| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0018.1 / 3401   20 มีนาคม 2566   ขออนุญาตซื้อ มี ใช้ และย้ายวัตถุระเบิด  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3400   20 มีนาคม 2566   ขออนุญาตซื้อ มี ใช้ และย้ายวัตถุระเบิด  คณะกรรมการตรวจสอบและควบคุมการมีและใช้วัตถุระเบิด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2/ / 3399   20 มีนาคม 2566   การมอบอำนาจการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.3 / 3398   20 มีนาคม 2566   แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ)  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0011/ / 3397   20 มีนาคม 2566   รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2566  เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต 0018.3 / 3396   20 มีนาคม 2566   การสำรวจและรวบรวมข้อมูลชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  กค 0318.72/ / 3395   20 มีนาคม 2566   ข้าราชการไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
  กค 0318.72/ / 3394   20 มีนาคม 2566   ข้าราชการไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ  อธิบดีกรมธนารักษ์  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
  อต0023.2 / 3393   20 มีนาคม 2566   รายงานการอนุญาตให้พนักงานเทศบาลเดินทางไปต่างประเทศในนระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / 3392   20 มีนาคม 2566   การฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ฯ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.2 / 3391   20 มีนาคม 2566   การอนุญาตให้พนักงานเทศบาลเดินทางไปต่างประเทศในระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / 3390   20 มีนาคม 2566   การฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ฯ  ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0035 / 3389   20 มีนาคม 2566   การขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลงบึงยาวสาธารณประโยชน์เพื่อสร้างวัด  นายณภัทรพงษ์ พงษ์เอม  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0005 / 3388   20 มีนาคม 2566   ขอแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  กรมกิจการเด็กและเยาวชน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0035 / 3387   20 มีนาคม 2566   การแก้ไขปัญหาที่ดินที่พักสงฆ์เทพมงคลทอง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0005/ว / 3386   20 มีนาคม 2566   การพิจารณาคัดเลือกสตรีไทยดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566  แจ้งท้าย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0030 / 3385   20 มีนาคม 2566   ขอให้ดำเนินคดีนายจ้างฐานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
  0017.5 / 3384   20 มีนาคม 2566   รายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0032 / 3383   20 มีนาคม 2566   นำส่งข้อมูลสรุปการจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมสร้างสุข ภายใต้ "งานเทศกาลดอกทุเรียนบาน ชมงานศิลป์ กินเมนูดอกทุเรียน"  ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานแพร่  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0033.001 / 3382   20 มีนาคม 2566   ส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง  ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น เค บางกอกกรุ็ป  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0032 / 3381   20 มีนาคม 2566   การประเมินบุคคลเพื่อนเลื่ิิอนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษในสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0034(2) / 3380   20 มีนาคม 2566   ขอปิดประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่3  นายอำภอตรออน  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต 0020.1 / 3379   20 มีนาคม 2566   แจ้งลงนามในสัญญา  หจก.ประจักษ์เฟอร์นิเจอร์  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  กก 5115 / 3378   20 มีนาคม 2566   ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบัญชีคณะกรรมการกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์  สรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์  ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.3/ / 3377   20 มีนาคม 2566   การส่งสินค้าตามจุดผ่อนปรนการค้าและด่านประเพณี  นายพัลลภ พันธุ์ ผู้ประกอบการห้างหุ้นส่วนจำกัด ถาวรการชิปปิ้ง  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0011/ / 3376   20 มีนาคม 2566   แจ้งผลคดี  เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต0025 / 3375   20 มีนาคม 2566   รายงานผู้ต้องขังเสียชีวิต  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต (กอปภ.จ) 0021/ / 3374   20 มีนาคม 2566   การติดตามผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ผู้อำนวยการกลาง  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0020.2 / 3373   20 มีนาคม 2566   การออกโฉนดที่ดิน ตามมาตรา 59 (ในเขตป่าไม้) รายนางกัยญา นวนสีใส  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.2 / 3372   20 มีนาคม 2566   ตามออกโฉนดที่ดิน ตามมาตรา 59 แห่งประมวลกำหมายที่ดิน (ในเขตป่า) ราย นายประสิทธิ์ ทาวิเศษ  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.1 / 3371   20 มีนาคม 2566   รายงานผลคดี  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3370   20 มีนาคม 2566   หนังสือสำคัญแสดงหลักฐานการเป็นกำนัน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0005 / 3369   17 มีนาคม 2566   ขอส่งหลักฐานการโอนเงินเหลือจ่ายและหลักฐานการเบิกจ่าย  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 3368   17 มีนาคม 2566   ขอส่งแบบตอบรับการจัดส่งบัตรประจำตัวคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 3367   17 มีนาคม 2566   ขอส่งรายละเอียดข้อมูลโครงการและหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ  กรมกิจการเด็กและเยาวชน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ว / 3366   17 มีนาคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2566  แจ้งท้าย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต.0018.1/ / 3365   17 มีนาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมเรียน มสธ  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0011/ / 3364   17 มีนาคม 2566   รายงานผลการดำเนินงานโครงการภายใต้การกำกับดูแลของสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต0010 / 3363   17 มีนาคม 2566   การจัดชั้นลูกหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0028 / 3362   17 มีนาคม 2566   รายงานผลตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน(นายสมชาย มรกตศรีวรรณ)  ปลัดกระทรวงแรงงาน  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0018.1/ / 3361   17 มีนาคม 2566   การขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันประเภทชนไก่  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.1 / 3360   17 มีนาคม 2566   ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 3359   17 มีนาคม 2566   รายงานผลการดำเนินการ  นางฟองจันทร์ ไกรสรไขศรี  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0019.4 / 3358   17 มีนาคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต.0023.5 / 3357   17 มีนาคม 2566   โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายอำเภอตรอน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.4 / 3356   17 มีนาคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.1 / 3355   17 มีนาคม 2566   ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0033.001 / 3354   17 มีนาคม 2566   ส่งมอบสถานที่ก่อสร้าง  ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีวังชัย บิลดิ้ง อินดัสทรี  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0017.1 / 3353   17 มีนาคม 2566   ขอให้ครวจสอบข้อเท็จจริง  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0033.001 / 3352   17 มีนาคม 2566   ส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง  ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีวังชัย บิลดิ้ง อินดัสทรี  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 3601 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73