| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0005/ / 158   3 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางสาวจินดา เลิศศิริ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 157   3 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางอัจฉรา ใจมา  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 156   3 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายงาน ดีปัญญา  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 155   3 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายกิตติศักดิ์ เรืองมั่น  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 154   3 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายประทุม เงินพา  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 153   3 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสาวอรปรียา ผาสิงห์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 152   3 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางฉลวย แก้วใย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 151   3 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางยุพิน ธาราเกษม  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 150   3 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายจเร คำสุข  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 149   3 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสาวศุภรัศมี พาทอง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 148   3 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางเสริม พาทอง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 147   3 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางศินารัตน์ ศิริอ่วใ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 146   3 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางดำ คำอ้าย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 145   3 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสาวโชติรส วรรณบูรณ์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 144   3 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายพิจารณ์ สนามแจง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0032 / 143   3 มกราคม 2567   ขอจัดส่งคลิปวิดีโอยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีศรีจังหวัดอุตรดิตถ์  อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0005/ / 142   3 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสาวจุฬาลักษณ์ ทรัพย์บาง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 141   3 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางสาวอารีย์ ขยายเสียง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 140   3 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางแก้ว คำปล้อง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 139   3 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายนิน ทุ่มคำ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 138   3 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางปิยะวรรณ อยู่เจริญกิจ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 137   3 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางเสริมศรี แดงกองโค  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 136   3 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสาวธัญพิชา คำคง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 135   3 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายกรนภา แซ่อึ้ง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 134   3 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางชลธิชา แสงสุข  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 133   3 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางสุปราณี คำชั่ง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 132   3 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายสมชาย มาสน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 131   3 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางชิด มาสน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 130   3 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสมจิตร อินเมือง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 129   3 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางนิดา เขียวรี  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 128   3 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสี ติ่งหมาย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 127   3 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นา  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 126   3 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางรุ่งอรุณ เชื้อคำ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 125   3 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางสำรวน เขตขาม  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 124   3 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางปราณี อินทะสอน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0003 / 123   3 มกราคม 2567   แจ้งการคืนหลักประกันสัญญาตามสัญญาเลขที่ 6/2566  ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด หงษ์สุวรรณ บิวดิ้ง  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต 0005/ / 122   3 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายรันดร หม่อมปลุก  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 121   3 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายสิทธิชัย ทิมขำ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 120   3 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางอารุณ ทิมขำ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 119   3 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายเสนห์ ศรีสอาด  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 118   3 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายบุญช่วย ป๊อกหลง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 117   3 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายประมวน อ้นอินทร์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 116   3 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางประนอม พุ่มพวง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 115   3 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสมเกียรติ เปิ้นสุวรรณ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 114   3 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายชิด มาบวบ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 113   3 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางกอบกุล เปิ้นสุวรรณ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 112   3 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางสมัย นาขัน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 111   3 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายสมัย มาสิงห์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 110   3 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายแก้ว มาสิงห์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 109   3 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางอังคณา โก๊ะกอย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 2308 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47