| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0018.1 / 4813   21 เมษายน 2566   จดทะเบียนจัดตั้งสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาบอนสีแห่งประเทศไทย  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 4812   21 เมษายน 2566   ขอจดทะเบียนสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาบอนสีแห่งประเทศไทย  นายอำเภอพิชัย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0034(1) / 4811   21 เมษายน 2566   การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 รอบที่ 1  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต 0017.2 / 4810   21 เมษายน 2566   การเร่งรัดการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0017.5/ / 4809   20 เมษายน 2566   การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกระทรวงมหาดไทย สำหรับรอบการประเมิน 1 ต.ค.2565 - 31 มี.ค.2566  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0019.2 / 4808   20 เมษายน 2566   การดำเนินโครงการสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0021 / 4807   20 เมษายน 2566   รายงานเปลี่ยนจากผู้บาดเจ็บเป็นเสียชีวิต  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 4806   20 เมษายน 2566   การป้องกันไฟป่าและหมอกควัน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0025 / 4805   20 เมษายน 2566   ข้าราขการรายงานตัวปฎิบัติหน้าที่  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0021 / 4804   20 เมษายน 2566   การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0025 / 4803   20 เมษายน 2566   ข้าราชการรายงานตัวปฎิบัติหน้าที่  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0019.2/ / 4802   20 เมษายน 2566   การประชุมสัญจรคณะกรรมการเครือข่าย โคก หนอง นา จังหวัดอุตรดิตถ์ (ครั้งที่ 8) ประจำเดือนเมษายน 2566  ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0021 / 4801   20 เมษายน 2566   ขอขอบคุณ  กรรมการผู้อำนวยการการบริษัท ไทย เบพเวอเรจ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1 / 4800   20 เมษายน 2566   ขอรับการสนับสนุนพันธ์ุปลาเพื่อใช้ในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่ง คูคลอง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ประมงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.3 / 4799   20 เมษายน 2566   ขอรับการสนับสนุนการปฏิบัติงานสำรวจในภูมิประเทศ  ผู้ว่าราชการจังหวัด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 4798   20 เมษายน 2566   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย  ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 4797   20 เมษายน 2566   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย  หัวหน้าจิตอาสา 904 และ จิตอาสา 904 ในพื้นที่จังหวัดอต  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.3 / 4796   20 เมษายน 2566   ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวก การปฏิบัติงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย - ลาว  นายอำเภอน้ำปาด และนายอำเภอบ้านโคก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 4795   20 เมษายน 2566   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 4794   20 เมษายน 2566   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย  เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 35  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 4793   20 เมษายน 2566   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 4792   20 เมษายน 2566   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 4791   20 เมษายน 2566   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 4790   20 เมษายน 2566   การคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ปี 2566  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 4789   20 เมษายน 2566   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย  นายอำเภอตรอน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0009 / 4788   20 เมษายน 2566   การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2566  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 4787   20 เมษายน 2566   แจ้งคำสั่งเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0030 / 4786   20 เมษายน 2566   ขอให้ดำเนินคดีนายจ้างฐานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
  อต 0030 / 4785   20 เมษายน 2566   ขอให้ดำเนินคดีนายจ้างฐานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
  อต.0018.1/ / 4784   20 เมษายน 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต.0018.1/ / 4783   20 เมษายน 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต.0018.1/ / 4782   20 เมษายน 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต.0018.1/ / 4781   20 เมษายน 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0025 / 4780   20 เมษายน 2566   รายละเอียดการรับ-จ่ายเงินฝากผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 4779   20 เมษายน 2566   ขอความอนุเคราะห์ กรณี การปล่อยน้ำของเขื่อนสิริกิติ์  ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต.0023.5 / 4778   20 เมษายน 2566   โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต.0023.5 / 4777   20 เมษายน 2566   โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0032 / 4776   20 เมษายน 2566   การจัดแสดงนิทรรศการส่งเสริมคุณธรรมและสาธิตผลิตภัณฑ์ชุมชน  พระครูสุภัทรสันติคุณ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0023.3 / 4775   20 เมษายน 2566   การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / 4774   20 เมษายน 2566   รายงานผลคดี  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 4773   20 เมษายน 2566   หนังสือสำคัญแสดงหลักฐานการเป็นกำนัน  นายอำเภอพิชัย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0033.101.2 / 4772   20 เมษายน 2566   ขอแจ้งการเรียกค่าปรับและขอสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับ  บ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0033.101.2 / 4771   20 เมษายน 2566   ขอแจ้งการเรียกค่าปรับและขอสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับ  บ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0002 / 4770   20 เมษายน 2566   ขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลดนักศึกษาวิชาทหาร  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 4769   20 เมษายน 2566   ขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลดนักศึกษาวิชาทหาร  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 4768   20 เมษายน 2566   ขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลดนักศึกษาวิชาทหาร  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0022 / 4767   20 เมษายน 2566   แจ้งผลการดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0018.1 / 4766   20 เมษายน 2566   การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนในกรณีได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.1 / 4765   20 เมษายน 2566   ขอให้ตรวจสอบการบริหารจัดการประปาหมู่บ้าน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 4764   20 เมษายน 2566   ขอความช่วยเหลือเรื่องทางเข้าออกบ้าน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์

บันทึกข้อมูลไว้ 11213 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225