| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0025 / 1585   5 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานผลกสนสำรวจจำนวนนักโทษเด็ดขาด  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0021 / 1584   5 กุมภาพันธ์ 2567   การติดตามผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0020.1 / 1583   5 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเบิกสิ่งของ  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.2 / 1582   5 กุมภาพันธ์ 2567   ผลการประชุม กรอ.จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่1/2567  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0023.5 / 1581   5 กุมภาพันธ์ 2567   การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญกรณีผู้รับบำนาญมีอายุตั้งแต่ 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี  นายอำเภอตรอน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / 1580   5 กุมภาพันธ์ 2567   การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญกรณีผู้รับบำนาญมีอายุตั้งแต่ 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2/ / 1579   5 กุมภาพันธ์ 2567   การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2567 เพิ่มเติม  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / 1578   5 กุมภาพันธ์ 2567   ขอรับเงินเพิ่มจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปจ่ายให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.5 / 1577   5 กุมภาพันธ์ 2567   มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0023.2/ / 1576   5 กุมภาพันธ์ 2567   คุณสมบัติ การสรรหา และการแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัด  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.3 / 1575   2 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานการจับกุมลักลอบขายน้ำต้มพืชกระท่อม  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.3 / 1574   2 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานการจับกุมลักลอบขายน้ำต้มพืชกระท่อม  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0005/ / 1573   2 กุมภาพันธ์ 2567   ขอส่งรายงานงบการเงินกองทุนผู้สูงอายุ และรายงานการเบิกจ่ายเงินงบบริหารหงทุนผู้สูงอายุ ประจไเดือนกมกราคม 2567  กรมกิจการผู้สูงอายุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0033 / 1572   2 กุมภาพันธ์ 2567   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ นางวราภรณ์ ศิริเจริญ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.010 / 1571   2 กุมภาพันธ์ 2567   ข้าราชการและพนักงานราชการเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0032 / 1570   2 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานผลการดำเนินงานและการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ประจำเดือน มกราคม 2567  อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0025 / 1569   2 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานการย้ายผู้ต้องขังหญิงเพื่อระบายความแออัด  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 1568   2 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานการย้ายนักโทษเด็ดขาดไปคุมขังที่เรือนจำชั่วคราวท่าอิฐเพื่อการอบรมและฝึกวิชาชีพ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0020.1 / 1567   2 กุมภาพันธ์ 2567   ขอส่งสำเนาหนังสือขอความอนุเคราะห์ยืนยันยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0023.3 / 1566   2 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล)  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0025 / 1565   2 กุมภาพันธ์ 2567   ขออนุญาตย้ายผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0023.6 / 1564   2 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “Kick Off นโยบายการยกระดับระบบสาธารณสุขปฐมภูมิ  อบจ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / 1563   2 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0002 / 1562   2 กุมภาพันธ์ 2567   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1561   2 กุมภาพันธ์ 2567   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1560   2 กุมภาพันธ์ 2567   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอลับแล  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1559   2 กุมภาพันธ์ 2567   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1558   2 กุมภาพันธ์ 2567   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1557   2 กุมภาพันธ์ 2567   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1556   2 กุมภาพันธ์ 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1555   2 กุมภาพันธ์ 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0005/ / 1554   2 กุมภาพันธ์ 2567   ขอส่งจัดทำแผนการดำเนินงานปรับสภาพแวดล้อมของประชชนกลุ่มเป้ามหาย  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0002 / 1553   2 กุมภาพันธ์ 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1552   2 กุมภาพันธ์ 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1551   2 กุมภาพันธ์ 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0019.3 / 1550   2 กุมภาพันธ์ 2567   การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านห้วยยศ หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0002/ / 1549   2 กุมภาพันธ์ 2567   ให้ส่งตัวนายทหารประทวนรับราชการและทำหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0031 / 1548   2 กุมภาพันธ์ 2567   ข้าราชการไปรายงานตัว  เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  อต0025 / 1547   2 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บัญชาการเรือนจำ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.2 / 1546   2 กุมภาพันธ์ 2567   การประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ 2567  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0013 / 1545   2 กุมภาพันธ์ 2567   การลงพื้นที่สำรวจความพร้อมและเชิญชวนในการเป็นต้นแบบการใช้งานระบบ e-Document ของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  สำนักงานสถิติจังหวัด
  ๐๐๑๙.๔(อกส.จ.) / 1544   1 กุมภาพันธ์ 2567   การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ๐๐๑๙.๔(อกส.จ.) / 1543   1 กุมภาพันธ์ 2567   ส่งทะเบียนคุมรับจ่ายเงินกองทุนฯ  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0021 / 1542   1 กุมภาพันธ์ 2567   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (อัคคีภัย)  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 1541   1 กุมภาพันธ์ 2567   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (อัคคีภัย)  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 1540   1 กุมภาพันธ์ 2567   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (อัคคีภัย)  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 พิษณุโลก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 1539   1 กุมภาพันธ์ 2567   แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0022 / 1538   1 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานผลการดำเนินงานการส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างกรณีกรมโยธาธิการและผังเมือง และจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ดำเนินการ  สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0005/ / 1537   1 กุมภาพันธ์ 2567   ขอส่งแบบรายงานผลการสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี  กรมกิจการผู้สูงอายุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 1536   1 กุมภาพันธ์ 2567   ขอส่งรายงานการเงินกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนมกราคม 2567  กรมกิจการเด็กและเยาวชน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 2485 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50