| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0017.1 / 3663   27 มีนาคม 2566   ขอความช่วยเหลือตรวจสอบการเก็บโฉนดที่ดินและการให้บริการของเจ้าหน้าที่  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 3662   27 มีนาคม 2566   ขอให้ติดตั้งสายยึดโยงเสาไฟฟ้าและแก้ไขปัญหาจากการก่อสร้าง  นายพิรุณ ไชยภา  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0022 / 3661   27 มีนาคม 2566   หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2565  กองคลัง กรมโยธาธิการและผังเมือง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0025 / 3660   27 มีนาคม 2566   รายงานข้อขัดข้องการปฏิบัติงานตามกระบวนการของมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0033.012 / 3659   27 มีนาคม 2566   ขอเชิญเยี่ยมผู้ป่วยในกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 8)  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010 / 3658   27 มีนาคม 2566   ข้าราชการขอย้าย  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010 / 3657   27 มีนาคม 2566   รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  อธิบดีกรมการแพทย์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010 / 3656   27 มีนาคม 2566   การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 2  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0005/ว / 3655   27 มีนาคม 2566   การติดตามและรายงานผลการซ่อมแซมปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ตามโครงการ ชาวอุตรดิตถ์ ร่วมใจ ซ่อมสร้างบ้าน 610 หลัง เพื่อผู้ยากไร้  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต.0023.5 / 3654   27 มีนาคม 2566   แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.1 / 3653   27 มีนาคม 2566   การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0032 / 3652   27 มีนาคม 2566   การจัดกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2566  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 3651   27 มีนาคม 2566   การจัดกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2566  นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0034(3) / 3650   27 มีนาคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ครั้งที่ อต 28-2/2566  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต0032 / 3649   27 มีนาคม 2566   การจัดกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2566  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 3648   27 มีนาคม 2566   การจัดกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2566  ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0025 / 3647   27 มีนาคม 2566   ผู้ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 3646   27 มีนาคม 2566   ขออนุมัติพักการลงโทษ กรณีปกติ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0032 / 3645   27 มีนาคม 2566   กำหนดการเข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ประจำปี พ.ศ.2565  พระสมุห์สิทธิพงศ์ วสินฺโท  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0031 / 3644   27 มีนาคม 2566   รายงานการเบิกจ่ายเงินปละผลแฏิบัติงานติดตามเร่งรัดหนี้นอกสถานที่  เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  อต0010 / 3643   27 มีนาคม 2566   ข้าราชการเดินทางมารายงานตัว  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0030 / 3642   27 มีนาคม 2566   ขอให้ดำเนินคดีนายจ้างฐานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มคอรงแรงงาน พ.ศ. 2541  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
  อต 0017.2 / 3641   27 มีนาคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถ์ (กรอ.จังหวัดอุตรดิตถ์) ครั้งที่ 2/2566  ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0020.1 / 3640   27 มีนาคม 2566   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (เพิ่มเติม)  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 3639   27 มีนาคม 2566   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (เพิ่มเติม)  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0133.1/02 / 3638   27 มีนาคม 2566   ขอเชิญคณะกรรมการกำหนดราคากลางเข้าร่วมประชุม  นางวิรัตน์ ศรีคำ นางสาวศิรินภา มีศิริพันธุ์ และนายรุ่งเรือง กิกลิ้ง  รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  อต 0017.1 / 3637   27 มีนาคม 2566   นางบุญใส จันทร์รักษ์ ขอพระราชทานความช่วยเหลือในการออกเอกสารสิทธิเกี่ยวกับที่ดิน  นางบุญใส จันทร์รักษ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 3636   27 มีนาคม 2566   นางบุญใส จันทร์รักษ์ ขอพระราชทานความช่วยเหลือในการออกเอกสารสิทธิเกี่ยวกับที่ดิน  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 3635   27 มีนาคม 2566   นางบุญใส จันทร์รักษ์ ขอพระราชทานความช่วยเหลือในการออกเอกสารสิทธิเกี่ยวกับที่ดิน  ราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0019.4 / 3634   27 มีนาคม 2566   การรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0002 / 3633   27 มีนาคม 2566   รายงานวันที่มิได้รับราชการของข้าราชการสัสดี  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  กษ 0312.06/ / 3632   27 มีนาคม 2566   แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางกรณีผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่ำกว่าราคากลางตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป  ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์  โครงการชลประทานอุตรดิตถ์
  อต 0018.1 / 3631   27 มีนาคม 2566   มติการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  คณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐจังหวัดอุตรดิตถ์ (คพร.อต.)  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.1 / 3630   27 มีนาคม 2566   วัดหน้าฝายขอได้มาซึ่งที่ดินตามมาตรา ๘๔ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0025 / 3629   27 มีนาคม 2566   รายงานการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดในวันสิ้นเดือนธันวาคม และเพิ่มเติมเดือนมิถุนายน สิงหาคม 2565  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0023.5 / 3628   27 มีนาคม 2566   ขอรับเงินเพิ่มจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วท้องถิ่นเพื่อนำไปจ่ายให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.5 / 3627   27 มีนาคม 2566   ขอรับเงินเพิ่มจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วท้องถิ่นเพื่อนำไปจ่ายให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0009 / 3626   27 มีนาคม 2566   ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารส่งเสริมการเกษตร ระดับต้น (นสต.) ประจำปี 2566 รุ่นที่ 6  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0017.3 / 3625   27 มีนาคม 2566   การขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0018.1 / 3624   27 มีนาคม 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3623   27 มีนาคม 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาเพื่อพิจารณา  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3622   27 มีนาคม 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3621   27 มีนาคม 2566   ขออนุญาตอุปสมบท  นายอำเภอน้ำปาด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0032 / 3620   27 มีนาคม 2566   รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2566  พระวินัยสาทร เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก - อุตรดิตถ์ (ธ)  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 3619   27 มีนาคม 2566   รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2566  พระปัญญากรโมลี ดร. เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (ม)  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 3618   27 มีนาคม 2566   รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2566  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 3617   27 มีนาคม 2566   รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2566  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0018.1 / 3616   27 มีนาคม 2566   ข้าราชการขอลาอุปสมบท  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3615   27 มีนาคม 2566   ขัาราชการขอลาอุปสมบท  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3614   27 มีนาคม 2566   การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งวดที่ ๑  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 11213 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225