| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0005 / 5113   28 เมษายน 2566   ขอส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ 7058/2566 ลงวันที่ 28 เมษายน 2566  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0019.4(อกส.จ.)/ / 5112   28 เมษายน 2566   การตรวจสอบรายงานการเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0005 / 5111   28 เมษายน 2566   ขอส่งรูปเล่มประวัติผลงาน จำนวน 2 เล่ม  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0021 / 5110   28 เมษายน 2566   สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่อำเภอฟากท่า  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 5109   28 เมษายน 2566   สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่อำเภอฟากท่า  ตามบัญชีแนบท้าย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 5108   28 เมษายน 2566   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย(ภัยแล้ง)  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 5107   28 เมษายน 2566   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย(ภัยแล้ง)  คณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 5106   28 เมษายน 2566   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย(ภัยแล้ง)  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 5105   28 เมษายน 2566   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย(ภัยแล้ง)  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 5104   28 เมษายน 2566   แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 5103   28 เมษายน 2566   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย(วาตภัย)  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 5102   28 เมษายน 2566   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย(วาตภัย)  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0004 / 5101   28 เมษายน 2566   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ (1 เมษายน 2566)  ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  อต0021 / 5100   28 เมษายน 2566   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย(วาตภัย)  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 5099   28 เมษายน 2566   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย(วาตภัย)  นายอำเภอตรอน  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 5098   28 เมษายน 2566   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย(วาตภัย)  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 5097   28 เมษายน 2566   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย(อัคคีภัย)  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 5096   28 เมษายน 2566   แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0009 / 5095   28 เมษายน 2566   ขอเชิญเข้้าร่ับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารส่งเสริมการเกษตร ระดับต้น (นสต.) ประจำปี 2566 รุ่นที่ 7  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0010 / 5094   28 เมษายน 2566   แจ้งผลการดำเนินการตามคำวินิจฉยัอุทธรณ์ ก.พ.ค.  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0010 / 5093   28 เมษายน 2566   แจ้งผลการดำเนินการตามคำวินิจฉยัอุทธรณ์ ก.พ.ค.  ประธานกรรมการ ก.พ.ค.  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0010 / 5092   28 เมษายน 2566   ให้ไปรายงานตัวเพื่อกลับเข้ารับราชการ  นายสมบัติ เนียมท้วม  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0010 / 5091   28 เมษายน 2566   สั่งลดโทษไล่ออกจากการราชการ เป็นโทษไม่ร้ายแรง  นายสมบัติ เนียมท้วม  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0017.2 / 5090   28 เมษายน 2566   การสำรวจและทำรายงานสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอื่นในจังหวัด เรื่อง ภายใต้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2565  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0001/ / 5089   28 เมษายน 2566   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 1 ( 1 ตุลาคม 2566)  อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
  อต 0006/ / 5088   28 เมษายน 2566   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
  อต 0007 / 5087   28 เมษายน 2566   เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) ปีงบประมาณ 2565  อธิบดีกรมประมง  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0031 / 5086   28 เมษายน 2566   การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานประกันสังคมเพื่ิอเลื่อนค่าจ้าง รอบ 1  เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  อต 0033.101.3 / 5085   28 เมษายน 2566   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ (ชนาธิป)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3 / 5084   28 เมษายน 2566   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ (ดุลนียา)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3 / 5083   28 เมษายน 2566   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ (สุวิชชา)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0034(2) / 5082   28 เมษายน 2566   การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต 0028 / 5081   28 เมษายน 2566   ส่งเอกสารประกอบการหักลดหย่อน ล.ย.01  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กองบริหารการคลัง กลุ่มงานการเงิน  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0018.1 / 5080   28 เมษายน 2566   การประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชัน ไทยดี (ThaiD) สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร  ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.3 / 5079   28 เมษายน 2566   การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2566  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / 5078   28 เมษายน 2566   การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2566  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0019.4/ / 5077   28 เมษายน 2566   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาชุมชนธรรมาภิบาล  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0032 / 5076   28 เมษายน 2566   ย้ายข้าราชการ  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0009 / 5075   28 เมษายน 2566   การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0017.3 / 5074   28 เมษายน 2566   ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ  ผู้อำนวยการกองงานในพระองค์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0022 / 5073   28 เมษายน 2566   แจ้งคืนหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญา)  กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0021 / 5072   28 เมษายน 2566   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย(อัคคีภัย)  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 5071   28 เมษายน 2566   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย(อัคคีภัย)  นายอำเภอตรอน  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1 / 5070   28 เมษายน 2566   แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดกิจกรรมอาสาเนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  หัวหน้าจิตอาสา 904  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0021 / 5069   28 เมษายน 2566   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย(อัคคีภัย)  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1 / 5068   28 เมษายน 2566   แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดกิจกรรมอาสาเนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 5067   28 เมษายน 2566   แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดกิจกรรมอาสาเนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0021 / 5066   28 เมษายน 2566   แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0017.1 / 5065   28 เมษายน 2566   ขอความช่วยเหลือตรวจสอบการเก็บโฉนดที่ดินและการให้บริการของเจ้าหน้าที่  นางณัฐสุดา สงวนจารีต  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0021 / 5064   28 เมษายน 2566   โทรสาร  มทบ.35 ,ชลประทาน,เกษตรและสหกรณ์จังหวัด,เกษตรจังหวัด,ประมง,ปศุสัตว์,สำนักงาน ทสจ.,แขวงทางหลวงที่1,2 ,แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์ และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ

บันทึกข้อมูลไว้ 11213 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225