| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0020.1 / 1957   14 กุมภาพันธ์ 2567   ให้ข้าราชการช่วยราชการ  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 1956   14 กุมภาพันธ์ 2567   ให้ข้าราชการช่วยราชการ  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0017.1 / 1955   14 กุมภาพันธ์ 2567   ขอให้ตรวจสอบการบริหารจัดการเงินกองทุนหมู่บ้าน  พัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0034(2) / 1954   14 กุมภาพันธ์ 2567   การเปรียบเทียบคดีตามพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ.2535  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต 0017.5 / 1953   14 กุมภาพันธ์ 2567   การดำเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุตรดิตถ์แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0005/ / 1952   14 กุมภาพันธ์ 2567   ขอส่งโครงการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม ศูนย์ พก  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณ๓าพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0023.1 / 1951   14 กุมภาพันธ์ 2567   ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0010 / 1950   14 กุมภาพันธ์ 2567   ให้ไปรายงานตัวเข้ารับการจัดงเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  นายอาคม ถามะ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0003 / 1949   14 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเปลี่ยแปลงลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายเงิน  ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาคลองโพ  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต 0018.2 / 1948   14 กุมภาพันธ์ 2567   การส่งรายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2567  ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2 / 1947   14 กุมภาพันธ์ 2567   การส่งรายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2567  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0017.1/ / 1946   14 กุมภาพันธ์ 2567   ขอให้ติดตามคดีลักลอบตัดไม้  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 1945   14 กุมภาพันธ์ 2567   ได้รับความเดือดร้อนจากสุนัขจรจัด  นางสาวศิริรัตน์ ชื่นชม  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0017.1/ / 1944   14 กุมภาพันธ์ 2567   ขอให้ตรวจสอบการบริหารจัดการเงินกองทุนหมู่บ้าน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต๐๐๑๘.๓/ / 1943   14 กุมภาพันธ์ 2567   การรายงานผลตามโครงการขับเคลื่อนแผนงานป้องกันการค้ามนุษย์  นายอำเภอทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 1942   14 กุมภาพันธ์ 2567   ขอตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบริการ  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0021 / 1941   13 กุมภาพันธ์ 2567   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (อัคคีภัย)  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 1940   13 กุมภาพันธ์ 2567   ประกาศพื้นที่สาธารณภัย (อัคคีภัย)  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 1939   13 กุมภาพันธ์ 2567   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย(อัคคีภัย)  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 พิษณุโลก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 1938   13 กุมภาพันธ์ 2567   แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0005/ / 1937   13 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย  กรมกิจการเด็กและเยาวชน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 1936   13 กุมภาพันธ์ 2567   คำสั่งพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 1935   13 กุมภาพันธ์ 2567   ขอส่งเอกสารเพื่อประกอบการเบิกเงินค่าตอบแทนพนักงานกองทุน พก ประจำเดือนมกราคม 2567  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณ๓าพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0032 / 1934   13 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญประชุม  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0002 / 1933   13 กุมภาพันธ์ 2567   แจ้งผลการตรวจสอบภูมิลำเนาทหาร  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1932   13 กุมภาพันธ์ 2567   ผ่อนผันไม่มาให้คณะกรรมการตรวจเลือกทำการตรวจเลือก  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1931   13 กุมภาพันธ์ 2567   ผ่อนผันไม่มาให้คณะกรรมการตรวจเลือกทำการตรวจเลือก  ผู้บังคับการกรมทหารพราน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0033.308 / 1930   13 กุมภาพันธ์ 2567   ตรวจสอบหนังสือคำ้ประกัน  ผู้จัดการ บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักสีลม  โรงพยาบาลทองแสนขัน
  อต 0020.1 / 1929   13 กุมภาพันธ์ 2567   การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0035 / 1928   13 กุมภาพันธ์ 2567   ประกาศตั้งวัดในพระพุทธศาสนา  นางสาวเปรมา บุญเพียรภพ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 1927   13 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ได้รับสนุบสนุนจาก สน.อส.  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0035 / 1926   13 กุมภาพันธ์ 2567   ประกาศตั้งวัดในพระพุทธศาสนา  นางวาสนา พรมมา  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต0023.5 / 1925   13 กุมภาพันธ์ 2567   การตรวจสอบและพิจารณาสั่งจ่ายเงินบำนาญปกติและบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานเทศบาล  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0035 / 1924   13 กุมภาพันธ์ 2567   ประกาศตั้งวัดในพระพุทธศาสนา  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0035 / 1923   13 กุมภาพันธ์ 2567   ประกาศตั้งวัดในพระพุทธศาสนา  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต0023.5 / 1922   13 กุมภาพันธ์ 2567   การตรวจสอบและพิจารณาสั่งจ่ายเงินบำนาญปกติและบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานเทศบาล  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0035 / 1921   13 กุมภาพันธ์ 2567   ประกาศตั้งวัดในพระพุทธศาสนา  เจ้าคณะอำเภอน้ำปาด  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0035 / 1920   13 กุมภาพันธ์ 2567   ประกาศตั้งวัดในพระพุทธศาสนา  เจ้าคณะอำเภอท่าปลา  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0035 / 1919   13 กุมภาพันธ์ 2567   ประกาศตั้งวัดในพระพุทธศาสนา  นายพรมมา ใจมูล  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0035 / 1918   13 กุมภาพันธ์ 2567   ประกาศตั้งวัดในพระพุทธศาสนา  นางภัทรศรี ปานานนท์  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 1917   13 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานป้องกันและปรบปรามการบุกรุกทำลายป่าไม้  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0035 / 1916   13 กุมภาพันธ์ 2567   ประกาศตั้งวัดในพระพุทธศาสนา  เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0009 / 1915   13 กุมภาพันธ์ 2567   ย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0018.1 / 1914   13 กุมภาพันธ์ 2567   เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งปลัดอำเภอ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.1 / 1913   13 กุมภาพันธ์ 2567   มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยขอได้มาซึ่งที่ดินตามมาตรา84แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0019.4 / 1912   13 กุมภาพันธ์ 2567   การคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.2567  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0017.2 / 1911   13 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 1/๒๕๖7  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.1/ / 1910   13 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานการอนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / 1909   13 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานการอนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0025 / 1908   13 กุมภาพันธ์ 2567   การคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดที่อยู่ในข่ายจัได้รีบวันลดวันต้องโทษจำคุก  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์

บันทึกข้อมูลไว้ 2307 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47