| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0020.1/ / 6593   12 มิถุนายน 2566   แต่งตั้งข้าราชการนายธีระ สิตะรุโณ  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาตรอน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0033.101.2 / 6592   12 มิถุนายน 2566   ขอแจ้งการเรียกค่าปรับและขอสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับ  บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ จำกัด  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0023.5 / 6591   12 มิถุนายน 2566   ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบอำนวยการ ค่าวัสดุสำนักงาน เพิ่มเติม  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0020.1/ / 6590   12 มิถุนายน 2566   แต่งตั้งข้าราชการ  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1/ / 6589   12 มิถุนายน 2566   แต่งตั้งข้าราชการ  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0005 / 6588   9 มิถุนายน 2566   ขอส่งผลดารพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชดาร ครั้งที่ 1 (เลื่อน 1 เมายน 2566) ของนายสิงหนาท ทองเตี่ยง  จังหวัดแพร่  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 6587   9 มิถุนายน 2566   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไปในระดับจังหวัดของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566  อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0010 / 6586   9 มิถุนายน 2566   สำรวจความต้องการใช้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0018.1/ว / 6585   9 มิถุนายน 2566   การออกหน่วยบำบัดทุก บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566  หัวหน้าสำนักงาน นายเเพทย์สาธารณสุข  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0025 / 6584   9 มิถุนายน 2566   แบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0020.1 / 6583   9 มิถุนายน 2566   แจ้งลงนามในสัญญา  ร้าน โอ อาร์ เซอร์วิส (โดยนายรุ่งโรจน์ พลเสน)  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0005/ว / 6582   9 มิถุนายน 2566   ขอเชิญส่งมอบบ้านตามโครงการ ชาวอุตรดิตถ์ ร่วมใจ ซ่อมสร้างบ้าน 610 ลัง เพื่อผู้ยากไร้  แจ้งท้าย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 6581   9 มิถุนายน 2566   ขอส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการติดตามและประเมินผลในระดับพื้นที่  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ว / 6580   9 มิถุนายน 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดอุตรดิตถ์ 1/2566  แจ้งท้าย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ว / 6579   9 มิถุนายน 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดอุตรดิตถ์ 1/2566  แจ้งท้าย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0033.010 / 6578   9 มิถุนายน 2566   ส่งข้าราชการมารายงานตัวเพือปฏิบัติราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010 / 6577   9 มิถุนายน 2566   สงข้าราชการมารายงานตัวเพือปฏิบัติราชการ  ผู้ว่าราชการน่าน  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010 / 6576   9 มิถุนายน 2566   ส่งข้าราชการมารายงานตัวเพือปฏิบัติราชการ  นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010 / 6575   9 มิถุนายน 2566   หนังสือรับรอง นางสาววิภาดา แป้นเงิน  นางสาววิภาดา แป้นเงิน  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0023.3 / 6574   9 มิถุนายน 2566   ขออนุมัติใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0020.1 / 6573   9 มิถุนายน 2566   ส่งสำเนาแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0133.1/12.2 / 6572   9 มิถุนายน 2566   แจ้งให้มาทำสัญญาจ้างก่อสร้างที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขาพตำบลบ้านพระฝาง  ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนวิศวิเอ็นจิเนียริ่ง  รพ.สต.พระฝาง
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 6571   9 มิถุนายน 2566   รายงานอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ได้รับสนุบสนุนจาก สน.อส.  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0032 / 6570   9 มิถุนายน 2566   การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมหกรรมศิลปะ ดนตรี และของดีจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 6569   9 มิถุนายน 2566   การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมหกรรมศิลปะ ดนตรี และของดีจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ (นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล)  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 6568   9 มิถุนายน 2566   การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมหกรรมศิลปะ ดนตรี และของดีจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ (นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล)  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0022 / 6567   9 มิถุนายน 2566   ส่งรายงานแผนการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566  สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0023.1 / 6566   9 มิถุนายน 2566   การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 6565   9 มิถุนายน 2566   ขอทราบผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน และขอข้อมูลข่าวสาร  นางสาวชญาณิศา พีระภควัต  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 6564   9 มิถุนายน 2566   ขอรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม)  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 6563   9 มิถุนายน 2566   การรายงานตำแหน่งว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 6562   9 มิถุนายน 2566   การรายงานตำแหน่งว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เลขานุการ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 6561   9 มิถุนายน 2566   การรายงานตำแหน่งว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 6560   9 มิถุนายน 2566   แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคคากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะเชี่ยวชาญประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 6559   9 มิถุนายน 2566   แจ้งผลการประเมินข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยารอบเดือนเมษายน ๒๕๖๓ ส่งผลงานหลังอบรม ๖ เดือน)  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 6558   9 มิถุนายน 2566   หารืออำนาจ ก.จ.จ. อุตรดิตถ์ ในการแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นคณะกรรมการฯ  เลขานุการ ก.จ.จ.อุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0025 / 6557   9 มิถุนายน 2566   ผู้ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษผิดเงื่อนไขการพักการลงโทษ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 6556   9 มิถุนายน 2566   ผู้ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 6555   9 มิถุนายน 2566   ผู้ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0023.6 / 6554   9 มิถุนายน 2566   การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต.0017.5 / 6553   9 มิถุนายน 2566   การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งต้้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0018.1/ว / 6552   9 มิถุนายน 2566   คำร้องขอย้ายข้าราชการ  นายอำเภอบ้านโคก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0002 / 6551   9 มิถุนายน 2566   บัญชีจำนวนคนที่จะเรียกได้  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0010 / 6550   9 มิถุนายน 2566   การรายงานผลการดำเนินตามคู่มือสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0021 / 6549   9 มิถุนายน 2566   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 6548   9 มิถุนายน 2566   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 6547   9 มิถุนายน 2566   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0010 / 6546   9 มิถุนายน 2566   การจัดชั้นลูกหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0021 / 6545   9 มิถุนายน 2566   แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0017.1 / 6544   9 มิถุนายน 2566   ความเดือดร้อนเนื่องจากทางแยกไม่มีป้ายสัญญาณจราจรและแสงสว่างที่เพียงพอ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์

บันทึกข้อมูลไว้ 10944 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219