| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0033 / 8110   23 กรกฏาคม 2567   ขอให้สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพ (เพิ่มเติม) (นายแทน อยู่ยิ่ง)  คลังเขต 6  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 8109   23 กรกฏาคม 2567   ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกินในเขตป่า  นายสิทธิพงษ์ สุขเฉลิม  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0033.010 / 8108   23 กรกฏาคม 2567   ขอส่งคำขอประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010 / 8107   23 กรกฏาคม 2567   ขอส่งคำขอประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033 / 8106   23 กรกฏาคม 2567   ขอรับเงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (นายจรูญ ชิดนายี)  เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0020.1 / 8105   23 กรกฏาคม 2567   ขอส่งบัญชีรายชื่อเจ้าของที่ดินที่ยื่นคำขอแบ่งขายโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุกและโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในท้องที่อำเภอลับแล อำเภอท่าปลา อำเภอตรอนและอำเภอพิชัยเดือน มิถุนายน 2567  กรมชลประทาน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0033 / 8104   23 กรกฏาคม 2567   ขอให้สั่งจ่ายเงินบำเหน็จตกทอด (นายจรูญ ชิดนายี)  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 8103   23 กรกฏาคม 2567   ร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนจากต้นไม้และรางรินของเพื่อนบ้าน  นายสด บัวผ่อง  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 8102   23 กรกฏาคม 2567   ได้รับความเดือดร้อนไม่มีน้ำใช้ในการเกษตร  นางม่านฟ้า เทียนทอง  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0020.1 / 8101   23 กรกฏาคม 2567   ขอส่งบัญชีรายชื่อเจ้าของที่ดินที่ยื่นคำขอแบ่งขายโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุกและโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริในท้องที่อำเภอลับแล อำเภอท่าปลา อำเภอตรอน และอำเภอพิชัย เดือน มิถุนายน 2567  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.1 / 8100   23 กรกฏาคม 2567   การพิจารณาให้สัญชาติไทยและให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายฯ  ผู้อำนวยการส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.1 / 8099   23 กรกฏาคม 2567   แจ้งผลการดำเนินการ  นางกาญจนา พิจารณา  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0033.010 / 8098   23 กรกฏาคม 2567   ขอส่งคำขอประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010 / 8097   23 กรกฏาคม 2567   ขอส่งคำขอประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0017.1 / 8096   23 กรกฏาคม 2567   ขอให้เร่งรัดการดำเนินการ  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 8095   23 กรกฏาคม 2567   ขอให้แก้ไขปัญหาน้ำประปาไหลอ่อนปละไม่มีคุณภาพ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0022.5 / 8094   23 กรกฏาคม 2567   การตรจราชการของ นางสาวพรรณทิพย์ เปี่ยมพุทธากุล ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 17  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0017.1 / 8093   23 กรกฏาคม 2567   แจ้งผลการดำเนินการ  นายสว่าง โมอารักษ์ และพวก  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 8092   23 กรกฏาคม 2567   แจ้งแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค  นายอำเภอทุกอำเภอ  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0009 / 8091   23 กรกฏาคม 2567   การเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ปี 2567  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0017.1 / 8090   23 กรกฏาคม 2567   ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีถูกเจ้าของที่ดินข้างเคียงย้ายหลักหมุดแนวเขตที่ดิน  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0018.1 / 8089   23 กรกฏาคม 2567   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญฯ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 8088   23 กรกฏาคม 2567   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญฯ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 8087   23 กรกฏาคม 2567   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญฯ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.1 / 8086   23 กรกฏาคม 2567   โครงการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกลุ่ม (ภาคสมัครใจ) ประจำปี พ.ศ.2567-2568  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0032 / 8085   23 กรกฏาคม 2567   พิธีรับมอบกิ่งพันธฺุ์ไม้ผลจากโครงการผลิตพันธุ์ไม้ผลพระราชทาน  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 8084   23 กรกฏาคม 2567   ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม)  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0033 / 8083   23 กรกฏาคม 2567   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อน (นางสาวฐิติชญา หงอนไก่)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0023.3 / 8082   23 กรกฏาคม 2567   การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อนำไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน (เงินเหลือจ่าย)  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0033 / 8081   23 กรกฏาคม 2567   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อน (นางสาวสุธีรา เทพวีระ)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0023.3 / 8080   23 กรกฏาคม 2567   การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อนำไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน (เงินเหลือจ่าย)  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / 8079   23 กรกฏาคม 2567   ขอรับสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อนำไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนชน (เงินเหลือจ่าย)  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0033.010 / 8078   23 กรกฏาคม 2567   ขอให้ไปรายงานตัว  นางสาวดางฤทัย สุทธิ์วงษ์ชัย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0023.3 / 8077   23 กรกฏาคม 2567   ขอรับสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (เงินเหลือจ่าย)  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0020.1/ / 8076   23 กรกฏาคม 2567   ขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0033.010 / 8075   23 กรกฏาคม 2567   ขอให้ไปรายงานตัว  นางสาวนฤภรณ์ โพธิ์ทอง  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010 / 8074   23 กรกฏาคม 2567   ขอให้ไปรายงานตัว  นางสาวศิรินภา ใจใส  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010 / 8073   23 กรกฏาคม 2567   ขอให้ไปรายงานตัว  นางสาวจุฑามาศ เจี้ยมกลิ่น  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0023.3 / 8072   23 กรกฏาคม 2567   ขอรับสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (เงินเหลือจ่าย)  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0002/ / 8071   23 กรกฏาคม 2567   ส่งตัวนายทหารประทวนเข้ารับการอบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 51 ชุดที่ 2  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0020.1 / 8070   23 กรกฏาคม 2567   โครงการสัมมนาบูรณาการความร่วมมือในการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0032 / 8069   23 กรกฏาคม 2567   แบบสรุปข้อมูลการคัดเลือกครดีศรีจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  อธีบดีกรมการศาสนา  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 8068   23 กรกฏาคม 2567   การประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับประเทศ  อธีบดีกรมการศาสนา  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 8067   23 กรกฏาคม 2567   ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  สวท  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 8066   23 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญร่วมกิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  พระวินัยสาทร เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (ธ)  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 8065   23 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญร่วมกิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  พระราชวชิรากร เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (ม)  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 8064   23 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญร่วมกิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 8063   23 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญร่วมกิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 8062   23 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญร่วมกิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 8061   23 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญร่วมกิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 8213 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165