| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0020.1/ / 7210   27 มิถุนายน 2566   ส่งสำเนาปัญญาบัตร ผ่านการฝึกอบรมผู้บริหารระดับสูง (จพด.)  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.1 / 7209   27 มิถุนายน 2566   ข้อมูลการได้รับอนุญาตให้พกพาอาวุธปืนติดตัว (แบบ ป.๑๒)  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท่าปลา  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0033.001 / 7208   27 มิถุนายน 2566   หนังสือรับรอง นางสาวปิยพร แก้วสุขแสง  นางสาวปิยพร แก้วสุขแสง  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0018.1 / 7207   27 มิถุนายน 2566   ขอใบอนุญาตค้าของเก่า ประจำปี พ.ศ. 2566  นายอำเภอพิชัย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0033.001 / 7206   27 มิถุนายน 2566   หนังสือรับรอง นางสาวธัญชนก บัวแก้ว  นางสาวธัญชนก บัวแก้ว  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.001 / 7205   27 มิถุนายน 2566   หนังสือรับรอง นางสาวธัญชนก บัวแก้ว  นางสาวธัญชนก บัวแก้ว  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0002 / 7204   27 มิถุนายน 2566   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทน  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 7203   27 มิถุนายน 2566   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0033.001 / 7202   27 มิถุนายน 2566   หนังสือรับรอง นางสาวปิยพร แก้วสุขแสง  นางสาวปิยพร แก้วสุขแสง  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0018.1 / 7201   27 มิถุนายน 2566   การออกหนังสือสำคัญแสดงการเป๊นผู้ใหญ่บ้าน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.1 / 7200   27 มิถุนายน 2566   ตรวจสอบพฤติกรรมในกการใช้วิชาชีพทนายความโดยไม่สุจริต สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน  นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 7199   27 มิถุนายน 2566   ขอให้ตรวจสอบการออกใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์  ปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 7198   27 มิถุนายน 2566   การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของเรือนจำ/ทัณสถาน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 7197   27 มิถุนายน 2566   ได้รับความเดือดร้อนจากการเผาถ่าน  นายอำเภอตรอน  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1/ / 7196   27 มิถุนายน 2566   ขอให้ติดตั้งไฟฟ้า  นายอำเภอน้ำปาด  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 7195   27 มิถุนายน 2566   ขอให้ตรวจสอบทางสาธารณะ  นายอำเภอตรอน  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0017.3 / 7194   27 มิถุนายน 2566   ขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0025 / 7193   27 มิถุนายน 2566   รายงานผลแบบสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อกระบวนการยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0020.1 / 7192   27 มิถุนายน 2566   ขอส่งสำเนาคำสั่ง  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / 7191   27 มิถุนายน 2566   การติดตามตรวจสอบหนี้เกินกำหนดชำระ  นายอำเภอตรอน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0018.1 / 7190   27 มิถุนายน 2566   การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พุทธศักราช ๒๔๘๒  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0022 / 7189   27 มิถุนายน 2566   ขอความอนุเคราะห์จัดส่งผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมืองเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2566  กรมโยธาธิการและผังเมือง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0019.1 / 7188   27 มิถุนายน 2566   การดำเนินโครงการตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2566 ไตรมาสที่ 3 (อนุมัติครั้งที่ 10)  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ๐๐๑๙.๔(อกส.จ.) / 7187   27 มิถุนายน 2566   การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0035 / 7186   27 มิถุนายน 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาการอนุญาตสร้างวัด  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0002 / 7185   27 มิถุนายน 2566   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทน  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0033.001 / 7184   27 มิถุนายน 2566   อนุมัติติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  สสอ.พิชัย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.001 / 7183   27 มิถุนายน 2566   ขอให้ไปทำสัญญาจ้าง  ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนนาคะ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0005 / 7182   27 มิถุนายน 2566   ขอความร่วมมือกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ออกหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0009 / 7181   27 มิถุนายน 2566   ย้ายข้าราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0020.1 / 7180   27 มิถุนายน 2566   การเพิกถอนรายการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0010 / 7179   27 มิถุนายน 2566   รายงานการสำรวจที่ดินราชพัสดุที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0005 / 7178   27 มิถุนายน 2566   ขอเชิญร่วมประชุมโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566  แจ้งท้าย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต.0021/ / 7177   27 มิถุนายน 2566   การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0019.4 / 7176   27 มิถุนายน 2566   แจ้งเลื่อนการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 9/2566  อำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0025 / 7175   27 มิถุนายน 2566   ผู้ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 7174   27 มิถุนายน 2566   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกรมราชทัณฑ์  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 7173   27 มิถุนายน 2566   รายงานจัดพิธีเปิดโครงการอบรมศาสนพิธีกร (มัคนายก) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 7172   27 มิถุนายน 2566   รายงานผลการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุร้ายในเรือนจำ ประจำปี พ.ศ.2566 รายไตรมาสที่ 3  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / 7171   26 มิถุนายน 2566   แจ้งตรวจสอบโครงการครบกำหนดสัญญาและตรวจสอบที่อยู่เพื่อเตรียมส่งหนังสือทวงถาม  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0005/ว / 7170   26 มิถุนายน 2566   ขอส่งประกวดขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  แจ้งท้าย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 7169   26 มิถุนายน 2566   ขออนุมัติดำเนินการและค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุปและผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างงานก่อสร้างสำนักงานศุน ย์บริการคนพิการจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก ครั้งที่ 6/2566  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 7168   26 มิถุนายน 2566   ขออนุมัติดำเนินการและค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุปและผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างงานก่อสร้างสำนักงานศุน ย์บริการคนพิการจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก ครั้งที่ 6/2566  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0033.101.3 / 7167   26 มิถุนายน 2566   ข้าราชการขออนุญาตลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 7166   26 มิถุนายน 2566   ร้องขอรับเงินเดือนและขอให้ยกเลิกการผ่อนผันใบอนุญาตการสอน  ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0010 / 7165   26 มิถุนายน 2566   ขอเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเงินรายได้นิคมสหกรณ์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0006/ / 7164   26 มิถุนายน 2566   ขอความอนุเคราะห์ปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
  อต 0020.1 / 7163   26 มิถุนายน 2566   แก้ไขคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (เฉพาะราย)  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 7162   26 มิถุนายน 2566   แก้ไขคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (เฉพาะราย)  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0022 / 7161   26 มิถุนายน 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 11213 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225