| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0033/ / 667   10 มกราคม 2567   ส่งประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0002 / 666   10 มกราคม 2567   ปลดทหารประจำการออกจากกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  นายอำเภอลับแล  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 665   10 มกราคม 2567   ปลดทหารประจำการออกจากกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 664   10 มกราคม 2567   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 663   10 มกราคม 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 662   10 มกราคม 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 661   10 มกราคม 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 660   10 มกราคม 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0004 / 659   10 มกราคม 2567   จัดส่งโครงการตามแผนการดำเนินงานการจัดกิจกรรมของสำนักการกีฬา กรมพลศึกษา ประจำปี 2567  อธิบดีกรมพลศึกษา  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  อต 0018.1 / 658   10 มกราคม 2567   การแข่งขันมวยไทยงานพระยาพิชัยดาบหัก  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 657   10 มกราคม 2567   ขอยื่นคำให้การเพิ่มเติม  อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองเชียงใหม่  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.1 / 656   10 มกราคม 2567   ขอเชิญพบพนักงานเจ้าหน้าที่  นางสายชล ต่างใจ  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 655   10 มกราคม 2567   ขอเชิญพบพนักงานเจ้าหน้าที่  นางสาวอนงค์ ปัญญาธิ  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0014.3 / 654   10 มกราคม 2567   กรมทรัพยากรน้ำ ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เพื่อติดตั้งสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา สถานีบ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื้อที่ 0 ไร่ 0 งาน 3 ตารางวา  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.3 / 653   10 มกราคม 2567   กรมทรัพยากรน้ำ ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เพื่อติดตั้งสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา สถานีบ้านปางเกลือ หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื้อที่ 0 ไร่ 0 งาน ตารางวา  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0018.1 / 652   10 มกราคม 2567   การจัดกิจกรรม "อุตรดิตถ์ ปันสุข ปันน้ำใจ สร้างรอยยิ้ม"  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ (ท)  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 651   10 มกราคม 2567   การจัดกิจกรรม "อุตรดิตถ์ ปันสุข ปันน้ำใจ สร้างรอยยิ้ม"  นายอำเภอฟากท่า  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 650   10 มกราคม 2567   การจัดกิจกรรม "อุตรดิตถ์ ปันสุข ปันน้ำใจ สร้างรอยยิ้ม"  ประธานมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 649   10 มกราคม 2567   การจัดกิจกรรม "อุตรดิตถ์ ปันสุข ปันน้ำใจ สร้างรอยยิ้ม"  ประธานมูลนิธิสว่างอุตรดิตถ์ธรรมสถาน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 648   10 มกราคม 2567   การจัดกิจกรรม "อุตรดิตถ์ ปันสุข ปันน้ำใจ สร้างรอยยิ้ม"  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0030 / 647   10 มกราคม 2567   ขอความร่วมมือสอบข้อเท็จจริงนายจ้าง  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
  อต0018.1 / 646   10 มกราคม 2567   การจัดกิจกรรม "อุตรดิตถ์ ปันสุข ปันน้ำใจ สร้างรอยยิ้ม"  พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 645   10 มกราคม 2567   การจัดกิจกรรม "อุตรดิตถ์ ปันสุข ปันน้ำใจ สร้างรอยยิ้ม"  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 644   10 มกราคม 2567   การจัดกิจกรรม "อุตรดิตถ์ ปันสุข ปันน้ำใจ สร้างรอยยิ้ม"  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 643   10 มกราคม 2567   การจัดกิจกรรม "อุตรดิตถ์ ปันสุข ปันน้ำใจ สร้างรอยยิ้ม"  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 642   10 มกราคม 2567   การจัดกิจกรรม "อุตรดิตถ์ ปันสุข ปันน้ำใจ สร้างรอยยิ้ม"  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0010 / 641   10 มกราคม 2567   การรายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0021 / 640   10 มกราคม 2567   ขยายเวลาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีภ่วะฝนแล้ง  เกษตรจังหวัด  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 639   10 มกราคม 2567   ขอขอบคุณ  กรรมการผู้อำนวยการการบริษัท ไทย เบพเวอเรจ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0025 / 638   9 มกราคม 2567   รายงานผลการเข้าใช้บริการของสมาชิกศูนย์เพื่อนใจ TO BR NUMBER ONE  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 637   9 มกราคม 2567   ข้าราชการรายงานตัว  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0005/ / 636   9 มกราคม 2567   ขอโอนเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกองทุน คุ้มครองเด็ก  กรมกิจการเด็กและเยาวชน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0010 / 635   9 มกราคม 2567   ขอเชิญประชุม  คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0005/ / 634   9 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายรณสิทธิ์ อยู่ม่วง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 633   9 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางจันทร์แรม ปั่นเปี่ยม  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0020.2 / 632   9 มกราคม 2567   การจัดทำโครงการตรวจสอบ แก้ไข และปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนที่ดินและตรวจสอบภาพลักษณ์ฯ  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0010 / 631   9 มกราคม 2567   การจัดชั้นลูกหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0020.1 / 630   9 มกราคม 2567   แต่งตั้งข้าราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0023.3 / 629   9 มกราคม 2567   การขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น (อบต.นางพญา)  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1/ / 628   9 มกราคม 2567   ส่งหลักฐานเบิกเงินค่าใช้จ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สำคัญระดับจังหวัด โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0019.2 / 627   9 มกราคม 2567   การคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2567  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / 626   9 มกราคม 2567   ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการยกเลิกสัญาญาค้ำประกันเงินกู้รายบุคคลและการปลดหนี้รายบุคคลของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.3 / 625   9 มกราคม 2567   ขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการตัดสินการประกวดขวัญใจสร้างสรรค์ กิจกรรมเดินแบบผ้าไทยมหากุศล "อุตรดิตถ์เมืองผ้าซิ่นงาม สามวัฒนธรรม"  ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.3 / 624   9 มกราคม 2567   ขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการตัดสินการประกวดขวัญใจสร้างสรรค์ กิจกรรมเดินแบบผ้าไทยมหากุศล "อุตรดิตถ์เมืองผ้าซิ่นงาม สามวัฒนธรรม"  วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.3 / 623   9 มกราคม 2567   ขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการตัดสินการประกวดขวัญใจสร้างสรรค์ กิจกรรมเดินแบบผ้าไทยมหากุศล "อุตรดิตถ์เมืองผ้าซิ่นงาม สามวัฒนธรรม"  ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.3 / 622   9 มกราคม 2567   ขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการตัดสินการประกวดขวัญใจสร้างสรรค์ กิจกรรมเดินแบบผ้าไทยมหากุศล "อุตรดิตถ์เมืองผ้าซิ่นงาม สามวัฒนธรรม"  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0023.5 / 621   9 มกราคม 2567   การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญกรณีผู้รับบำนาญมีอายุตั้งแต่ 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.5 / 620   9 มกราคม 2567   การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญกรณีผู้รับบำนาญมีอายุตั้งแต่ 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.5 / 619   9 มกราคม 2567   การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญกรณีผู้รับบำนาญมีอายุตั้งแต่ 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.5 / 618   9 มกราคม 2567   การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญกรณีผู้รับบำนาญมีอายุตั้งแต่ 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 2317 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47