| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  0032 / 3684   28 มีนาคม 2566   แก้ไขเพิ่มเติมรายได้ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0017.3 / 3683   28 มีนาคม 2566   หนังสือรับรองของผู้บริหาร  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.1/ / 3682   28 มีนาคม 2566   ขอให้ติดตั้งไฟฟ้า  นายอำเภอน้ำปาด  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0023.5 / 3681   28 มีนาคม 2566   การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2565  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0017.2 / 3680   28 มีนาคม 2566   ขอเชิญร่วมรายการวิทยุ "ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พบประชาชน"  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0020.1 / 3679   28 มีนาคม 2566   ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลที่ดินราชพัสดุที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในราชการ  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0017.3 / 3678   27 มีนาคม 2566   ขอมอบหนังสือ "ร.ศ.112 ใครชนะ ใครแพ้"  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0017.3 / 3677   27 มีนาคม 2566   ขอมอบหนังสือ "ร.ศ.112 ใครชนะ ใครแพ้"  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0025 / 3676   27 มีนาคม 2566   รายงานผลการดำเนินงานจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 3675   27 มีนาคม 2566   ส่งรายงานการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 7 จำนวนนักโทษเด็ดขาดตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดช้ำๆที่ใกล้ปล่อยตัวพ้นโทษในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้รับการจัดทำรายจำแนกลักษณะฯ ตามที่กำหนดในมาตร 23  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0019.4(อกส.จ.) / 3674   27 มีนาคม 2566   การอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0005/ว / 3673   27 มีนาคม 2566   การประชาสัมพันธ์คัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก และผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัลประชาบดี ประจำปี 2566  หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกแห่ง นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ นายกเทศมนตรีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง ประธานหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ และประธานชมรม องค์กร สมาคม มูลนิธิทุกแห่ง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ว / 3672   27 มีนาคม 2566   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกลไกขับเคลื่อนงานตามกฎหมายว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 3671   27 มีนาคม 2566   การจัดจ้างพนักงานราชการ  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0006 / 3670   27 มีนาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
  อต0025 / 3669   27 มีนาคม 2566   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้ออาหารดิบเพื่อปรุงอาหารจำหน่ายให้แก่ผู้ต้องขัง102/66 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0032 / 3668   27 มีนาคม 2566   ขอส่งผลงานการคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2566  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0017.1 / 3667   27 มีนาคม 2566   ร้องเรียนปัญหาน้ำประปาไม่สะอาด  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0032 / 3666   27 มีนาคม 2566   สรุปผลประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม  ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม (นายกฤษฎา คงคะจันทร์)  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0017.1 / 3665   27 มีนาคม 2566   ขอความช่วยเหลือติดตามคดี  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 3664   27 มีนาคม 2566   ขอให้ติดตามการออกสำเนาหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.3) ที่สูญหาย  ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 3663   27 มีนาคม 2566   ขอความช่วยเหลือตรวจสอบการเก็บโฉนดที่ดินและการให้บริการของเจ้าหน้าที่  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 3662   27 มีนาคม 2566   ขอให้ติดตั้งสายยึดโยงเสาไฟฟ้าและแก้ไขปัญหาจากการก่อสร้าง  นายพิรุณ ไชยภา  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0022 / 3661   27 มีนาคม 2566   หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2565  กองคลัง กรมโยธาธิการและผังเมือง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0025 / 3660   27 มีนาคม 2566   รายงานข้อขัดข้องการปฏิบัติงานตามกระบวนการของมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0033.012 / 3659   27 มีนาคม 2566   ขอเชิญเยี่ยมผู้ป่วยในกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 8)  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010 / 3658   27 มีนาคม 2566   ข้าราชการขอย้าย  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010 / 3657   27 มีนาคม 2566   รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  อธิบดีกรมการแพทย์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010 / 3656   27 มีนาคม 2566   การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 2  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0005/ว / 3655   27 มีนาคม 2566   การติดตามและรายงานผลการซ่อมแซมปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ตามโครงการ ชาวอุตรดิตถ์ ร่วมใจ ซ่อมสร้างบ้าน 610 หลัง เพื่อผู้ยากไร้  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต.0023.5 / 3654   27 มีนาคม 2566   แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.1 / 3653   27 มีนาคม 2566   การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0032 / 3652   27 มีนาคม 2566   การจัดกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2566  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 3651   27 มีนาคม 2566   การจัดกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2566  นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0034(3) / 3650   27 มีนาคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ครั้งที่ อต 28-2/2566  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต0032 / 3649   27 มีนาคม 2566   การจัดกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2566  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 3648   27 มีนาคม 2566   การจัดกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2566  ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0025 / 3647   27 มีนาคม 2566   ผู้ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 3646   27 มีนาคม 2566   ขออนุมัติพักการลงโทษ กรณีปกติ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0032 / 3645   27 มีนาคม 2566   กำหนดการเข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ประจำปี พ.ศ.2565  พระสมุห์สิทธิพงศ์ วสินฺโท  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0031 / 3644   27 มีนาคม 2566   รายงานการเบิกจ่ายเงินปละผลแฏิบัติงานติดตามเร่งรัดหนี้นอกสถานที่  เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  อต0010 / 3643   27 มีนาคม 2566   ข้าราชการเดินทางมารายงานตัว  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0030 / 3642   27 มีนาคม 2566   ขอให้ดำเนินคดีนายจ้างฐานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มคอรงแรงงาน พ.ศ. 2541  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
  อต 0017.2 / 3641   27 มีนาคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถ์ (กรอ.จังหวัดอุตรดิตถ์) ครั้งที่ 2/2566  ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0020.1 / 3640   27 มีนาคม 2566   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (เพิ่มเติม)  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 3639   27 มีนาคม 2566   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (เพิ่มเติม)  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0133.1/02 / 3638   27 มีนาคม 2566   ขอเชิญคณะกรรมการกำหนดราคากลางเข้าร่วมประชุม  นางวิรัตน์ ศรีคำ นางสาวศิรินภา มีศิริพันธุ์ และนายรุ่งเรือง กิกลิ้ง  รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  อต 0017.1 / 3637   27 มีนาคม 2566   นางบุญใส จันทร์รักษ์ ขอพระราชทานความช่วยเหลือในการออกเอกสารสิทธิเกี่ยวกับที่ดิน  นางบุญใส จันทร์รักษ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 3636   27 มีนาคม 2566   นางบุญใส จันทร์รักษ์ ขอพระราชทานความช่วยเหลือในการออกเอกสารสิทธิเกี่ยวกับที่ดิน  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 3635   27 มีนาคม 2566   นางบุญใส จันทร์รักษ์ ขอพระราชทานความช่วยเหลือในการออกเอกสารสิทธิเกี่ยวกับที่ดิน  ราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์

บันทึกข้อมูลไว้ 6334 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127