| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0018.1 / 8646   24 กรกฏาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ย้ายข้าราชการหรือให้ข้าราชการช่วยราชการ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 8645   24 กรกฏาคม 2566   ขอแต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงกรรมการมูลนิธิ  นายอำเภอท่าปลา  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 8644   24 กรกฏาคม 2566   หนังสือสำคัญแสดงหลักฐานการเป็นกำนัน  นายอำเภอลับแล  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 8643   24 กรกฏาคม 2566   การออกหนังสือสำคัญแสดงการเป๊นผู้ใหญ่บ้าน  นายอำเภอพิขัย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0002 / 8642   24 กรกฏาคม 2566   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทน  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0009 / 8641   24 กรกฏาคม 2566   ขอสำรวจข้อมูลผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0022 / 8640   24 กรกฏาคม 2566   ขอแจ้งรายชื่อเป็นที่ปรึกษาโครงการก่อสร้าง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0033.010 / 8639   24 กรกฏาคม 2566   ขอส่งคำขอประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0005 / 8638   24 กรกฏาคม 2566   ขอเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ น้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสมาคมสภา สังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2566  ผู้บังชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 8637   24 กรกฏาคม 2566   ขอเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ น้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสมาคมสภา สังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2566  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0020.1/ / 8636   24 กรกฏาคม 2566   ส่งแบบรายงานการทำลายแบบพิมพ์  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0005 / 8635   24 กรกฏาคม 2566   ขอเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ น้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสมาคมสภา สังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2566  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0018.1 / 8634   24 กรกฏาคม 2566   ส่งสำนวนการชันสูตรพลิกศพเพื่อพิจารณา  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 8633   24 กรกฏาคม 2566   การขับเคลื่อนงานจิตอาสาภาคประชาชน ในระดับพื้นที่  หัวหน้าจิตอาสา 904  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0002 / 8632   24 กรกฏาคม 2566   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 8631   24 กรกฏาคม 2566   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทน  นายอำเภอลับแล  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0005/ว / 8630   24 กรกฏาคม 2566   ขอเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2566  แจ้งท้าย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0002 / 8629   24 กรกฏาคม 2566   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทน  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0017.1 / 8628   24 กรกฏาคม 2566   ขอพระราชทานโครงการพํมนาแหล่งน้ำ  นายอำเภอบ้านโคก  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0020.1 / 8627   24 กรกฏาคม 2566   ข้าราชการลาออกจากราชการ  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 8626   24 กรกฏาคม 2566   เรียกคืนเงินที่ไม่มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย รายนายวรพตน์ อินจันทร์  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 8625   24 กรกฏาคม 2566   ขอเลขครุภัณฑ์สำนักงาน  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0032 / 8624   24 กรกฏาคม 2566   การประกวดเรียงความ และประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ความรักของแม่"  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0020.1 / 8623   24 กรกฏาคม 2566   ขอรับกล้องสำรวจแบประมวลผล  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 8622   24 กรกฏาคม 2566   ส่งซ่อมกล้องสำรวจแบบประมวลผล  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0014.3/ / 8621   24 กรกฏาคม 2566   สรุปผลการประชุมเพื่อหามาตรการป้องกันและแกัไปปัญหาช้างป่า  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.3/ / 8620   24 กรกฏาคม 2566   สรุปผลการประชุมเพื่อหามาตรการป้องกันและแกัไปปัญหาช้างป่า  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.3/ / 8619   24 กรกฏาคม 2566   สรุปผลการประชุมเพื่อหามาตรการป้องกันและแกัไปปัญหาช้างป่า  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.3/ / 8618   24 กรกฏาคม 2566   สรุปผลการประชุมเพื่อหามาตรการป้องกันและแกัไขปัญหาช้่างป่า  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0017.2 / 8617   24 กรกฏาคม 2566   การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 17 (นายสุภกิณห์ แวงชิน)  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0014.3/ / 8616   24 กรกฏาคม 2566   การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์เพื่อพัฒนาระบบสารณุปโภคฯ  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.3/ / 8615   24 กรกฏาคม 2566   การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์เพื่อพัฒนาระบบสารณุปโภคฯ  อธิบดีกรมป่าไม้  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0035 / 8614   24 กรกฏาคม 2566   ขอเชิญร่วมพิธีต้อนรับสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พัดยศ และผ้าไตรพระราชทาน  ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต0014.3/ / 8613   24 กรกฏาคม 2566   การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์เพื่อพัฒนาระบบสารณุปโภคฯ  อธิบดีกรมป่าไม้  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0035 / 8612   24 กรกฏาคม 2566   ขอเชิญร่วมพิธีต้อนรับสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พัดยศ และผ้าไตรพระราชทาน  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0035 / 8611   24 กรกฏาคม 2566   ขอเชิญร่วมพิธีต้อนรับสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พัดยศ และผ้าไตรพระราชทาน  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0035 / 8610   24 กรกฏาคม 2566   ขอเชิญร่วมพิธีต้อนรับสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พัดยศ และผ้าไตรพระราชทาน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0035 / 8609   24 กรกฏาคม 2566   ขอเชิญร่วมพิธีต้อนรับสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พัดยศ และผ้าไตรพระราชทาน  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0035 / 8608   24 กรกฏาคม 2566   ขอเชิญร่วมพิธีต้อนรับสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พัดยศ และผ้าไตรพระราชทาน  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0035 / 8607   24 กรกฏาคม 2566   ขอเชิญร่วมพิธีต้อนรับสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พัดยศ และผ้าไตรพระราชทาน  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0007 / 8606   24 กรกฏาคม 2566   ขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0017.4 / 8605   24 กรกฏาคม 2566   การตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์  หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
  อต 0003 / 8604   24 กรกฏาคม 2566   อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศในระหว่างลาพักผ่อนและในระหว่างวันหยุดราชการ  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต.0023.5 / 8603   24 กรกฏาคม 2566   การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญกรณีผู้รับบำนาญมีอายุตั้งแต่ 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต.0023.5 / 8602   24 กรกฏาคม 2566   การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญกรณีผู้รับบำนาญมีอายุตั้งแต่ 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.3 / 8601   24 กรกฏาคม 2566   ส่งคืนหลักประกันสัญญา  นายชูเกียรติ อิ่มกระจ่าง  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0025 / 8600   24 กรกฏาคม 2566   รายงานการตรวจนับเครื่องแต่งกายและเครื่องนุ่งห่มสำหรับผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0020.1/ / 8599   24 กรกฏาคม 2566   ส่งคำสั่งให้ข้าราชการลาออกจากราชการ รายนางสาวสกุลรัตน์ หัดเคลือบ  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1/ / 8598   24 กรกฏาคม 2566   ส่งคำสั่งให้ข้าราชการลาออกจากราชการ รายนางสาวสกุลรัตน์ หัดเคลือบ  สำนักงาน ก.พ.  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0025 / 8597   24 กรกฏาคม 2566   ส่งสำเนาคำสั่งการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดในวันสิ้นเดือนธันวาคม 2565  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์

บันทึกข้อมูลไว้ 11499 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230