| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0025 / 1951   9 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งรายงานการเงิน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0035 / 1950   9 กุมภาพันธ์ 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลศพและพิธีพระราชทานเพลิงศพพระสุธรรมญาณ (ทองคำ กมโล)  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0017.2 / 1949   9 กุมภาพันธ์ 2566   การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0035 / 1948   9 กุมภาพันธ์ 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลศพและพิธีพระราชทานเพลิงศพพระสุธรรมญาณ (ทองคำ กมโล)  พระศรีปริยัติวิมล รองเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0017.2 / 1947   9 กุมภาพันธ์ 2566   การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1  ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 1946   9 กุมภาพันธ์ 2566   การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1  ประมงจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 1945   9 กุมภาพันธ์ 2566   การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0033.010 / 1944   9 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ 871/2566 ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566  โรงพยาบาลตรอน  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0028/ / 1943   9 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด  ผู้อำนวยการสำนักตรวจแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0028/ / 1942   9 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด  ปลัดกระทรวงแรงงาน  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต0025 / 1941   9 กุมภาพันธ์ 2566   การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของเรือน/ทัณฑสถาน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0033.004 / 1940   9 กุมภาพันธ์ 2566   ขอให้ดำเนินการเร่งรัดการให้บริการวัคซีนและกำกับติดตามความครอบคลุมการได้รับวัคซีนพื้นฐาน  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0013 / 1939   9 กุมภาพันธ์ 2566   ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย พ.ศ.2566  หัวหน้าครัวเรือน/สมาชิกผู้ตอบสัมภาษณ์  สำนักงานสถิติจังหวัด
  อต 0035 / 1938   9 กุมภาพันธ์ 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาการอนุญาตสร้างวัด  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0005/ / 1937   9 กุมภาพันธ์ 2566   การนิเทศติดตามและประเมินผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรแบบบูรณาการ  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0033.101.3 / 1936   9 กุมภาพันธ์ 2566   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ (หทัยรัตน์ คูเกษมกิจ)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3 / 1935   9 กุมภาพันธ์ 2566   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ (สุนันทา แก้ววี))  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0005/ / 1934   9 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานผลการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายเงินกองทุนผู้สูงอายุ  กรมกิจการผู้สูงอายุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0033.101.3/ / 1933   9 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งเอกสารแก้ไขปีเกิดเพิ่มเติม นางสาวอรวรรณ แย้มสรวลสกุล  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0005/ / 1932   9 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมหลักฐานการใช้จ่ายเงินโครงการ  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0020.1 / 1931   8 กุมภาพันธ์ 2566   ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี การขอใบอนุญาตดูดทราย  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 1930   8 กุมภาพันธ์ 2566   ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี การขอใบอนุญาตดูดทราย  นางสาวมาศสุวัณณ์ พรหมอินทร์  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.2 / 1929   8 กุมภาพันธ์ 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0023.3 / 1928   8 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงท้องถิ่น  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0019.3 / 1927   8 กุมภาพันธ์ 2566   การจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0023.3 / 1926   8 กุมภาพันธ์ 2566   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงท้องถิ่น  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.2 / 1925   8 กุมภาพันธ์ 2566   การส่งรายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2566  ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2 / 1924   8 กุมภาพันธ์ 2566   การส่งรายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2566  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 1923   8 กุมภาพันธ์ 2566   ขอทราบผลการบังคับคดี  อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกำหมายและบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 1922   8 กุมภาพันธ์ 2566   การพิจารณาอุทธรณ์การจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 รายนางศรีนวล ลุงออ  ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0032 / 1921   8 กุมภาพันธ์ 2566   ขอให้พิมพ์ลายนิ้วมือและตรวจสอบประวัติ  นวท.(สบ 5) พฐ.จว.อุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0033.010 / 1920   8 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งข้าราชการมารายงานตัวเพือปฏิบัติราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0018.1 / 1919   8 กุมภาพันธ์ 2566   ย้ายข้าราชการและให้ข้าราชการช่วยราชการ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / 1918   8 กุมภาพันธ์ 2566   ย้ายข้าราชการและให้ข้าราชการช่วยราชการ  นายเภอตรอน เเละนายอำเภอน้ำปาด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0023.3 / 1917   8 กุมภาพันธ์ 2566   ประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับเข็มเกียรติคุณและประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานสถานธนานุบาลประจำปี 2565  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / 1916   8 กุมภาพันธ์ 2566   ขอเชิญร่วมเป็นเกีรยติในงานรักล้นใจเมืองอุตรดิตถ์ (14 กุมภาพันธ์ 2566 )  ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0023.3 / 1915   8 กุมภาพันธ์ 2566   ยกเลิกคำสั่งการแบ่งกลุ่มควบคุมการตรวจของผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขต (เพิ่มเติม)  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / 1914   8 กุมภาพันธ์ 2566   การจัดจิตอาส 904 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาเฝ้ารับส่งเสด็จ  หัวหน้าจิตอาสา 904 และ จิตอาสา 904 ในพื้นที่จังหวัดอต  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 1913   8 กุมภาพันธ์ 2566   ขอเชิญร่วมเป็นเกรียติในงานรักล้นใจเมืองอุตรดิตถ์ (14 กุมภาพันธ์ 2566 )  ประธานแม่บ้านมหาดไทย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 1912   8 กุมภาพันธ์ 2566   ย้ายข้าราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 1911   8 กุมภาพันธ์ 2566   ย้ายข้าราชการ  นายอำเภอนำ้ปาด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0025 / 1910   8 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานผลการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 1909   8 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานผลการจัดการอบรมฝึกวิชาชีพให้ผู้ต้องขัง และการบริหารการใช้จ่ายเงินผลพลอยได้จากการดำเนินงานฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0010 / 1908   8 กุมภาพันธ์ 2566   การรายผลการดำเนินงานตามคู่มือสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0020.1 / 1907   8 กุมภาพันธ์ 2566   การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล คทช.พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0033.001 / 1906   8 กุมภาพันธ์ 2566   ขอเชิญร่วมพิจารณาผลการประกวดราคา  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.001 / 1905   8 กุมภาพันธ์ 2566   ขอเชิญร่วมพิจารณาผลการประกวดราคา  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิชัย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0022 / 1904   8 กุมภาพันธ์ 2566   ประกาศคณะกรรมการควบคุมอาคาร เรื่อง การนำกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคารและมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2563 มาใช้บังคับกับการควบคุมอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2565  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0033.010 / 1903   8 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ 2614/2566 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  โรงพยาบาลลับแล  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0017.2/ / 1902   8 กุมภาพันธ์ 2566   การรายงานการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)

บันทึกข้อมูลไว้ 3601 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73