| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0018.1 / 1678   2 กุมภาพันธ์ 2566   ขอหารือแนวทางการปฏิบัติ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.6 / 1677   2 กุมภาพันธ์ 2566   แนวทางการเบิกจ่ายค่าป่วยในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / 1676   2 กุมภาพันธ์ 2566   ขอหารือแนวทางการปฏิบัติ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0002/ / 1675   2 กุมภาพันธ์ 2566   ขอให้ส่งตัวนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0018.1 / 1674   2 กุมภาพันธ์ 2566   การขออนุญาตจัดให้มีการเล่นพนันชนไก่  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0019.4(อกส.จ.) / 1673   2 กุมภาพันธ์ 2566   แจ้งผลการอนุมัติโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0018.1 / 1672   2 กุมภาพันธ์ 2566   การขออนุญาตจัดให้มีการเล่นพนันชนไก่  นายอำเภอทองแสนขัน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0019.4(อกส.จ.) / 1671   2 กุมภาพันธ์ 2566   แจ้งผลการอนุมัติโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4(อกส.จ.) / 1670   2 กุมภาพันธ์ 2566   การอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4(อกส.จ.) / 1669   2 กุมภาพันธ์ 2566   การอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4(อกส.จ.) / 1668   2 กุมภาพันธ์ 2566   การอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4(อกส.จ.) / 1667   2 กุมภาพันธ์ 2566   การอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  นายอำเภอทองเเสนขัน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4(อกส.จ.) / 1666   2 กุมภาพันธ์ 2566   การอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  นายอำเภอลับเเล  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0005/ / 1665   2 กุมภาพันธ์ 2566   การรับรองอาสาสมัครชาวต่างชาติ  สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต.0018.1/ / 1664   2 กุมภาพันธ์ 2566   โครงการประเมินศาลเจ้า  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0014.3 / 1663   2 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานผลการออกหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า (สป.13) ราย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุตรดิตถ์  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0014.3 / 1662   2 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานผลการออกหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า (สป.13) ราย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุตรดิตถ์  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0021 / 1661   2 กุมภาพันธ์ 2566   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย(อัคคีภัย)  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 1660   2 กุมภาพันธ์ 2566   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย(อัคคีภัย)  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 1659   2 กุมภาพันธ์ 2566   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย(อัคคีภัย)  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 1658   2 กุมภาพันธ์ 2566   แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0005/ / 1657   2 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนผู้สูงอายุ  กรมกิจการผู้สูงอายุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0017.3 / 1656   2 กุมภาพันธ์ 2566   การขอเปลี่ยนแปลงตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดอุตรดิตถ์ (บัญชีสำรอง)  ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0022 / 1655   2 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งรายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2566  กองแผนงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0025 / 1654   2 กุมภาพันธ์ 2566   การคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดที่อยู่ในข่ายจะได้รับการลดวันต้องโทษจำคุก  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0032 / 1653   2 กุมภาพันธ์ 2566   ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล คำนำหน้าชื่อ/ชื่อตัว / เจ้าหน้าที่งานประสานขอพระราชทานเพลิง  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0025 / 1652   2 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานการปล่อยตัวลดวันต้องโทษจำคุกนักโทษเด็ดขาด  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0005/ / 1651   2 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินโครงการฯ  กรมกิจการผู้สูงอายุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0025 / 1650   2 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานการปล่อยตัวพักการลงโทษ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 1649   2 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานการดำเนินงานพัฒนาเรือนจำสู่มาตรฐานด้านการควบคุมและรักษาความปลอดภัย (มาตรฐานเรือนจำ ด้านที่5)  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 1648   2 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานสรุปผลการตรวจรับอาหารดิบ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0006/ว / 1647   2 กุมภาพันธ์ 2566   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการ "รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน"จังหวัดอุตรดิตถ์  คณะอนุกรรมการบริหารโครงการ"รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน"จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
  อต0032 / 1646   2 กุมภาพันธ์ 2566   พระราชทานเพลิงศพ  เลขาธิการพระราชวัง  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0025 / 1645   2 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกประดับเข็มยุติธรรมธำรง กรมราชทัณฑ์ ประจำปี พ.ศ 2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0032 / 1644   2 กุมภาพันธ์ 2566   พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ  เลขาธิการพระราชวัง  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0030 / 1643   2 กุมภาพันธ์ 2566   ขอความร่วมมือแก้ต่างคดีแรงงาน  อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค 6  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
  อต 0005/ / 1642   2 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งรายชื่อโครงการฯที่ผ่านการอนุมัติโครงการฯและรายชื่อที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0019.4 / 1641   2 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 เพิ่มเติม  กรมการพัฒนาชุมชน กองตลัง กลุ่มงานบัญชี  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0032 / 1640   2 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งข้อมูลรายงานวัสดุสิ้้นเปลืองและรายงานข้อมูลรายการของกล่องน้ำหลวงพระราชทาน กล่องเพลิงพระราชทาน กล้องดินพระราชทาน สำหรับใช้ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0017.3 / 1639   2 กุมภาพันธ์ 2566   ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 หลัง  กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0020.1/ / 1638   2 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่  สำนักงานที่ดินจังหวัดสาขาทุกสาขา  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.2 / 1637   2 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานโอนขายบิล ประจำเดือน มกราคม 2566  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.3 / 1636   2 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานการดำเนินงาน กองทุนราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติประจำจังหวัด  ประธานกรรมการฝ่ายราชประชาสมาสัยฯ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.1 / 1635   2 กุมภาพันธ์ 2566   ขอพระราชทานความช่วยเหลือเกี่ยวกับแหล่งน้ำ  นายอำเภอทองแสนขัน  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0016 / 1634   2 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งสำเนาคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน  ปลัดกระทรวงพาณิชย์  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต 0017.3/ / 1633   2 กุมภาพันธ์ 2566   ขอเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ กระแสรายวัน และขอใช้บริการโอนเงินระหว่างบัญชีอัตโนมัติ  ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3/ / 1632   2 กุมภาพันธ์ 2566   มอบอำนาจการสั่งจ่ายบัญชี กทอ.65-07-0049 จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.1 / 1631   2 กุมภาพันธ์ 2566   ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นควันไฟ  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.3 / 1630   2 กุมภาพันธ์ 2566   การจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นอนุสรณ์ 151 ปี แห่งการมรณภาพเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / 1629   2 กุมภาพันธ์ 2566   การจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นอนุสรณ์ 151 ปี แห่งการมรณภาพเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)  พระครูสมุห์วัชระ ฯ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)

บันทึกข้อมูลไว้ 1678 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34