| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0020.4 / 2384   27 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้แก่วัด วัดร้าง โบสถ์ มัสยิด  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0025 / 2383   27 กุมภาพันธ์ 2567   ผู้ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0002 / 2382   27 กุมภาพันธ์ 2567   แจ้งผลการตรวจสอบสถานะทางบัญชีและภูมิลำเนาทหาร  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0020.1 / 2381   27 กุมภาพันธ์ 2567   ขอส่งแบบแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าใช้งานระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับส่วนราชการผู้ขอและส่วนราชการผู้เบิก  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0033.005 / 2380   27 กุมภาพันธ์ 2567   ขอให้ชดใช้เงินกรณีผิดสัญญารับเงินสนับสนุนการศึกษาจากเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการศึกษาในวิชาชีพที่ขาดแคลนตามแผนกรอบอัตรากำลัง  นางสาวพิชญา สุทธะ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0018.1 / 2379   27 กุมภาพันธ์ 2567   ใบประกาศเกียรติคุณกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2378   27 กุมภาพันธ์ 2567   ใบประกาศเกียรติคุณกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์  นายอำเภอน้ำปาด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2377   27 กุมภาพันธ์ 2567   ใบประกาศเกียรติคุณกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์  นายอำเภอพิชัย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0011 / 2376   27 กุมภาพันธ์ 2567   หนังสือยินยอมให้เกษตรกรก่อสร้างอาคารเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย  นางจำรัส ขวัญเมือง  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต 0018.1 / 2375   27 กุมภาพันธ์ 2567   ใบประกาศเกียรติคุณกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์  นายอำเภอตรอน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2374   27 กุมภาพันธ์ 2567   ใบประกาศเกียรติคุณกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์  นายอำเภอทองแสนขัน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2373   27 กุมภาพันธ์ 2567   ใบประกาศเกียรติคุณกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์  นายอำเภอบ้านโคก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2372   27 กุมภาพันธ์ 2567   ใบประกาศเกียรติคุณกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์  นายอำเภอลับแล  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.4 / 2371   27 กุมภาพันธ์ 2567   ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีจะมีการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงทับที่ดินทำกิน  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.1 / 2370   27 กุมภาพันธ์ 2567   ขอต่ออายุใบอนุญาตให้ขายทอดตลาดและค้าของเก่า ประจำปี 2567  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.1 / 2369   27 กุมภาพันธ์ 2567   ตอบข้อซักถามในจดหมายบันทึก (เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากธนาคาร)  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0023.4 / 2368   27 กุมภาพันธ์ 2567   ขอมอบอำนาจให้พนักงานอัยการดำเนินคดีแก้ต่างแทน  อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองพิษณุโลก  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0010 / 2367   27 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเบิกรับวงเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาสหกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ.2567  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0020.4 / 2366   27 กุมภาพันธ์ 2567   การประชุมคณะกรรมการกำกับการใช้ที่ดินของรัฐจังหวัดอุตรดิตถ์  คณะกรรมการกำกับการใช้ที่ดินของรัฐจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0023.5 / 2365   27 กุมภาพันธ์ 2567   แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / 2364   27 กุมภาพันธ์ 2567   การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / 2363   27 กุมภาพันธ์ 2567   การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / 2362   27 กุมภาพันธ์ 2567   การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญกรณีผู้รับบำนาญมีอายุตั้งแต่ 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / 2361   27 กุมภาพันธ์ 2567   การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญกรณีผู้รับบำนาญมีอายุตั้งแต่ 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1/ / 2360   27 กุมภาพันธ์ 2567   ส่งผลงานและข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0023.2/ / 2359   27 กุมภาพันธ์ 2567   การดำเนินกาสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้วหรือ คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้ดำเนินการสรรหา  เลขานุการ ก.อบต.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0034(2) / 2358   27 กุมภาพันธ์ 2567   ขอให้ปิดประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน(กฟผ.พลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์)  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต 0023.2/ / 2357   27 กุมภาพันธ์ 2567   การออกประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  ประธาน ก.อบต.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2/ / 2356   27 กุมภาพันธ์ 2567   การโอนและการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น  ประธาน ก.อบต.จังหวัดแพร่  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.1 / 2355   27 กุมภาพันธ์ 2567   การดำเนินโครงการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (อนุมัติครั้งที่ 13)  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0023.1 / 2354   27 กุมภาพันธ์ 2567   ขอทำลายเอกสาร  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.3 / 2353   27 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้เบิกเงิน  ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.1 / 2352   27 กุมภาพันธ์ 2567   ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจัดหาที่ดินเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้ประสบอัคคีภัย ราย นางสาวกานดา พาลัย  ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0030 / 2351   27 กุมภาพันธ์ 2567   ขอให้ดำเนินคดีนายจ้างฐานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
  อต0032 / 2350   27 กุมภาพันธ์ 2567   ขอรับพระราชทานผ้าห่มพระบรมธาตุทุ่งยั้ง ประดับอักษรพระนามาภิไธย ส.ธ.  ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 2349   27 กุมภาพันธ์ 2567   การขอรับพระราชทานน้ำสรงพระบรมธาตุทุ่งยั้ง  ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 2348   27 กุมภาพันธ์ 2567   การตรวจสอบสถานประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศ พ.ศ. 2551  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0018.1/ / 2347   27 กุมภาพันธ์ 2567   การดำเนินโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.2 / 2346   27 กุมภาพันธ์ 2567   สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0010 / 2345   27 กุมภาพันธ์ 2567   การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบกาประเมิน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0017.3 / 2344   27 กุมภาพันธ์ 2567   การแต่งตั้งผู้อยู่เวรและตรวจเวรรักษาการณ์สุถานที่ราชการ (ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์)  แจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0018.1/ / 2343   27 กุมภาพันธ์ 2567   การดำเนินโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0031 / 2342   27 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานการเบิกจ่ายและผลการปฏิบัติงานติดตามเร่งรัดหนี้นอกสถานที่  เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  อต 0017.2 / 2341   27 กุมภาพันธ์ 2567   การมอบอำนาจในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 2340   27 กุมภาพันธ์ 2567   การอนุมัติโครงการและมอบอำนาจในการดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และการประเมินสถานะหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้งบประมาณรายการ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0035 / 2339   27 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญร่วมพิธีถวายภัตตาหารและเครื่องเขียนพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที 1 ครั้งหลัง ปี พ.ศ. 2567  ผู้บังคับบัญชามณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0017.2 / 2338   27 กุมภาพันธ์ 2567   การเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2567  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.1 / 2337   27 กุมภาพันธ์ 2567   แนวทางการแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดของเทศบาลตำบลบ้านเกาะ  ท้องถิ่งจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.1/ / 2336   27 กุมภาพันธ์ 2567   การขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่  นายอำเภอลับแล  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / 2335   27 กุมภาพันธ์ 2567   การขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่ ประจำเดือน มีนาคม 2567  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 2485 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50