| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0023.2 / 5361   8 พฤษภาคม 2566   การรายงานตำแหน่งว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.1 / 5360   8 พฤษภาคม 2566   ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างถนน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา  นายอำเภอท่าปลา  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0005/ว / 5359   8 พฤษภาคม 2566   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2565) ระยะสิ้นสุดแผน และผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565  แจ้งท้าย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0018.2 / 5358   8 พฤษภาคม 2566   ส่งเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกประจำเดือนเมษายน 2566  ประธานกรรมการ ฌ.ก.น. กรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 5357   8 พฤษภาคม 2566   คัดค้านการแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที 3 ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 5356   8 พฤษภาคม 2566   รายงานป้องกันและปรบปรามการบุกรุกทำลายป่าไม้  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0033.101.3 / 5355   8 พฤษภาคม 2566   ขอให้สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพ (เพิ่มเติม) (ชัชฎา พิมพ์ปรีชา)  คลังเขต 6  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0018.1 / 5354   8 พฤษภาคม 2566   เรียกคืนเงินเดือนของว่าที่ร้อยเอกชัยรัตน์ แสนดีน้อย กรณีกระทำผิดวินัย ขาดราชการโดยไม่มีเหตุอันควร  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 5353   8 พฤษภาคม 2566   การอนุมัติแผนการใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งวดที่ 2 (ไตรมาสที่ 3 เมษายน-มิถุนายน 2566 )  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1/ / 5352   7 พฤษภาคม 2566   การออกหน่วยบำบัดทุก บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566  นายอำเภอลับแล  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1/ว / 5351   7 พฤษภาคม 2566   การออกหน่วยบำบัดทุก บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 5350   7 พฤษภาคม 2566   ขออนุญาตซื้อ มี ใช้ และขนย้ายวัตถุระเบิด  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0019.4 / 5349   4 พฤษภาคม 2566   ขอส่งใบสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.3 / 5348   3 พฤษภาคม 2566   มอบเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖)  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.2/ / 5347   3 พฤษภาคม 2566   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (งบพัฒนาจังหวัด)  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต.0018.1/ / 5346   3 พฤษภาคม 2566   การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออม กอช. จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0005 / 5345   3 พฤษภาคม 2566   ขอส่งหลักฐานการโอนเงินเหลือจ่าย  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0017.3 / 5344   3 พฤษภาคม 2566   ขอแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์งาน InfoComm Asia 2023  ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0018.1 / 5343   3 พฤษภาคม 2566   การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออม กอช.จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 5342   3 พฤษภาคม 2566   การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออม กอช.จังหวัดอุตรดิตถ์  เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 5341   3 พฤษภาคม 2566   การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออม กอช.จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก-อุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 5340   3 พฤษภาคม 2566   การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออม กอช.จังหวัดอุตรดิตถ์  ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / 5339   3 พฤษภาคม 2566   การขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่  นายอำเภอลับแล  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 5338   3 พฤษภาคม 2566   ขอขอบคุณที่ให้การสนับสนุนการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / 5337   3 พฤษภาคม 2566   การขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่  นายอำเภอพิชัย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / 5336   3 พฤษภาคม 2566   การรายงานผลการดำเนินงานกองทุนฯประจำปีงบประมาณ 2566  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / 5335   3 พฤษภาคม 2566   การตรวจสอบรายงานการเงินของกองทุนฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0021 / 5334   3 พฤษภาคม 2566   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.2/ / 5333   3 พฤษภาคม 2566   แจ้งลงนามใบสั่งจ้าง  ร้านขุนต้น  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0021 / 5332   3 พฤษภาคม 2566   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 5331   3 พฤษภาคม 2566   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 5330   3 พฤษภาคม 2566   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 5329   3 พฤษภาคม 2566   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 5328   3 พฤษภาคม 2566   แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0028 / 5327   3 พฤษภาคม 2566   ส่งงบทดลองและรายจ่ายได้ ค่าใช้จ่าย  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กองบริหารการคลัง กลุ่มงานบัญชี  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต0016 / 5326   3 พฤษภาคม 2566   ข้าราชการมารายงานตัว  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต0016 / 5325   3 พฤษภาคม 2566   ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  ปลัดกระทรวงพาณิชย์  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต0025 / 5324   3 พฤษภาคม 2566   รายงานผลการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 5323   3 พฤษภาคม 2566   รายงานการใช้แรงงานผู้ต้องขังตามตัวชี้วัด : ร้อยละเฉลี่ยของนักโทษเด็ดขาดที่มีงานทำ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 5322   3 พฤษภาคม 2566   รายงานผลการฝึกทักษะการทำงานรับจ้างของผู้ต้องขังภายในเรือนจำ/ทัณฑสถาน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 5321   3 พฤษภาคม 2566   รายงานการรับจ้างแรงงานผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 5320   3 พฤษภาคม 2566   รายงานการจ่ายเงินผลพลอยได้จากการดำเนินงานฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังเป็นรางวัล  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 5319   3 พฤษภาคม 2566   ปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางรถไฟ  นายอำเภอพิชัย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 5318   3 พฤษภาคม 2566   ปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางรถไฟ  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 5317   3 พฤษภาคม 2566   ปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางรถไฟ  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.1/ / 5316   3 พฤษภาคม 2566   การแต่งตั้งบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.1 / 5315   3 พฤษภาคม 2566   ปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางรถไฟ  ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  ๐๐๑๙.๔(อกส.จ.) / 5314   3 พฤษภาคม 2566   แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (เฉพาะราย)  นายอำเภอลับแล  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0014.3 / 5313   3 พฤษภาคม 2566   รายงานผลการออกหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า (สป.13) ราย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุตรดิตถ์  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0020.1 / 5312   3 พฤษภาคม 2566   การบังคับใช้สิทธิเรียกร้องตามสัญญาจ้างก่อสร้าง  ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัฐพงษ์พันธุ์  สำนักงานที่ดินจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 10961 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220