| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0020.1 / 6   2 มกราคม 2567   แต่งตั้งข้าราชการ  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 5   2 มกราคม 2567   วัดนาโห้งขอได้มาซึ่งที่ดินตามมาตรา 84 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0032 / 4   2 มกราคม 2567   ขอพระราชทานเพลิงศพ  เลขาธิการพระราชวัง  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 3   2 มกราคม 2567   ขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ  เลขาธิการพระราชวัง  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0023.2/ / 2   2 มกราคม 2567   ขอรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 ไตรมาสที่ 1 (เพิ่มเติม)  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0028 / 1   2 มกราคม 2567   ส่งข้อมูลประกอบแบบคำร้อง นายอนุวัติร แสนชมภู  ปลัดกระทรวงแรงงาน  สำนักงานแรงงานจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 2306 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47