| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0005/ / 5264   21 พฤษภาคม 2567   ขอส่งแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุน พก  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณ๓าพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0017.1/ / 5263   21 พฤษภาคม 2567   ขอให้ตรวจสอบการบริหารจัดการเงินกลุ่มน้ำประปา  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1/ / 5262   21 พฤษภาคม 2567   ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัย  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 5261   21 พฤษภาคม 2567   สุนัขจรจัดสร้างความเสียหายกับรถยนต์ของราษฎร  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0007 / 5260   21 พฤษภาคม 2567   การจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  ผู้อบังคังการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดติถ์  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0028/ / 5259   21 พฤษภาคม 2567   การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นบัณฑิตแรงงาน ประจำอำเภอเมือง  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0017.2 / 5258   21 พฤษภาคม 2567   การจัดรายการวิทยุ "ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พบประชาชน"  พลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0005/ / 5257   21 พฤษภาคม 2567   ขอแก้ไขข้อมูลบันทึกการลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  กรมกิจการเด็กและเยาวชน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0017.3/ / 5256   21 พฤษภาคม 2567   ขออาราธนาประชุมคณะกรรมการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2567  พระวินัยสาทร เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (ธ)  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3/ / 5255   21 พฤษภาคม 2567   ขออาราธนาประชุมคณะกรรมการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2567  พระราชวชิรากร เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (ม)  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0025 / 5254   21 พฤษภาคม 2567   การจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0005/ / 5253   21 พฤษภาคม 2567   ขอแจ้งยืนยันเสนอขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนคุ้มครองเด็กกรณีเงินสงเคราะห์รายบุคคล  กรมกิจการเด็กและเยาวชน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0018.1 / 5252   21 พฤษภาคม 2567   ให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนงานวิสาหกิจ ลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท  ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 5251   21 พฤษภาคม 2567   รายงานผลการดำเนินการตาม พรบ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565 เดือนเมษายน 2567  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 5250   21 พฤษภาคม 2567   การขอใช้ที่ราชพัสดุ  นายอำเภอน้ำปาด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 5249   21 พฤษภาคม 2567   ขอรับการสนับสนุนจุดรับสัญญาณปลายทางวงจรสื่อสารไร้สายความเร็วสูง LTE กรมการปกครอง  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 5248   21 พฤษภาคม 2567   เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ) (พ.ป.ค.)  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0009 / 5247   21 พฤษภาคม 2567   ขอให้สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพเพิ่ม  คลังเขต 6 จังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0018.1 / 5246   21 พฤษภาคม 2567   การชมเชยการปฎิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนเมษายน 2567  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 5245   21 พฤษภาคม 2567   ขอให้แจ้งอำเภอให้ความสำคัญโดยกลไกของกำนันผู้ใหญ่บ้าน  ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 5244   21 พฤษภาคม 2567   การชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 5243   21 พฤษภาคม 2567   การชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 5242   21 พฤษภาคม 2567   การชมเชยการปฎิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  นายอำเภอบ้านโคก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 5241   21 พฤษภาคม 2567   การชมเชยการปฎิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 5240   21 พฤษภาคม 2567   ติดตามการขอรับเงินสงเคราะห์  ประธานกรรมการมูลนิธิกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต(กปภจ)0021 / 5239   21 พฤษภาคม 2567   การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2567  อ.มรภ.อต.  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต(กปภจ)0021 / 5238   21 พฤษภาคม 2567   การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2567  ผบ.มทบ.35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0018.1 / 5237   21 พฤษภาคม 2567   กิจกรรมรณรงค์ตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2567  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0001/ / 5236   21 พฤษภาคม 2567   ขอเรียนเชิญร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินิ  ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
  อต 0001/ / 5235   21 พฤษภาคม 2567   ขอเรียนเชิญร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินิ  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
  อต0021 / 5234   21 พฤษภาคม 2567   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 5233   21 พฤษภาคม 2567   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  นายอำเภอลับแล  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 5232   21 พฤษภาคม 2567   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1/ / 5231   21 พฤษภาคม 2567   แจ้งให้อำเภอรายงานรายละเอียดของคดีแยกเป็นรายคดี  ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำปาด และที่ทำการปกครองอำเภอบ้านโคก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0021 / 5230   21 พฤษภาคม 2567   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 5229   21 พฤษภาคม 2567   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 5228   21 พฤษภาคม 2567   แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0018.1 / 5227   21 พฤษภาคม 2567   การขับเคลื่อนโครงการอำเภอสวยงาม ประจำปีงบประมาณ 2567  ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / 5226   21 พฤษภาคม 2567   มาตราการรับมือฤดูฝนปี 2567  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / 5225   21 พฤษภาคม 2567   มาตราการรับมือฤดูฝนปี 2567  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0032 / 5224   21 พฤษภาคม 2567   การจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล วันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2567  พระวินัยสาทร เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (ธ)  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 5223   21 พฤษภาคม 2567   การจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล วันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2567  พระราชวชิรากร เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (ม)  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0023.1 / 5222   21 พฤษภาคม 2567   ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / 5221   21 พฤษภาคม 2567   หารือการคิดดอกเบี้ยคการทำวามผิดทางละเมิด  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0021 / 5220   21 พฤษภาคม 2567   การเตรียมความพร้อมรับสถานการณฺ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0019.2 / 5219   21 พฤษภาคม 2567   การประชุมสัญจรคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ระดับจังหวัด ประจำเดือนมิถุนายน2567  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0017.4 / 5218   21 พฤษภาคม 2567   รายงานผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
  อต0017.4 / 5217   21 พฤษภาคม 2567   รายงานผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
  อต0014.3 / 5216   21 พฤษภาคม 2567   ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0009 / 5215   21 พฤษภาคม 2567   ส่งคำสั่งแก้ไขเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ประจำปี 2567 (1 เมษายน 2567) แก้ไขครั้งที่ 1  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 6166 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124