| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0002 / 1398   30 มกราคม 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1397   30 มกราคม 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1396   30 มกราคม 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1395   30 มกราคม 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1394   30 มกราคม 2567   ยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ  นายอำเภอตรอน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0005/ / 1393   30 มกราคม 2567   ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมภาคธุรกิจ  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 1392   30 มกราคม 2567   ขอส่งรายงานผลการจัดสรรผ่านแบบรายงานการจขัดสรรยอดกลุ่มเป้าหมายให้หน่วยงาน One home  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0017.1 / 1391   30 มกราคม 2567   ร้องเรียนความเดือดร้อนจากสถานบันเทิงส่งเสียงรบกวน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0033 / 1390   30 มกราคม 2567   ขอให้สั่งจ่ายเงินบำเหน็จตกทอด (นายชวน เรือนคำ)  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0017.1 / 1389   30 มกราคม 2567   ขอให้ตรวจสอบสถานที่เก็บพลุและดอกไม้ไฟ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0033 / 1388   30 มกราคม 2567   ขอให้สั่งจ่ายเงินบำเหน็จตกทอด (นางสมเสียน เลี้ยงเชื้อ)  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0017.1 / 1387   30 มกราคม 2567   ขอให้เปิดประตูทางลงลานอเนกประสงค์ริมแม่น้ำน่าน  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0033 / 1386   30 มกราคม 2567   ขอให้สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพ (เพิ่มเติม) (นางอมรา อารามรมณ์)  คลังเขต 6  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0002 / 1385   30 มกราคม 2567   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1384   30 มกราคม 2567   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  นายอำเภอลับแล  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1383   30 มกราคม 2567   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1382   30 มกราคม 2567   แจ้งผลการตรวจสอบภูมิลำเนาทหาร  ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0018.1 / 1381   30 มกราคม 2567   ความเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอของคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการและการเตรียมความพร้อมสำหรับการขยายเวลาเปิดปิดสถานบริการถึงเวลว ๐๔.๐๐ นาฬิกา  ผู้บังคับการตำรวจภูรจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 1380   30 มกราคม 2567   ขอทราบข้อมูลสนามกีฬายิงปืน/สมาคมกีฬายิงปืน  ผู้อำนวยการศนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 1379   30 มกราคม 2567   การออกหนังสือสำคัญแสดงหลักฐานการเป๊นผู้ใหญ่บ้าน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 1378   30 มกราคม 2567   เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งปลัดอำเภอ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 1377   30 มกราคม 2567   เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งปลัดอำเภอ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.1 / 1376   30 มกราคม 2567   โครการก่อสร้างอาคาร สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาตรอน  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาตรอน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0033.306 / 1375   30 มกราคม 2567   รายงานขอจ้างเหมาทำฟันเทียมและอุปกรณ์บำบัดโรคในช่องปาก  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  โรงพยาบาลพิชัย
  อต0032 / 1374   30 มกราคม 2567   ย้านข้าราชการ  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 1373   30 มกราคม 2567   ย้านข้าราชการ  ปู้ว่าราชการจัง  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 1372   30 มกราคม 2567   การขอรับเงินอุดหนุนบูรณะศาสนสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  อธิบดีกรมการศาสนา  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 1371   30 มกราคม 2567   การแถลงข่าวงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์  นายอำเภอลับแล  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 1370   30 มกราคม 2567   การแถลงข่าวงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 1369   30 มกราคม 2567   ขอเชิญประชุม พร้อมร่วมงานแถลงข่าวงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35, อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0023.6 / 1368   30 มกราคม 2567   รายงานการแก้ปัญหาคความเดือดร้อนประชาชน  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0020.1 / 1367   30 มกราคม 2567   แจ้งลงนามในสัญญา  ร้านโออาร์เซอร์วิส  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0025 / 1366   30 มกราคม 2567   ขอเพิ่มวุฒิการศึกษา  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0005/ / 1365   30 มกราคม 2567   แจ้งผลการตรวจประเมินการดำเนินงาน สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567  เจ้าของสถานรับเลี้ยงเด็กคริสเตียนเนอร์สเซอรี่  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 1364   30 มกราคม 2567   แจ้งผลการตรวจประเมินการดำเนินงาน สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567  เจ้าของสถานรับเลี้ยงเด็กสมาร์ทคิดส์ เนอร์สเซอรี่  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 1363   30 มกราคม 2567   แจ้งผลการตรวจประเมินการดำเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567  เจ้าของสถานรับเลี้ยงเด็กสานฝัน ปันรัก เนอร์สเซอรี่  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0034(2) / 1362   30 มกราคม 2567   ขอปิดประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่3(โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์)  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต 0033 / 1361   30 มกราคม 2567   ขอปรับระดับชั้นลูกจ้างประจำ (ดวงเดือน นะตา)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0023.2/ / 1360   30 มกราคม 2567   ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินวิสัยทัศน์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0014.3 / 1359   30 มกราคม 2567   การจัดกิจกรรมเปิดยุทธการ Kick off การรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5)พร้อมจัดทำแนวกั้นไฟประจำปี 2567  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.3 / 1358   30 มกราคม 2567   การจัดกิจกรรมเปิดยุทธการ Kick off การรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5)พร้อมจัดทำแนวกั้นไฟประจำปี 2567  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่35  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0021 / 1357   30 มกราคม 2567   อนุมัติยืมเงินทดรองราชการเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย)  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  0017.1 / 1356   30 มกราคม 2567   ขอความอนุเคราะห์วิทยากรเพื่อจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบทราฟฟี่ ฟองดูว์ (Traffy Fondue)  อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  0017.1 / 1355   30 มกราคม 2567   ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการใช้งานแพลตฟอร์มบริหารจัดการเมือง (Traffy Fondue)  ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม (ผู้อำนวยการกลุ่มนวัตกรรมดิจิทัลสำหรับเมือง)  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0033 / 1354   30 มกราคม 2567   ขอให้สั่งจ่ายเงินบำเหน็จตกทอด (นายอาวุธ ภมะราภา)  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 1353   30 มกราคม 2567   ขออนุมัติพักการลงโทษ กรณีปกติ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 1352   30 มกราคม 2567   ขอความช่วยเหลือติดตามคดี  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0002 / 1351   29 มกราคม 2567   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1350   29 มกราคม 2567   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอตรอน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0017.2/ / 1349   29 มกราคม 2567   การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)

บันทึกข้อมูลไว้ 5398 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108