| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0014.3 / 3251   15 มีนาคม 2566   ขอขึ้นทะเบียนตราและรับรองตรา  นายไพรวัลย์ ทาสา  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0014.3 / 3250   15 มีนาคม 2566   ขอขึ้นทะเบียนตราและรับรองตรา  นายปิยะโชติ ชัยวิชิต  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0019.4 / 3249   15 มีนาคม 2566   การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2566  ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / 3248   15 มีนาคม 2566   การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2566  ผู้บริหารร้านเทียนหอม  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / 3247   15 มีนาคม 2566   การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2566  ผู้จัดการบริษัทอุตรดตถ์ เอส ที เทรตดิ้ง จำกัด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / 3246   15 มีนาคม 2566   การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2566  กรรมการผู้จัดการ บริษัทศรีพงษ์ กรุ๊บ มาร์เกตติ้ง จำกัด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / 3245   15 มีนาคม 2566   การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2566  กรรมการผู้จัดการ บริษัทศรีพงษ์ กรุ๊บ มาร์เกตติ้ง จำกัด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / 3244   15 มีนาคม 2566   การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2566  เจ้าอาวาสวัดท่าถนน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / 3243   15 มีนาคม 2566   การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2566  ผู้บริหารห้างสรรพสินค้า ทีที การ์เด้น  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / 3242   15 มีนาคม 2566   การดำเนินงานกองทุนพัฒนาเด้กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดอุตรดิตถ์  พระวินัยสาทร เจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0005/ / 3241   15 มีนาคม 2566   อนุมัติคุณสมบัติการขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม  นางสนั่น เนียมหน่อ และนายมานพ เนียมหน่อ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0019.4 / 3240   15 มีนาคม 2566   การตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการที่มีคุณสมบัติเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์ชั้นสายสะพายเพิ่มเติม  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / 3239   15 มีนาคม 2566   สำรวจรายชื่อข้าราชการที่มีหรือคาดว่าจะมีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นฯ  กรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0033.101.3 / 3238   15 มีนาคม 2566   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ (พรนภา)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3 / 3237   15 มีนาคม 2566   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ (สุพรรณี)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3 / 3236   15 มีนาคม 2566   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ (ยุทธศักดิ์)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0005/ / 3235   15 มีนาคม 2566   การประชาสัมพันธ์ไปยังองค์กรสวัสดิการชุมชนในการคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่นฯ ประจำปี 2566  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0028 / 3234   15 มีนาคม 2566   ขอส่งสรุปผลการนำส่งแบบสำรวจการประเมินผล  สำนักตรวจและประเมินผล  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0035 / 3233   15 มีนาคม 2566   มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๕ มติที่ ๘๖๘/๒๕๖๕ เรื่อง ขอความเห็นชอบแก้ไขระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0017.5 / 3232   15 มีนาคม 2566   การย้ายข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0020.1 / 3231   15 มีนาคม 2566   ขอรหัสครุภัณฑ์  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0002 / 3230   15 มีนาคม 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 3229   15 มีนาคม 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0023.1 / 3228   15 มีนาคม 2566   การคัดเลือกท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ระดับเขต  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0022 / 3227   15 มีนาคม 2566   ส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  กองคลัง กรมโยธาธิการและผังเมือง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0017.3 / 3226   15 มีนาคม 2566   การจัดทำบัญชีต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ 2566  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0023.4 / 3225   15 มีนาคม 2566   รายงานสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลง  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / 3224   15 มีนาคม 2566   หารือรายงานสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลง  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0033.012 / 3223   15 มีนาคม 2566   ขอเชิญเยาวชนสมาชิก ฯ สมัครเพิ่มเติมที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONTO BE NUMBER ONE CAMP) รุ่นที่ 28E สู่ความเป็นหนึ่ง (  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0021(ศปถจ) / 3222   15 มีนาคม 2566   การสอบเทียบค่ามาตรฐานความถูกต้องเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยืนยันผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่่ 1  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 3221   15 มีนาคม 2566   การสอบเทียบค่ามาตรฐานความถูกต้องเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยืนยันผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่่ 1  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0022 / 3220   15 มีนาคม 2566   ส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาว 150 เมตร ให้องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0023.1 / 3219   15 มีนาคม 2566   การคัดเลือกท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ระดับเขต  นายสุกิจ กันติเกตุ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 3218   15 มีนาคม 2566   ขอส่งผลงานทางวิชาการของพนักงานครูเทศบาล รอบเดือน ตุลาคม 2565  เลขานุการ ก.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 3217   15 มีนาคม 2566   แจ้งผลผลการประเมินข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ กรณี เยียวยา รอบเดือน เมษายน 2562 (ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี)  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต.0023.5 / 3216   15 มีนาคม 2566   การตรวจสอบและพิจารณาสั่งจ่ายเงินบำนาญปกติและบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานเทศบาล  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต.0023.5 / 3215   15 มีนาคม 2566   การตรวจสอบและพิจารณาสั่งจ่ายเงินบำนาญปกติและบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานเทศบาล  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 3214   15 มีนาคม 2566   ขอรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 2 (เพิ่มเติม) และไตรมาสที่ 3  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0003 / 3213   15 มีนาคม 2566   การลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต0023.6 / 3212   15 มีนาคม 2566   การขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น  ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / 3211   15 มีนาคม 2566   รับสมัครคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / 3210   15 มีนาคม 2566   การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1/2566 (1 เมษายน 2566)  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0025 / 3209   15 มีนาคม 2566   ผู้ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 3208   15 มีนาคม 2566   รายงานการปล่อยตัวพักการลงโทษ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0009 / 3207   15 มีนาคม 2566   สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ไม้ผลในระดับพื้นที่ ประจำปี 2566  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 3206   15 มีนาคม 2566   แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น รุ่นที่ 63  นายอำเภอลับแล  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0025 / 3205   15 มีนาคม 2566   ขออนุญาตย้ายผู้ต้องขังป่วย  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0017.2 / 3204   15 มีนาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการประเมินผลผังเมืองรวมชุมชนเทศบาลตำบลหัวดง ผังเมืองรวมชุมชน เทศบาลตำบลวังกะพี้ และผังเมืองรวมชุมชนตำบลในเมือง ตำบลคอรุม จังหวัดอุตรดิตถ์  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0017.3 / 3203   15 มีนาคม 2566   การขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0019.4(อกส.จ)/ / 3202   15 มีนาคม 2566   การจัดทำประมาณการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 3601 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73