| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0028 / 3501   22 มีนาคม 2566   รายงานการประเมินผลการฯ  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0018.1 / 3500   22 มีนาคม 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2/ / 3499   22 มีนาคม 2566   จัดสรรงบประมาณฯ  นายอำเภอตรอน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2 / 3498   22 มีนาคม 2566   ชี้แจงข้อมูลเงินฝากธนาคารและเงินประกันสัญญา ทปค.จ.อต.  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0028 / 3497   22 มีนาคม 2566   รายงานตัวชี้วัดที่ 2  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0033.010 / 3496   22 มีนาคม 2566   ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010 / 3495   22 มีนาคม 2566   ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0025 / 3494   22 มีนาคม 2566   การคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดที่อยู่ในข่ายจะได้รับการลดวันต้องโทษจำคุก  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 3493   22 มีนาคม 2566   รายงานการปล่อยตัวลดวันต้องโทษจำคุกนักโทษเด็ดขาด  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0023.5 / 3492   22 มีนาคม 2566   เเก้ไขคำสั่งจ่ายเงินบำนาญปกติ บำเหน็จดำรงชีพให้เเก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / 3491   22 มีนาคม 2566   เเก้ไขคำสั่งจ่ายเงินบำนาญปกติ บำเหน็จดำรงชีพให้เเก้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0018.3 / 3490   22 มีนาคม 2566   สำรวจข้อมูลความต้องการวัสดุที่ใช้สนับสนุนในการออกหนังสือผ่านแดน  นายอำเภอบ้านโคก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.5 / 3489   22 มีนาคม 2566   การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จบำดงชีพให้เเก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญกรณีผู้รับบำนาญมีอายุตั้งเเต่65 ปี เเต่ไม่เกิน 70 ปี  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / 3488   22 มีนาคม 2566   การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จบำดงชีพให้เเก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญกรณีผู้รับบำนาญมีอายุตั้งเเต่ 65 ปีแต่ไม่เกิน 70 ปี  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / 3487   22 มีนาคม 2566   การออกหนังสือสำคัญแสดงการเป๊นผู้ใหญ่บ้าน  นายอำเภอฟากท่า  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต.0023.5 / 3486   22 มีนาคม 2566   ขอรับเงินเพิ่มจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปจ่ายให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0007 / 3485   22 มีนาคม 2566   การประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบการประเมินที่ 1/2566  อธิบดีกรมประมง  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต0010 / 3484   22 มีนาคม 2566   ขอรับค่าปรับคืนสหกรณ์ โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกถสานบันเกษตรกร ระยะที่ 2  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0011/ / 3483   22 มีนาคม 2566   แจ้งความประสงค์ไม่อุทธรณ์คำพิพากษา คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ม 11/2566  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต 0035 / 3482   22 มีนาคม 2566   ขออนุญาตใช้ที่ดินภายในเขตนิคมสหกรณ์ฟากท่า  ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ฟากท่า  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0018.2/ / 3481   22 มีนาคม 2566   รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2/ / 3480   22 มีนาคม 2566   รายงานขอรับสนับสนุนงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 3 (ครั้งที่ 1)  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0014.3/ / 3479   22 มีนาคม 2566   ขอส่งคำขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐฯ  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0020.1 / 3478   22 มีนาคม 2566   วัดหน้าฝายขอได้มาซึ่งที่ดินตามมาตรา ๘๔ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0005/ / 3477   22 มีนาคม 2566   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2566 (เพิ่มเติม) งบดำเนินงาน รายการค่าเช่าบ้านให้กับนางสาวสุภาวิณี กันหวัง ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต.0023.5 / 3476   22 มีนาคม 2566   การจัดสรรเงินภาษีธูรกิจเฉพาะ (10933) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจัดเก็บในเดือน กุมภาพันธ์ 256665  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 3475   22 มีนาคม 2566   การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟือง  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 3474   22 มีนาคม 2566   การออกประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  ประธาน ก.อบต.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0017.3 / 3473   22 มีนาคม 2566   การขอเปลี่ยนแปลงตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดอุตรดิตถ์ (บัญชีสำรอง)  ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0023.2 / 3472   22 มีนาคม 2566   การนำคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหารเพื่อลดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งบริหาร  เลขานุการ ก.อบต.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 3471   22 มีนาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาอิน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0017.2 / 3470   22 มีนาคม 2566   แจ้งความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก (ค้างตาไข) หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อทอง  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0023.4 / 3469   22 มีนาคม 2566   หารือการคืนสิทธิประโยชน์อันพึงมีตามกฎหมาย  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.1/ / 3468   22 มีนาคม 2566   ขอพระราชทานความช่วยเหลือ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1/ / 3467   22 มีนาคม 2566   ขอพระราชทานความช่วยเหลือ  เลขาธิการองคมนตรี  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.1 / 3466   22 มีนาคม 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3465   22 มีนาคม 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่ฎีกา เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0021 (ศปถจ)/ / 3464   22 มีนาคม 2566   การรายงานสถานการร์และข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัดในการประชุมกรมการจังหวัด  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1 / 3463   22 มีนาคม 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาเพื่อพิจารณา  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3462   22 มีนาคม 2566   การให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงเทศการสงกรานต์พศ.2566  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.3 / 3461   21 มีนาคม 2566   จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  คณะกรรมการทุกท่าน  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0025 / 3460   21 มีนาคม 2566   ส่งงบเดือนเงินผลพลอยได้  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 3459   21 มีนาคม 2566   ส่งรายงานการเงินผลพลอยได้ประกอบการบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0014.2 / 3458   21 มีนาคม 2566   รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี 2566  อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0005 / 3457   21 มีนาคม 2566   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม)  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0020.1/ / 3456   21 มีนาคม 2566   แต่งตั้งข้าราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1/ / 3455   21 มีนาคม 2566   แต่งตั้งข้าราชการ  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0005 / 3454   21 มีนาคม 2566   อนุมัติคุณสมบัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม  นางสาวทัศนีย์ ปล้องแก้ว  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0019.4 / 3453   21 มีนาคม 2566   รายงานผลการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐประจำปี 2566  กรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0005 / 3452   21 มีนาคม 2566   ขอส่งแผนการจัดการความรู้ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง แนวคิดการสร้างสรรค์ Infographic เพื่อเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 3601 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73