| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0018.1 / 6761   14 มิถุนายน 2566   เลื่อนข้าราชการตำแหน่งประเภอทั่วไป ระดับ "ปฎิบัติงาน"  ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.5 / 6760   14 มิถุนายน 2566   การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0022 / 6759   14 มิถุนายน 2566   ส่งรายงานความก้าวหน้า ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2566  ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์และประเมินผล  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0022 / 6758   14 มิถุนายน 2566   ส่งรายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2566  กองแผนงาน  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0009 / 6757   14 มิถุนายน 2566   ขอให้สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพเพิ่ม  คลังเขต 6 จังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0025 / 6756   14 มิถุนายน 2566   ส่งงบเดือนเงินผลพลอยได้  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 6755   14 มิถุนายน 2566   ส่งรายงานการเงินผลพลอยได้ประกอบการบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0007 / 6754   14 มิถุนายน 2566   แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ขัาราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขะ้นของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (เฉพาะราย)  อธิบดีกรมประมง  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0020.1/ / 6753   14 มิถุนายน 2566   แต่งตั้งข้าราชการ นายภูมนารถ  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1/ / 6752   14 มิถุนายน 2566   แต่งตั้งข้าราชการ คำสั่ง 1378/66  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1/ / 6751   14 มิถุนายน 2566   แต่งตั้งข้าราชการ คำสั่ง1377/66  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1/ / 6750   14 มิถุนายน 2566   แต่งตั้งข้าราชการ คำสั่ง1299/66  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1/ / 6749   14 มิถุนายน 2566   แต่งตั้งข้าราชการ  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1/ / 6748   14 มิถุนายน 2566   บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ รายนายณรงค์ นาคตระกูล  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0005/ว / 6747   14 มิถุนายน 2566   ขอเชิญประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณา วาระการประชุมณะอนุกรรมการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด อุตรดิตถ์ ครั้งที่ 5/2566  แจ้งท้าย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0020.1 / 6746   14 มิถุนายน 2566   ขอส่งบัญชีรายชื่อเจ้าของที่ดินที่ยื่นคำขอแบ่งขายโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุกและโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี เดือน พฤษภาคม 2566  กรมชลประทาน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 6745   14 มิถุนายน 2566   ขอส่งบัญชีรายชื่อเจ้าของที่ดินที่ยื่นคำขอแบ่งขายโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุกและโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี เดือน พฤษภาคม 2566  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0019.2 / 6744   14 มิถุนายน 2566   โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" กิจกรรมที่ 5 บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0018.1 / 6743   14 มิถุนายน 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0029.1 / 6742   14 มิถุนายน 2566   แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (เฉพาะราย)  อธิบดีกรมการจัดหางาน  สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  อต 0005 / 6741   14 มิถุนายน 2566   ขอจัดส่งไฟล์สแกนเอกสารหลักฐานการบันทึกบัญชี  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0032 / 6740   14 มิถุนายน 2566   ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่)  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0002 / 6739   14 มิถุนายน 2566   ส่งหนังสือสำคัญ(แบบ สด.๘)แทนฉบับที่ชำรุดหรือสูญหาย  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0004 / 6738   14 มิถุนายน 2566   แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ(เพิ่มเติม) ณ วันที่ 1 เมษายน 2566  ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  อต0034(1) / 6737   14 มิถุนายน 2566   แก้ไขคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญครั้งที่1 (1 เมษายน 2566)  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต0018.3 / 6736   14 มิถุนายน 2566   การประชุมเชิงปฏิบัติการสานสัมพันธ์ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงฯ  นายอำเภอบ้านโคก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0019.2 / 6735   14 มิถุนายน 2566   การประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรา่กระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2566 ภายใต้โครงการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0028 / 6734   14 มิถุนายน 2566   ขอแจ้งรายชื่ออนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ  สวัสดิการฯ  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0021 / 6733   14 มิถุนายน 2566   ขอส่งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ (วงเงินในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด) เพิ่มเติม สำหรับรอบการประเมิน ณ วันที่ 1 เมษายน 2566  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0021 / 6732   14 มิถุนายน 2566   ขอส่งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ (วงเงินในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด) เพิ่มเติม สำหรับรอบการประเมิน ณ วันที่ 1 เมษายน 2566  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0021 / 6731   14 มิถุนายน 2566   ขอส่งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ (วงเงินในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด) เพิ่มเติม สำหรับรอบการประเมิน ณ วันที่ 1 เมษายน 2566  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0019.2 / 6730   14 มิถุนายน 2566   การประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรา่กระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2566 ภายใต้โครงการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.3 / 6729   14 มิถุนายน 2566   การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2566  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0017.3 / 6728   14 มิถุนายน 2566   ขอความร่วมมือในการปราบปรามหารจำหน่ายสลากเกินราคา และสลากกินรวบ (หวยใต้ดิน)  ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0021 / 6727   14 มิถุนายน 2566   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) เพิ่มเติม  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0017.3 / 6726   14 มิถุนายน 2566   การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2566  นายกสมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0017.3 / 6725   14 มิถุนายน 2566   การจัดส่งสลากกินแบ่งรัฐบาล  ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0019.4 / 6724   14 มิถุนายน 2566   การตรวจสอบรายงานการเงินของกรมการพัฒนาชุมชน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0009 / 6723   14 มิถุนายน 2566   ขอเชิญประชุมบริหารจัดการการผลิตและการตลาดสินค้าสับปะรดระดับเขต ครั้งที่ 3/2566  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0020.1 / 6722   14 มิถุนายน 2566   การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.1 / 6721   14 มิถุนายน 2566   ขอนับสนับสนุนงบประมาณการขับเคลื่อนขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ ืพ.ศ. ๒๕๖๖  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0001/ / 6720   14 มิถุนายน 2566   แก้ไขคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566)(เพิ่มเติม)  อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
  อต 0020.1 / 6719   14 มิถุนายน 2566   จัดส่งเอกสารการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีในระบบ New GFMIS Thai  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.1 / 6718   14 มิถุนายน 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 6717   14 มิถุนายน 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่ฎีกา เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 6716   14 มิถุนายน 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่ฎีกา เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 6715   14 มิถุนายน 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่ฎีกา เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 6714   14 มิถุนายน 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0021 (ศปถจ)/ / 6713   14 มิถุนายน 2566   การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านความปลอดภัยทางถนนในเด็กและเยาวชนในคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1 / 6712   14 มิถุนายน 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 11213 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225