| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0009 / 6063   13 มิถุนายน 2567   อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0001/ / 6062   13 มิถุนายน 2567   ขอเชิญบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
  อต 0001/ / 6061   13 มิถุนายน 2567   ขอเชิญบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
  อต 0033. / 6060   13 มิถุนายน 2567   ขอส่งหลักฐานแฟ้มประวัติ กพ-7 (นางสาวนราภรณ์ มะโนปีน)  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 6059   13 มิถุนายน 2567   รายงานผลการจัดการอบรมฝึกวิชาชีพให้ผู้ต้องขัง และการบริหารการใช้จ่ายเงินผลพลอยได้จากการดำเนินงานฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0011/ / 6058   13 มิถุนายน 2567   แจ้งส่งมอบพื้นที่งานก่อสร้างถนนภายในสำนักงาน  ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อธิบดี คอนสทรัคชั่น  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต 0011/ / 6057   13 มิถุนายน 2567   แจ้งให้เข้าปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างถนนภายในสำนักงาน  ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อธิบดี คอนสทรัคชั่น  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต 0019.2 / 6056   12 มิถุนายน 2567   การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับประเทศ  ประธานกรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดอุตรดิตถ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  0017.5 / 6055   12 มิถุนายน 2567   รายงานผลการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของข้าราชการซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0019.4 / 6054   12 มิถุนายน 2567   การแต่งตั้งข้าราชการ  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / 6053   12 มิถุนายน 2567   การแต่งตั้งข้าราชการ  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0005/ / 6052   12 มิถุนายน 2567   ขอส่งแบบสรุปผลการพิจารณาเงินอุดหนุนสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 6051   12 มิถุนายน 2567   ส่งสำเนาเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม  กรมกิจการเด็กและเยาวชน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต.0017.5 / 6050   12 มิถุนายน 2567   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0005/ / 6049   12 มิถุนายน 2567   ขอส่งรายงานผลการสำรวจสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0017.3 / 6048   12 มิถุนายน 2567   การขึ้นทะเบียนอาคาร/สิ่งปลูกสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ  ธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0033/ / 6047   12 มิถุนายน 2567   ส่งประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033/ / 6046   12 มิถุนายน 2567   ส่งประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0017.2 / 6045   12 มิถุนายน 2567   ขอยกเลิกการขอรับสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0033/ / 6044   12 มิถุนายน 2567   ส่งประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033/ / 6043   12 มิถุนายน 2567   ส่งประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0017.2 / 6042   12 มิถุนายน 2567   ขอยกเลิกการขอรับสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0033/ / 6041   12 มิถุนายน 2567   ส่งประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0002 / 6040   12 มิถุนายน 2567   ขอให้สั่งติดตามทหารหนีราชการ  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 6039   12 มิถุนายน 2567   ขอให้สั่งติดตามทหารหนีราชการ  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 6038   12 มิถุนายน 2567   ขอให้สั่งติดตามทหารหนีราชการ  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0017.3 / 6037   12 มิถุนายน 2567   การขึ้นทะเบียนอาคาร/สิ่งปลูกสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองตรอน จำนวน 2 โครงการ  ธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / 6036   12 มิถุนายน 2567   การขึ้นทะเบียนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ  ธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0005/ / 6035   12 มิถุนายน 2567   ปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการ และยืนยันการขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน ศป.คม  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 6034   12 มิถุนายน 2567   ขอส่งแบบสรุปบัญชีรายชื่อผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประเภทกำลังพลโดยตรง  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0017.1 / 6033   12 มิถุนายน 2567   ขอให้ปรับปรุงบริการหลังการขาย  กรรมการผู้จัดการบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.3 / 6032   12 มิถุนายน 2567   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0020.4 / 6031   12 มิถุนายน 2567   เร่งรัดการออกโฉนดที่ดินวัดร้างตามแผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินของกรมที่ดิน  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.4 / 6030   12 มิถุนายน 2567   เร่งรัดการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินของวัดวาอาราม  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.3 / 6029   12 มิถุนายน 2567   การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2567  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / 6028   12 มิถุนายน 2567   การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2567  นายกสมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0034(1) / 6027   12 มิถุนายน 2567   บัญชีสรุปวันลา  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต0034(1) / 6026   12 มิถุนายน 2567   ส่งตัวข้าราชการเดินทางมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต0033 / 6025   12 มิถุนายน 2567   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนนส.ชิดชนก  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0021 / 6024   12 มิถุนายน 2567   การปรับปรุงโครงสร้างแบ่งงานภายในสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0033 / 6023   12 มิถุนายน 2567   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ นายศรุต คณฑา  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0020.1 / 6022   12 มิถุนายน 2567   รายงานการทำลายแบบพิมพ์หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน (น.ส.4จ)  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0009 / 6021   12 มิถุนายน 2567   สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการผลิตขยายชีวภัณฑ์ แก่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ต้นแบบ เพื่อยกระดับเป็นศูนย์บริการชีวภัณฑ์ชุมชน  นายอำเภอลับแล  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 6020   12 มิถุนายน 2567   แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0018.3/ / 6019   12 มิถุนายน 2567   การจำหน่ายอาคารและขนสิ่งของกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุุตรดิตถ์ ฯ  สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.3/ / 6018   12 มิถุนายน 2567   การจำหน่ายอาคารและขนสิ่งของกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุุตรดิตถ์ ฯ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0025 / 6017   12 มิถุนายน 2567   ขอรับการจัดสรรงบประมาณค่าเดินทางไปราชการ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.1/ / 6016   12 มิถุนายน 2567   ส่งหลักฐานการเข้าเรียนของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.1 / 6015   12 มิถุนายน 2567   แจ้งผลการดำเนินการ  นางสาวสุพรรณิการ์ จันทร์อ่อน  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 6014   12 มิถุนายน 2567   ขอให้ติดตามการดำเนินการ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์

บันทึกข้อมูลไว้ 8215 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165