| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0017.2 / 8010   19 กรกฏาคม 2567   ผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2567  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0002 / 8009   19 กรกฏาคม 2567   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 2  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0032 / 8008   19 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญร่วมงานเทศกาลเข้าพรรษา หาบจังหัน อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 8007   19 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญร่วมงานเทศกาลเข้าพรรษา หาบจังหัน อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์  สส รวี เล็กอุทัย  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0017.2 / 8006   19 กรกฏาคม 2567   เชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน การดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน ของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 /2567  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0017.2 / 8005   19 กรกฏาคม 2567   เชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน การดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน ของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 /2567  นายอำเภิพิชัย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0017.2 / 8004   19 กรกฏาคม 2567   เชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน การดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน ของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 /2567  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0025 / 8003   19 กรกฏาคม 2567   ส่งสำเนาคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (เพิ่มเติม)  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.5 / 8002   19 กรกฏาคม 2567   ข้าราชการขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ  คลังเขต 6 จังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต.0017.5 / 8001   19 กรกฏาคม 2567   การจัดทำหนังสือที่ระลึกพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0019.3 / 8000   19 กรกฏาคม 2567   การประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2567  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.3 / 7999   19 กรกฏาคม 2567   การดำเนินงานกิจกรรมการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด ประจำปี 2567  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0005/ว / 7998   19 กรกฏาคม 2567   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และรับสมัครคัดเลือกเป็นคนพิการต้นแบบจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567  แจ้งท้าย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0023.3 / 7997   19 กรกฏาคม 2567   รายงานการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0005/ว / 7996   19 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญ)ระชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2567  แจ้งท้าย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 7995   19 กรกฏาคม 2567   ขอส่งเอกสารคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ  กรมกิจการผู้สูงอายุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 7994   19 กรกฏาคม 2567   อนุมัติคุณสมบัติการขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม  นา  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0033/ / 7993   19 กรกฏาคม 2567   ส่งประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033/ / 7992   19 กรกฏาคม 2567   ส่งประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033/ / 7991   19 กรกฏาคม 2567   ส่งประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0018.1/ / 7990   19 กรกฏาคม 2567   แบบรายงานสถิติการแจ้งความดำเนินคดีอาญาและการดำเนินการทางวินัย กรณีการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน  กรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / 7989   19 กรกฏาคม 2567   ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีร้องเรียนพฤติกรรมข้าราชการ  นายนิมิตร เมืองเปีย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / 7988   19 กรกฏาคม 2567   เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งปลัดอำเภอ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / 7987   19 กรกฏาคม 2567   การมอบอำนาจเพื่อการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 7986   19 กรกฏาคม 2567   การอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 7985   19 กรกฏาคม 2567   การอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 7984   19 กรกฏาคม 2567   การอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)  ประมงจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 7983   19 กรกฏาคม 2567   การอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)  พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 7982   19 กรกฏาคม 2567   การอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 7981   19 กรกฏาคม 2567   การอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.1 / 7980   19 กรกฏาคม 2567   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นทานตะวันเฉลิมพระเกียรติฯ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 7979   19 กรกฏาคม 2567   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นทานตะวันเฉลิมพระเกียรติฯ  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / 7978   19 กรกฏาคม 2567   การอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)  ปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 7977   19 กรกฏาคม 2567   การอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)  เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 7976   19 กรกฏาคม 2567   การอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)  วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 7975   19 กรกฏาคม 2567   การอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0033 / 7974   19 กรกฏาคม 2567   ขอให้สั่งจ่ายเงินบำเหน็จตกทอดผู้รับบำเหน็จรายเดือน (อมร แสงพานิช)  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0017.5 / 7973   19 กรกฏาคม 2567   การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลดาวเทียมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0010 / 7972   19 กรกฏาคม 2567   เร่งรัดและยืนยันการส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ  บริษัท ชัยเจริญคอมพิวเตอร์ จำกัด  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0017.5 / 7971   19 กรกฏาคม 2567   รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนงานบูรณาการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0018.1 / 7970   18 กรกฏาคม 2567   แจ้งลงนามในใบสั่งจ้าง  หจก.ส.เคหะภัณฑ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0019.4 / 7969   18 กรกฏาคม 2567   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  พราว โปรดักส์ แอนด์ แพคเกจจิ้ง เซอร์วิส  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / 7968   18 กรกฏาคม 2567   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  บริษัท พลพัฒน์ ดิจิทัล โซลูซันส์ จำกัด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / 7967   18 กรกฏาคม 2567   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  บริษัท อุตรดิตถ์ โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จำกัด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.3/ / 7966   18 กรกฏาคม 2567   รายงานคู่ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องของจังหวัดกับจังหวัดหรือหน่วยการปกครองใสต่างประเทศที่อยู่ระหว่างดำเนินการสถาปนาความสัมพันธ์  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0019.4 / 7965   18 กรกฏาคม 2567   แจ้งการลงนามใบสั่งจ้าง สำหรับการจ้างก่อสร้างป้ายโครงการฯ ตามโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0010 / 7964   18 กรกฏาคม 2567   แต่งคณะกรรมการจัดทำ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (TOR) และรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุและราคากลาง ดครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร กิจกรรมการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า  นายพัลภ ขันมณี นางอริษา วีระค์ นางสาวปพิชญา สิตไทย  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0033.012 / 7963   18 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยในพื้นที่อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0022.5 / 7962   18 กรกฏาคม 2567   แจ้งการซ่อมแซมโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 5 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาวไม่น้อยกว่า 90 เมตร (ครั้งที่ 2)  ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการอุตรดิตถ์ บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0022.5 / 7961   18 กรกฏาคม 2567   แจ้งให้เข้าดำเนินการซ่อมแซมโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 5 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาวไม่น้อยกว่า 90 เมตร (ครั้งที่ 2)  หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนนาคะ  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 8213 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165