นไป  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.4 / 9841   30 สิงหาคม 2566   รายงานผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม  หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
  อต 0017.4 / 9840   30 สิงหาคม 2566   รายงานผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์  หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
  ๐๐๑๙.๔(อกส.จ.) / 9839   30 สิงหาคม 2566   โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2566  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ๐๐๑๙.๔(อกส.จ.) / 9838   30 สิงหาคม 2566   โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2566  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0018.1 / 9837   30 สิงหาคม 2566   หนังสือรับแจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม  นายอำเภอท่าปลา  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 9836   30 สิงหาคม 2566   การแก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง (เฉพาะราย)  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0033.010 / 9835   30 สิงหาคม 2566   ขอส่งคำขอประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0018.1 / 9834   30 สิงหาคม 2566   การแก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและให้ข้าราชการได้รับเงิเดือนนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง (เฉพาะราย)  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.1 / 9833   30 สิงหาคม 2566   ขอคืนหลักประกันสัญญา  นายอำเภอลับแล  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.1 / 9832   30 สิงหาคม 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาเพื่อพิจารณา  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 9831   30 สิงหาคม 2566   การขออนุญาตจัดให้มีการเล่นพนันชนไก่  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 9830   30 สิงหาคม 2566   การขออนุญาตจัดให้มีการเล่นพนันชนไก่  นายอำเภอลับแล  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 9829   30 สิงหาคม 2566   การขออนุญาตจัดให้มีการเล่นพนันชนไก่  นายอำเภอพิชัย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0023.2 / 9828   29 สิงหาคม 2566   การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ของเทศบาล  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 9827   29 สิงหาคม 2566   การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 2 ปี สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู รับเงินเดือนอันดับ คศ1  นายกเทศมนตรีตำบลผาจุก  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 9826   29 สิงหาคม 2566   การกำหนดผู้ให้ความเห็นชอบข้อตกลงในการพัฒนางานฯ  นายกเทศมนตรีตำบลตรอน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 9825   29 สิงหาคม 2566   การรับโอน (ย้าย) พนักงานครูเทศบาล  เลขานุการ ก.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 9824   29 สิงหาคม 2566   การเสนอขอความเห็นชอบการกำหนดตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปของ ทต.ผาจุก  นายกเทศมนตรีตำบลผาจุก  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.3 / 9823   29 สิงหาคม 2566   การเสนอราคางานจ้างเหมาบำรุงลิฟต์ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0005 / 9822   29 สิงหาคม 2566   ขอนำส่งแบบสรุปผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 9821   29 สิงหาคม 2566   ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินโครงการฯ  กรมกิจการผู้สูงอายุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0025 / 9820   29 สิงหาคม 2566   รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลผู้ต้องขังสัญชาติเวียดนาม ภายในการควบคุม  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0018.1/ / 9819   29 สิงหาคม 2566   ย้ายข้าราชการ  นายอำเภอท่าปลา  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1/ / 9818   29 สิงหาคม 2566   ย้ายข้าราชการ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.3 / 9817   29 สิงหาคม 2566   ขอความร่วมมือจำหน่ายดอกพุทธรักษาสัญลักษณ์งานวันพ่อแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2566  นายกสมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0020.1 / 9816   29 สิงหาคม 2566   ถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาตรอน  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0003 / 9815   29 สิงหาคม 2566   ส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เทศบาลอุตรดิตถ์ หน่วยงานอื่นของรัฐ และนายอำเภอทุกอำเภอ  ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 477 ล.ว 21 สิงหาคม 2566 เรื่อง การอนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีหน่วยงานของรัฐดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตรง  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต0025 / 9814   29 สิงหาคม 2566   ขอเพิ่มบัญชีหน่วยงานในระบบ KTB Corporate Online  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 9813   29 สิงหาคม 2566   รายงานการปล่อยตัวพักการลงโทษ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 9812   29 สิงหาคม 2566   ผู้ได้รับการปล่อยตัววันลดวันต้องโทษผิดเงื่อนไขวันลดวันต้องโทษ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0019.4 / 9811   29 สิงหาคม 2566   ขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทน  ขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาตรอน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0018.2/ / 9810   29 สิงหาคม 2566   รายงานผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และส่งคืนเงินงบประมาณรายจ่าย  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2/ / 9809   29 สิงหาคม 2566   รายงานการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และส่งคืนเงินงบประมาณรายจ่าย  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2/ / 9808   29 สิงหาคม 2566   ส่งหลักฐานการรับเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ฌ.ก.น. รายนายประเทือง บัตรมาก ครั้งที่ ๑  ประธานกรรมการ ฌ.ก.น. กรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0007 / 9807   29 สิงหาคม 2566   การประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบการประเมินที่ 2/2565  อธิบดีกรมประมง  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0028 / 9806   29 สิงหาคม 2566   ขอส่งข้อมูลประกอบการคืนเงิน งปม. อสร.  สำนักตรวจและประเมินผล  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0028 / 9805   29 สิงหาคม 2566   ขอส่งประมาณการเดินทางไปราชการ  สำนักตรวจและประเมินผล  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0033.101.3 / 9804   29 สิงหาคม 2566   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนละวันหแยุดราชการ (นายวรวุฒิ เพ็ชรยัง)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3 / 9803   29 สิงหาคม 2566   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ(นสกฤตต์ญาดา วีระพงษ์)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3 / 9802   29 สิงหาคม 2566   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ(นสกฤตต์ญาดา วีระพงษ์)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3 / 9801   29 สิงหาคม 2566   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ (นายนพดด -นางศิวพร)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0133.1/9.1/ / 9800   29 สิงหาคม 2566   ขอเชิญตรวจรับการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องหน่วยจ่ายกลาง(Supply)  คณะกรรมการตรวจการจ้าง  รพ.สต.งิ้วงาม
  อต0013 / 9799   29 สิงหาคม 2566   การจัดงาน"เทศกาลทุเรียนหลง-หลิน ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566"  เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานสถิติจังหวัด
  อต 0002 / 9798   29 สิงหาคม 2566   ขอให้สั่งติดตามทหารหนีราชการ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 9797   29 สิงหาคม 2566   ขอให้สั่งติดตามทหารหนีราชการ  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 11499 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230