| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0025 / 2701   1 มีนาคม 2566   รายงานผลการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 2700   1 มีนาคม 2566   รายงานข้อมูลผู้ต้องขังรายสำคัญ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0009 / 2699   1 มีนาคม 2566   การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0019.4 / 2698   1 มีนาคม 2566   การรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ตำแหน่งเลขานุการกรม และตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0002 / 2697   1 มีนาคม 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2696   1 มีนาคม 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2695   1 มีนาคม 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2694   1 มีนาคม 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2693   1 มีนาคม 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0018.1 / 2692   1 มีนาคม 2566   ส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0034(4) / 2691   1 มีนาคม 2566   ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตรดิตถ์หล่อวัฒนา ขออนุญาตต่ออายุประทานบัตร  อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต 0018.2 / 2690   1 มีนาคม 2566   การส่งเงินสงเคราะห์ศพ ฌปค.  ประธานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ กรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2 / 2689   1 มีนาคม 2566   ส่งเงินรายได้รายเดือนของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครองจำกัด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2688   1 มีนาคม 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการจังหวัคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0033.010 / 2687   1 มีนาคม 2566   ขอให้สั่งจ่ายเงิน บำเหน็จดำรงชีพ อายุ 65 ปี  คลังเขต 6  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0018.1 / 2686   1 มีนาคม 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0021/ / 2685   1 มีนาคม 2566   รายงานผลการตรวจรับสิ่งของพระราชทาน  เลขาธิการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1 / 2684   1 มีนาคม 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2683   1 มีนาคม 2566   การขับเคลื่อนศูนย์ราชการสะดวก(GECC)  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0022 / 2682   1 มีนาคม 2566   ส่งรายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2566  กองแผนงาน  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0017.2 / 2681   1 มีนาคม 2566   ผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2/ / 2680   1 มีนาคม 2566   การรายงานการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0020.1 / 2679   1 มีนาคม 2566   การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินของวัดวาอาราม  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.5 / 2678   1 มีนาคม 2566   รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0032 / 2677   1 มีนาคม 2566   การคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๖  อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0023.1 / 2676   1 มีนาคม 2566   การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0009 / 2675   1 มีนาคม 2566   ข้อมูลคาดการณ์พื้นที่ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 รอบที่ 1 รายชนิดข้าว รายอำเภอ  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0032 / 2674   1 มีนาคม 2566   ส่งแบบการประเมินงานของบุคลากรที่ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0020.1 / 2673   1 มีนาคม 2566   ขอส่งเจ้าหน้าที่กลับกรมที่ดิน  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0022 / 2672   1 มีนาคม 2566   กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและเจ้าพนักงานท้องถิ่นควบคุมให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฝุ่นละอองจากการก่อสร้างและดัดแปลงอาคารตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 67 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0017.1 / 2671   1 มีนาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางฎหมายและบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต.0017.5 / 2670   1 มีนาคม 2566   การแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0007 / 2669   1 มีนาคม 2566   ขอความร่วมมือในการติดตามและประเมินผลผู้รับทุนสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรหลังสำเร็จหลังสำเร็จการศึกษา  อธิบดีกรมประมง  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต0029.1/ / 2668   1 มีนาคม 2566   คำร้องขอย้ายไปรับราชการ ณ จังหวัดภูมิลำเนา  อธิบดีกรมการจัดหางาน  สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  อต 0018.1 / 2667   1 มีนาคม 2566   การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2666   1 มีนาคม 2566   การขออนุญาตจัดให้มีการพนันประเภทแถมพกหรือรางวัลในการเสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2665   1 มีนาคม 2566   แจ้งอายัดสิทธิเรียกร้อง  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0022 / 2664   1 มีนาคม 2566   แต่งตั้งและมอบหมายให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการ  กองการเจ้าหน้าที่  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0002 / 2663   1 มีนาคม 2566   ส่งหนังสือสำคัญ(แบบ สด.๘)แทนฉบับที่ชำรุดหรือสูญหาย  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0033.010 / 2662   1 มีนาคม 2566   ขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0017.3 / 2661   28 กุมภาพันธ์ 2566   ขอเชิญเป็นศาสนพิธีกร  นายบุญชุม มีรัตน์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / 2660   28 กุมภาพันธ์ 2566   การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / 2659   28 กุมภาพันธ์ 2566   การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / 2658   28 กุมภาพันธ์ 2566   การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0020.1 / 2657   28 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งรายงานผลการปกิบัติงาน โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดิน  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0017.5/ / 2656   28 กุมภาพันธ์ 2566   การรายงานตัวชี้วัดรอบ 6 เดือน  เลขาธิการ ก.พ.ร.  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0018.3 / 2655   28 กุมภาพันธ์ 2566   การป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำรถยนต์ฯ  นายอำเภอบ้านโคก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.3 / 2654   28 กุมภาพันธ์ 2566   การป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำรถยนต์ฯ  ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.3 / 2653   28 กุมภาพันธ์ 2566   การป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำรถยนต์ฯ  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.4 / 2652   28 กุมภาพันธ์ 2566   แจ้งคำวินิจฉัยคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  นางสาวอภิณห์นันท์ กาญจนศุภศิริ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 3601 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73