| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0018.1 / 9446   17 สิงหาคม 2566   ขอให้จัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหา  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 9445   17 สิงหาคม 2566   ขอให้จัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหา  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 9444   17 สิงหาคม 2566   ขอให้จัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหา  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 9443   17 สิงหาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเข้าปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 9442   17 สิงหาคม 2566   สำรวจรายชื่อผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0006/ว / 9441   17 สิงหาคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัด  คณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัด  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
  อต 0033.001 / 9440   17 สิงหาคม 2566   ขอส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0022 / 9439   17 สิงหาคม 2566   ส่งรายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2566  กองแผนงาน  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0025 / 9438   17 สิงหาคม 2566   ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0133/ / 9437   17 สิงหาคม 2566   แจ้งให้มาทำสัญญาจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก ด้านหน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิฒนวิศว์ เอ็นจีแนียริ่ง  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
  อต 0020.1 / 9436   17 สิงหาคม 2566   รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0020.1 / 9435   17 สิงหาคม 2566   แจ้งลงนามในสัญญา  นายกิตติธัช พาลีขันธ์  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.2 / 9434   16 สิงหาคม 2566   รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0020.1 / 9433   16 สิงหาคม 2566   ตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามความในมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0005 / 9432   16 สิงหาคม 2566   สรุปค่าใช้จ่ายเงินกองทุน กสจ.  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 9431   16 สิงหาคม 2566   เชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2566  แจ้งท้าย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0023.3 / 9430   16 สิงหาคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2566  นายอำเภอตรอน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / 9429   16 สิงหาคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2566  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.3 / 9428   16 สิงหาคม 2566   การพิจารณาให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด ประจำปี 2566  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0009 / 9427   16 สิงหาคม 2566   ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  อธิบดีกรมการข้าว  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 9426   16 สิงหาคม 2566   ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 9425   16 สิงหาคม 2566   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเกษตรสร้างสุข เกษียณสร้างสรรค์ (Enjoy Retirement)  นายอำเภอตรอน  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0020.1/ / 9424   16 สิงหาคม 2566   ขอส่งสำเนาหลักฐานการศึกษาฯ นายณัฏฐ์ ชอุ่มดวง  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1/ / 9423   16 สิงหาคม 2566   แต่งตั้งข้าราชการ  ิอธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1/ / 9422   16 สิงหาคม 2566   แต่งตั้งข้าราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0020.1 / 9421   16 สิงหาคม 2566   แจ้งลงนามในสัญญา  นายนพณัช อินชูรัญ  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0020.1 / 9420   16 สิงหาคม 2566   แจ้งลงนามในสัญญา  นางสาวศิราพร สนแย้ม  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0033.101.3 / 9419   16 สิงหาคม 2566   ข้าราชการขออนุยาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อน ลากิจ และวันหยุดราชการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0033.101.3 / 9418   16 สิงหาคม 2566   ข้าราชการขออนุยาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อน ลากิจ และวันหยุดราชการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0020.1 / 9417   16 สิงหาคม 2566   แจ้งลงนามในสัญญา  นายธนรัตน์ บุตรแก้ว  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 9416   16 สิงหาคม 2566   การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0020.1 / 9415   16 สิงหาคม 2566   แจ้งลงนามในสัญญา  นางสาวธาวินี สีอุ่น  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0020.1 / 9414   16 สิงหาคม 2566   แจ้งลงนามในสัญญา  นางสาวกนกพร อ่วมพรม  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0020.1 / 9413   16 สิงหาคม 2566   แจ้งลงนามในสัญญา  นางสาวจารุณี โปกำเนิด  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต.0018.1/ / 9412   16 สิงหาคม 2566   การพิจารณาให้สัญชาติไทยและให้สถานะคนต่างด้าวฯ  นายอำเภอท่าปลา  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต.0018.1/ / 9411   16 สิงหาคม 2566   การพิจารณาให้สัญชาติไทยและให้สถานะคนต่างด้าวฯ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 9410   16 สิงหาคม 2566   มาตรการแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 9409   16 สิงหาคม 2566   การรายงานสถิติข้อมูลสำนวนคดีอาญาฯ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 9408   16 สิงหาคม 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 9407   16 สิงหาคม 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 9406   16 สิงหาคม 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.1 / 9405   16 สิงหาคม 2566   ขออนุมัติทำลายเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2566  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 9404   16 สิงหาคม 2566   ส่งบัญชีเอกสารครบกำหนดอายุการเก็บรักษาที่ขอทำลาย ประจำเดือน กรกฎาคม 2566  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 9403   16 สิงหาคม 2566   โครงการประกวดห้องน้ำสะอาดแห่งปีของสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / 9402   16 สิงหาคม 2566   การรายงานผลการดำเนินตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0017.3 / 9401   16 สิงหาคม 2566   ขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0033.010 / 9400   16 สิงหาคม 2566   ข้าราชการไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ (นางสาวอังคนา อภิวันท์)  จังหวัดนครปฐม  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0133.1/10.2/ / 9399   16 สิงหาคม 2566   ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  รพ.สต.ห้วยฮ้า
  อต0021/ / 9398   16 สิงหาคม 2566   ขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล  ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 9 พล.  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0017.5 / 9397   16 สิงหาคม 2566   ขอเชิญบุคลากรเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)

บันทึกข้อมูลไว้ 11499 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230