| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0025 / 6691   13 มิถุนายน 2566   ส่งรายงานการเงิน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 6690   13 มิถุนายน 2566   รายงานผลการจัดการอบรมฝึกวิชาชีพให้ผู้ต้องขัง และการบริหารการใช้จ่ายเงินผลพลอยได้จากการดำเนินงานฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 6689   13 มิถุนายน 2566   รายงานผลการจัดการอบรมฝึกวิชาชีพให้ผู้ต้องขัง และการบริหารการใช้จ่ายเงินผลพลอยได้จากการดำเนินงานฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0133.1/12.2 / 6688   13 มิถุนายน 2566   แจ้งให้มาทำสัญญาจ้างก่อสร้างที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขาพตำบลบ้านพระฝาง  ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนวิศวิเอ็นจิเนียริ่ง  รพ.สต.พระฝาง
  อต 0133.1/12.2 / 6688   13 มิถุนายน 2566   แจ้งให้มาทำสัญญาจ้างก่อสร้างที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขาพตำบลบ้านพระฝาง  ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนวิศวิเอ็นจิเนียริ่ง  รพ.สต.พระฝาง
  อต 0002 / 6687   13 มิถุนายน 2566   ขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลดนักศึกษาวิชาทหาร  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0025 / 6686   13 มิถุนายน 2566   รายงานผลการสำรวจจำนวนนักโทษเด็ดขาด ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานและผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.1 / 6685   13 มิถุนายน 2566   การออกหนังสือสำคัญแสดงการเป๊นผู้ใหญ่บ้าน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2 / 6684   13 มิถุนายน 2566   ส่งเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อสิ่งของในการดำรงชีพเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย  ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.1 / 6683   13 มิถุนายน 2566   ได้รับความเดือดร้อนจากการทำที่ระบายน้ำคลองข่อม  นายอำเภอพิชัย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 6682   13 มิถุนายน 2566   การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของเรือน/ทัณฑสถาน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0033.011 / 6681   13 มิถุนายน 2566   มอบหมายให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึงเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายมีอำนาจเปรียบเทียบตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์  ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต.0021/ / 6680   13 มิถุนายน 2566   ขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล  นายอำเภอเมืองอุุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0022 / 6679   13 มิถุนายน 2566   รายงานการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0020.1 / 6678   13 มิถุนายน 2566   แจ้งลงนามในสัญญา  กรรมการบริษัท ชัยวัฒน์พานิช (พิชัย) จำกัด  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0005/ว / 6677   13 มิถุนายน 2566   แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์  แจ้งท้าย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ว / 6676   13 มิถุนายน 2566   แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดอุตรดิตถ์  แจ้งท้าย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0018.1 / 6675   13 มิถุนายน 2566   การพิจารณาจัดสรรเงินโควตากลางจังหวัด ครั้งที่ 1/2566 สำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (เพิ่มเติม) ณ วันที่ 1 เมษายน 2566  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 6674   13 มิถุนายน 2566   การแก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและแก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการได้รับค่าตอบแทนพิเศษ (เฉพาะราย) รอบการประเมินครั้งที่ 1/2566 (1 เมษายน 2566 )  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0033.005 / 6673   13 มิถุนายน 2566   แจ้งเตือนให้ชดใช้เงินค่าสินไหมทดแทน กรณีกระทำละเมิดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงเจ็ดต้น  นายอดิศักดิ์ เรี่ยมสุวรรณ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0017.1 / 6672   13 มิถุนายน 2566   ร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนจากการเผาวัชพืช ถนนชำรุด และสายไฟฟ้าไม่เป็นระเบียบ  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 6671   13 มิถุนายน 2566   ร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนจากการเผาวัชพืช ถนนชำรุด และสายไฟฟ้าไม่เป็นระเบียบ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 6670   13 มิถุนายน 2566   ร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนจากการเผาวัชพืช ถนนชำรุด และสายไฟฟ้าไม่เป็นระเบียบ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0020.1 / 6669   13 มิถุนายน 2566   การขอต่อใบอนุญาตดูดทราย ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฏหมายที่ดิน  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.1 / 6668   13 มิถุนายน 2566   ขอให้ก่อสร้างจุดกลับรถ  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0020.1 / 6667   13 มิถุนายน 2566   การขออนุญาตตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกำหมายที่ดิน  โยธาธิการและผังเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0033.101.3 / 6666   13 มิถุนายน 2566   ส่งตัวข้าราชการเข้ารับการศึกษา (กมลวรรณ)  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0017.2 / 6665   13 มิถุนายน 2566   การรับโอนทรัพย์สินของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.1 / 6664   13 มิถุนายน 2566   ผลการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้ารเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระดับจังหวัด  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 6663   13 มิถุนายน 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566  นายอำเภอตรอน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 6662   13 มิถุนายน 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 6661   13 มิถุนายน 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 6660   13 มิถุนายน 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 6659   13 มิถุนายน 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 6658   13 มิถุนายน 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่ฎีกา เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 6657   13 มิถุนายน 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่ฎีกา เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.1 / 6656   13 มิถุนายน 2566   แจ้งลงนามในสัญญา  ร้านสมบูรณ์อลูมิเนียม โดยนายไกรวิชญ์ สมบูรณ์ใจ  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0025 / 6655   12 มิถุนายน 2566   ส่งบัญชีร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 6654   12 มิถุนายน 2566   รายงานยอดเงินฝากผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 6653   12 มิถุนายน 2566   ส่งสำเนาคำสั่งการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดในวันสิ้นเดือน มิถุนายน 2565  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 6652   12 มิถุนายน 2566   ผู้ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษผิดเงื่อนไขการพักการลงโทษ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.3 / 6651   12 มิถุนายน 2566   ขอเชิญเป็นศาสนพิธีกร  นายบุญชุม มีรัตน์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0018.1 / 6650   12 มิถุนายน 2566   ย้ายข้าราชการและให้ข้าราชการช่วยราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 6649   12 มิถุนายน 2566   ย้ายข้าราชการและให้ข้าราชการช่วยราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 6648   12 มิถุนายน 2566   ย้ายข้าราชการและให้ข้าราชการช่วยราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0025 / 6647   12 มิถุนายน 2566   ส่งแบบคำร้องขอหนังสือรับรองสิทธิเพื่อใช้ในการกู้เงินธนาคารอาคารสงเคราะห์  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0018.1 / 6646   12 มิถุนายน 2566   ย้ายข้าราชการและให้ข้าราชการช่วยราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / 6645   12 มิถุนายน 2566   แจ้งการขนย้ายวัตถุระเบิดจากสถานที่เก็บเพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้า  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / 6644   12 มิถุนายน 2566   แจ้งการขนย้ายวัตถุระเบิดจากสถานที่เก็บเพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้า  นายทะเบียนท้องที่อำเภอทองแสนขัน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0025 / 6643   12 มิถุนายน 2566   รายงานผลการเข้าใช้บริการของสมาชิกศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์

บันทึกข้อมูลไว้ 10943 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219