| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0019.4 / 3451   21 มีนาคม 2566   การส่งคืนเงินงบประมาณ  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0002 / 3450   21 มีนาคม 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 3449   21 มีนาคม 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0028 / 3448   21 มีนาคม 2566   ขอส่งแบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการทบทวนและพัฒนาคุณภาพของแผนปฎิบัติราชการ ระยะ5ปีฯ  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน(กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์)  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0002 / 3447   21 มีนาคม 2566   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทนและนำปลดนักศึกษาวิชาทหาร  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0025 / 3446   21 มีนาคม 2566   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและแผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กรรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6เดือน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / 3445   21 มีนาคม 2566   การรายงานผลการดำเนินตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ที่ศธ02130 / 3444   21 มีนาคม 2566   การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2566 ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)"  ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์, ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตดิตถ์,นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์, อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,สพม.พล อต,สพป.1,2 และท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.2 / 3443   21 มีนาคม 2566   ขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณ เพื่อเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  ด่วนมาก ที่ศธ02130 / 3442   21 มีนาคม 2566   การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2566 ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)"  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตดิตถ์,นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์, อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,สพม.พล อต,สพป.1,2 และท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0020.1 / 3441   21 มีนาคม 2566   ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0033.010 / 3440   21 มีนาคม 2566   ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0032 / 3439   21 มีนาคม 2566   ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0033.101.3 / 3438   21 มีนาคม 2566   ข้าราชการรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ (จิราวรรณ ดิลกลาภ)  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3 / 3437   21 มีนาคม 2566   ข้าราชการรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ (จิราวรรณ ดิลกลาภ)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0433 / 3436   21 มีนาคม 2566   ขอความเห็นชอบการทำลายหนังสือราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล และหน่วยงานในสังกัด  หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล
  อต0023.6 / 3435   21 มีนาคม 2566   รายงานผลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบคัดเลือก  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / 3434   21 มีนาคม 2566   ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / 3433   21 มีนาคม 2566   รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยจังหวัดอุตรดิตถ์  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / 3432   21 มีนาคม 2566   การขอทำความตกลงยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / 3431   21 มีนาคม 2566   ให้ข้าราชการพ้นจากการช่วยราชการ ย้ายข้าราชการและให้ข้าราชการช่วยราชการ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0032 / 3430   21 มีนาคม 2566   หารขอรับเงินอุดหนุนบูรณะศาสนสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  อธิบดีกรมการศาสนา  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต00181 / 3429   21 มีนาคม 2566   ย้ายข้าราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต00181 / 3428   21 มีนาคม 2566   ย้ายข้าราชการ  นายอำเภอบ้านโคก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.1 / 3427   21 มีนาคม 2566   แจ้งลงนามในสัญญา  ห้างหุ้นส่วนจำกัดคลังเครื่องเขียนอภิญญา  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0010 / 3426   21 มีนาคม 2566   ขอนำส่งหลักฐานการปรับปรุงโครงสร้างหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0032 / 3425   21 มีนาคม 2566   ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 3424   21 มีนาคม 2566   ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดอุตรดิตถ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0017.4 / 3423   21 มีนาคม 2566   รายงานผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ  หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
  อต 0017.4 / 3422   21 มีนาคม 2566   รายงานผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  สถิติจังหวัดอุตรดิตถ์  หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
  อต 0009 / 3421   21 มีนาคม 2566   การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 3420   21 มีนาคม 2566   การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  นายอำเภอตรอน  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0006 / 3419   21 มีนาคม 2566   ยกเลิกคำสั่งให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าตอบแทนพิเศษ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำเป็นกรณีพิเศษ  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
  อต 0009 / 3418   21 มีนาคม 2566   การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  นายอำเภอลับแล  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0017.3 / 3417   21 มีนาคม 2566   ขอเชิญเป็นพิธีกร  นายบุญชุม มีรัตน์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.2 / 3416   21 มีนาคม 2566   การอนุมัติโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0021 / 3415   21 มีนาคม 2566   สรุปปัญหาความต้องการของราษฏรจากการออกหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนมีนาคม 2566  นายอำเภอตรอน  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 3414   21 มีนาคม 2566   สรุปปัญหาความต้องการของราษฏรจากการออกหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนมีนาคม 2566  พลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1/ / 3413   21 มีนาคม 2566   ขอมีใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนติดตัว (แบบ ป.12)  นายอำเภอลับแล  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0016 / 3412   21 มีนาคม 2566   ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "พาณิชย์...ลดราคา ออนทัวร์ ทั่วไทย" จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต0016 / 3411   21 มีนาคม 2566   ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "พาณิชย์...ลดราคา ออนทัวร์ ทั่วไทย" จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต 00170.2 / 3410   21 มีนาคม 2566   การให้สัตยาบันรับรองการดำเนินการและการจัดซื้อจัดจ้างโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0021 / 3409   21 มีนาคม 2566   สรุปปัญหาราษฎรจากการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัด  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 3408   21 มีนาคม 2566   ขอให้ตรวจสอบอาคารบ้านพักทางราชการที่มีลักษณะร้างไม่มีการใช้งานเพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัย  ผู้อำนวยการปฏิบัติการเดินรถภาค 3 ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ การรถไฟ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0005 / 3407   20 มีนาคม 2566   ขอส่งเอกสารเพื่อประกอบการเบิกเงินค่าตอบแทนพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 8 ราย  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0025 / 3406   20 มีนาคม 2566   ส่งตัวข้าราชการเข้าร่วมการฝึกอบรม  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0019.4 / 3405   20 มีนาคม 2566   แจ้งลงนามในสัญญา  พราว โปรดักส์แอนด์ แพคเกจจิ้ง เซอร์วิส  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.5 / 3404   20 มีนาคม 2566   แนวทางการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการประชาชนด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)  ปลัดจังหวัดอุตรดติถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0017.2 / 3403   20 มีนาคม 2566   การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1)  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0017.5/ / 3402   20 มีนาคม 2566   แก้ไขคำสั่งการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำฯ กรณีเกษียณอายุราชการ ณ 30 กันยายน 2565  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)

บันทึกข้อมูลไว้ 3601 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73