| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0002 / 1555   2 กุมภาพันธ์ 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0005/ / 1554   2 กุมภาพันธ์ 2567   ขอส่งจัดทำแผนการดำเนินงานปรับสภาพแวดล้อมของประชชนกลุ่มเป้ามหาย  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0002 / 1553   2 กุมภาพันธ์ 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1552   2 กุมภาพันธ์ 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1551   2 กุมภาพันธ์ 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0019.3 / 1550   2 กุมภาพันธ์ 2567   การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านห้วยยศ หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0002/ / 1549   2 กุมภาพันธ์ 2567   ให้ส่งตัวนายทหารประทวนรับราชการและทำหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0031 / 1548   2 กุมภาพันธ์ 2567   ข้าราชการไปรายงานตัว  เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  อต0025 / 1547   2 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บัญชาการเรือนจำ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.2 / 1546   2 กุมภาพันธ์ 2567   การประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ 2567  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0013 / 1545   2 กุมภาพันธ์ 2567   การลงพื้นที่สำรวจความพร้อมและเชิญชวนในการเป็นต้นแบบการใช้งานระบบ e-Document ของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  สำนักงานสถิติจังหวัด
  ๐๐๑๙.๔(อกส.จ.) / 1544   1 กุมภาพันธ์ 2567   การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ๐๐๑๙.๔(อกส.จ.) / 1543   1 กุมภาพันธ์ 2567   ส่งทะเบียนคุมรับจ่ายเงินกองทุนฯ  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0021 / 1542   1 กุมภาพันธ์ 2567   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (อัคคีภัย)  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 1541   1 กุมภาพันธ์ 2567   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (อัคคีภัย)  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 1540   1 กุมภาพันธ์ 2567   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (อัคคีภัย)  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 พิษณุโลก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 1539   1 กุมภาพันธ์ 2567   แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0022 / 1538   1 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานผลการดำเนินงานการส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างกรณีกรมโยธาธิการและผังเมือง และจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ดำเนินการ  สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0005/ / 1537   1 กุมภาพันธ์ 2567   ขอส่งแบบรายงานผลการสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี  กรมกิจการผู้สูงอายุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 1536   1 กุมภาพันธ์ 2567   ขอส่งรายงานการเงินกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนมกราคม 2567  กรมกิจการเด็กและเยาวชน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 1535   1 กุมภาพันธ์ 2567   ขอส่งรายงานการเงินกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนมกราคม 2567  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0017.2 / 1534   1 กุมภาพันธ์ 2567   การรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 – 2570)  อุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0035 / 1533   1 กุมภาพันธ์ 2567   แนวทางการปฏิบัติกรณีการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ท้องถิ่นจังหวัด  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0018.1 / 1532   1 กุมภาพันธ์ 2567   การดำเนินโครงการออกหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  นายอำเภอท่าปลา  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 1531   1 กุมภาพันธ์ 2567   การดำเนินโครงการออกหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0008 / 1530   1 กุมภาพันธ์ 2567   โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเชื่องโยงระบบการผลิตและการบริหารจัดการด้านตลาดโคเนื้อ-กระบือ ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  อต0025 / 1529   1 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานการรับจ้างแรงงานผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 1528   1 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานการใช้แรงงานผู้ต้องขังตามตัวชี้วัด : ร้อยละเฉลี่ยของนักโทษเด็ดขาดที่มีงานทำ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0014.1/ / 1527   1 กุมภาพันธ์ 2567   ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.3/ / 1526   1 กุมภาพันธ์ 2567   ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  อธิบดีกรมการแพทย์  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0018.1 / 1525   1 กุมภาพันธ์ 2567   ย้ายข้าราชการ  ผู้ว่าราชการมหาสารคาม  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0033.101.3 / 1524   1 กุมภาพันธ์ 2567   ส่งสำเนาคำสั่งเลื่อนข้าราชการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 1523   1 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานผลการจัดสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา2566 ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.1 / 1522   1 กุมภาพันธ์ 2567   การขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0010 / 1521   1 กุมภาพันธ์ 2567   ให้ข้าราชการเดินทางมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0005/ / 1520   1 กุมภาพันธ์ 2567   ขอส่งรายงานผลตามแบบประเมินผล (สคส.03) และรายงานผลตามแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ  กรมกิจการผู้สูงอายุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0025 / 1519   1 กุมภาพันธ์ 2567   ผู้ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0023.5 / 1518   1 กุมภาพันธ์ 2567   เเก้ไขแผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี เเละการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  กก 5115 / 1517   1 กุมภาพันธ์ 2567   ขอส่งรายชื่อหน่วยงานภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ที่จะรับโล่และสถานที่ในการติดตั้งที่สำคัญและขนาดป้ายประชาสัมพันพ์ฯ  นายกสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0023.3 / 1516   1 กุมภาพันธ์ 2567   มอบเกียรติบัตรการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ เราปรับเพื่อโลกเปลี่ยน ภายใต้แนวคิด หนึ่งจิตสำนึกกับสองมือ : ปรับวิธีคิด เปลี่ยนพฤติกรรม ทำเพื่อโลกและท้องถิ่นเรา ระดับประเทศ  นายอำเภอตรอน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0021 / 1515   1 กุมภาพันธ์ 2567   การดำเนินการสอบเทียบค่ามาตราฐานความถูกต้องเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอลล์  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0023.3 / 1514   1 กุมภาพันธ์ 2567   มอบเกียรติบัตรการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ เราปรับเพื่อโลกเปลี่ยน ภายใต้แนวคิด หนึ่งจิตสำนึกกับสองมือ : ปรับวิธีคิด เปลี่ยนพฤติกรรม ทำเพื่อโลกและท้องถิ่นเรา ระดับประเทศ  นายอำเภอลับแล  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / 1513   1 กุมภาพันธ์ 2567   ขออนุมัติใช้งบประมาณส่วนที่เกินอัตราส่วนของรายได้จริงเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสารธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0002 / 1512   1 กุมภาพันธ์ 2567   ตอบรับตัวนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1511   1 กุมภาพันธ์ 2567   ส่งตัวนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1510   1 กุมภาพันธ์ 2567   ส่งตัวนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0021 / 1509   1 กุมภาพันธ์ 2567   ขอรับโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0017.1/ / 1508   1 กุมภาพันธ์ 2567   ขอให้รายงานผลการดำเนินการ กรณี ขอพระราชทานความช่วยเหลือเกี่ยวกับแหล่งน้ำ  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0005/ / 1507   1 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานจิตอาสาพระราชทาน ประจำเดือนมกราคม 2567  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0023.3 / 1506   1 กุมภาพันธ์ 2567   การขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 5255 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106