| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0032 / 6172   17 มิถุนายน 2567   ขอขอบคุณ  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) สำนักงานแพร่-อุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 6171   17 มิถุนายน 2567   ขอขอบคุณ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0017.2 / 6170   17 มิถุนายน 2567   การรายงานผลการขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการถูกทำร้ายและการถูกล่วงละเมิดทางเพศ  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0032 / 6169   17 มิถุนายน 2567   ขอขอบคุณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  ๐๐๑๙.๔(อกส.จ.) / 6168   17 มิถุนายน 2567   การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.5 / 6167   17 มิถุนายน 2567   การเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2567 ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน  ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0032 / 6166   17 มิถุนายน 2567   ขอขอบคุณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0017.3 / 6165   17 มิถุนายน 2567   การจัดส่งสลากกินแบ่งรัฐบาล  ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0018.1 / 6164   16 มิถุนายน 2567   ขอส่งบันทึกสรุปข้อเท็จจริงเพื่อจัดทำคำให้การเพิ่มเติม  อัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองพิษณุโลก 1  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0034(2) / 6163   14 มิถุนายน 2567   จำหน่ายทะเบียนโรงงาน  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต 0017.3 / 6162   14 มิถุนายน 2567   ตอบรับเข้าร่วมงานนมัสการพระธาตุท้าวแก่น- พระธาตุพระนางแพงสี ประเพณีบุญ เดือน 7 บุญพระพระเวส ประจำปี 2567  เจ้าแขวงไชยะบูลี สปป.ลาว  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / 6161   14 มิถุนายน 2567   ขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0005/ / 6160   14 มิถุนายน 2567   ขอเชิญประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณา วาระการประชุมคณะอนุกรรมการ พก ครั้งที่ 5 /2567  แจ้งท้าย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0025 / 6159   14 มิถุนายน 2567   รายงานผลการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยผู้ต้องขังกลุ่มทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 6158   14 มิถุนายน 2567   ขอความช่วยเหลือเร่งรัดติดตามการดำเนินคดี  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0005/ / 6157   14 มิถุนายน 2567   ขอส่งเล่มผลงาน ศพอส.ดีเด่น  กรมกิจการผู้สูงอายุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0025 / 6156   14 มิถุนายน 2567   รายงานจัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง หลักสูตรสัคคสาสมาธิ รุ่นที่ 1/2567  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0020.1 / 6155   14 มิถุนายน 2567   ขอส่งสำเนาคำสั่ง และบันทึกข้อตกลงการจ้างเอกชนดำเนินงาน  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 6154   14 มิถุนายน 2567   ขอส่งสำเนาคำสั่ง และบันทึกข้อตกลงการจ้างเอกชนดำเนินงาน  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาตรอน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 6153   14 มิถุนายน 2567   ขอส่งสำเนาคำสั่งสำหรับการจ้างเอกชนดำเนินงาน สาขาพิชัย  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.2 / 6152   14 มิถุนายน 2567   การส่งรายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2567  ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2 / 6151   14 มิถุนายน 2567   การส่งรายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2567  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0002 / 6150   14 มิถุนายน 2567   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 6149   14 มิถุนายน 2567   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 6148   14 มิถุนายน 2567   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  นายอำเภอลับแล  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0020.1 / 6147   14 มิถุนายน 2567   ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้แก่วัด วัดร้าง โบสถ์ มัสยิด  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0033.001 / 6146   14 มิถุนายน 2567   การทำลายเอกสาร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าปลา  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010 / 6145   14 มิถุนายน 2567   ขอให้สั่งจ่ายเงิน บำเหน็จดำรงชีพ อายุ 65 ปี  คลังเขต 6  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0009 / 6144   14 มิถุนายน 2567   การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0025 / 6143   14 มิถุนายน 2567   ขออนุญาตย้ายผู้ต้องขังป่วย  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 6142   14 มิถุนายน 2567   ส่งรายงานการเงิน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  ๐๐๑๙.๔(อกส.จ.) / 6141   14 มิถุนายน 2567   แจ้งผลการอนุมัติโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ๐๐๑๙.๔(อกส.จ.) / 6140   14 มิถุนายน 2567   แจ้งผลการอนุมัติโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ๐๐๑๙.๔(อกส.จ.) / 6139   14 มิถุนายน 2567   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประเภททุนหมุนเวียนเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2)  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0023.3 / 6138   14 มิถุนายน 2567   การขอใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / 6137   14 มิถุนายน 2567   ขอแจ้งผลแห่งคำพิพากษาของศาลปกครอง  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0030 / 6136   14 มิถุนายน 2567   การรับเอกสารคืน  อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค 6  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
  อต 0030 / 6135   14 มิถุนายน 2567   การรับเอกสารคืน  อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค 6  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
  อต 0025 / 6134   14 มิถุนายน 2567   ขอรายงานการจัดตั้งสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.3 / 6133   14 มิถุนายน 2567   รายงานความคืบหน้าการจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปาด  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0006 / 6132   14 มิถุนายน 2567   การให้ข้าราชการรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
  อต0018.2 / 6131   14 มิถุนายน 2567   หนังสือผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือน  -  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.3 / 6130   14 มิถุนายน 2567   รายงานความคืบหน้าการจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปาด  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0032 / 6129   14 มิถุนายน 2567   การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0033.001 / 6128   14 มิถุนายน 2567   อนุมัติติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  รพ.พิชัย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.001 / 6127   14 มิถุนายน 2567   อนุมัติติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  สสอ.น้ำปาด  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0020.1 / 6126   14 มิถุนายน 2567   แจ้งลงนามในสัญญา  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัยวัฒน์พานิช (พิชัย) จำกัด  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0020.1 / 6125   14 มิถุนายน 2567   แจ้งลงนามในสัญญา  ร้านโออาร์เซอร์วิส  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0020.1 / 6124   14 มิถุนายน 2567   แจ้งลงนามในสัญญา  ร้านโออาร์เซอร์วิส  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0020.1 / 6123   14 มิถุนายน 2567   แจ้งลงนามในสัญญา  ร้านโออาร์เซอร์วิส  สำนักงานที่ดินจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 8224 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165