| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0032 / 3873   9 เมษายน 2567   ขอขอบคุณ  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 3872   9 เมษายน 2567   ขอขอบคุณ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 3871   9 เมษายน 2567   ขอขอบคุณ  นายอำเภอตรอน  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 3870   9 เมษายน 2567   ขอขอบคุณ  นายอำเภอลับแล  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 3869   9 เมษายน 2567   ขอขอบคุณ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0025 / 3868   9 เมษายน 2567   รายงานการรับตัวนักโทษทหาร  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0014.3 / 3867   9 เมษายน 2567   เเต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกไปทำการตรวจสภาพป่า กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าจริม เพื่อดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามกรอบมาตรการมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ท้องที่ตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์  นายธนารักษ์ ต่อสกุล  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.3 / 3866   9 เมษายน 2567   เเต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกไปทำการตรวจสภาพป่า กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าจริม เพื่อดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามกรอบมาตรการมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ท้องที่ตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.3 / 3865   9 เมษายน 2567   เเต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกไปทำการตรวจสภาพป่า กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าจริม เพื่อดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามกรอบมาตรการมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ท้องที่ตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0023.4 / 3864   9 เมษายน 2567   ขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อคัดค้านคำแก้อุทธรณ์  อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครอง  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0014.3 / 3863   9 เมษายน 2567   สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เพื่อสร้างวัดเขตพุทธาวาสดอยแก้ว ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.3/ / 3862   9 เมษายน 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกไปทำการตรวจสภาพป่ากรณี อบต.ถ้ำฉลองขออนุญาติเข้าทำประโยชน์ในเขตอ่า  นายสมเกียรติ จินะปัน  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0007 / 3861   9 เมษายน 2567   การอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต0014.3 / 3860   9 เมษายน 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกไปทำการตรวจสภาพป่า กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา ขอใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจำแดงบ้านท่าเรือ หมู่ที่ 6 ตำบลนางพญา อำเภอท่าปล่า จังหวัดอุตรดิตถ์  นายธนารักษ์ ต่อสกุล  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.3/ / 3859   9 เมษายน 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกไปทำการตรวจสภาพป่ากรณี อบต.ถ้ำฉลองขออนุญาตเ้ข้าทำประโยชน์ในเขตป่าฯ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.3 / 3858   9 เมษายน 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกไปทำการตรวจสภาพป่า กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา ขอใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจำแดงบ้านท่าเรือ หมู่ที่ 6 ตำบลนางพญา อำเภอท่าปล่า จังหวัดอุตรดิตถ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0011 / 3857   9 เมษายน 2567   แจ้งการอุทธรณ์คำพิพากษา  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต0014.3/ / 3856   9 เมษายน 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกไปทำการตรวจสภาพป่าบริเวณที่ส่วนราชการฯ  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.3 / 3855   9 เมษายน 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกไปทำการตรวจสภาพป่า กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา ขอใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจำแดงบ้านท่าเรือ หมู่ที่ 6 ตำบลนางพญา อำเภอท่าปล่า จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0017.2 / 3854   9 เมษายน 2567   การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0023.4 / 3853   9 เมษายน 2567   แจ้งความประสงค์และจัดส่งใบมอบอำนาจฉบับใหม่  อัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองพิษณุโลก 1  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0005/ / 3852   9 เมษายน 2567   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2567  แจ้งท้าย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0004 / 3851   9 เมษายน 2567   การเปิดรับข้อเสนอโครงการของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ประจำปีบัญชี 2567  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  อต0018.1 / 3850   9 เมษายน 2567   การรายงานสถิติข้อมูลสำนวนคดีอาญาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีความเห็นในกรณีที่พนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องฯ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 3849   9 เมษายน 2567   การรายงานสถิติข้อมูลสำนวนคดีอาญาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีความเห็นในกรณีที่พนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องฯ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.3 / 3848   9 เมษายน 2567   การรายงานผลตามโครงการขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำเดือนมีนาคม 2567  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 3847   9 เมษายน 2567   รายงานการอนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 3846   9 เมษายน 2567   รายงานการอนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.3 / 3845   9 เมษายน 2567   รายงานผลการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนมีนาคม 2567  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.3 / 3844   9 เมษายน 2567   การซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานของชุดรักษาความลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ)  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0034(2) / 3843   9 เมษายน 2567   ขอปิดประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่3  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต 0034(2) / 3842   9 เมษายน 2567   ขอปิดประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต 0017.2 / 3841   9 เมษายน 2567   ขอความเห็นชอบโครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ จุดคลองกั้ง (คลองน้ำริด) หมู่ที่ 1 บ้านฟากท่า  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 3840   9 เมษายน 2567   ขอความเห็นชอบโครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ จุดคลองกั้ง (คลองน้ำริด) หมู่ที่ 1 บ้านฟากท่า  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0010 / 3839   9 เมษายน 2567   ขอนำส่งหลักฐานการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0032 / 3838   9 เมษายน 2567   ขอขอบคุณ  การไฟฟ้าส่วนผู้ภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 3837   9 เมษายน 2567   ขอขอบคุณ  สวท  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 3836   9 เมษายน 2567   ขอขอบคุณ  ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 3835   9 เมษายน 2567   ขอขอบคุณ  ขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 3834   9 เมษายน 2567   ขอขอบคุณ  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 3833   9 เมษายน 2567   ขอขอบคุณ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 3832   9 เมษายน 2567   ขอขอบคุณ  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 3831   9 เมษายน 2567   ขอขอบคุณ  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 3830   9 เมษายน 2567   ขอขอบคุณ  ผู้บังคบการตำรวจภูธรจังหวัดอตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 3829   9 เมษายน 2567   ขอขอบคุณ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 3828   9 เมษายน 2567   สรุปการประชุมหารือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การส่งเสริมคุณธรรมของกลุ่มเครือข่ายขับเคลื่อนจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดคุณธรรม  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0023.1 / 3827   9 เมษายน 2567   การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0032 / 3826   9 เมษายน 2567   สรุปการประชุมหารือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การส่งเสริมคุณธรรมของกลุ่มเครือข่ายขับเคลื่อนจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดคุณธรรม  พระวินัยสาทร เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (ธ)  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 3825   9 เมษายน 2567   สรุปการประชุมหารือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การส่งเสริมคุณธรรมของกลุ่มเครือข่ายขับเคลื่อนจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดคุณธรรม  พระราชวชิรากร เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (ม)  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0017.1 / 3824   9 เมษายน 2567   แจ้งผลการดำเนินการ  นายบุญรอด แสงอินทร์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์

บันทึกข้อมูลไว้ 8224 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165