| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0010 / 3484   22 มีนาคม 2566   ขอรับค่าปรับคืนสหกรณ์ โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกถสานบันเกษตรกร ระยะที่ 2  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0011/ / 3483   22 มีนาคม 2566   แจ้งความประสงค์ไม่อุทธรณ์คำพิพากษา คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ม 11/2566  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต 0035 / 3482   22 มีนาคม 2566   ขออนุญาตใช้ที่ดินภายในเขตนิคมสหกรณ์ฟากท่า  ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ฟากท่า  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0018.2/ / 3481   22 มีนาคม 2566   รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2/ / 3480   22 มีนาคม 2566   รายงานขอรับสนับสนุนงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 3 (ครั้งที่ 1)  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0014.3/ / 3479   22 มีนาคม 2566   ขอส่งคำขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐฯ  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0020.1 / 3478   22 มีนาคม 2566   วัดหน้าฝายขอได้มาซึ่งที่ดินตามมาตรา ๘๔ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0005/ / 3477   22 มีนาคม 2566   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2566 (เพิ่มเติม) งบดำเนินงาน รายการค่าเช่าบ้านให้กับนางสาวสุภาวิณี กันหวัง ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต.0023.5 / 3476   22 มีนาคม 2566   การจัดสรรเงินภาษีธูรกิจเฉพาะ (10933) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจัดเก็บในเดือน กุมภาพันธ์ 256665  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 3475   22 มีนาคม 2566   การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟือง  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 3474   22 มีนาคม 2566   การออกประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  ประธาน ก.อบต.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0017.3 / 3473   22 มีนาคม 2566   การขอเปลี่ยนแปลงตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดอุตรดิตถ์ (บัญชีสำรอง)  ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0023.2 / 3472   22 มีนาคม 2566   การนำคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหารเพื่อลดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งบริหาร  เลขานุการ ก.อบต.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 3471   22 มีนาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาอิน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0017.2 / 3470   22 มีนาคม 2566   แจ้งความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก (ค้างตาไข) หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อทอง  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0023.4 / 3469   22 มีนาคม 2566   หารือการคืนสิทธิประโยชน์อันพึงมีตามกฎหมาย  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.1/ / 3468   22 มีนาคม 2566   ขอพระราชทานความช่วยเหลือ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1/ / 3467   22 มีนาคม 2566   ขอพระราชทานความช่วยเหลือ  เลขาธิการองคมนตรี  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.1 / 3466   22 มีนาคม 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3465   22 มีนาคม 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่ฎีกา เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0021 (ศปถจ)/ / 3464   22 มีนาคม 2566   การรายงานสถานการร์และข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัดในการประชุมกรมการจังหวัด  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1 / 3463   22 มีนาคม 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาเพื่อพิจารณา  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3462   22 มีนาคม 2566   การให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงเทศการสงกรานต์พศ.2566  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.3 / 3461   21 มีนาคม 2566   จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  คณะกรรมการทุกท่าน  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0025 / 3460   21 มีนาคม 2566   ส่งงบเดือนเงินผลพลอยได้  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 3459   21 มีนาคม 2566   ส่งรายงานการเงินผลพลอยได้ประกอบการบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0014.2 / 3458   21 มีนาคม 2566   รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี 2566  อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0005 / 3457   21 มีนาคม 2566   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม)  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0020.1/ / 3456   21 มีนาคม 2566   แต่งตั้งข้าราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1/ / 3455   21 มีนาคม 2566   แต่งตั้งข้าราชการ  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0005 / 3454   21 มีนาคม 2566   อนุมัติคุณสมบัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม  นางสาวทัศนีย์ ปล้องแก้ว  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0019.4 / 3453   21 มีนาคม 2566   รายงานผลการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐประจำปี 2566  กรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0005 / 3452   21 มีนาคม 2566   ขอส่งแผนการจัดการความรู้ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง แนวคิดการสร้างสรรค์ Infographic เพื่อเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0019.4 / 3451   21 มีนาคม 2566   การส่งคืนเงินงบประมาณ  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0002 / 3450   21 มีนาคม 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 3449   21 มีนาคม 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0028 / 3448   21 มีนาคม 2566   ขอส่งแบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการทบทวนและพัฒนาคุณภาพของแผนปฎิบัติราชการ ระยะ5ปีฯ  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน(กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์)  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0002 / 3447   21 มีนาคม 2566   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทนและนำปลดนักศึกษาวิชาทหาร  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0025 / 3446   21 มีนาคม 2566   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและแผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กรรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6เดือน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / 3445   21 มีนาคม 2566   การรายงานผลการดำเนินตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ที่ศธ02130 / 3444   21 มีนาคม 2566   การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2566 ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)"  ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์, ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตดิตถ์,นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์, อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,สพม.พล อต,สพป.1,2 และท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.2 / 3443   21 มีนาคม 2566   ขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณ เพื่อเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  ด่วนมาก ที่ศธ02130 / 3442   21 มีนาคม 2566   การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2566 ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)"  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตดิตถ์,นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์, อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,สพม.พล อต,สพป.1,2 และท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0020.1 / 3441   21 มีนาคม 2566   ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0033.010 / 3440   21 มีนาคม 2566   ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0032 / 3439   21 มีนาคม 2566   ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0033.101.3 / 3438   21 มีนาคม 2566   ข้าราชการรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ (จิราวรรณ ดิลกลาภ)  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3 / 3437   21 มีนาคม 2566   ข้าราชการรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ (จิราวรรณ ดิลกลาภ)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0433 / 3436   21 มีนาคม 2566   ขอความเห็นชอบการทำลายหนังสือราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล และหน่วยงานในสังกัด  หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล
  อต0023.6 / 3435   21 มีนาคม 2566   รายงานผลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบคัดเลือก  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 6334 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127