| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0021 / 3818   5 เมษายน 2567   ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนสิ่งของในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567  กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0021 / 3817   5 เมษายน 2567   ขอความอนุเคราะห์จัดเจ้าหน้าที่จราจรปฏิบัติหน้าที่ในพิธีปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567  ผู้กำกับการตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0021 / 3816   5 เมษายน 2567   ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่และขอเชิญร่วมพิธีปล่อยแถวขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567  ผู้จัดการห้างฟรายเดย์สรรพสินค้า  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0021 / 3815   5 เมษายน 2567   เชิญร่วมพิธีปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0005/ / 3814   5 เมษายน 2567   ขอส่งใบเสนอราคาเพิ่มเติม  กรมพก.  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0020.1 / 3813   5 เมษายน 2567   แจ้งทำลายแบบพิมพ์โฉนดที่ดิน (น.ส.4จ)  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.1 / 3812   5 เมษายน 2567   ย้ายข้าราชการ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3811   5 เมษายน 2567   ย้ายข้าราชการ  นายอำเภอน้ำปาด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.1 / 3810   5 เมษายน 2567   รายงานการอนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0019.4 / 3809   5 เมษายน 2567   ขอความร่วมมือเชิญชวนเป็นสมาชิกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย  กรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0020.2 / 3808   5 เมษายน 2567   การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯต่างสำนักงานแบบออนไลน์  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0009 / 3807   5 เมษายน 2567   แจ้งอนุมัติเปิดระบบขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2566/67 ครั้งที่ 5  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0019.4 / 3806   5 เมษายน 2567   การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ  นายอำเภอตรอน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.1 / 3805   5 เมษายน 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง  ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขาเขต 2  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.1 / 3804   5 เมษายน 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / 3803   5 เมษายน 2567   การแต่งตั้งข้าราชการ  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0023.5 / 3802   5 เมษายน 2567   ขอรับเงินเพิ่มจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปจ่ายให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.3 / 3801   5 เมษายน 2567   แบบสอบถามข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการต่างประเทศ จังหวัดอุตรดิตถ์  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0019.4 / 3800   5 เมษายน 2567   การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0020.4 / 3799   5 เมษายน 2567   ขอให้ตรวจสอบการออกโฉนดที่ดิน  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.1 / 3798   5 เมษายน 2567   ขอความเป็นธรรม กรณี ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านคลองวัดไพร ตำบลไร่อ้อย  นางดาวเรือง ชื่นชมเชย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0022.5 / 3797   5 เมษายน 2567   แจ้งผลการดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 1 ระยะ 2  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0020.1 / 3796   5 เมษายน 2567   กำชับการดำเนินการเกี่ยวกับการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าว  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0025 / 3795   5 เมษายน 2567   รายงานสรุปลการตรวจรับอาหารดิบ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 3794   5 เมษายน 2567   รายงานลการจัดการอบรมฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง และการบริหารการใช้เงินผลพลอยได้จากการดำเนินการฝึกวิชาชีพ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 3793   5 เมษายน 2567   รายงานการรับจ้างแรงงานผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0020.1 / 3792   5 เมษายน 2567   รายงานการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.2 / 3791   5 เมษายน 2567   การรายงานการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566ไปพลางก่อน  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0034(1) / 3790   5 เมษายน 2567   กำหนดวันปิดหีบอ้อยของโรงงานน้ำตาลฤดุกาลผลิตปี 2566/2567  เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต 0020.1 / 3789   5 เมษายน 2567   โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยที่ดินปันสุข  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 3788   5 เมษายน 2567   ขอส่งรายงานการนำฝากเงินค่าธรรมเนียมหลักเขตที่ดินที่นำฝากคลังของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ และสาขา ประจำเดือน มีนาคม 2567  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.2/ / 3787   5 เมษายน 2567   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจำ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0032 / 3786   5 เมษายน 2567   จัดส่งแบบตอบรับร่วมพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น  อธีบดีกรมการศาสนา  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0018.2/ / 3785   5 เมษายน 2567   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจำ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0032 / 3784   5 เมษายน 2567   รายงานสรุปผลการใช้งานอุปกรณ์เครื่องิ่านบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 3783   5 เมษายน 2567   รายงานผลการดำเนินงานและการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ประจำเดือน มกราคม 2567  อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0020.1 / 3782   5 เมษายน 2567   การดำเนินการยุทธการพิชิตภัยยาเสพติดด้วยแนวคิดชีวิตวิถีใหม่ เนื่งอในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564 ของกระทรวงมหาดไทย  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.4 / 3781   5 เมษายน 2567   การเร่งรัดการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินของวัดวาอาราม  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.1 / 3780   5 เมษายน 2567   ขอให้เร่งรัดการดำเนินการ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0020.4 / 3779   5 เมษายน 2567   เร่งรัดการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินของวัดวาอาราม  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ (ผ่านเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์)  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.1 / 3778   5 เมษายน 2567   แจ้งผลการดำเนินการ  นายสว่าง โมอารักษ์ และพวก  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 3777   5 เมษายน 2567   รายงานอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ได้รับสนุบสนุนจาก สน.อส.  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.4 / 3776   5 เมษายน 2567   เร่งรัดการออกโฉนดที่ดินวัดร้างตามแผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินของกรมที่ดิน  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.1 / 3775   5 เมษายน 2567   การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขัง  นางสาวจินตนา คำปล้อง  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 3774   5 เมษายน 2567   รายงานป่าไม้รอบเดือน  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.1 / 3773   5 เมษายน 2567   แจ้งผลการดำเนินการ  นางสาววิภารัตน์ หิรัญพฤกษ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0014.3 / 3772   5 เมษายน 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกไปทำการตรวจสภาพป่า กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่าคาย ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เพื่อใช้เป็นที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่าคายและใช้ประโยชน์อย่างอื่น ท้องที่ตำบลป่าคาย อำเภอทองเเสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื้อที่ 15 ไร่ 0 งาน 00 ตารางวา  นายธนกฤต แสงสาย  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.3 / 3771   5 เมษายน 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกไปทำการตรวจสภาพป่า กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่าคาย ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เพื่อใช้เป็นที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคายและใช้ประโยชน์อย่างอื่น ท้องที่ตำบลนาป่าคาย อำเภอทองเเสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื้อที่ 15 ไร่ 0 งาน 00 ตารางวา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  0017.1 / 3770   5 เมษายน 2567   ได้รับความเดือดร้อนจาการที่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวงเรียกเก็บค่าน้ำประปาเกินจริง  นายอำเภอลับแล  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0014.3 / 3769   5 เมษายน 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกไปทำการตรวจสภาพป่า กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่าคาย ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เพื่อใช้เป็นที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่าคายและใช้ประโยชน์อย่างอื่น ท้องที่ตำบลป่าคาย อำเภอทองเเสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื้อที่ 15 ไร่ 0 งาน 00 ตารางวา  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 4019 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81