| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0017.2 / 11103   28 กันยายน 2566   การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 11102   28 กันยายน 2566   การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  ผู้อำนวยการสำนักงาน  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 11101   28 กันยายน 2566   การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2/ / 11100   28 กันยายน 2566   การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  เลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0018.1/ / 11099   28 กันยายน 2566   ขอความอนุเคราะห์  นายอำเภอลับแล  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 11098   28 กันยายน 2566   สถานประกอบที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ กระทำการฝ่าฝืนคำสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๒/๒๕๕๘  สรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 11097   28 กันยายน 2566   สถานประกอบที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ กระทำการฝ่าฝืนคำสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๒/๒๕๕๘  ผู้บังคับการตำรวจภูรจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 11096   28 กันยายน 2566   สถานประกอบที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ กระทำการฝ่าฝืนคำสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๒/๒๕๕๘  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 11095   28 กันยายน 2566   สถานประกอบที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ กระทำการฝ่าฝืนคำสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๒/๒๕๕๘  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0025 / 11094   28 กันยายน 2566   รายงานเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดในวันสิ้นเดือนสิงหาคม 2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 11093   28 กันยายน 2566   รายงานเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดในวันสิ้นเดือนเมษายน 2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 11092   28 กันยายน 2566   รายงานเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดในวันสิ้นเดือนมิถุนายน 2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 11091   28 กันยายน 2566   รายงานเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดในวันสิ้นเดือนมิถุนายน 2565  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 11090   28 กันยายน 2566   รายงานเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดในวันสิ้นเดือนธันวาคม 2565  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 11089   28 กันยายน 2566   รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 13  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต.0023.5 / 11088   28 กันยายน 2566   การตรวจสอบการขอรับเงินบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำ (ถ่ายโอน)  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0025 / 11087   28 กันยายน 2566   รายงานเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดในวันสิ้นเดือนธันวาคม 2565  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0004 / 11086   28 กันยายน 2566   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การขับเคลื่อนเป้าหมายที่ 7 อุตรดิตถ์เที่ยวได้ทั้งปี/365วัน ที่อุตรดิตถ์  นายกเมืองพัทยา  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  อต0023.4 / 11085   28 กันยายน 2566   ขอหารือการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อซ่อมแซมที่อยู่ระหว่างการขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484  นายอำเภอลับแล  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0025 / 11084   28 กันยายน 2566   รายงานการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดในวันสิ้นเดือนธันวาคม 2564 (เพิ่มเติม)  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0023.4 / 11083   28 กันยายน 2566   ขอหารือการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อซ่อมแซมที่อยู่ระหว่างการขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0025 / 11082   28 กันยายน 2566   รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 21 จำนวนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานคุณภาพชีวิตเจ้าหน้าที่  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 11081   28 กันยายน 2566   รายงานการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดในวันสิ้นเดือนมิถุนายน 2564 (เพิ่มเติม)  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 11080   28 กันยายน 2566   รายงานการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดในวันสิ้นเดือนมีนาคม 2564 (เพิ่มเติม)  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0004 / 11079   28 กันยายน 2566   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การขับเคลื่อนเป้าหมายที่ 7 อุตรดิตถ์เที่ยวได้ทั้งปี/365วัน ที่อุตรดิตถ์  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  อต0025 / 11078   28 กันยายน 2566   รายงานการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดในวันสิ้นเดือนธันวาคม 2563 (เพิ่มเติม)  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0005 / 11077   28 กันยายน 2566   ขอส่งรายงานผลการดำเนินโครงการและรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุน  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0025 / 11076   28 กันยายน 2566   รายงานการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดในวันสิ้นเดือนกันยายน 2563 (เพิ่มติม)  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0010 / 11075   28 กันยายน 2566   ขอให้ประเมินราคาและกำหนดราคาขั้นต่ำใหม่  นางอนุตรา ทองหาร นางกัญญาวีร์ ชาญวิกรัย และนายสุชาติ ธรรมศาสตร์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0018.1 / 11074   28 กันยายน 2566   ขออนุญาตจัดให้มีการเล่นพนันชนไก่  นายอำเภอน้ำปาด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 11073   28 กันยายน 2566   ขออนุญาตจัดให้มีการเล่นพนันชนไก่  นายอำเภอพิชัย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0033.010 / 11072   28 กันยายน 2566   ขอให้ไปทำสัญญาจ้าง  ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดอธิบดี คอนสทรัคชั่น  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0025 / 11071   28 กันยายน 2566   รายงานการย้ายระบายความแออัด  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0023.4 / 11070   28 กันยายน 2566   ขอทำความตกลงยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  นายอำเภอลับแล  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.4 / 11069   28 กันยายน 2566   ขอทำความตกลงยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  นาอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0022 / 11068   28 กันยายน 2566   ส่งข้อมูลโครงการที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  กองแผนงาน  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0033.010 / 11067   28 กันยายน 2566   หนังสือรับรอง นายสิรวิชญ์ ปานก้อม  นายสิรวิชญ์ ปานก้อม  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033 / 11066   28 กันยายน 2566   ขอส่งสำเนาคำสั่ง  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.010 / 11065   28 กันยายน 2566   ขอส่งคำขอประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0017.1 / 11064   28 กันยายน 2566   แจ้งผลการดำเนินการ  นายอาณัณ จันทร์สว่าง  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.2/ / 11063   28 กันยายน 2566   รายงานผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และส่งคืนงบประมาณรายจ่าย  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2 / 11062   28 กันยายน 2566   หลักเกณฑืและวิธีปฏิบัติในการขอกันเเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลี่ยมปี  ิอธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต.0023.5 / 11061   28 กันยายน 2566   โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0020.1 / 11060   28 กันยายน 2566   อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการราย น.ส.ธัญญาเรศ ปุ๊ดจุ่ม  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 11059   28 กันยายน 2566   อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการราย น.ส.ธัญญาเรศ ปุ๊ดจุ่ม  สำนักงาน ก.พ.  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0032 / 11058   28 กันยายน 2566   รานงานตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลคำของบประมาณรายจ่ายงบลงทุน  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0018.2/ / 11057   28 กันยายน 2566   ส่งเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกประจำเดือนกันยายน 2566  ประธานกรรมการฌาปนกิจสงเคราะห์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0009 / 11056   28 กันยายน 2566   การขับเคลื่อนแนวทางบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0028 / 11055   28 กันยายน 2566   รายงานผลการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบฯ ปี 2566  ปลัดกระทรวงแรงงาน (สำนักนโยบายแรงงานนอกระบบ)  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0018.1 / 11054   28 กันยายน 2566   การสำรวจข้อมูลการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้สัญชาติไทยและสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่ชนกลุ่มน้อย ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2567  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 11106 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223