| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0005 / 11346   3 ตุลาคม 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสาวน้ำทิพย์ ทำความชอบ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 11345   3 ตุลาคม 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายสวิด ทองอยู่  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 11344   3 ตุลาคม 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางเนาวรัตน์ มาพันธุ์สุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 11343   3 ตุลาคม 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายอำพล มาพันธุ์สุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0033.001 / 11342   3 ตุลาคม 2566   ส่งมอบสถานที่ก่อสร้าง  ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด อธิบดี คอนสทรัคชั่น  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0005 / 11341   3 ตุลาคม 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสาวสายใจ กิจเกลียว  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 11340   3 ตุลาคม 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางอารี ทิพย์พรม  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 11339   3 ตุลาคม 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสาววัชรา อภัยชา  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 11338   3 ตุลาคม 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  รต.พนมวัน รัตนพล  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 11337   3 ตุลาคม 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางศิริพร หงษ์วิจิตร  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 11336   3 ตุลาคม 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางฟอง สง่าอินทร์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 11335   3 ตุลาคม 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางจันจิรา จันสะอาด  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 11334   3 ตุลาคม 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายสมศักดิ์ จันสะอาด  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 11333   3 ตุลาคม 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางใย มาทำมา  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 11332   3 ตุลาคม 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางฉลวย จันพี  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 11331   3 ตุลาคม 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายอิทธิพันธ์ ญาณโรจน์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 11330   3 ตุลาคม 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางคำมูล ไชยกันยะ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 11329   3 ตุลาคม 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางบุญมาก พละทรัพย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0023.1 / 11328   3 ตุลาคม 2566   การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 )  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.1 / 11327   3 ตุลาคม 2566   เลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566)  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0005 / 11326   3 ตุลาคม 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายวิวัฒน์ เทียนงาม  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 11325   3 ตุลาคม 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  ร.ต.ท.หญิงอรรณ ทรงอยู่  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 11324   3 ตุลาคม 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางเสงี่ยม เรืองพิมาย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 11323   3 ตุลาคม 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสาวณัทธมน กาวี  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 11322   3 ตุลาคม 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางสมจิตร หอมตัน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0017.2 / 11321   3 ตุลาคม 2566   แจ้งอนุมัติโครงการ ปี 2567  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0005 / 11320   3 ตุลาคม 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายวิโรจน์ เรืองพิมาย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 11319   3 ตุลาคม 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางกาง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0017.2 / 11318   3 ตุลาคม 2566   การปรับปรุงคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 11317   3 ตุลาคม 2566   การปรับปรุงคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0005 / 11316   3 ตุลาคม 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสิริอร สอนหว่าง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 11315   3 ตุลาคม 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายสำราญ มาท้ายน้ำ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 11314   3 ตุลาคม 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  ด.ต.ทินกร กาญจันดา  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 11313   3 ตุลาคม 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางบุญมี อยู่แก้ว  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 11312   3 ตุลาคม 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายบรรพด อิ่มเพ็ง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 11311   3 ตุลาคม 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางสมนึก บู่ตั้ง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0025 / 11310   3 ตุลาคม 2566   รายงานการปล่อยตัวลดวันต้องโทษจำคุกนักโทษเด็ดขาด  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0028 / 11309   3 ตุลาคม 2566   รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยธรรมชาติ  ปลัดกระทรวงแรงงาน  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0005 / 11308   3 ตุลาคม 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางลำดวน หางสลัด  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 11307   3 ตุลาคม 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางฉลวย หางสลัด  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 11306   3 ตุลาคม 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสุภารัตน์ โตไผ่  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 11305   3 ตุลาคม 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางน้ำตาล โตไผ่  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0025 / 11304   3 ตุลาคม 2566   รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายอธิบดีกรมราชทัณฑ์ 6 เสาหลักสู่อนาคตราชทัณฑ์ (Key Foundations)  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 11303   3 ตุลาคม 2566   รายงานผลการเข้าใช้บริการของสมาชิกศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 11302   3 ตุลาคม 2566   ผูได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษผิดเงื่อนไขในการคุมประพฤติ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 11301   3 ตุลาคม 2566   ความเดือดร้อนเรื่องถนนและไฟฟ้าส่องสว่าง  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0010 / 11300   3 ตุลาคม 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ตรวจสอบประเมินและกำหนดราคาขั้นต่ำวัสดุที่เหลือจากงานรื้อถอนโครงการปรับปรุงเก็บวัสดุสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 หลัง  นายนิวัฒน์ มั่งมูล นายสุชาติ ธรรมศาสตร์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0017.1 / 11299   3 ตุลาคม 2566   ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 11298   3 ตุลาคม 2566   ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 11297   3 ตุลาคม 2566   แจ้งผลการดำเนินการ  นางสาวกุมารี ฝั้นหลี  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์

บันทึกข้อมูลไว้ 11499 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230