| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0020.1 / 10596   18 กันยายน 2566   เรียกคืนเงินค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงที่เบิกเกินสิทธิการรักษาพยาบาลข้าราชการ  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0009 / 10595   18 กันยายน 2566   แจ้งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0025 / 10594   18 กันยายน 2566   ข้าราชการกลับมารายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ต้นสังกัด  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0011/ / 10593   18 กันยายน 2566   การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ  เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต 0001/ / 10592   18 กันยายน 2566   ส่งแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ รอบประเมินประจำปี พ.ศ.2566  อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
  อต0032 / 10591   18 กันยายน 2566   ข้อมูลรายได้ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย CPOT รอบที่ 2  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0017.2 / 10590   18 กันยายน 2566   ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเผยแพร่รายงานการประเมินผลฉบับสมบูรณ์ (Final Report) การติดตาม และประเมินผลโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564  ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0020.1 / 10589   18 กันยายน 2566   ขอส่งรายงานการนำฝากเงิรค่าธรรมเนียมหลักเขตที่ดินที่นำฝากคลังของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์และสาขา ประจำวันที่ 1-15 กันยายน 2566  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0031 / 10588   18 กันยายน 2566   การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน รอบที่ 2 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566)  เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  อต 0023.2 / 10587   18 กันยายน 2566   หารือการรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล  นายกเทศมนตรีตำบลร่วมจิต  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.2 / 10586   18 กันยายน 2566   การจัดงาน OTOP Midyear 2023 บูธบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  ประธานกรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดอุตรดิตถ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / 10585   18 กันยายน 2566   การตรวจสอบข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.3 / 10584   18 กันยายน 2566   การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2566  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.1 / 10583   18 กันยายน 2566   ขอความช่วยเหลือจัดหากลุ่มผู้ค้ารับซื้อสัตว์ ประเภท กระบือ  ปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0017.2 / 10582   18 กันยายน 2566   การดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหา ทางเศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถ์ (กรอ.จังหวัดอุตรดิตถ์)  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.3 / 10581   18 กันยายน 2566   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0017.2 / 10580   18 กันยายน 2566   การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวน และแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1)  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0033.010 / 10579   18 กันยายน 2566   หนังสือรับรอง นางสาวศจี เฟื่องฟู  นางสาวศจี เฟื่องฟู  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0017.2 / 10578   18 กันยายน 2566   รายงานสภาพทรัพย์สินระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1)  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  0017.5 / 10577   18 กันยายน 2566   รายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต.0017.5 / 10576   18 กันยายน 2566   การตรวจติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต.0017.5 / 10575   18 กันยายน 2566   รายงานผลการประชุมและการลงพื้นที่ติดตามโครงการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุตรดิตถ์  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0018.1 / 10574   18 กันยายน 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566  นายอำเภอตรอน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 10573   18 กันยายน 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 10572   18 กันยายน 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 10571   18 กันยายน 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 10570   18 กันยายน 2566   มาตรการแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 10569   18 กันยายน 2566   ข้าราชการเจ็บป่วยเพราะปฎิบัติราขการ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต.0017.5 / 10568   17 กันยายน 2566   รายงานผลการประชุมและการลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการชองกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอตรดิตถ์  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0005 / 10567   15 กันยายน 2566   ขอส่งแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566  กรมกิจการเด็กและเยาวชน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 10566   15 กันยายน 2566   ขอแจ้งการตรวจสอบยอดงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร ประจำปีงบประมาณ 2566  กรมกิจการผู้สูงอายุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 10565   15 กันยายน 2566   จัดส่งสัญญารับเงินอุดหนุนจกกองทุนผู้สูงอายุ  กรมกิจการผู้สูงอายุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  ที่ พม ๐๓๐๔.๗๓ / 10564   15 กันยายน 2566   ขอเชิญรับเกียรติบัตรหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินกิจการของสภาเด็กและเยาวชนในจังหวัดอุตรดิตถ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0022 / 10563   15 กันยายน 2566   การเสนอแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0017.2/ / 10562   15 กันยายน 2566   ความเห็นและข้อเสนอแนะเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี และวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนา ในอนาคตของกลุ่มจังหวัด  เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0033. / 10561   15 กันยายน 2566   ส่งตัวข้าราชการรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ (นางสาวชุลีกร สิทธิสันติ์)  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033. / 10560   15 กันยายน 2566   ส่งตัวข้าราชการรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ (นางสาวชุลีกร สิทธิสันติ์)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0017.3 / 10559   15 กันยายน 2566   รายงานการนำส่งเงินเหลือจ่าย งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต ๐๐๐๘ / 10558   15 กันยายน 2566   เลื่อนข้าราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  อต ๐๐๐๘ / 10557   15 กันยายน 2566   เลื่อนข้าราชการ  อธิบดีกรมปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  อต0032 / 10556   15 กันยายน 2566   การคัดเลือกผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยเข้าจำหน่าย ของ ปตท  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 10555   15 กันยายน 2566   รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0018.1/ / 10554   15 กันยายน 2566   การอนุมัติให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตดำเนินการออกใบอนุญาตได้  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / 10553   15 กันยายน 2566   อนุมัติให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตดำเนินการออกใบอนุญาตได้  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0023.3 / 10552   15 กันยายน 2566   แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ GPAX OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (TCAS67) และขอเชิญประชุม  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.4 / 10551   15 กันยายน 2566   การแต่งตั้งข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0020.1 / 10550   15 กันยายน 2566   ส่งคืนเงินงบประมาณเหลือจ่าย  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.2 / 10549   15 กันยายน 2566   การขับเคลื่อน SDGs 76 จังหวัด 76 คำมั่นสัญญา เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.2 / 10548   15 กันยายน 2566   การส่งรายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2566  ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2 / 10547   15 กันยายน 2566   การส่งรายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2566  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 11499 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230