| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0017.2 / 6392   20 มิถุนายน 2567   การขอแก้ไขรายการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน และการส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภค ในระบบ Thai Water Plan  เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.3 / 6391   20 มิถุนายน 2567   การจัดอบรมออนไลน์ความรุ้เท่าทันภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่  นายอำเภอบ้านโคก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0005/ว / 6390   20 มิถุนายน 2567   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 5/2567  แจ้งท้าย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0014.3 / 6389   20 มิถุนายน 2567   การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.3 / 6388   20 มิถุนายน 2567   การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน  อธิบดีกรมป่าไม้  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.3 / 6387   20 มิถุนายน 2567   การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.3 / 6386   20 มิถุนายน 2567   การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน  อธิบดีกรมป่าไม้  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0025 / 6385   20 มิถุนายน 2567   ขอรับการจัดสรรงบประมาณค่าเดินทางไปราชการเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการยกระดับเตรียมความพร้อมชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจำ/ทัณฑสถาน เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0020.1 / 6384   20 มิถุนายน 2567   โครงการสัมมนาทางวิชาการรับฟังความคิดเห็นปรับปรุงประมวลกฎหมายที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.1/ / 6383   20 มิถุนายน 2567   ขอความอนุเคราะห์ข้าราชการไปช่วยราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.4 / 6382   20 มิถุนายน 2567   จัดทำคำอุทธรณ์  อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองพิษณุโลก  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0010 / 6381   20 มิถุนายน 2567   แจ้งสิทธิ์การเรียกค่าปรับ  บริษัท ชัยเจริญคอมพิวเตอร์ จำกัด  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0019.4 / 6380   20 มิถุนายน 2567   การเลื่อนเงินเดือนตามผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) (เพิ่มเติม)  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0022.5 / 6379   20 มิถุนายน 2567   ส่งแบบฟอร์ม และแบบสอบถามของกรมโยธาธิการและผังเมือง  กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0010 / 6378   20 มิถุนายน 2567   ส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0022.5 / 6377   20 มิถุนายน 2567   ขอส่งข้อมูลจำนวนหน่วยการใช้ไฟฟ้า (kWh) ประจำเดือนพฤษภาคม 2567  สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0002 / 6376   20 มิถุนายน 2567   ปลดทหารกองประจำการเป็นพ้นราชการทหารประเภทที่ ๑  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 6375   20 มิถุนายน 2567   ปลดทหารกองประจำการเป็นพ้นราชการทหารประเภทที่ ๑  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0018.2/ / 6374   20 มิถุนายน 2567   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / 6373   20 มิถุนายน 2567   โครงการมอบสมุดประจำตัวแก่ผู้ได้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าน้ำปาด” ท้องที่ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0035 / 6372   20 มิถุนายน 2567   พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัรราชธิดา  ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต0023.3 / 6371   20 มิถุนายน 2567   รายงานขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.3 / 6370   20 มิถุนายน 2567   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0020.1 / 6369   20 มิถุนายน 2567   แจ้งลงนามในสัญญา  ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0014.3 / 6368   20 มิถุนายน 2567   รายงานผลการออกหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า (สป.13) ราย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0002 / 6367   20 มิถุนายน 2567   ปลดทหารกองเกินเป็นพ้นราชการทหารประเภทที่ ๒  นายอำเภอลับแล  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 6366   20 มิถุนายน 2567   ปลดทหารกองเกินเป็นพ้นราชการทหารประเภทที่ ๒  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 6365   20 มิถุนายน 2567   ปลดทหารกองเกินเป็นพ้นราชการทหารประเภทที่ ๒  นายอำเภอตรอน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 6364   20 มิถุนายน 2567   ปลดทหารกองเกินเป็นพ้นราชการทหารประเภทที่ ๒  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 6363   20 มิถุนายน 2567   ปลดทหารกองเกินเป็นพ้นราชการทหารประเภทที่ ๒  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 6362   20 มิถุนายน 2567   ปลดทหารกองเกินเป็นพ้นราชการทหารประเภทที่ ๒  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 6361   20 มิถุนายน 2567   ปลดทหารกองเกินเป็นพ้นราชการทหารประเภทที่ ๒  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 6360   20 มิถุนายน 2567   ปลดทหารกองเกินเป็นพ้นราชการทหารประเภทที่ ๒  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 6359   20 มิถุนายน 2567   ปลดทหารกองเกินเป็นพ้นราชการทหารประเภทที่ ๒  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0025 / 6358   20 มิถุนายน 2567   รายงานการรับตัวผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0019.2 / 6357   20 มิถุนายน 2567   การจัดกิจกรรม "นุ่งซิ่นกินทุเรียน ปี 67"  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.2 / 6356   20 มิถุนายน 2567   โครงการมอบสมุดประจำตัวแก่ผู้ได้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าน้ำปาด” ท้องที่ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0032 / 6355   20 มิถุนายน 2567   ขอส่งคืนเงินอุดหนุนของกรมการศาสนา โครงการพลังบวรในมิติศาสนา  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0018.1 / 6354   20 มิถุนายน 2567   การดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานราชการจังหวัด  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 6353   20 มิถุนายน 2567   การดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานราชการจังหวัด  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 6353   20 มิถุนายน 2567   การดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานราชการจังหวัด  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 6352   20 มิถุนายน 2567   การดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานราชการจังหวัด  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.3/ / 6351   20 มิถุนายน 2567   การรับแผ่นธรรมนาวาวัง  ผู้ว่าเเพร่  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  ศธ ๐๒๑๓๐ / 6350   20 มิถุนายน 2567   มอบเงินทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์  ประธานคณะกรรมการฝ่ายทุนการศึกษาเยาวชนในระบบโรงเรียน มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.2 / 6349   20 มิถุนายน 2567   การอนุมัติโครงการและมอบอำนาจในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 6348   20 มิถุนายน 2567   การอนุมัติโครงการและมอบอำนาจในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 6347   20 มิถุนายน 2567   ขอความอนุเคราะห์รายชื่อบุคลากรร่วมเป็นประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 6346   20 มิถุนายน 2567   ขอความอนุเคราะห์รายชื่อบุคลากรร่วมเป็นประธานกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0025 / 6345   20 มิถุนายน 2567   แจ้งเรื่อง ผู้ถูกควบคุมตัวถึงแก่ความตาย กรณีของ นักโทษเด็ดขาดชายอานุ คำสกุล  อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.1/ / 6344   20 มิถุนายน 2567   ส่งคืนงบประมาณโครงการเพิ่มศักยภาพสำนักทะเบียนอำเภอเพื่อพัฒนาสู่เกณฑ์มาตรฐานการบริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 6395 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128